Kamus Besar Bahasa Indonesia 17

Posted: 21st Desember 2010 by Agung Berbudi Luhur in Tak Berkategori

Kamus Besar Bahasa Indonesia 17

911
mandarsah?? madrasah
mandat  n  1  perintah  yang  diberikan  oleh
orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb)
kpd  seseorang  (beberapa  orang)  untuk
melakukan sesuatu atas orang banyak itu;
2  perintah  (kekuasaan  atau  wewenang)
yang  diberikan  oleh  atasan  (atau  badan
yang lebih berkuasa); 3 instruksi atau we-
wenang   yg   diberikan   oleh   organisasi
(perkumpulan  dsb)  kpd  wakilnya  untuk
melakukan  sesuatu  dl  perundingan  de-
wan,  dsb;  4  surat  perintah  bayar;  5  per-
wakilan  atas  suatu  wilayah  yang  diberi-
kan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
memandati v  memberi mandat kpd sese-
orang
mandataris n orang yang menerima (diser-
tai, menjalankan) mandat
mandau   n   senjata   berupa   pedang   pd
masyarakat suku Dayak di Kalimantan
mandeh /mandéh/ n mak; ibu
mandek v 1 terhenti: pembangunan gedung
itu  –  di  tengah  krisis  melanda;  2  ter-
hambat;  tertahan;  macet:  Ialu  lintas  –
beberapa  jam;  3  menemui  jaIan  buntu:
soal    itulah
rundingan –;
yang
menyebabkan
pe-
memandekkan  v  menyebabkan  terhenti
(tertahan, terhambat, dsb)
mandi  v  1  membersihkan  tubuh  dng  air
(dng  cara  menyiramkan,  merendam  diri
dl air, dsb): adik hari ini — dng air ha-
ngat;  2  ki  banyak  memperoleh:  saat  ini
mereka  –  uang  berkat  usahanya;  3  ki
bersimbah;    bersiram    (dng):    pejuang
pembebasan — daerah demi perjuangan;
4 berlumuran: — darah; 5 ki penuh dng;
berhiaskan: kota yg — cahaya;
–  dl  cupak,  pb  serba  tanggung  (tidak
cukup);  mati-mati  –  biar  basah,  pb  ja-
ngan kepalang tanggung;
–  angin  kena  angin  banyak-banyak;  –
bakal  memandikan  mayat  ketika  baru
mandarsah?? mandi

saja meninggal; — balai memandikan (se-
seorang,   sesuatu)   untuk   mengusir   roh
jahat; — basuh lantai upacara mandi 40
hari  sesudah  bersalin  (beranak);  –  ber-
hias   upacara   mandi   bagi   pengantin
perempuan (sebelum dinikahkan);  besar
mandi janabat;  — bunting upacara mandi
ketika  mengandung  7  bulan;  –  damai
mandi bagi mempelai sesudah selesai ni-
kah sudah; — darah 1 berlumuran darah;
2   pertumpahan   darah   (dl   perkelahian,
dsb); — gubah memandikan mayat ketika
baru  saja  meninggal;  –  haid  mandi  se-
sudah  selesai  mendapat  kain  kotor;  –
janabat (junub, hadas, luas) mandi untuk
bersuci   diri   (sehabis   bersetubuh);   –
kubat  mandi  gubah;  –  lenggang  perut
mandi  bunting;  –  manda  berbagai  cara
mandi  (upacara  mandi,  dsb);  –  mayat
menyucikan  mayat  (dng  air);  –  nifas
upacara  mandi  40  hari  sesudah  bersalin
(beranak);  –  penghabisan  (ketika  akan
dikafani);  –  tian  upacara  mandi  ketika
mengandung tujuh bulan;
bermandikan   v   penuh   dng;   dipenuhi
dng;  bertaburkan:  cat  yang  ~  pelangi
warna-warni;
memandikan  v  1  membersihkan  tubuh
(orang, hewan, dsb) dng air sebagaimana
caranya orang mandi: ~ kerbau di sungai;
2  menyucikan  (tt  mayat):  Pak  Lebai  itu
juga   biasa   ~   mayat;   3   mencelupkan;
menyelamkan;   memasukkan   ke   dl   air
(atau barang cair): ~ pedang wasiat untuk
menghilangkan  karatnya;  sambil  ~  keris
itu mulutnya membaca mantera
mempermandikan  v  menyiramkan  dng
air suci; menjadikan seseorang sah masuk
Kristen; membaptis;
pemandian  n  1  kolam  renang;  2  tepian
(tempat  mandi  umum  di  sungai);  3  hal
(perbuatan) mandi;

1
mandiang??   mangga
912
permandian   n   1   tempat   mandi;   2
upacara  mempermandikan  (membaptis):
dilakukan ~ untuk 105 orang
mandiang?? mendiang
mandibula n tulang muka bagian bawah yg
berbentuk spt tapal kuda, sbg tempat gigi
bawah; rahang bawah
mandir?? mondar-mandir
mandiri a dl keadaan dapat berdiri sendiri;
tidak bergantung pd orang lain: kamu ha-
rus    berusaha    keras   agar    dapat    –
sehingga bebas dr ketergantunganmu kpd
orang lain
mandolin n alat musik petik yg berbentuk
spt  buah  per  dng  senar  sebanyak  4–6
pasang
mandor  n  kepala  atau  pengawas  pekerja
(biasanya untuk kerja kasar);
–  jalan  mandor  yg  mengurus  perbaikan
jalan; — kepala mandor yg diserahi tang-
gung jawab mengepalai para mandor
mandra-guna  a  mempunyai  kesaktian  yg
luar biasa; kebal: sakti – luar biasa
mandu n pendirian; kaidah
mandulika?? mandalika
mandul  a  tidak  dapat  mengandung;  tidak
dapat beranak; (laki-laki atau wanita) ti-
dak dapat berketurunan
memandulkan   v   menjadikan   (menye-
babkan) mandul: operasi spt itu akan -
nya untuk sementara;
1
2
kemandulan n hal (keadaan) mandul
mandung ki n ayam; ayam jantan
mandung n kemenyan putih; dupa
bermanfaat  v ada  manfaatnya;  berguru;
berfaedah:   olah   raga   itu   ~   bagi   ke-
sehatan;
memanfaatkan  v  menjadikan  ada  man-
faatnya;   menjadikan   berguna:   ~   surat
kabar untuk pendidikan;
pemanfaatan n hal memanfaatkan;
kemanfaatan  n  hal  (ber)manfaat;  kegu-
naan;
memanfaatkan  v  menjadikan  ada  man-
faatnya    (gunanya    dsb):    pemerintah
menganjurkan  kpd  petani  agar  ~  lahan
kosong   untuk   menambah   penghasilan
petani miskin
mang n 1 kp mamang; paman; 2 panggilan
untuk  laki-laki  yg  usianya  kurang  lebih
sebaya dng paman
mangan v makan
2
mangan  n  logam  yg  terdapat  dl  tanah,
sukar diluluhkan; batu kaur
ma.ngan  n  Kim  berwarna  putih  keabu-
abuan, bersifat keras dan getas, mirip besi
tetapi  tidak  magnetis,  unsur  dng  nomor
atom   25,   berlambang   Mn,   dan   bobot
atom 54,938
manganin n Kim paduan logam yg terdiri
atas   70%-85%   tembaga,   15%-25%
mangan, 4%
mangap v 1 membuka mulut; ternganga (tt
mulut);  2  ki  berbicara:  jangan  asal  –
saja!
mangau  ark,  termangau  v  ternganga  ter-
cengang; termangu
mangayubagia  v menyambut (kedatangan
tamu,  pengangkatan  seseorang  menjadi
pembesar, dsb)
mang.ga   n   pohon   yg   berbatang   tegak,
bunganya berbentuk malai, buahnya bulat
panjang atau bulat pendek, warna daging
buah    dan    rasanya    bervariasi,    dsb;
mempelam; Mangifera indica
mangga  n,  –  dodol  mangga  golek;  –
golek   mangga   yang   besar   dan   agak
1
1
mandur?? mandor
manekin  n  1  peragawati;  2  boneka  untuk
peraga pakaian-pakaian jadi di toko
ma.ne.kin l maneken
manfaat a 1 guna; faedah: sumbangan itu
banyak –nya bagi orang miskin; 2 laba;
untung: — dan mudarat, untung dan rugi;
baik buruknya;

2
913
2
mangga??   mangsi
2
panjang serta manis rasanya; — manalagi
mangga yang bentuknya agak bulat bujur
telur dan manis rasanya
mangga v silakan
manggah a sesak napas (asma)
manggala n 1 pengantar puji-pujian; 2 pe-
ngantar  bagi  penulis  dl  permulaan  kar-
yanya;  3  anak  sulung;  4  penatar  tingkat
tinggi
manggar  n jangkar sampan atau perahu yg
dibuat dr batu dan kayu berkait
mang.gis  n  pohon  yg  tingginya  mencapai
20–25  meter,  buahnya  bulat,  berwarna
ungu kemerah-merahan jika sudah masak
rasanya    manis    buahnya    berulas-ulas
berwarna putih; Garcinia mangostana
manggistan?? manggis
manggung v bersuara; berkicau (tt burung
ketitiran, balam): perkutut itu akan –;
manggusta?? manggis
manggut v mengangguk
manggut-manggut v mengangguk-angguk:
kepalanya ~ spt burung pelatuk
mangiferin   /mangiférin/   n   Kim   zat   yg
terutama terdapat dl daun mangga
mangir  n  bedak  kuning  terbuat  dr  tepung
beras  dicampur  rempah-rempah  (spt  ku-
nyit,  akar  temugiring,  akar  temu  lawak,
cendana, biji buah kelabet) berguna untuk
menghaluskan,  membersihkan,  dan  me-
nguningkan kulit; lulur
mangkah?? mangkar
mangkah  a  besar  hati;  bangga:  dadanya
kembang kempis saking –nya mendengar
kata-kata pujian itu
mangkal,  memangkal  v  berhenti;  meng-
ambil tempat (untuk berjualan, menunggu
penumpang,  dsb):  pedagang  kaki  lima
seenaknya saja — di tepi jalan;
mangkar a 1 bangkar; keras (tt yg direbus
dsb); 2 mengkal (tt buah)
mangkara?? mabara
1mangkas   a   keras;   mangkar:   keras   -,
keras sekali
2mangkas?? bangkas
mangkat  v  meninggal  (tt  raja):  raja  yg  –
akan segera dimakamkan;
kemangkatan  n  hal  mangkat;  hal  me-
ninggal; kematian
mangkel  a merasa tidak enak hati krn ma-
rah dsb; jengkel; mendongkol: tentu saja
penonton   yg   tidak   mendapat   tempat
duduk itu merasa — krn sama-sama telah
membayar
mangkih  a  1  bercoangan  tidak  rata  atau
tidak teratur; 2  berantakan  tidak keruan;
cangkih-mangkih
mangkir  v  tidak  datang  (ke  sekolah;  ke
tempat kerja, dsb); absen: muridnya tidak
ada yg –;
pemangkir n (orang) yang mangkir
mangkok?? mangkuk
mangkrak v terbengkalai: apapun soalnya,
proyek itu akhirnya –
mangkubumi ki n nama pangkat pd zaman
dahulu  dng  jabatan  sbg  bendahara  atau
perdana menteri
mangkuk  n  1  cangkir;  cawan;  2  cangkir,
agak   besar,   tempat   membasuh   tangan
waktu makan dsb;
–  cat  mangkuk  untuk  tempat  menuang
cat
mangkus  a  manjur;  cepat  (mudah)  me-
nyembuhkan: biasanya doa itu selalu –
mangsa  n  1  (daging)  binatang  yang  men-
jadi makanan binatang buas; 2 ki sasaran
perbuatan jahat;
pemangsa  n  yang  menjadikan  sesuatu
sbg mangsa
mangsai a sekali; sangat; terlampau; kusut
–, kusut sekali
mangsi  n  1  tinta;  dawat;  2  ark  tepung
arang untuk menghitamkan gigi; 3 taram
mangsi (ikan –) n ikan gurita; sotong
1
2

mangu?? manis
914
mangu, termangu(- mangu) a termenung;
terdiam   (krn   sedih,   kecewa,   bingung,
terkejut,  dsb):  ia  pun  duduk  ~  seolah
1
2
menyesali perbuatannya
mangut a bingung; termenung; tampak spt
orang yg melamun
ma.ngut   n   ikan   tawar   yg   digoreng,
dimasak   dng   santan   kental   yg   telah
dibumbui dng cabai yg agak banyak
manik-manik  n  butir  kecil-kecil  (dr  mer-
jan, karang, dsb) diberi berlubang dan di-
cocok untuk perhiasan kalung dsb;
bermanik-manik v 1 memakai perhiasan
(kalung  dsb)  manik-manik:  penduduk  di
pulau    itu    hampir    semuanya    ~    pd
lehernya; 2 keluar peluh berbutir-buth spt
manik: peluhnya ~ di dahinya
manikur  n  1  orang  yg  mempunyai  pe-
kerjaan merawat kuku dan tangan; 2 per-
alatan perawatan kuku dan tangan
manila n nama itik
2
manila  n  nama  tumbuhan  disebut  juga
kembang  mentega  atau  kembang  susu,
Tabernaemontana divanicata
manila n kertas tebal untuk kulit (sampul)
buku dsb
manila  n  tali  terbuat  dr  anyaman  daun
nanas untuk pengikat
manipulasi  n  1  tindakan  untuk  menger-
jakan sesuatu dng tangan; perabaan; pen-
jamahan;  2  perbuatan  curang  (dng  cara
mencari kelemahan peraturan; menimbun
barang, mengubah mutu barang, dsb);
memanipulasi(kan) v 1 mengerjakan se-
suatu  dng  menggunakan  tangan;  meng-
atur (mengerjakan) dng cara yang pandai
sehingga   dapat   mencapai   tujuan   yg
dikehendaki: pembicara yg pandai dapat
~  sidang  sehingga  semua  hadirin  diam
terpaku;   2   berbuat   curang   (memalsu
surat-surat,  menggelapkan  barang,  dsb):
ia dihukum krn ~ anggaran;
manipulatif a bersifat manipulasi; secara
manipulasi:  para  pedagang  banyak  yg
menerima kredit bank itu secara –
manipulator n orang yg melakukan ma-
nipulasi
manira kl n aku; -ku; kita
manis  a  1  rasa  spt  rasa  gula:  campurkan
gula  supaya  rasanya  lebih  –;  2  elok;
mungil: wajah gadis itu sungguh –; 3 sa-
ngat   menarik   hati   (tt   muka,   senyum,
1
1
3
4
mani  n  lendir  bercampur  benih  jantan  yg
keluar  dr  alat  kelamin  laki-laki  ketika
bersetubuh; sperma
maniafobia n Psi fobia thd keadaan men-
jadi gila
maniak n 1 orang gila; 2 orang yg sangat
menyukai sesuatu
manifes /manifés/ n 1 pernyataan terbuka tt
tujuan dan pandangan seseorang atau ke-
lompok;  maklumat;  2  daftar  isi  muatan
yg  diangkut  kapal  yg  memuat  jumlah,
merek, dan nomor barang muatan, nama
pengirim serta alamat yg dituju
manifestasi  /maniféstasi/  n  1  perwujudan
sbg suatu pernyataan perasaan atau pen-
dapat; 2 perwujudan atau bentuk lahir dr
sesuatu yang tidak kelihatan;
memanifestasikan v  menjadikan  dl wu-
jud  yg  dapat  dilihat;  mewujudkan:  dia
tergolong  pelukis  abad  ini  yg  -  kemur-
nian seni lukis
manifesto/manifésto/n pernyataan tt tujuan
dan  pandangan  seseorang  atau  sesuatu
kelompok
manila  n  sawo  manila  nama  pohon  dan
buah,  buahnya  sebesar  sawo,  kulitnya
hijau mengkilat dan agak keras, bergetah
dan daging buahnya putih lunak
manikam  n  1  intan;  batu  permata;  2  ark
mani;
– sudah menjadi sekam, pb tidak berguna
lagi; tidak berharga lagi

915
perkataan, dsb); sangat ramah dan lemah
lembut: dibujuk dng kata-kata yg –; 4 in-
dah;  menyenangkan:  berenang  di  laut
sungguh-sungguh  merupakan  kenangan
yg — baginya;
habis –, sepah dibuang, pb setelah tidak
berguna  atau  disukai  lagi,  lalu  dibuang
atau dilupakan;
bermanis-manis v berkata-kata dng ma-
nis atau dng perkataan  yg elok-elok: bi-
cara sekedar yg perlu saja, tidak ~;
memaniskan  v  menjadikan  (menyebab-
kan) manis: kadang-kadang dl bahasanya
ia mencampurkan bahasa asing, sekedar
~ percakapan;
mempermanis  v  menjadikan  bertambah
manis:   tingkah   lakunya   sudah   manis,
tetapi ia masih mencoba ~nya;
manisan n 1 gula-gula; 2 segala sesuatu
yg manis rasanya (msl asam yg diberi gu-
la, buah-buahan yg direndam dl air gula);
~ lebah air madu;
pemanis n  1  barang  apa  yg  menjadikan
(menyebabkan, menambah) manis (indah,
cantik, dsb); 2 (~ muka) sebangsa guna-
guna untuk memikat hati orang;
kemanisan  n  1  hal  (keadaan)  manis;  2
terlalu manis;
semanis adv sama manisnya dng: ~ ma-
du;
semanis-manisnya   adv   sampai   manis
betul: dia akan melukis anak itu ~
manja  a  1  kurang  baik  adat  kelakuannya
krn selalu diberi hati, tidak pernah ditegur
(dimarahi),  diturut  semua  kehendaknya,
dsb: muridku itu anak orang kaya, sangat
–; 2 mesra (kpd); sangat kasih (kpd): ja-
ngan terlalu –, kurang baik akibatnya;
bermanja-manja v berjinak-jinakan; be-
ramah-ramahan: pd senja itu ~ dng adik-
nya;
memanjakan v memperlakukan dng ka-
sih   sayang   sehingga   menjadi   manja;
manja?? manset

membuat menjadi manja; menuruti segala
kemauan atau kehendak seseorang: tidak
baik ~ anak-anak, krn hal itu dapat me-
rusak masa depannya
termanja-manja v jadi sangat manja
manjakani?? majakani
manjapada ark ki n dunia; marcapada
manjau  ark  v,  bermanjau  bertandang  (tt
anak laki-laki ke rumah gadis)
1manjung  n  suluh  atau  obor  besar  (untuk
menangkap ikan)
2manjung,  manjungan  ki  n  perahu  man-
cung;
pemanjungan n anjung (bilik di sisi atau
di tengah rumah yg lantainya lebih ting-
gi)
manjur a 1 dapat menyembuhkan (tt obat
dsb); mustajab; mujarab: obat ini — sekali
untuk mengobati penyakit kulit; 2 benar-
benar besar dayanya (tt doa, mantra, dsb);
sakti: doa orang yg teraniaya itu –; 3 be-
nar-benar dapat lekas mematikan (tt bisa,
racun, dsb): ular yg sangat — bisanya;
kemanjuran   n   keadaan   (hal)   manjur;
sifat manjur
manometer  /manométer/  n  pengukur  te-
kanan  gas  (kadang-kadang  juga  cairan),
baik  pd  tekanan  rendah,  tekanan  sekitar
atmosfer, maupun tekanan tinggi;
– air Kim tabung berbentuk U berisi air,
satu ujungnya terbuka dan ujung yg lain
dihubungkan dng tempat gas, untuk me-
nunjukkan tekanan gas;  — merkuri Kim
tabung  berbentuk  U  berisi  raksa,  untuk
menunjukkan tekanan
manoskopi  n  Kim  analisis  mengenai  vo-
lumetri gas
manset /mansét/ n 1 bagian lengan baju yg
di ujung, sbg bagian tambahan (biasanya
dibuat  kaku);  2  kancing  (atau  semacam
kancing  yg  dibuat  dr  logam  dsb)  pd  le-
ngan baju pd bagian ujung

mansiang?? mantri
916
mansiang n nama tumbuhan gelagah; men-
siang
mansukh  v batal;  ditiadakan;  terhapus;  ti-
dak  berlaku  lagi:  pasal  yg  turun  lebih
dahulu telah –
memansukhkan  v  meniadakan;  meng-
hapuskan; membatalkan
manta  n  nama  ikan  ikan  pari,  bentuknya
spt layang-layang dan ekornya panjang
mantap  a  1  tetap  hati;  dng  pasti;  kukuh;
kuat:  begitulah  katanya  dng  suara  –;  2
tetap   (tidak  berubah,   tidak   bergoyah);
tidak  ada  gangguan:  keadaan  menjelang
pemilihan umum sudah–;
memantapkan v 1 menjadikan teguh (te-
tap  hati,  kukuh);  meningkatkan;  mengu-
kuhkan:     melalui     dukungan,     peran,
mereka  berharap  bisa  ~  kemauannya;
majelis  ini  akan  lebih  ~  rencana  per-
baikan  ekonomi;  2  menjadi  tetap  (tidak
berubah; tidak goyah); menjadikan stabil:
perundingan  itu  akan  ~  perdamaian  di
Asia;
pemantapan  n  tindakan  memantapkan
(meneguhkan, menjadikan stabil;
kemantapan   n   hal   (keadaan)   mantap
(stabil,   aman,   teguh   hati,   tetap   tidak
berubah;
~   dinamis   Met   keadaan   atmosfer   yg
ditandai  oleh  tidak  adanya  kegoyahan
dinamis;  ~  hidrodinamis  Met  keman-
tapan dinamis; ~ hidrostatis Met keadaan
keseimbangan  hidrostatis  atmosfer  dng
sifat bahwa gugus udara di dl atmosfer itu
cenderung  bergerak  ke  bawah  yg  dise-
babkan  gaya  hidrostatis;  ~  mutlak  Met
keadaan kolom udara dng laju penurunan
suhu  yg  lebih  kecil  dp  laju  penurunan
suhu adiabat jenuh
mantari?? matahari
mantek/manték/?? mantik
mantel  n  1  baju  panjang  biasanya  terbuat
dr bahan yg tebal untuk melindungi tubuh
dr  dingin  dsb;  2  Geo  a  zona  perantara
bumi  yg  terletak  di  bawah  kerak  bumi
dng  tebal  ±  1.800  mil; b  lapisan  batuan
lepas pd permukaan bumi;
bermantel  v  mengenakan  mantel;  me-
makai  mantel:  krn  hujan  lebat  ia  ~  ke
sekolah
manten /mantén/?? pengantin
mantera?? mantra
manteri?? menteri
mantik  n  ilmu  (cara)  berpikir  yg  hanya
didasarkan  pd  pertimbangan  akal  saja;
ilmu — pengetahuan tt cara berpikir (atau
hal   menerangkan   sesuatu)   hanya   ber-
dasarkan pikiran logika belaka
mantiki a berdasarkan pikiran (bukan ber-
dasarkan  emosi);  logis:  jawabannya  itu
dapat  dipandang  –  krn  ia  adalah  se-
orang ahli mendidik
mantisa  n  bagian desimal  suatu  logaritma
biasa
mantol?? mantel
mantra n perkataan atau ucapan yg  dapat
mendatangkan daya gaib (msl dapat me-
nyembuhkan, mendatangkan celaka, dsb);
–  kejahatan  mantra  perbuatan  jahat;  –
keselamatan mantra  untuk  menjaga diri
dr   bahaya;   –  penawar   mantra   peng-
obatan;
memantrai v mengenakan mantra pd;
memantrakan   v   membacakan   mantra
untuk …: pedanda itu ~ abu dan tulang-
tulang hasil ! pembakaran mayat itu
mantram n mantra
mantri n 1 nama pangkat atau jabatan ter-
tentu  untuk  melaksanakan  suatu  tugas
(keahilan) khusus; juru; 2 juru rawat ke-
pala (biasanya laki-laki); pembantu dok-
ter;
–  cacar  pegawai  khusus  yg  kerjanya
mencacar;  –  garam  orang  yg  bertugas
menjual garam negara; — kesehatan pe-

917
1
mantu??   marah
gawai  yg  kerjanya  sbg  pembantu  dokter
dl  pelayanan  kesehatan,  perawat  kepala
(biasanya laki-laki); — pasar pegawai pa-
sar;  –  polisi  pegawai  pembantu  camat
(lurah  dsb)  yg  bekerja  Iaksanakan  tugas
kepamongprajaan;  –  ukur  pegawai  yg
pekerjaannya mengukur luasnya tanah
mantu n 1 menantu; suami atau istri anak;
2 mengawinkan anak; mengadakan pesta
perkawinan anak
mantuk ark n arti yg sebenarnya
manual a dikerjakan dng tangan: tas rajut
itu dibuat secara –
manuk ark n burung; ayam;
manunggal  v  menjadi  satu;  luluh  (ber-
campur,   berpadu)   sehingga   tidak   ter-
pisahkan: jiwa dan semangat ABRI harus
–    dng    jiwa    dan    semangat    rakyat
kemanunggalan n hal (keadaan) padu:
manusia n makhluk yg berakal budi; insan;
memanusiakan   v   menjadikan   (meng-
anggap, memperlakukan) sbg manusia;
kemanusiaan   n   1   sifat-sifat   manusia;
secara  manusia;  sbg  manusia;  2  (peri-
kemanusiaan) segala sesuatu yg layak ba-
gi manusia (msl kasih sayang kpd sesama
hidup)
manusiawi   a   bersifat   manusia   (kema-
nusiaan):  kebudayaan  itu  hal  yg  –  dan
setiap manusia memerlukannya
manuskrip  n  Ling  naskah  tulisan  tangan,
baik dng pena, pensil, atau diketik (bukan
cetakan)
manuver  n  gerakan  yg  tangkas  dan  cepat
dari pasukan (kapal, dsb) dl perang
– strategis gerakan militer yg dilakukan
dl   rangka   kampanye   untuk   mendis-
posisikan  daya  tempur  dl  keadaan  yg
menguntungkan  sehingga  lawan  kehila-
ngan keseimbangan dan pertahanan serta
perlawanannya dapat dipatahkan
manyar n burung tempua
manzil  n  rumah  atau  tempat  perhentian
(untuk mengaso, bermalam, dsb)
manzilah?? manzil
map  n  sampul  yg  terbuat  dr  kertas  tebal
atau   karton   untuk   tempat   menyimpan
lembar-lembar surat dsb
–  dokumen  map  untuk  menyimpan  do-
kumen informasi
mapan a mantap (baik, tidak goyah, stabil)
kedudukannya (kehidupannya): dia yang
dulu menganggur kini hidupnya telah –
mar kl p awas wazir (istilah dl permainan
catur,    untuk    memperingatkan    bahwa
wazir akan dimakan)
1mara kl n bencana; bahaya;
– jangan dipukat, rezeki jangan ditolak,
pb  jangan  mencari-cari  bahaya  atau  ke-
celakaan;
– bahaya, berbagai bahaya (bencana);
bermara v ki 1 berbahaya; 2 menempuh
bahaya;
2mara v datang (menghadap); maju; tampil
ke hadapan; menuju: orang Melayu Muda
telah — ke Selatan;
memarakan  v  memajukan:  ~  pasukan
pemanah bermuda;
kamaraan n kemajuan
1marah  a  merasa  (atau  rasa  hati)  sangat
tidak  senang  (krn  dihina,  diperlakukan
tidak  sepantasnya,  dsb);  berang;  gusar:
aku  –  mendengar  ucapannya  yg  kasar
itu; bangkit — , ki menjadi marah;
marah-marah  v  1  berulangkali  marah;
marah  secara  terus-menerus:  mereka  ~
krn   tidak   disertakan   dl   acara   itu;   2
mengeluarkan    kata-kata    menunjukkan
rasa  marah:  krn  kesal,  ia  ~  pd  tukang
sayur;
memarahi   v   marah   kpd;   menggusari;
memberangi: majikan itu ~ buruhnya yg
malas

2
marah?? marginal
918
2
memarahkan  v  1  membangkitkan  (me-
nyebabkan)  marah;  2  marah  krn  atau  tt
sesuatu: jangan ~ kekesalanmu kpd kami;
marahan  n  tidak  mau  bergaul  dsb  krn
marah;
pemarah  n  (orang)  yg  lekas  (mudah)
marah;
kemarahan  n  hal  (keadaan)  marah;  ke-
gusaran; keberangan
marah  n  (di  Padang)  gelar  anak  sutan
yang menikah dng perempuan biasa atau
anak putri dng laki-laki biasa
marcapada kl n dunia kita sekarang; bumi
tempat kita
marem  a  puas  hati;  senang:  asal  sudah
melihat   wajah   putrinya   sebentar,   hati
sudah –
Maret n bulan ke-3 tahun Masehi (31 hari)
1
marga kl n binatang liar (tidak diternakkan
atau dipelihara)
marga  n  1  lingkungan  orang-orang  yg
seketurunan  (di  daerah  Batak);  2  bagian
daerah (sekumpulan dusun) yg agak luas
(di daerah Sumatra Selatan); 3 kelompok
kekerabatan, baik secara matrilineal mau-
pun patrilineal, anggota suatu marga per-
caya bahwa mereka berasal dr nenek mo-
yang  yg  sama,  biasanya  mereka  meng-
anut sistem eksogami
marga n jalan; dasar (yg dipakai sbg pe-
gangan hidup, bekerja, dsb)
margalit n Geo tanah yg mengandung ba-
tuan kapur
margarin  n  mentega  tiruan  yg  dibuat  dr
minyak kelapa atau nabati lainnya
margasatwa  n  binatang  yg  hidup  liar  di
hutan (tidak diternakkan atau dipelihara);
suaka  –,  perlindungan  thd  binatang  liar
yg perlu dilestarikan keberadaannya
margin  n  1  bagian  dr  halaman  atau  lem-
baran  kertas  di  luar  bagian  yg  tercetak
atau  tertulis;  2  tepi;  3  bagian  yg  dica-
dangkan; cadangan yg sangat sedikit; ba-
tas cadangan yg sangat kecil
– penjualan Ek jumlah pendapatan pen-
jualan  suatu  satuan  barang  atau  jasa  di-
kurangi jumlah biaya produksi tidak tetap
dan  biaya  tidak  tetap  yg  lain;  –  penye-
lamat Ek selisih antara jumlah persediaan
bahan mentah yg disimpan dan jumlah yg
diperkirakan  akan  dipakai;   –  kotor  Ek
laba kotor
marginal  a  berhubungan  dng  batas  (tepi,
pinggir)
2
3
maraja kp maharaja
marak a 1 (semarak) seri; cahaya: langit
terang  dan  cerah,  semakin  ~  sesudah
badai  mereda  ;  2  (memarak)  menyala:
ditiupnya  bara  api  itu  hingga  ~;  3  me-
nyolok  terang  (tt  warna):  topi-topi  yg
dipakai   bukan   saja   aneh-aneh,   tetapi
juga marak-marak warnanya;
naik  –,  ki  1  mulai  bercahaya;  2  sedang
memuncak keelokannya (kecantikannya);
3 mulai mendapat nama baik (masyhur);
memarak v menyala: api mulai ~;
memarakkan v menyalakan; menjadikan
bernyala
marakas  n  alat  musik  yg  diguncang-gun-
cang, yg terbuat dr labu kering berisi biji
kering atau kerikil
marambung n nama potion
marapulai n mempelai (laki- laki)
maras a ketakutan; sangat khawatir
marasmik a keadaan menjadi makin kurus
pd  anak-anak  krn  kekurangan  gizi,  di-
sebabkan oleh asimilasi yg salah atau ma-
kanan yg tidak tepat
maraton n 1 Olr perlombaan lari jarak jauh
(±  42,5  km);  2  ki  terus-menerus  (tanpa
berhenti)
marbot (marbut) n penjaga dan pengurus
mesjid; merbot
marca?? murca

919
marhaban?? marmot
marhaban n 1 (kata seru untuk menyambut
atau  menghormati  tamu  datang)  selamat
datang;  2  nama  lagu  puji-pujian  (pd  pe-
rayaan Maulud Nabi)
marhaen /marhaén/ n 1 rakyat kebanyakan,
yg  punya  harta  serba  sedikit  (spt  petani
kecil, buruh, nelayan kecil) dng menjual
tenaga kpd majikan (orang lain); 2 penye-
butan  (yg  diciptakan  oleh  Bung  Karno)
untuk kelompok petani kecil, buruh
marhaenis/marhaénis/  n  pemimpin  kaum
marhaen; pengikut golongan marhaen yg
berjuang untuk rakyat kebanyakan
marhaenisme   /marhaénisme/   n   paham
demokrasi yg dianut oleh Partai Nasional
Indonesia  yg  dicetuskan  oleh  Ir.  Soe-
karno  (tokoh  pejuang  bangsa  Indonesia
yg  kemudian  disebut  tokoh  proklamator
kemerdekaan bangsa Indonesia)
marhum  n  yg  telah  meninggal;  mendiang
(bagi orang laki-laki)
marhumah  n  yg  telah  meninggal;  men-
1
maritim   a   berkenaan   dng   laut;   berhu-
bungan  dng  pelayanan  dan  perdagangan
di laut;
kemaritiman  n  hal-hal  yg  menyangkut
masalah maritim
mariyuana  n  tumbuhan  semak,  daunnya
mengandung     zat     yg     memabukkan;
Cannabis sativa
marjik n kembali (kpd Tuhan)
Mark n nama satuan mata uang Jerman
marka(h) ark n tanda; merek; tanda pd tali
penduga: garis –, garis tanda
–  tirta  tanda,  gambar,  logo,  yg  tersem-
bunyi pd kertas dan dapat dilihat jika di-
dekatkan ke cahaya; — tirta digital pola
yg  terdiri  atas  beberapa  bit  yg  dima-
sukkan ke dl gambar digital, berkas audio
dan  video  yg  memberikan  keterangan  tt
hak cipta berkas tsb
markas   n   tempat   kedudukan   pemimpin
tentara (pandu, badan perjuangan, dsb);
–  besar  markas  yg  menjadi  pusat  mar-
kas-markas yg lain
bermarkas  v  mempunyai  markas;  ber-
kedudukan: kelompok pemberontak itu –
di bukut-bukit
markisa(h)  n  nama  tumbuhan  dan  buah-
nya,   besarnya   kira-kira   sebesar   sawo,
kulitnya berbintik-bintik berwarna kuning
atau hijau muda keputih-putihan, rasanya
asam biasa dibuat sirop
markoni n Lay alat komunikasi di kapal di-
pakai untuk mengirim berita secara radio
telegrafi
markonis  n  orang  yg  melayani  teleko-
munikasi dl kapal
marmar?? marmer
marmer  n  batu  gamping  yg  telah  meng-
alami  metamorfosis  dapat  dipakai  untuk
lantai, dinding, dsb; batu pualam
marmot n nama binatang, sebesar tikus be-
sar,    berbulu    halus,    makan    rumput-
2
diang (bagi orang perempuan)
mari  p  ayo  (partikel  untuk  menyatakan
ajakan)
mari n kue kering (sebangsa biskuit, kecil-
kecil (berbentuk bundar tipis, dsb)
ma.ri p kata seru untuk mengatakan ajakan;
ayo
marihuana?? mariyuana
marikan n kain belacu; merikan
Marikh n bintang yg beredar mengelilingi
matahari; bintang siarah; Mars
marikultura  n   pembudidayaan   pengelo-
laan  dan  penuaian  makhluk  laut  pd  ha-
bitat alaminya atau dl wadah yg sengaja
dibuat
marine n 1 berhubungan dng  laut; 2 ang-
katan laut
marinir n tentara (pasukan) yg menjadi ba-
gian dr angkatan laut
marinyo kl n polisi militer
marinyu?? marinyo

1
marmut??   masa
920
rumputan
marmotta
atau
sayuran,
Arctomys
marmut?? marmot
1
mars n 1 gerakan yg teratur dan tetap spt
tentara berbaris; 2 perjalanan jauh dr satu
tempat  ke  tempat  lain  dng  jalan  kaki;  3
irama  musik  dng  tempo  setengah  atau
seperempat    untuk    mengiringi    tentara
2
berbaris
Mars n 1 planet yg ke-4 dr matahari dan
berwarna merah; 2 dewa perang Romawi
marwah  n  1  kelaki-lakian;  kegagahan;  2
kehormatan diri; harga diri; menjatuhkan
–, menghinakan; menyerang kehormatan
bermarwah  v  memiliki  marwah:  tolong
jangan  anarkis,  masyarakat  Melayu  ha-
rus santun dan ~
mas?? emas
2
mas n 1 sebutan hormat (pd laki-laki, tan-
pa memandang usia); 2 panggilan untuk
saudara tua laki-laki; panggilan karib spt
perempuan  memanggil  suaminya;  bang;
kak
mas kawin n pemberian di pihak pengantin
laki-laki (berupa emas, barang, atau kitab
suci) kpd pengantin perempuan pd waktu
akad  nikah  yg  dapat  diberikan  secara
kontan ataupun secara berhutang; mahar
masa  n  1  waktu;  ketika;  saat;  2  zaman
(menunjuk waktu yg agak lama); 3 lama
waktu yg tertentu;
–   kerja   jangka   waktu   (lama   waktu)
orang  sudah  bekerja  (pd  suatu  kantor,
badan,  dsb);  –  tunas  Dok  masa  antara
masuknya  bibit  penyakit  dan  timbulnya
gejala-gejala penyakit; masa inkubasi;  –
percobaan jangka waktu yg harus dilalui
seorang      karyawan      baru      sebelum
karyawan  baru  tsb  memenuhi  syarat  dl
program  asuransi  kumpulan  perusahaan;
– leluasa Ek masa tenggang pembayaran
premi tanpa kehilangan hak asuransinya;
masa  tenggang;  –  polis  jangka  waktu
polis   asuransi   biasanya   waktu   selama
premi    polis    dibayar;    –    terseleksi
perhitungan tarif mortalitas, jangka waktu
yg  memengaruhi  seleksi  dianggap  dapat
diamati  dan  penting,  biasanya  5  –  15
tahun;   –   tunggu   masa   yg   tidak   ada
pembayaran  premi  ataupun  pembayaran
maslahat; — berlaku waktu yg diperlukan
oleh suatu kegiatan dr suatu peristiwa ke
peristiwa  lain;  –  depan  masa  yg  akan
datang;  –  kekeringan  periode  panjang
1
1
marsekal n pangkat untuk perwira tinggi di
lingkungan  angkatan  udara  di  atas  ko-
lonel
marsepen /marsépen/ n manisan terbuat dr
campuran gula, putih telur, dan buah ba-
dan yg digiling yg dibuat menjadi adonan
dng pelbagai bentuk dan warna
marsose /marsosé/  n pasukan  di  luar  ang-
katan bersenjata yg didirikan Belanda di
Aceh
martabak n nama makanan asal India, ter-
buat  di  tepung  (untuk  lapisan  luar)  dan
campuran   telur,   daging   digiling   atau
dicincang bumbu (untuk bagian isi), ben-
tuknya tipis segi empat, digoreng
martabat   n   tingkatan;  derajat;   pangkat;
harga diri
memartabatkan  v  menjadikan  bermar-
tabat
pemartabatan n proses, cara, perbuatan
1
2
memartabatkan;
martil n alat memukul dr besi (bertangkai
besi atau kayu); palu; tukul
martil n 1 orang yg mati krn membela ke-
yakinan  (agama  Katolik)  ;  2  orang  yg
menjadi korban (biasanya yg mula-mula)
dl memperjuangkan agama; syahid
maru  kl  n  nama  hantu  yg  suka  meng-
ganggu
marus n darah beku yg direbus
marut?? carut-marut

921
2
2
masa??   masak
tanpa  hujan  yg  terjadi  pd  musim  hujan
atau  dl  musim  yg  seharusnya  frekuensi
hujan  masih  cukup  tinggi;  –  kembali
modal jangka waktu yg diperlukan untuk
memperoleh     kembali     modal     tanpa
memperhatikan   nilai   waktu   uang;   –
prenatal   Dok   masa   kehamilan   sejak
konsepsi     sampai     mulainya     proses
persalinan;   –   detensi   hidraulik   Kim
perbandingan  antara  volume  ruang  dan
kecepatan volume aliran; — retensi Kim
waktu  tertahannya  suatu  zat  oleh  suatu
sistem; — singkapan Kim panjang waktu
suatu   benda   yg   dikenai   radiasi   dng
intensitas tertentu yg diketahui
semasa adv pd waktu …; pd ketika …; ~
anak-anak, aku suka olah raga
masa   (.kan)   p   1   (kata   menyatakan
keraguan) mana boleh; mungkinkah; apa
benar: — ia berani berkata begitu?; 2 ti-
dak mungkin (kalau) …: kalau tidak ada
maksudnya, — dia begitu baik padaku
memasalahkan  v  menjadikan  sbg  ma-
salah:  pemerintah  belum  pernah  ~  per-
lunya tempat baru bagi ibu kota negara;
permasalahan n yg menjadikan masalah;
persoalan;
mempermasalahkan  v  menjadikan  sbg
permasalahan;   menjadikan    sbg    suatu
masalah
2
1
masa   bodoh   p   1   (semacam  kata   seru,
menyatakan    tidak    senang    hati)    ter-
serahlah; sesukamulah: begini tidak mau,
begitu tidak mau, –!; 2 tidak perduli apa-
apa; acuh tak acuh; tidak memperhatikan
sama sekali: tt pendidikan anaknya ia –
saja
masagus   n gelar bangsawan laki-laki Pa-
lembang,  dahulu  gelar  untuk  kelompok
pegawai kerajaan
masai a, kusut — amat kusut: bangun tidur
rambutnya kusut –
memasai  v  keadaan  permukaan  yg  ter-
tutup bulu-bulu panjang, halus, tidak lu-
rus, berjalin, dan kusut
masala n Isl lapik (tikar dsb) tempat sem-
bahyang
masalah n soal; persoalan; sesuatu yg harus
diselesaikan (dipecahkan);
2
masak a 1 sudah tua dan sampai waktunya
untuk  dipetik,  dimakan,  dsb  (tt  buah-
buahan): jangan memetik jeruk yg belum
–!;  2  sudah  matang  (empuk,  jadi)  dan
sampai   waktunya   untuk   diambil,   di-
angkat, dsb (tt makanan): nasi sudah –,
makanlah dulu!; 3 ki sudah selesai diker-
jakan   (dididik   dsb);   sudah   dipikirkan
(dipertimbangkan)  baik-baik;  sudah  di-
putuskan (disetujui bersama); sudah sem-
puma  atau  pd  tingkatan  yg  terbaik  (ter-
akhir):  dia  pemuda  yg  sudah  –  dapat
bekerja secara baik
makan — mentah, ki tidak mengenal halal
haram; — malam, mentah pagi (siang), pb
suatu hal yg sudah diputuskan tidak lama
kemudian berubah lagi;
–  ajar  cukup  mendapat  didikan;  tahu
adat (sopan santun); — akal sudah man-
tap  cara  berpikirnya;  dapat  berpikir  dng
baik dan bijaksana; — niat niatnya sudah
tidak dapat digoyahkan lagi; sudah man-
tap   pendiriannya   atau   maksudnya;   –
tangan kerap kali kena pukul dng tangan;
masak-masak  adv  secara  baik  (tt  buah
pikiran): semua keputusan yg diambilnya
telah dipikirkan ~;
masak v mengolah bahan makanan
bermasak-masak   v   sedang   mengolah
(membuat) penganan (gulai) dsb;
memasak  v  membuat  (mengolah)  pe-
nganan,  makan,  gulai,  dsb:  kami  ~  di
rumah;
memasakkan v 1 memasak untuk: bibi ~
kami gulai ayam; 2 membuat supaya ma-

masakan?? maskapai
922
sak: pedagang pisang itu selala berusaha
~  pisang  dagangannya  dng  cara  me-
meramnya di dl tanah;
masakan  n  1  cara  (hasil)  memasak;  2
(penganan, lauk-pauk) yg dimasak; 3 bu-
atan;
pemasak  n  1  orang  yg  kerjanya  mema-
sak; juru masak; 2 (alat) yg dipakai untuk
memasak; 3 bumbu; rempah;
pemasakan n perbuatan (cara) memasak;
kemasakan n 1 hal (keadaan) masak (yg
sebenarnya atau kiasan); 2 terlalu masak;
3 ranum; lebih dr masak (tt buah-buahan)
masakan p masa akan ; mana boleh
masakat n kesusahan; kesukaran
masalah  n  sesuatu  yg  harus  diselesaikan
atau harus dicarikan jalan keluarnya; per-
soalan
bermasalah  v  1  mempunyai  masalah;  2
mempunyai   persoalan   yg   belum   di-
selesaikan: desakan masyarakat agar ha-
kim yg dinilai ~ segera diperiksa Komisi
Yudisial terus mengalir
masam a 1 rasa yg menyerupai (rasa) cuka
atau buah asam; asam: mangga muda itu
sangat  –;  2  ki  berwajah  tidak  ramah;
merengut: wajah anak itu tampak — krn
dipermalukan
kemasam-masaman adv agak inasam
masap, memasap v menguap; meruap
masapi n nama ikan (di Danau Poso)
masase n pijat; urut
masayu   n   panggilan   kehormatan   untuk
wanita keturunan bangsawan Palembang
masdar n Ling bentuk kata kerja infinitif
Masehi /maséhi/ n 1 Kristen; 2 nama per-
hitungan waktu yg dimulai sejak Iahirnya
Kristus;  perhitungan  tahun  berdasarkan
perjalanan bumi mengedari matahari
masek /masék/ ark n markas sektor
maser n Fis 1 alat untuk menghasilkan mi-
krogelombang;   2   peranti   untuk   mem-
bangkitkan dan/ atau memperkuat gelom-
bang  elektromagnetik  yg  sederap  (ko-
heren)
masgul?? masygul
mashaf n lembaran naskah bagian Quran
mashur?? masyhur
masif a 1 padat, tidak berongga; pejal: as
roda mobil itu terbuat dr baja –; 2 Geo
massa batu-batuan yg pejal
masih p 1 sedang dl keadaan belum selesai
atau   sedang   berlangsung:   masyarakat
desa  –  dl  keadaan  sederhana;  2  ada;
tinggal; bersisa: uangnya — seribu rupiah
1masin a asin (spt rasa garam): tambahkan
garam  supaya  terasa  lebih  –  lidahnya
(perkataannya),  ki  perkataannya  selalu
dituruti  (dikabulkan)  orang;  belum  tahu
di  –  garam,  ki  belum  banyak  penga-
laman;  garam  kami  tak  –  padanya,  ki
perkataan kami tidak diindahkannya
2masin ark?? mesin
masinal a 1 dng menggunakan mesin: pem-
buatan genteng dilakukan secara –; 2 ki
berlaku  (bertindak,  bekerja)  spt  mesin;
spt tidak menggunakan pikiran lagi; tidak
mau  menyimpang  dr  yg  sudah  diten-
tukan:  dl  tugasnya  kadang-kadang  petu-
gas keamanan bertindak secara — tanpa
pertimbangan kemanusiaan
masing-masing pron seorang-seorang; sen-
diri-sendiri;  tiap-tiap  orang:  siswa  kem-
bali ke bangkunya –
masinis n juru mesin; yg menjalankan atau
melayani mesin (di kapal, lokomotif, dsb)
masir a berlapis berbutir-butir spt pasir;
mas.jid n rumah atau bangunan tempat sa-
lat orang Islam
masjidilaksa n nama masjid di Jerussalem
masjidilharam n nama masjid di Mekah
maskanat n kemiskinan (sbg jalan kesem-
purnaan batin)
maskapai  n  perkumpulan  dagang;  perse-
roan; perusahaan;

923
masker?? mastuli
–  komersial  maskapai  yg  bergerak  di
bidang niaga atau perdagangan;  — niaga
berjadwal   maskapai   penerbangan   yg
pengoperasian   pesawatnya   sesuai   dng
jadwal  penerbangan  reguler  yg  telah  di-
tetapkan; — niaga takberjadwal maska-
pai   penerbangan   yg   pesawatnya   tidak
memiliki  jadwal  penerbangan  tetap;    –
padat maskara dr bahan berbentuk padat
yg digunakan dng sebuah kuas untuk me-
manjangkan  atau  menebalkan  sekaligus
mewarnai bulu mata; — penerbangan pe-
rusahaan yg bergerak dl penerbangan
masker  n  1  alat  penutup  muka;  kain  pe-
nutup  mulut  dan  hidung  (spt  yg  dipakai
oleh dokter, perawat, dsb di rumah sakit);
topeng: yg menutup mulutnya bertangkai
ke  telinga;  2  alat  kecantikan,  berwujud
cairan (atau bahan lunak) yg dioleskan pd
muka   untuk   menjaga   agar   permukaan
muka tidak mengendur
–  pencerah    masker  kecantikan,  untuk
mencerahkan  wajah  atau  menghilangkan
kekusaman kulit wajah
maskodok n platina
maskot  n  orang,  binatang,  atau  benda  yg
diperlukan oleh suatu kelompok sbg lam-
bang pembawa keberuntungan atau kese-
lamatan
maskulin  a  1  bersifat  jantan:  lelaki  yg
berbulu  akan  tampak  lebih  –;  2  jenis
laki-laki
maskulinismus  n  sifat  kejantanan  pd  pe-
rempuan
maslahat  n  sesuatu  yg  mendatangkan  ke-
baikan (keselamatan dsb); faedah; guna
kemaslahatan   n   kegunaan;   kebaikan;
manfaat; kepentingan
masnawi  Isl  n  nama  bentuk  sajak  (puisi),
berasal di Persia, tiap bait terdiri dr enam
baris
masoi?? mesui
massa  n  1  sejumlah  benda  (zat  dsb)  yg
banyak yg dikumpulkan (disatukan) men-
jadi  satu  (atau  kesatuan);  2  jumlah  yg
banyak   sekali;   sekumpulan   orang   yg
banyak sekali (berkumpul di satu tempat
atau  tersebar);  3  jumlah  tertentu  suatu
bahan  yg  menunjukkan  kelambanan  thd
perubahan gerak (satuan kg);
–  atom  Kim  massa  satu  atom  dl  suatu
elemen  yg  dinyatakan  dl  satuan  massa
atom;  — diam Kim massa suatu benda pd
saat  benda  tidak  bergerak;  –  gravitasi
massa  benda  yg  diukur  dng  memban-
dingkannya   dng   massa   standar   dng
menggunakan   gaya   gravitasi;   –   jenis
perbandingan  antara  massa  dan  volume
suatu  benda;  –  jenis  Kim  perbandingan
antara  kepadatan  suatu  benda  dan  ke-
padatan  standar  benda  tsb  pd  suhu  dan
tekanan  yg  sama;  –  rakyat  rakyat  ba-
nyak;  –  udara  takmantap  Met  massa
udara  yg  memiliki  sifat  tidak  mantap
statik di lapisan bagian bawah
massal a mengikutsertakan atau melibatkan
orang banyak: kawin –
mastautin v, bermastautin kI v bertempat
tinggal; tinggal (di)
mastektomi  /mastéktomi/  n  operasi  payu-
dara  dng  cara  mengangkat  payudara  se-
luruhnya
master n 1 orang yg memimpin orang lain;
2  yg  utama;  yg  paling  tinggi  (pandai,
cakap, dsb) di antara yg lain; juara;
– internasional Olr sebutan bagi pemain
catur  yg  telah  memiliki  kemampuan  pd
tingkatan dunia
mastigofobia n Psi fobia thd hukuman; po-
inefobia
mastikasi n Bio malaksasi
mastodon  n  binatang  purba,  besarnya  spt
gajah, bertaring panjang; sesuatu yg serba
besar
mastuli n kain tenun dr sutera kasar

masturbasi?? masyarakat
924
masturbasi v memenuhi nafsu syahwat dng
merangsang   kelamin   dng   tangan   atau
rangsangan  lain  pd  kelamin;  onani;  me-
rancap
masuk  v  1  datang  (pergi)  ke  dalam  (ru-
angan, kamar, lingkungan, lubang dsb): –
ke kamar lalu tidur; 2 datang (pergi) ke
sekolah (tempat kerja): tidak — krn sakit;
3  tergolong;  terhitung;  terbilang;  tercan-
tum:  ia  –  ibu  rumah  tangga  teladan;  4
menjadi  (anggota  perkumpulan,  prajurit,
penganut  agama,  dsb):  –  perkumpulan
pencak  silat;  5  turut  serta;  mengikuti;
turut  campur:  perang;  ujian;  6  yg  di-
terima; yg didapat: uang yg — bulan ini
kurang  dp  bulan  yg  lalu;  ;  –  akal  bisa
diterima   oleh   akal;   tidak   aneh;   tidak
mustahil; logis;
– bursa menawarkan saham pd publik
memasuki v 1 masuk ke dalam: tata cara
~ tempat ibadah; 2 mencampuri perkara
orang lain: dng demikian, berarti bahwa
dia telah ~ pekarangan orang lain;
memasukkan v 1 membawa (menyuruh,
membiarkan,  dsb)  masuk:  ia  sudah  ~
buku-bukunya dl tas; 2 mendaftarkan: dia
telah  ~  adiknya  di  sekolah  TK;  3  me-
nyampaikan:  ia  telah  ~  surat  permo-
honan
pemasukan n 1 hal memasukkan: ~ mo-
bil lewat pelabuhan, 2 pendapatan: ~ da-
erah;
termasuk v 1 sudah masuk; 2 terhitung;
tergolong;
masukan  n  1  hasil  memasukkan;  2  pe-
ngaruh yg membawa akibat thd jalannya
fungsi suatu sistem politik;
kemasukan n 1 dimasuki  (dirasuki)  roh
halus   (setan,  hantu,   dsb);   2   dimasuki
(oleh); ada sesuatu yg masuk ; 4 menem-
patkan; mencantumkan; 5 menaruh uang
dl perusahaan dsb; menanam modal;
masya  Allah  p  (kata  seru  untuk  menya-
takan rasa heran, kagum, dsb) apa saja yg
dikehendaki Allah (bisa terjadi)
masyakah  (masyakat)  n  kesukaran;  ke-
susahan
masyarakat n 1 sekumpulan orang yg hi-
dup   bersama   pd   suatu   tempat   atau
wilayah dng ikatan aturan tertentu; 2 se-
golongan   orang-orang   yg   mempunyai
kesamaan tertentu;
–  dinamis  masyarakat  yg  sering  me-
ngalami banyak perubahan untuk maju; –
sedenter  sekelompok  orang  yg  tinggal
menetap   pd   suatu   tempat   tertentu;   –
setempat  bagian  dr  masyarakat  yg  ber-
tempat   tinggal   di   suatu   wilayah   dng
batas-batas tertentu, dan faktor utama yg
menjadi  dasar  adalah  interaksi  yg  lebih
besar  di  antara  warga-warganya  apabila
dibandingkan  dng  interaksi  mereka  dng
penduduk  di  luar  batas  wilayahnya;  –
statis masyarakat yg terdiri atas golongan
fanatik  yg  tidak  dapat  berpindah-pindah
dr  satu  golongan  ke  golongan  lain;  –
kelas atas masyarakat yg paling atas ber-
dasarkan   kekayaan   atau   tingkat   kehi-
dupan sosial
bermasyarakat  v  1  merupakan  masya-
rakat: makhluk yg ~; 2 bersekutu; bersatu
membentuk  masyarakat:  hidup  ~  secara
rukun,
memasyarakat  v  menjadi  anggota  ma-
syarakat;  menjadi  persoalan  masyarakat;
meluas  (menyebar)  ke  masyarakat:  ma-
nusia itu makhluk yg selalu ~;
memasyarakatkan  v  1  menjadikan  sbg
anggota   masyarakat:   pemerintah   ber-
usaha  ~  anggota  suku  terasing;  2  men-
jadikan dikenal oleh masyarakat: usaha ~
gerakan pramuka itu sudah menunjukkan
hasil;
pemasyarakatan n hal atau tindakan me-
masyarakatkan  (memasukkan  ke  dl  ma-

925
syarakat,  menjadikan  sbg  anggota  ma-
syarakat, dsb);
kemasyarakatan  n  perihal  (mangenai)
masyarakat
masygul a sedih; susah hati; kesal: — hati-
ku melihat kelakuan anak itu;
memasygulkan v 1 menyusahkan (hati);
2 masygul thd sesuatu; kemasygulan ke-
susahan (kesedihan) hati
masyhadat n 1 tempat orang berkumpul; 2
pertemuan; kerapatan
masyhur a (~ termasyhur) dikenal orang
banyak;  terkenal  di  mana-mana;  kena-
maan:  lukisan  itulah  yg  kelak  membuat
namanya ~;
memasyhurkan  v  menjadikan  masyhur
(terkenal): ~ agama;
kemasyhuran  n  hal  (keadaan)  masyhur
(terkenal)
termasyhur a masyhur
masyrik n timur atau negeri-negeri sebelah
timur
masyuk, asyik –?? asyik
mat a enak sekali
1
mata n 1 alat pancaindra pd muka manusia
atau  binatang  yg  digunakan  untuk  me-
lihat;  indra  untuk  melihat;  indra  peng-
lihat; 2 sesuatu yg menyerupai mata (spt
lubang kecil, jala, dsb); 3 bagian yg tajam
pd alat pemotong (pd pisau, kapak, dsb);
–   acara   bagian   dr   acara   (yg   akan
dibicarakan,  dipertunjukkan,  dsb);  –  air
sumber  air;  tempat  air  membual  (terbit)
dr  tanah;  –  alamat  ark  sasaran;  bulan-
bulanan;   tujuan,   –   anggaran   bagian
tertentu  pd  anggaran  belanja  (yg  me-
nunjukkan untuk apa uang tertentu kelak
dibelanjakan);  –  angin  arab  jarum  pe-
doman;  asal  angin  datang  (yaitu:  utara,
timur, selatan, barat); — bajak besi tajam
pd bajak (yaitu bagian yg masuk tanah);
nayam;  –  batin  bagian  batin  yg  paling
dalam;  perasaan  dl  hati;  –  bedil  butir-
1
masygul??   mata

butir pd pemitar bedil (untuk memastikan
arah); pejera; — beliung bagian yg tajam
pd  beliung;  –  benda  barang  kecil-kecil
yg   berharga;   –   betung   buta   huruf;
bodoh; — bisul lubang bisul; bagian pusat
(ujung)  bisul;  –  buatan  mata  yg  bukan
asli  (terbuat  dr  kaca,  plastik,  dsb);  –
bugil  mata  yg  sewajarnya  (tidak  mema-
kai  kaca  mata  atau  alat  bantu  lain);  –
jaring  mata  jala;  –  jauh  hanya  dapat
melihat dr jarak jauh; rabun dekat; — kail
jarum  yg   tajam  pd   ujung   kail   (yaitu
tempat  menaruh  umpan);  mata  pancing;
– kain corak kain; ragi; — kakap lubang
kecil   pd   lunas   perahu   untuk   menge-
luarkan  air  yg  dl  perahu;  — kaki  tulang
yg  menyembul  (ke  samping)  pd  bagian
bawah (pd pergelangan kaki); — kayu 1
hitam-hitam  pd  kayu;  bagian  yg  sangat
kepd kayu (bekas cabang atau ranting); –
kemung  mata  yg  besar;  –  kepala  yg
sebenarnya  (yaitu  mata  terdapat  di  ke-
pala); — keranjang sifat yg selalu merasa
birahi apabila melihat lawan jenisnya; –
kerek  bulatan  pd  kerek;  –  kucing  1  sb
batu  permata;  2  damar  yg  jernih  war-
nanya; 3 nama tumbuhan (pokok dan bu-
ahnya);  bidara;  4  lampu  berwarna  hijau
pd pesawat radio; — kuliah satuan pela-
jaran  yg diajarkan (dikuliahkan) di  ting-
kat perguruan tinggi; — lipas 1 mata yg
tidak berwarna (spt mata kuda dsb); mata
yg suram; — luka lubang luka; — nurani
hati nurani; rasa hati yg paling dalam; –
pajak sesuatu yg menjadi sasaran pajak;
– panah bagian yg runcing dan tajam pd
anak  panah;  –  pedang  bagian  yg  tajam
pd pedang; — pedoman jarum pedoman;
mata  angin  dl  pedoman;  –  pelajaran
pelajaran  yg  harus  diajarkan  (dipelajari)
(untuk    sekolah    dasar    dan    sekolah
lanjutan); — pencaharian pekerjaan atau
pencaharian  utama  (yg  dikerjakan  untuk

2
2
mata??   matang
926
biaya  sehari-hari);  –  piano  bilah-bilah
piano  yg  ditekan-tekan  (diketuk-ketuk)
biasanya berwarna putih atau kuning dan
hitam); tuts piano; — pisau bagian yg ta-
jam pd  pisau;  –  rantai  1  gelang-gelang
pd  rantai;  2  ki  kejadian  (peristiwa,  hal,
dsb) yg saling berkaitan; — sapi ki telur
yg  digoreng  tanpa  diaduk  sebelumnya
(biasanya  diusahakan  agar  merah  telur-
nya tidak pecah); — sipit 1 lipatan mata
pd  kelopak  mata  yg  mengecil  (spt  mata
orang  Cina);  2  orang  Cina  (bangsa  Mo-
ngol lainnya); — surat tulisan (huruf) pd
surat;  –  susu  puting  (bintil)  susu  (yaitu
bagian ujung pd susu yg berbentuk bintil;
– telanjang mata sebenarnya (tanpa kaca
mata   atau   alat   khusus   lainnya);   mata
bugil; — telinga ki kaki tangan; cecunguk
(orang  yg  menjadi  alat  bagi  orang  lain
untuk  mencapai  tujuan  tertentu;–  tom-
bak bagian ujung tombak (yg runcing); –
uang  1  ark uang  yg  bukan uang kertas,
melainkan dr logam; 2 satuan harga uang;
3 satuan uang (suatu negara); — wayang
(semata wayang) Jk tunggal (untuk anak);
(hanya) satu-satunya; — buku ruas pd jari
dsb, — cemperling mata yg merah warna-
nya;  –  cincin  permata  (intan,  dsb)  pd
cincin; — dacin(g) garis-garis pd dacin(g)
(yang menunjukkan jumlah berat barang
yg  ditimbang);  –  dagangan  barang-ba-
rang yg diperdagangkan; barang dagang-
an; komoditi; — dekat tidak dapat meli-
hat benda-benda yg jauh Ietaknya; rabun
jauh; –  duitan  loba  akan  uang;  serakah
akan  uang;  –  dunia  pandangan  orang-
orang di dunia; — gelap (gelap mata) ti-
dak   dapat   berpikir   terang;   mengamuk
(krn marah sekali); — gunting bagian yg
tajam pd gunting; — hati perasaan dl hati;
–  hidup  pekerjaan  yg  utama  (yg  diker-
jakan  untuk  hidup  sehari-hari);  –  huruf
huruf satu persatu; — ikan 1 penyakit ku-
lit  jerawat  berinti  keras;  2  bagian  yg
sangat  tipis  (berbentuk  bundar  kecil)  pd
balon karet; — jala lubang-lubang pd jala
(jaring) tempat ikan terjaring; — jalan 1
pengintai;  peninjau  (sebelum  orang  lain
berjalan   ke   suatu   tempat);   2   persim-
pangan jalan;
bermata  v  mempunyai  mata;  ada  ma-
tanya: dihadang raksasa ~ satu;
bermatakan  v  mempunyai  mata;  ber-
mata: cincin emas ~ intan
2
mata n ukuran berat yg dipergunakan un-
tuk candu
semata n 1 satu mata; 2 semata-mata: dia
datang  ke  tempat  itu  ~  untuk  melepas
rindu;
semata-mata  adv  ki  1  hanya,  melulu,  cu-
ma; 2 belaka; sama sekali
matador n orang yg berkelahi dng banteng
dan  kemudian  membunuhnya  (dl  suatu
pertandingan di arena)
matahari n benda bundar di langit yg men-
datangkan terang dan panas pd bumi dan
planet-planet lain (dapat kita lihat pd si-
ang hari);
– hidup sebelah timur; tempat matahari
terbit
mataliur?? mitraliur
mata-mata n orang yg ditugasi menyelidiki
secara diam-diam; polisi rahasia;
memata-matai  v  mengamat-amati  dng
cara diam-diam: ~ kekuatan musuh;
1matan n mata kayu; teras (inti) kayu
2matan n 1 arti (maksud) kalimat; 2 naskah
asli; teks (pidato dsb)
1matang masak
2matang   a   1   sudah   tua   dan   sampai
waktunya untuk dipetik, dimakan, dsb (tt
buah-buahan): mangganya dibiarkan — di
pohon; 2 sudah empuk (kering, jadi, dsb)
dan   sampai   waktunya   untuk   diambil,
diangkat,  dsb  (tt  makanan):  ketela  yg
direbusnya  sudah  –;  3  ki  sudah  selesai

927
dikerjakan (dididik, disiapkan, dsb); 4 su-
dah  dipikirkan  (dipertimbangkan)  baik-
baik;  sudah  diputuskan  (disetujui  ber-
sama); sudah sempurna atau pd tingkatan
yg  terbaik  (terakhir):  memerlukan  per-
timbangan yg –;
mematangkan   v   menjadikan   matang;
memantapkan: rencana itu sudah selesai
dibicarakan, tinggal ~ saja;
pematangan   n   hal   (tindakan)   mema-
tangkan;
kematangan n 1 hal matang; 2 terlampau
matang
matematik  /matématik/  a  bersifat  mate-
matika
matematika  /matématika/  n  ilmu  tt  bi-
langan,  hubungan  antara  bilangan,  dan
prosedur   operasional   yg   digunakan   dl
penyelesaian masalah bilangan
–   keuangan   cabang   matematika   yg
berkaitan  dng  uang  dl  perbankan,  asu-
ransi,  dan  perniagaan;  –  murni  cabang
matematika yg memanfaatkan penelaahan
dan  penerapan  prinsip-prinsip  matema-
tika  untuk  kepentingan  matematika  itu
sendiri; — terapan cabang matematika yg
menggunakan  konsep  tt  ruang  dan  bi-
langan  sbg  alat  dl  bidang  fisika,  kimia,
biologi, rekayasa, dan ilmu-ilmu sosial
matematikawan  /matématikawan/  n  ahli
matematika
matematis  /matématis/  a  1  bersangkutan
dng matematika; 2 sangat pasti dan tepat
mateng?? matang
materi  /matéri/  n  1  benda;  barang;  segala
sesuatu yg tampak; 2 sesuatu yg menjadi
bahan  (untuk  diujikan,  dipikirkan,  dibi-
carakan, dilarang, dsb);
– kepartikelan Kim materi yg sangat ke-
cil  dan  merupakan  partikel-partikel  yg
terpisah;  –  kepartikelan  organik  Kim
partikel  zat  organik  yg  terdapat  di  at-
mosfer  dl  berbagai  bentuk  senyawa;  –
matematik?? mati

kepartikelan tersuspensi Kim zat padat
dl bentuk butiran yg melayang-layang dl
air;  –  organik  Kim  zat  yg  mengandung
atom karbon yg berikatan dng hidrogen,
oksigen,  nitrogen,  atau  unsur-unsur  lain
tertentu; — tersuspensi Kim zat padat dan
cairan dl bentuk butiran halus atau gel yg
melayang-layang dl air
materialis /matérialis/ n 1 pengikut paham
(ajaran)  materialisme;  2  orang  yg  me-
mentingkan   kebendaan   (harta   benda,
uang, dsb)
material  /matérial/  n  bahan  dasar  yg  di-
pakai  sbg  bahan  untuk  membuat  barang
lain;  bahan  mentah untuk bangunan (spt
pasir, kayu, kapur)
materialisasi  /matérialisasi/  n  penghasilan
materi dr energi
materialisme  /matérialisme/  n  paham  ke-
bendaan; paham falsafah yg menyatakan
segala  sesuatu  yg  terjadi  di  dunia  di-
sebabkan oleh (atau bersumber pd) benda
materialistis    /matérialistis/    a    bersifat
kebendaan; mengenai benda: harapannya
tidak  didasarkan  atas  keinginan  yg  –,
tetapi krn rasa ingin meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat di sekitarnya
materiel /matériél/ a bersifat kebendaan
mati  v  1  sudah  hilang  nyawanya;  tidak
tumbuh  lagi  (tt  tumbuh-tumbuhan):  po-
hon  jeruk  itu  sudah  –  ,akarnya  pun  su-
dah  busuk,  2  tidak  mempunyai  nyawa;
tidak pernah hidup; 3 ki tidak ada gerak
atau  kegiatan  dsb:  kalau  tidak  diurus
koperasi itu akan –;
– angin tidak ada angin sama sekali; –
bebang 1 mati krn tidak dapat keluar (tt
bayi  yg  hendak  lahir);  2  mati  ketika
melahirkan  anak  krn  bayi  tidak  dapat
keluar; — beragan tampaknya sudah ma-
ti, tetapi nyatanya belum; — beranak ma-
ti  ketika  melahirkan  anak;  –  berangai
mati  beragan;  –  berkalang  tanah  mati

2
matiarkhat??   matras
928
tergeletak di tanah; — bersebab mati yg
tidak  wajar;  –  bongkong  mati  konyol
(sia-sia),  –  bujang  1  penyakit  tanaman
(terutama  pd  cengkeh),  mula-mula  pu-
cuknya layu, kemudian pohonnya kering,
dan  mati  sebelum  menghasilkan  bunga
(buah); 2 mati muda sebelum menikah, –
garing   mati   krn   kelaparan;   –   huku-
mullah  mati  kumlah;  –  katak  mati  spt
katak,   tak   ada   yg   memedulikan;   –
kebebangan mati bebang; — kejang mati
kaku; mati penasaran (tidak sewajarnya);
–  kekam  mati  kekat;  –  kekat  keadaan
air laut ketika pasang setinggi-tingginya,
atau   sesurut-surutnya;   air   perbani;   –
konyol mati tidak terhormat; mati sia-sia;
–  kumlah  mati  krn  Allah;  mati  dng
sewajarnya; — kutu tidak berdaya; tidak
dapat  berbuat  apa-apa;  –  lelas  mati  sia-
sia;   mati   konyol;   –   lemas   mati   krn
kekurangan  oksigen  (msl  tenggelam  dl
air,  tercekik,  kena  gas,  dsb);  –  lidah
tidak   dapat   mengecap   (membedakan)
rasa enak dan rasa tidak enak; — mawai
mati  menggeletak;  –  pucuk  1  mati  pd
pucuknya  (tumbuh-tumbuhan);  2  lemah
zakar;  –  raga  memperteguh  hati  dng
menolak  segala  macam kesenangan  diri;
menahan   hawa   nafsu;   –   rasa   tidak
berperasaan;  –  seladang  suami  istri  yg
setia (sehidup semati); — semu kelihatan
spt  mati  jasadnya,  sedangkan  matanya
masih  berkedip-kedip;  –  sesaat  mati  yg
tidak sewajarnya dan berdosa (spt bunuh
diri);  –  sirik  mati  sesat;  –  suri  tam-
paknya  mati,  tetapi  sebenarnya  tidak;  –
syahid mati dijalan Allah atau krn Allah
(msl  mati  mnembela  agama  atau  kebe-
naran hakiki); — terbebang mati bebang;
bermati-mati  v  melakukan  sesuatu  dng
bersungguh-sungguh;  bekerja  dng  keras:
walau  mereka  main  dng  tekad  yg  keras
dan ~ di lapangan, namun krn kurangnya
persiapan   pertandingan   berakhir   dng
kemenangan di pihak lawan jua;
bermatikan, ~ diri, v pura-pura mati;
bermatian v berturut-turut mati; banyak
yg  mati:  pahlawan-pahlawan  -  tanpa
dikenal mayatnya;
mati-matian adv 1 pura-pura mati; tidak
mati   sungguh-sungguh:   ia   tidak   mati,
hanya  ~  saja;  2  dng  bersungguh-sung-
guh; bekerja keras dng segenap tenaga;
mematikan    v    menyebabkan    (men-
jadikan)  mati  (baik  dl  arti  sebenarnya
maupun   kiasan):   perusahaan   besar   ~
usaha pribumi; letusan senjata api itu ~
penjahat  yg  selama  ini  sangat  ditakuti
rakyat;
kematian n  1  perihal  mati;  2  menderita
krn   salah   satu   anggota   keluarga   me-
ninggal; 3 ki menderita krn sesuatu;
kemati-matian n 1 mati-matian; 2 rupa-
nya spt sudah mati;
matiarkhat n sistem pengelompokan sosial
dng seorang ibu menjadi kepala dan pe-
nguasa atas seluruh keluarga
matine  /matiné/  n  pertunjukan  (film  dsb)
pd siang hari
mati tungu n suami ikut ke pihak istri tan-
pa hak apa pun juga, setelah upacara per-
kawinan (dl masyarakat Lampung)
matmatan a 1 secara nikmat: menjalani hi-
dup ini hendaknya jangan terlalu –; 2 hal
untuk dinikmati
maton a dapat dipakai sbg pegangan; pasti:
tidak ada aturan yg –;
matra  n  1  ukuran  dl  tinggi,  panjang  atau
lebar;  dimensi;  2  ukuran  banyaknya  te-
kanan irama (dl musik); 3 Sas pergantian
naik turunnya suara yg teratur dl puisi
matras n botol kaca, badan bulat dan le-
hernya   panjang;   tabung   gelas   kimia,
ujung sebelah tertutup
matras  n  1  bantal  alas  duduk  berbentuk
bujur sangkar yg diletakkan di atas lantai;
1
2

929
matres?? maulid
2 Olr kasur terbuat dr sabut kelapa ber-
bentuk  bujur  sangkar  (persegi  panjang)
yg  diletakkan  di  atas  lantai  untuk  alas
melompat
matres /matrés/?? matris
matriks  n  1  Mat  susunan  unsur  yg  ber-
bentuk segi empat; 2 pola dasar pd pem-
buatan relief atau patung; 3 hasil rekaman
utama  yg  digunakan  untuk  merekam  pd
yg lainnya; 4 Bio subtansi pembentuk yg
menjadi  asal  sel  dan  struktur  lainnya;
subtansi antarsel pd jaringan;
–   asli   Mat   matriks   yg   entri-entrinya
berupa bilangan asli; — baris Mat matriks
yg hanya terdiri atas satu baris; — bujur
sangkar  Mat  matriks  yg  jumlah  baris
sama dng jumlah kolomnya; — elementer
Mat   matriks   yg   diperoleh   dr   matriks
satuan  dng  satu  kali  operasi  kolom  ele-
menter;  –  koefisien  Mat  matriks  suatu
sistem   persamaan   linear   yg   unsur-un-
surnya    adalah    koefisien-koefisien    dl
sistem persamaan tsb; — kolom Mat ma-
triks yg hanya terdiri atas satu kolom;  –
kompleks Mat matriks yg memiliki entri
bilangan-bilangan  kompleks;  –  nol  Mat
matriks  yg  semua  entrinya  nol;  –  pita
Mat  matriks  yg  sebagian  besar  elemen-
elemennya berharga nol, kecuali elemen-
elemen   yg   terletak   pd   baris-baris   yg
sejajar   dng   diagonal   utama   yg   mem-
bentuk semacam pita; — real Mat matriks
yg   entrinya   berupa   bilangan   real;   –
serupa Mat dua matriks yg dapat saling
ditransformasikan;  –  singular  Mat  ma-
triks   bujur   sangkar   yg   harga   deter-
minannya  sama  dng  nol;  –  taksingular
Mat  matriks  bujur  sangkar  yg  harga  de-
terminannya tidak sama dng nol
matrikulasi  n  pendaftaran  calon  atau  pe-
lamar  yg  berhasil  masuk  ke  perguruan
tinggi
matrilineal  n  garis  keturunan  berdasarkan
ibu
matris n acuan (huruf); cetakan
matros n kelasi; pekerja kapal
matu n ukuran ketulenan (berat) emas; mu-
tu emas;
mematukan v menentukan tua mudanya
emas
matun  v  menyiangi  gulma  di  sawah  atau
tegalan
matur, paduka — kl n sebutan untuk istri
raja (dl cerita Panji dsb)
mau adv 1 sungguh-sungguh suka hendak;
suka akan: ia– datang nanti sore; 2 akan;
hendak: — ke pasar; 3 kehendak; maksud:
apa –mu?;
memaui v menghendaki; memaksudkan;
kemauan  n  apa  yg  dimaui;  keinginan;
kehendak;
semau-maunya  adv  sesuka  hatinya;  se-
kehendaknya; sewenang-wenang: jangan
bertindak ~ nya saja;
maula n tuan
maulaya n tuan hamba; tuanku
maulidurasul n hari lahir nabi (untuk Nabi
Muhammad saw);
bermaulidurrasul   v   merayakan   hari
ulang tahun nabi (Muhammad)
maujud a benar-benar ada; segala sesuatu
yg  nyata;  konkret:  sesuatu  yg  –  dapat
diraba dan dilihat
maujudat a segala sesuatu yg benar-benar
ada;  segala  sesuatu  yg  dijadikan  oleh
Allah
maulana n 1 tuan kita; 2 sebutan bagi ula-
ma besar
maulhayat  n  air  hidup;  air  yang  menye-
babkan hidup selamanya
maulid  n  1  hari  lahir  (terutama  hari  lahir
Nabi Muhammad saw.); 2 tempat lahir; 3
(peringatan)  hari  lahir  Nabi  Muhammad
saw; bulan –, bulan Rabiulawal

maulua?? mayor
930
maulua  n  pemindahan  hak    penggarapan
suatu  area  persawahan  dng  cara  calon
penggarap  terlebih  dahulu  diminta  kese-
diaannya  oleh  pihak  pemilik  untuk  me-
nyerahkan beberapa takaran padi
mau.lud n 1 yg dilahirkan; 2 maulid
1
maung a bau yg memualkan; bau busuk:
2
kamar itu berbau anyir dan –;
maung n harimau
1maya a hanya tampaknya saja ada, tetapi
nyatanya   tidak   ada;   hanya   ada   di   dl
angan-angan atau khayalan;
kemayaan n hal (keadaan) maya
maya, maya-maya a terang terus; bening
jernih: mukanya jernih ~ ;
maya n nama suku bangsa Indian yg hidup
di  Mexico,  Guatemala;  Honduras,  dan
San Salvador
1
mayam n satuan ukuran bobot emas ( ~  /16
bungkal)
mayang  n  tongkol  bunga  palem  (kelapa,
enau,  pinang,  dsb  yg  terbungkus  selu-
dang):  rambutnya  spt  –  mengurai;  –
menolak  seludang,  pb  melupakan  orang
yg telah memelihara sejak kecil; seludang
menolak  –,  pb  memegahkan  (menyom-
bongkan) diri.
bermayang   v   ada   mayangnya;   keluar
mayangnya:   di   situ   ada   pohon-pohon
kurma yang ~;
semayang   adv   (kata   bantu   bilangan)
sekait  (tt  rambut):  ~  rambut  yg  lebat
sampai ke bahu
mayang   (perahu   –)   n   perahu   untuk
menangkap  ikan  di  laut  (biasanya  dng
menggunakan jaring atau pukat
Mayang n Astron nama bintang, sunbulat;
Virgo
mayapada n bumi; dunia
mayar?? kelemayar
mayas a sejenis kera; orang hutan; mawas
spt — ditegakkan, pb berbadan kurus dan
bermuka  pucat;  pucat  spt  –,  pb  sangat
pucat, pucat pasi
mayat  n  tubuh  atau  badan  manusia  yg
sudah mati; jenazah
mayit?? mayat
mayonet /mayonét/ n orang yg memimpin
drumben
mayor  a  1  nama  pangkat  perwira  me-
nengah,  di  atas  kapten  di  bawah  letnan
kolonel; 2 yg utama; yg besar
2
3
1
2
3
maupun p baik … maupun. . .; baik …: baik
yg muda ~ yg tua semua hadir
mausoleum /mausoléum/n makam yg luas
dan megah
maut  n  ajal;  kematian  (terutama  tt  ma-
nusia);
permautan n Dok banyaknya orang mati;
angka kematian
mauz n pisang
mawai ark, v mati — mati menggeletak
1
mawar n 1 tanaman perdu suku Rosaceae,
yg  meliputi  ratusan  jenis,  tumbuh  tegak
atau     memanjat,     batangnya     berduri,
bunganya  beraneka  warna,  spt  merah,
putih,  merah  jambu,  merah  tua,  berbau
harum;    bunga    ros;    bunga    mawar;
2
Actinaria; 2 ki kekasih;
– laut binatang laut, badannya berongga-
rongga  dan  berumbai-rumbai,  biasanya
melekat pd beting karang, Actiniaria
mawar,  tawar  mawar  a  tawar  hambar;
tidak ada rasa; tidak menentu rasanya
mawas n nama binatang, sj kera besar dan
kuat,  kulitnya  berbulu  coklat  merah,  pd
pipinya  (yg  jantan  dan  dewasa)  terdapat
pipi  kantung;  orang  hutan,  Pongo  pyg-
maeus
mawas  diri  v  melihat  (memeriksa,  me-
ngoreksi)  diri  sendiri  secara  jujur:  kita
harus  –  agar  kita  jangan  membuat  ke-
salahan yang sama
mawin?? kawin

931
– jenderal nama pangkat perwira tinggi
di atas brigadir jenderal, di bawah letnan
jenderal
mayoritas a jumlah atau bagian yg terbesar
(dr  suatu  keseluruhan):  –  bangsa  Indo-
nesia beragama Islam;
mayung n nama ikan laut sj Anus
mayur?? sayur
mazbah  n  tempat  menyembelih  binatang
yg akan dikurbankan, biasanya bentuknya
spt meja tinggi, terbuat dr kayu atau batu
mazhab  a  1  haluan  atau  ajaran  mengenai
hukum  Islam  yang  menjadi  ikutan  umat
islam   (ada   empat   jumlahnya,   yaitu:
mazhab  Hanafi,  Hambali,  Maliki,  dan
Syafii):   umat   Islam   di   Indonesia   pe-
nganut  –  Syafii;  2  haluan,  ajaran  atau
aliran  yang  mempunyai  perbedaan  ter-
tentu  dng  ajaran  yg  umum  tetapi  belum
keluar dr ajaran yg umum itu
mazi  a  air  putih  (kuning)  yg  encer,  yang
keluar   di   kemaluan   tatkala   syahwat
bangkit
mazkur, termazkur v tersebut; termaktub
mazmur  a  nyanyian  puji-pujian  dr  kitab
Zabur;
bermazmur  v  memuji  dan  memuliakan
Tuhan dng menyanyikan kitab Zabur
mbitoro n motif atau jenis seni hias daerah
Papua
meander  /méander/  n  Geo  perkelokan  pd
sungai;  liku-liku  sungai;  kelokan  sepan-
jang sungai
mebel /mébel/ n perkakas rumah spt meja
dan kursi
–  siap  pasang  mebel  yg  bagian-bagi-
1
annya dapat dibongkar pasang
medali  n  tanda  jasa  (tanda  penghargaan,
tanda peringatan) dibuat dr logam (emas,
perak,   perunggu),   biasanya   berbentuk
bundar  (lonjong),  kadang-kadang  diberi
tali spt kalung
2
ling
medalion n perhiasan berbentuk bulat (lon-
jong, jantung, dsb)  yang dibuat  dr  emas
dsb, yang digantungkan pd kalung
medan  /médan/  n  1  tanah  lapang;  alun-
alun;  tempat  yang  luas  (untuk  berpacu
kuda  dsb);  2  ki  lingkungan;  ruang  ling-
kup; 3 lokasi; daerah; 4 Fis bagian ruang
yg kena pengaruh sesuatu atau dl keadaan
tertentu  dan  krn  itu  setiap  titik  padanya
dapat dikaitkan dng suatu besaran; 5 Geo
daerah
berbeda;
perbatasan
antara
udara
yg
mayoritas?? media

medali  ki  n  nama  bunyi-bunyian  sj  seru-
–  dingin  Geo  keadaan  yg  timbul  krn
panas   udara   dingin   mendesak   massa
udara  panas  sehingga  udara  panas  ter-
ungkit, lalu mengalami kondensasi, mem-
bentuk  awan,  dan  mungkin  turun  hujan;
– eletrik n Fis ruang tempat partikel ber-
muatan  elektrik  akan  mengalami  gaya
elektrik;  –  gaya   ruang  yg  di  setiap  ti-
tiknya benda mengalami pengaruh gaya; -
-  laga  tanah  lapang  untuk  berperang;
tempat  pertempuran:  –  listrik  daerah  di
sekeliling suatu benda yg bermuatan lis-
trik; — magnet daerah di sekeliling mag-
net  yang  dipengaruhi  gaya  magnet;  –
panas keadaan yg terjadi bila massa uda-
ra  panas  mendesak  massa  udara  dingin
sehingga   udara   panas   terangkat   lalu
mengalami   kondensasi,   membentuk   a-
wan, dan mungkin turun hujan; — perang
tempat  berperang;  daerah  pertempuran;
gelanggang untuk berperang
medang n nama pohon sj Phoebe
media /média/ n perantara; penghubung; yg
terletak   di   antara   dua   pihak   (orang,
golongan, dsb);
– film alat penghubung yg berupa film;
– massa alat komunikasi spt radio, tele-
visi, surat kabar, majalah yang memberi-

1
1
median??   mega
932
1
2
kan penerangan kpd orang banyak (mas-
sa) dan mempengaruhi pikiran mereka
median  /médian/  n  1  ukuran  antara  yang
kecil (pendek dsb) dng yg besar (tinggi,
panjang); sedang; ukuran untuk huruf yg
berukuran sedang (11 titik); 2 ukuran ker-
tas (47 x 56 cm)
median  /médian/  n  lahan  memanjang  yg
memisahkan  dua  jalan  dng  arah  yg  ber-
lawanan
dunia;  8  ukuran  sedang;  9  Bio  susunan
bahan  organik  atau  anorganik  yang  di-
gunakan  untuk  membiakkan jasad  hidup
di laboratorium;
–  kuantum  n  Fis  mekanika  yg  mem-
pelajari sifat atom, molekul, dan partikel
lain    berdasarkan    hubungan    dualitas
antara gelombang radiasi dan materi
medoderma n lapisan di bagian tengah la-
pis  tubuh  embrio  hewan  triploblas  yg
kemudian   membentuk   jaringan   peng-
hubung  otot,  sistem  peredaraan  darah,
serta alat genital
medok  a  1  berlubang-lubang  (spt  sepon
dan roti); 2 kotor; dekil
medok a 1 agak pekat dan kental krn ba-
nyak  bumbunya   (tt   buah,  gado-gado);
2  kentara  aksen  daerahnya:  ucapannya
masih –
medomalakufobia   /médomalakufobia/   n
Psi  fobia  thd  keadaan  penis  tidak  dapat
ereksi
medortofobia  /médotrofobia/  n  Psi  fobia
thd penis yg ereksi
medu a berasa tidak enak dl perut (hendak
muntah  dsb):  rasanya  –  jika  mencium
bau minyak jarak
medula n bagian tengah suatu organ tubuh
pd  hewan,  msl  bagian  tengah  otak  (me-
dulla  oblongta),  tulang  (sumsum),  dan
ginjal,  pd  tumbuhan,  msl  bagian  tengah
batang (empulur)
mega   /méga/   n   awan   (di   langit);   –
mendung awan yang mengandung hujan
mega-  /méga-/  n  awalan  yg  menyatakan
sejuta, berlambang M;
– fauna kelompok hewan tersebar luas dl
habitat seragam yg luas; — flora kelom-
pok  tumbuhan  tersebar  luas  dl  habitat
seragam yg luas; — polis pemusatan be-
berapa  permukiman  kota  menjadi  satu
kota raksasa dng pengelolaan terpusat
1
2
1
mediasi /médiasi/ n proses pengikutsertaan
pihak    ketiga    dl    penyelesaian    suatu
perselisihan, yg kedudukannya hanya sbg
penasihat,  dia  tidak  berwewenang  untuk
memberi keputusan untuk menyelesaikan
perselisihan tsb
memediasikan v menengahi
mediator   /médiator/   n   perantara   (peng-
hubung, penengah)
medil ark n bedil
medio /médio/ n tengah; pertengahan
mediokris  /médiokris/ n  Met  awan  kumu-
lus  yg  menonjol  tegak  agak  tinggi  dan
puncaknya tampak agak berserabut
medis /médis/ a berkaitan dng pengobatan
atau kedokteran: menurut tenaga –, kon-
disi kesehatan bapak masih memerlukan
terapi
medit a kikir; pelit
meditasi  /méditasi/  n  pemusatan  pikiran
dan perasaan untuk mencapai sesuatu;
bermeditasi  v  memusatkan  pikiran  dan
perasaan untuk mencapai sesuatu
meditatif  /méditatif/ a bersifat meditasi
Mediterania  /méditerania/  n  nama  laut  di
antara Eropa dan Afrika
medium  /médium/  n  1  menengah;  perte-
ngahan;  2  rata-rata;  3  alat  untuk  meng-
alihkan  atau  mencapai  sesuatu;  4  sarana
komunikasi, spt radio, surat kabar; 5 alat
untuk  mengungkapkan  amanat  seni;  6
perantara; 7 orang yang dianggap sbg sa-
luran  komunikasi  antara  alam  gaib  dan

933
megabita  /mégabita/  n  ukuran  kapasitas
memori  dl  komputer  digital  1.048.576
bita
megadigma n perubahan mendasar dan sa-
ngat   penting   dl   bisnis   yg   menuntut
perubahan operasional bisnis perusahaan
dan cara eksekutif memimpin perusahaan
megafon  /mégafon/  n  alat  pengeras  dan
1
megabita?? melak

ke  kiri:  jalannya  –  hingga  pinggulnya
tampak bergoyang ke kiri dan ke kanan
2
pembesar suara berbentuk corong
megah a 1 tampak mengagumkan (krn be-
sarnya, indahnya, dsb); gagah; kuat; mu-
lia; masyhur: Gunung Singgalang tampak
berdiri dng –nya; 2 bangga: ia merasa –
ketika duduk di dl mobilnya yang baru;
bermegah  v  1  mempunyai  sifat  megah;
mengagumkan; 2 membanggakan (mem-
besarkan, menyombongkan) diri; berlaku
ingin lebih megah dp yang lain: perkakas
rumah  dan  perhiasan  yg  semata-mata
untuk ~
memegahkan v membanggakan;
kemegahan   n   hal   (keadaan)   megah;
kemuliaan; kemasyhuran; kebesaran
megah ark a berani; tidak takut-takut; sa-
ngat angkuh
megaherzt  /mégaherzt/  n  satuan  jumlah
gelombang yg setara dng satu juta herzt
megalit /mégalit/ n batu besar peninggalan
masa prasejarah
megalomania   /mégalomania/   n   kelainan
mental yang ditandai oleh khayaan tt ke-
kuasaan dan kebesaran
megalomaniak  /mégalomaniak/  a  Psi  1
cenderung mempunyai keinginan menjadi
(orang)   besar;   2   mempunyai   kecen-
derungan untuk melebih-lebihkan
megalitikum  /mégalitikum/  ark  n  zaman
batu besar (yaitu salah satu babakan za-
man prasejarah yg masyarakatnya meng-
gunakan   batu-batu   besar   sbg   bahan
bangunan)
megal-megol /mégal-mégol/ v berlenggak-
lenggok menggerakkan pinggul ke kanan
megalofobia /mégalofobia/ n Psi fobia thd
benda yg besar
megaloftalmus  /mégaloftalmus/  n  ukuran
mata yg membesar secara abnormal
megalopolitan  /mégapolitan/  1  n  mega-
lopolis;  2  n  penduduk  megalopolis;  3  a
berkenaan dng atau bersifat megalopolis
megan /mégan/ n nama penganan semacam
kue dodol
megana lihat nasi
megapiksel /mégapiksel/ n 1 satuan ukuran
untuk menentukan detail gambar yg bisa
ditangkap kamera  digital; 2 satuan reso-
lusi gambar yg setara dng 1.048.576 pik-
sel
megap-megap v 1 bernapas tersendat-sen-
dat;   bernapas   pendek   pendek   sambil
membuka  mulut  (spt  orang  yang  akan
tenggelam  atau  sehabis  berlari):  setelah
Iari lima kilometer, ia tampak –; 2 ki dl
keadaan  sulit  sekali  (msl  hampir  mati;
bangkrut,  tidak  bekerja):  gajinya  kecil,
hidupnya –
megar  a  mekar;  berkembang:  payungnya
tidak mau –
megat ki n sebutan orang bangsawan
2
megat ki a masyhur; terkenal
3
megat  a  berpusing  (spt  gasing);  mejam;
ligat
megaton  /mégaton/  n  satuan  ukuran  daya
ledak  sebesar  satu  juta  ton  dinamit  (1
megaton = 1.000.000 ton TNT)
megawatt /mégawatt/ n satuan ukuran arus
listrik( 1 megawatt = 1.000.000 watt)
megrek  /megrék/,  megrek-megrek  ark  a
merana; selalu sakit-sakit
Mei n bulan yg ke-5 tahun Masehi (31 hari)
melainkan  p  tetapi:  bukan  kakaknya  ,  –
adiknya
melak,   melak-melak    v   (dng)   terang-
terangaan (ditipu dsb)
1

melaka?? mekanika

melaka?? malaka
934
Melanesia  /mélanésia/  n  Geo  nama  ke-
pulauan,  bangsa,  dan  bahasa  di  bagian
barat Lautan Teduh
melangbang?? melambang
melankolis /mélankolis/ a (dl keadaan) mu-
rung;  dipengaruh  oleh  tekanan  jiwa  (yg
sedih): raut wajahnya yg — itu membuat
orang iba kepadanya
melarat  a  1  rugi: harus dipikirkan — dan
manfaatnya;  2  miskin  sengsara:  mereka
datang   ke   kota,   tidak   menjadi   kaya,
malah rnenjadi –;
kemelaratan n hal melarat; kemiskinan;
kesengsaraan
melas?? memelas
melesat v memental (terpental) jauh: peluru
yg  ditembakkan  itu  mengenai  tank  ber-
lapis baja, kemudian — jauh dr sasaran
melit  v  selalu  ingin  mengetahui  segala-
segalanya; selalu menyusahkan (membo-
sankan) krn selalu bertanya dsb
melodi /mélodi/ n Kes susunan urut-urutan
satu nada dimusik
melodramatis  /mélodramatis/  a  Kes  ber-
sifat  melodrama;  bersifat  menggetarkan
perasaan  hati:  kisah  hidup  yg  menye-
dihkan  itu  sangat  mengesankan  dan  –
sensasional
meiosis  n  Bio  proses  pembelahan  sel  yg
terjadi pd alat reproduksi
meja /méja/ n perkakas (perabat) rumah yg
mempunyai  bidang  datar  sbg  daun  me-
janya  dan  berkaki  sbg  penyangga  (ber-
macam-macam bentuk dan gunanya);
– bola meja untuk bermain biliar; — hi-
jau pengadilan; — makan meja yg khu-
sus untuk menata hidangan; — pimpinan
meja  tempat  pimpinan  (kepala  kantor,
pimpinan rapat, dsb); — tulis meja tempat
kerja dan diperlengkapi dng laci-laci, ada
yg dng rak tempat menyimpan buku atau
berkas-berkas; — dapur meja yg biasanya
diletakkan  di  dapur  yg  digunakan  untuk
menyiapkan makanan sebelum dihidang-
kan;  –  pingpong  meja  panjang  tempat
permainan  pingpong; –  rolet  meja  bun-
dar   berangka   dan   berwarna-warni   yg
dapat diputar untuk permainan judi rolet;
– judi meja kartu;   — gambar Ars meja
yg digunakan untuk menggambar, terbuat
dr papan kayu rata, kemiringannya dapat
disesuaikan, di atasnya ditempatkan ker-
tas  gambar;  –  makan  meja  tempat  ma-
kan; — operasi meja beroda tempat ber-
baring  pasien  yg  akan  dioperasi;  –  te-
ngah meja yg dirancang untuk digunakan
di  bagian  tengah  pd  rangkaian  meja;  –
konsol meja yg dijadikan sbg panel untuk
menyimpan alat-alat, spt papan tuts kom-
puter
memejahijaukan v mengajukan ke meja
hijau: kini pengusaha maupun politisi tak
sungkan ~ media secara perdata maupun
pidana
mejam a berpusing (spt gasing); ligat
mejan n penyakit berak berdarah dan ber-
campur lendir; disentri
mejana (~semejana) ark a sedang
mejen a 1 susah berak; 2 tidak dapat me-
letus  atau  meledak  (tt  sesuatu  yg  dapat
meledak)
mekanik /mékanik/ n ahli mesin
mekanika /mékanika/ n Tek ilmu mengenai
gerak benda, gaya yg menyebabkan gerak
itu dan keseimbangan gaya; ilmu tt gerak
dan penerapan hukum gerak pd kerja me-
sin;
– gelombang n teori matematika yg ber-
tujuan menjelaskan kecepatan dan posisi
partikel (msl elektron) dr penetapan sta-
tistis;  –  kuantum  n  Fis  mekanika  yg
mempelajari   sifat   atom,   molekul,   dan
partikel  lain  berdasarkan  hubungan  dua-
litas antara gelambang radiasi dan materi;

935
–   statistik   cabang   ilmu   pengetahuan
alam  yg  mempelajari  sifat  materi  ber-
dasarkan   perilaku   statistik   atom   dan
molekul dl jumlah besar
mekanis  /mékanis/  a  Tek  secara  mesin;
menurut cara kerja mesin: teknik penga-
lengan  ikan  itu  merupakan  peristiwa  –
yg berlangsung di atas kapal
mekanisasi /mékanisasi/ n penggantian dan
penggunaan   tenaga   mesin   dan   sarana
teknik  lainnya  untuk  mengganti  tenaga
manusia atau hewan;
– pertanian penggunaan mesin-mesin pd
usaha  pertanian,  spt  traktor  (pembajak,
pemungut hasil, dsb)
mekanisme  /mékanisme/  n  Tek  1  peng-
gunaan mesin; alat-alat dr mesin; hal ker-
ja mesin; 2 hal kerjanya suatu organisasi
(perkumpulan dsb); hal saling bekerja spt
mesin  (kalau  yg  satu  bergerak,  yg  lain
turut bergerak);
–   detoksikasi   Kim   mekanisme   untuk
membuat   zat   beracun   menjadi   tidak
berbahaya; — reaksi n himpunan lengkap
perubahan  yg terjadi  pd  reaksi  kimia;  –
reaksi Kim himpunan lengkap perubahan
yg terjadi pd reaksi kimia
mekanistik a sesuai dng prosedur dan atur-
an baku
mekanofobia  /mékanofobia/  n  Psi  fobia
thd mesin
mekar, memekar v 1 (mulai) berkembang;
menjadi  terbuka:  mawar  yg  sedang  ~
seakan-akan   gembira   menerima   sinar
matahari pagi; 2 menjadi besar dan gem-
bung;  menjadi  banyak:  adonan  roti  ini
telah ~; 3 menjadi bertambah luas (besar,
ramai,  bagus,  dsb):  jalan  sudah  makin
besar,  kota  juga  tambah  ~; 4  ki (mulai)
timbul dan berkembang: di hatinya mulai
~ perasaan cinta;
memekarkan v menjadikan mekar (ber-
kembang,  bertambah  besar,  luas,  dsb):
mekanis?? melar

rencana  untuk ~  kota  Medan  ke  selatan
dan ke barat;
pemekaran n hal menjadikan bertambah
besar (luas, banyak, lebar, dsb)
~   wilayah   pemekaran   wilayah   admi-
nistratif (tt provinsi, kabupaten, dsb)
mekis?? mengkis
melabuai n nama pohon yg besar sj Dyera
melaloid /métaloid/ a 1 bersifat dapat ber-
campur   dng   logam   untuk   membentuk
campuran  logam; 2  mempunyai  susunan
atau bentuk (wujud) spt logam
melambang  n perahu yg dibuat dr batang
kayu
melambing?? melambang
1melamin  /mélamin/  n  pigmen  atau  zat
warna yg ditemukan dl kulit dan rambut
2me.la.min /mélamin/ n 1 Kim hablur pris-
ma tanpa warna, bahan antara sintesis dan
komponen  bagi  resin  melamin;  2  benda
atau barang yg terbuat dr bahan melamin
melangkup n perbuatan yg merupakan de-
lik  adat,  msl  membawa  lari  istri  atau
tunangan orang lain dl masyarakat Batak
melankoli /méankoli/ n keadaan mental yg
ditandai  oleh  rasa  sangat  tertekan  dan
murung,  keluhan-keluhan  sakit,  dan  pel-
bagal khayalan
melanofobia /mélanofobia/ n Psi fobia thd
warna hitam
melanoid  /mélanoid/  a  memiliki  pigmen
atau  zat  warna  gelap  (cokelat  tua  atau
hitam)
melanoidin /mélanoidin/ n Kim zat yg ber-
warna gelap menyerupai melamin
melanoma /mélanoma/ n radang hitam (pd
kulit)
melapari?? malapari
melar a dapat menjadi besar (memanjang);
bengkar; mulur

melarat?? membacang
936
melarat a miskin; sengsara: perceraian itu
membuat   kehidupan   keluarganya   se-
makin –;
kemelaratan n hal melarat; kemiskinan;
kesengsaraan
melata   n   arah   pertumbuhan   yg   secara
umum merata dng permukaan tanah
melati n nama bunga, bentuknya kecil ber-
warna putih, harum baunya; bunga melur,
Jasminum sambac
melawah kl n nama perahu Bugis
Melayu n nama suku bangsa dan bahasa di
Riau dan Semenanjung Malaka;
–  pasar  bahasa  Melayu  yg  dipakai  sbg
bahasa pengantar dl pergaulan umum (dl
masa  penjajahan  Belanda);  –  polinesia
nama bangsa dan bahasa, berasal dr Asia
Selatan, tersebar sampai ke Indonesia dsb
melek   /melék/   v   tidak   tidur;   jaga:   se-
panjang malam ia — saja;
– huruf dapat membaca dan menulis; –
pemilu  tahu  arti  dan  fungsi  pemilu;  –
teknologi paham teknologi
kemelekan n hal melek
melempem  a  1  (dl  keadaan  spt  kerupuk
kena air) tidak kering benar: kerupuknya
menjadi  –  krn  terkena  kuah;  2  ki  tidak
giat bekerja: jangan menjadi pemuda yg -
-  spt  tidak  bertenaga;  3  tidak  bisa  ber-
bunyi  (tt  petasan,  tambur,  dsb):  krn  ter-
siram hujan, petasannya –
meleng  /meléng/  a  tidak  berhati-hati;  le-
ngah: awas, jangan — banyak kendaraan
melensa n bentuk benda yg memanjang dan
agak   pipih   dng   kedua   permukaannya
cembung
meleset /melését/ a tidak tepat kena; tidak
mengenai yg dituju: tendangannya –
melik /mélik/ a ingin memiliki: — pangkat
yg tinggi;
kemelikan  n  keinginan  akan  memiliki;
kelobaan
meling?? meleng
melinjo  n  buah  pohon  bentuknya  lonjong
kecil-kecil  warna  kulitnya  hijau,  kuning
dan  merah,  buahnya  berkulit  keras  sbg
bahan emping; Gnetum gnemon
melioner?? miliuner
melirang?? belerang
melisma  n  Mus  sekelompok  not  yg  di-
nyanyikan dl satu nada
melismatik /mélismatik/   1 n cara menya-
nyikan  kelompok  not  atau  nada  dl  satu
suku kata; 2 a berhubungan dng melisma
melitoksin /mélitoksin/ n Kim zat racun, yg
kadang terdapat dl madu
meliwis?? belibis
melodi  /mélodi/  n  Mus susunan  rangkaian
tiga nada atau lebih dl musik yg terdengar
berurutan secara logis serta berirama dan
mengungkapkan suatu gagasan
melodius /mélodius/ a 1 bersangkutan dng
irama; 2 enak didengar krn berirama
melodrama /mélodrama/ n sandiwara atau
karya  film  yg  penuh  dng  kejadian-keja-
dian  sedih,  tetapi  berakhir  dng  gembira;
drama sensasional
melofobia /mélofobia/ n Psi fobia thd mu-
sik atau membenci musik
melor /mélor/ n kereta beroda dua
melukut  n  ujung  beras  yg  terlepas  ketika
ditumbuk; pecahan beras yg halus; menir;
spt  –  di  tepi  gantang,  pb  tidak  dapat
berbuat apa-apa
melulu adv tiada lain hanya; semata-mata:
kerjanya  mondar-mandir  –  ke  kampus,
tidak pernah belajar
melur  n  1  melati;  2  nama  pohon,  Dacry-
dum elatum
memang /mémang/ adv sebenarnya; benar-
benar: alasannya — benar
memar a rusak atau remuk di sebelah da-
lam    (sehingga    kulit    berwarna    biru
kehitaman): mukanya biru — krn dipukuli
membacang?? embacang

937
membal?? mempening
membal  v  melenting  lalu  kembali  ke  ke-
adaan semula (spt bola ditekan)
membang?? mambang
memberang n berang-berang; anjing air
mem.bran /mémbran/ n 1 selaput tipis, ba-
rang  yg  tipis  sbg  pemisah;  2  rentangan
selaput   yg   dapat   menangkap   getaran;
gendang  telinga;  3  lempengan  tipis  yg
lentuk; pelat getar;
–  plasma  membran  yg  menyelubungi
permukaan semua sel hidup; tersusun dr
lapisan   ganda   lipid   dng   protein   yg
berfungsi sbg enzim, pompa ion, transpor
protein, reseptor untuk hormon dan lain-
lain melekat padanya; — permeabel Kim
membran   yg   dapat   ditembus   partikel
pelarut   dan   zat   terlarut;   –   sel   Kim
membran yg tersusun dr lipid dan protein
yg   mengitari   sebuah   sel;  –   semiper-
meabel Kim membran yg dapat ditembus
oleh   beberapa   zat,   tetapi   tidak   dapat
ditembus  oleh  zat  yg  lain;  –  takper-
meabel   Kim   selaput   yg   meloloskan
partikel  kecil,  tetapi  kedap  thd  partikel
besar
membruk   n   nama   burung   sj   burung
mahkota
memedi n makhluk halus; hantu
memedi sawah n  orang-orangan sawah yg
terbuat dr jerami; bayung; umbul-umbul
memek  /mémék/,  bermemek  a  merepek;
merengek-rengek
memelas  a  menimbulkan  rasa  belas  ka-
sihan: terdengar suara rintihan yg –
memengkis?? pekis (memekis)
memerang?? memberang
memo   /mémo/   n   singkatan   dr   memo-
randum; nota tidak resmi
memoar /mémoar/ n Fil suatu sejarah atau
peristiwa masa lampau yg ditulis menurut
pengalaman,  pengetahuan,  dan   ingatan
seseorang secara pribadi
memorandum   /mémorandum/   n   1   nota
atau surat peringatan tidak resmi; 2 surat-
menyurat diplomatik tidak resmi; 3 ben-
tuk  komunikasi  yg  berisi  saran,  arahan,
atau penerangan
memori  /mémori/  n  1  bentuk  komunikasi
yg berusaha untuk memperingatkan atau
berisi  permohonan;  2  catatan  sementara;
3 alat dl komputer yg dapat menyimpan
dan menyelipkan informasi; kemampuan
untuk menyimpan informasi;
–   banding   huk   usul   banding   untuk
memperoleh  keadilan;  –  maya  tempat
penyimpanan  sementara  untuk  informasi
yg sedang tidak digunakan;
memorial  /mémorial/  n  sesuatu  yg  dibuat
(didirikan)  sbg  peringatan  akan  suatu  pe-
ristiwa  bersejarah  atau  seorang  tokoh  sbg
tanda peringatan
mempan  v  1  dapat  dikenai  (oleh  senjata
dsb);  dapat  terbakar  (oleh  api):  berkali-
kali  ditembak  tetapi  tidak  –;    2  dapat
menyembuhkan penyakit (tt obat): segala
macam  obat  sudah  diminumnya,  tetapi
tidak — juga; 3 ki dapat menerima nasihat
(kritik dsb): seorang yg keras kepala yg
tidak –kritik dan teguran
mempedal?? empedal
mempelai   n   orang   yg   sedang   melang-
sungkan pernikahannyn; pengantin
mempelam  n  nama  pohon  dan  buahnya,
pohonnya  tinggi,  daunnya  agak  lonjong
runcing, buahnya berkulit hijau atau ku-
ning, daging buahnya kuning kemerahan
dan lembut mengandung air, ada bijinya
di dalam, Mangifera indica; mangga
mempelas  n  nama  pohon,  daunnya  kesat
sering  dipergunakan  untuk  mengaluskan
atau menggosok, Ficus ampelas; ampelas
mempelasari ark a tumbuhan dan buahnya
mempening a nama pohon,Quercur argen-
tata

memper?? menasabah
938
memper  /mémper/a  hampir  rerupa  (dng);
menyerupai; mirip
mempitis n nama pohon; merpitis
memplak a sama warna dan sangat terang:
warnanya putih –
mempurung n nama ikan laut
memur?? memar
memutah  a  nama  pohon,  akarnya  boleh
dibuat  obat,  kayunya  ringan  tetapi  kuat,
Excoecaria agallocha
memutalaah  (kan)  v  membaca  baik-baik;
mempelajari;  menelaah;  memeriksai:  su-
sah amat kitab ini
mena,  tidak  semena-mena  a  tidak  dng
kira-kira;     semau-maunya;     sewenang-
wenang;  tidak  beralasan  yg  patut:  di-
bunuhnya binatang itu dng –
menaga n nama pohon, daun, dan kulitnya
boleh   dibuat   obat,   Calophyulum   ino-
phyllum
menak  /ménak/  n  orang  terhormat;  bang-
sawan; keturunan raja
menalu?? benalu
menanam  –,  pb  mengharapkan  sesuatu
yg  mustahil;  melakukan  sesuatu  yg  sia-
sia;  –  jatuh,  kelapa  jatuh,  pb  semua  yg
hidup akan mati (tidak memandang umur
dsb); coba-coba menanam — kalau tum-
buh   sunting   (suri,   turus   negeri),   pb
berusahalah
hasilnya kelak
terus,
barangkali
ada
menang  v  1  dapat  mengalahkan  (musuh,
lawan, saingan); unggul: dl perang selalu
ada  yg  kalah  dan  ada  yg  –;  2  meraih
(mendapat)  hasil  (perolehan)  krn  dapat
mengaIahkan   lawan   (saingan):   berapa
rupiah –mu semalam?; 3 lulus (dl ujian):
dl   ujian   susulan   dia   –;   4   mendapat
hadiah (dl undian, sayembara, dsb): yg –
sayembara karang-mengarang mendapat
piagam; 5 dapat melebihi: kalah uang, –
pakai,  lebih  baik  mengeluarkan  banyak
uang asal bisa memakai sesuatu yg baru;
6   dinyatakan   benar   (dl   perkara):   –
perkara;
memenangkan  v  1  menyebabkan  (men-
jadikan) menang: bukan hanya kekuatan
senjata,  tetapi  kekuatan  ekonomi  juga
dapat  ~  peperangan;  2  menjadikan  diri
sbg  yg  menang;  3  menganggap  (memu-
tuskan)   satu   pihak   menang;   memihak
kpd:  protes  timbul  setelah  wasit  per-
tandingan ~ Poedyo;
pemenang n orang (pihak) yg menang;
kemenangan  n  1  hal  menang:  itu  dipe-
roleh  dng  perjuangan  berat;  2  keung-
gulan; kelebihan;
semenang-menang  a  sesuka  hati:  per-
buatan ~ dapat menimbulkan suasana yg
kacau
menantu n istri atau suami dr anak kita;
bermenantu(kan)   v   mempunyai   me-
nantu: ~ seorang terpelajar
menara  n  1  bangunan  yg  tinggi  (spt  di
mesjid,  gereja);  bagian  bangunan  yg  di-
tambahkan  meninggi  atau  menjadi  lebih
tinggi dr bangunan induknya; 2 bangunan
tinggi  yg  sengaja  dibuat  untuk  meng-
awasi  daerah  sekitar  atau  menjadi  pe-
tunjuk bagi kapal dsb yg sedang berlayar;
–  bor  peralatan  berupa  bangunan  ke-
rangka besi (baja) yg menyerupai menara
tinggi yg didirikan di atas tempat penge-
boran minyak dsb; — dingin ki tempat yg
serba  enak  dan  tenteram;  kedudukan  yg
tinggi  (yg  bukan  menjadi  tempat  rakyat
jelata); — gading tempat atau kedudukan
yg serba mulia, enak, dan menyenangkan;
–  pendingin  Mek  perangkat  pendingin
air panas dl kondensor lewat kontak dng
udara, sebagian air diuapkan dan sisanya
disuntikkan  kembali  ke  dl  kondensor;  –
komando   kerangka   bagian   atas   kapal
selam yg digunakan untuk memunculkan
atau menurunkan periskop dan antena
menasabah?? munasabah

939
menat?? mendura
menat?? minat
menatu?? penatu; binatu
mencelat v terlempar jauh; melambung ce-
pat lalu jatuh: bola disepak lalu ~ ke sam-
ping gawang
menceng /méncéng/ a tidak lurus; terletak
agak  ke  samping  di  tempat  yg  sebe-
narnya;    mencong:    salah    arah    ten-
dangannya — sehingga bola tidak masuk
ke dalam gawang
menceret /mencerét/?? mencret
mencit n tikus;
–   seekor   penggada   seratus,   pb   ber-
hadapan dng lawan yg banyak (lebih kuat
dsb)
mencla-mencle   /méncla-ménclé/   a   tidak
dapat  dipercaya  (tt  perkataan,  ucapan):
bicaranya  ternyata  –,  tidak  dapat  di-
pegang sama sekali
menclok /ménclok/ v hinggap: burung itu –
di ranting pohon mangga
mencok?? menclok
mencong /méncong/ a tidak lurus; terletak
agak  ke  samping  dr  tempat  yg  sebe-
narnya;   tidak   mengenai   sasaran:   tem-
bakannya — ke kiri
mencret  /méncrét/  v  buang  air  besar  dl
bentuk cairan berulangkali; diare
mencrok?? menclok
1
mendak v mengendap (tt badan); tunduk
2
mendak   v  melaksanakan   selamatan   ta-
hunan  untuk  memperingati  orang  yang
telah meninggal
mendalika?? mandalika
mendalu?? benalu
mendam a mabuk (terutama krn minuman
keras atau salah makan);
– berahi lupa daratan krn birahi
mendap  v  mengendap;  ki  berhenti  ber-
gerak; menjadi tenang: semangat revolusi
yg selalu bergerak serba cepat pd suatu
saat –
mendapa n pendapa; balai
mendelaka /mendeléka/ n buah kulur atau
sukun, Artocarpus communis
mendem?? mendam
mendeng?? sendeng
mendepun?? depun
mendera ark ki a elok, alap santun
1mendera   /mendéra/   n   pohon   beringin;
mendira
2mendera?? bendera
menderang?? benderang
mendiang  n  orang  yg  telah  meninggal;
almarhum
mendikai n semangka, Citrullus vulgaris
mending (an) a 1 lebih baik (dp yg lain);
agak baik; lumayan: film itu agak — dp yg
dipertunjukkan  sebelumnya;2  lebih  baik
kalau …: mengapa beli rokok, — beli ga-
do-gado
mendoan  n  tempe  yg  setengah  jadi  yg
digoreng setengah matang
mendonan  n  orang  yg  datang  dr  tempat
lain
mendong  n  tanaman  rumput  membentuk
rumpun   tinggi,   batangnya   dikeringkan
dan dianyam menjadi tikar, topi, tas dsb;
Fimbristylis globulose
mendora?? mendura
mendreng /méndréng/?? mindring
mendu n sandiwara (berasal di Pontianak)
mendung  1  n  awan  berwarna  kelabu  yg
mengandung  hujan;  2  a  keadaan  cuaca
tidak ada sinar matahari; redup; gelap; 3
muram  atau  suram  (tt  air  muka):  wa-
jahnya tampak –
mendur  n  melur  (jenis  bunga  melati  ber-
susun)
mendura  n  sandiwara  Siammendusin  v
bangun  (dr  tidur);  sadar  akan  dirinya;
siuman:  setelah  hilang  pengaruh  obat
bias itu ia pun –

mendut?? mengot
940
mendut  n  nama  penganan  yg  dibuat  dr
tepung ketan, diisi dng unti (kelapa parut
yg dibesi gula jawa) lalu dikukus dl daun
pisang
menepaat ark?? manfaat
mengah,   termengah-mengah   ki   a   ber-
napas  pendek-pendek  (krn  habis  berlari
dsb); terengah-engah; mengap-megap
mengangah ark a membara (tt api)
mengap  v  menganga;  ternganga;  terbuka
mulutnya
mengap-mengap   v   terengah-engah;   me-
gap-megap
mengapa?? apa
mengeh /mengéh/?? mengi
mengerawan n nama pohon; merawan
mengerna kl a indah berseri
menget /ménget/?? senget
mengga,   tidak   semengga(-mengga)   a
tidak kurang suatu apa;
semengga-mengga  adv  seutuhnya;  satu-
satunya;  hanya  itu  saja:  kalung  yg  ~  itu
pun terpaksa digadaikan
menggala ki a memberi alamat baik; men-
datangkan bahagia; berbahagia
menggusta ark n buah manggis
mengi  n  penyakit  sesak  napas;  penyakit
bengek
mengiang (ular –) n pelangi
mengirat ark v mati; hilang
mengkal a 1 baru masak di dalam (belum
seluruhnya matang); setengah matang (tt
buah):  buah  mangga  yg  masih  –  untuk
dirujak;  2  berasa  keras  dl  perut:  –  rasa
perutku;  3  kesal  dl  hati;  marah  dl  hati;
dongkol: hatinya sangat — krn yg ditung-
gu tidak kunjung datang;
bermengkal,  –  hati  v  memendam  rasa
marah dl hati; mendongkol: kalau sedang
~  , satu hari pun dia tidak bertegur sapa;
memengkalkan  v  menjadikan  mangkal
(dl hati); mendongkolkan : kebiasaannya
menipu itulah yg ~ hatiku
mengkali  p  barangkali;  kalau  tidak  salah:
tiap hari muntah saja, mengidam –
mengkar?? mekar
mengkara n 1 udang besar, 2 nama gugus
bintang  di  langit  yg  bentuknya  menye-
rupai udang
mengkaras n nama pohon, kayunya ringan,
Aquilaria malaccensis
mengkarung?? bengkarung
mengkawan?? bengkawan
mengkel?? mengkal
mengkelan,  termengkelan  v  tersendat  pd
tenggorokan ketika menelan makanan yg
terlalu besar atau keras
mengkerang   n   nama   tumbuhan   melilit,
Urceola brachysepala
mengkerat?? mengkeret
mengkeret  v  1  menjadi  berkerut;  menjadi
pendek (kecil): baju itu — setelah dicuci;
2 ki merasa takut: baru melihat orangnya
saja dia sudah –
mengking,   cengking-mengking   v   men-
jerit-jerit dng suara melengking (krn ke-
takutan dsb)
mengkirai  n  nama  pohon,  kulitnya  dapat
dipakai   untuk   mewarnai   jaring   dsb,
Trema orientale
mengkirap ark?? kirap
mengkirik a serasa berdiri bulu kuduk (krn
merasa seram, takut, ngeri, dsb)
mengkuang  n  nama  pohon,  kebanyakan
masuk   jenis   Pandanus   (banyak   ma-
camnya spt — duri, — laut); bengkuang
mengkudu n nama pohon, kulit atau akar-
nya  dibuat  cat  merah  untuk  mewarnai
kain batik, Morinda citrifolia
mengok /méngok/?? mengot
mengot  /méngot/  a  erot;  tidak  lurus;  se-
rong; miring

941
mengsol /méngsol/ a 1 miring; emot (mulut
dsb); 2 bergeser sedikit dr tempatnya se-
mula
mengsong?? mengsol
mengung  a,  termengung  termengung  a
bengong
menhir /ménhir/ ark n batu besar yg tinggi
tegak ditanam sbg peringatan, berasal di
zaman prasejarah
meni   n   cat   dasar   berwarna   jingga   yg
dioleskan  pd  permukaan  kayu  atau  besi
sebelum dicat
menila?? manila
menikam?? manikam
meningitofobia /méningitofobia/ n Psi fo-
bia thd penyakit otak
meninjau n belinjo; melinjo, Gnetum gne-
mon
menir n pecahan beras halus yg terjadi ke-
tika ditumbuk; melukut
menira?? manira
1
meniran n nama tumbuhan kecil, daunnya
mirip  daun  asam,  batang  dan  dahannya
ditumbuhi   daun-daun   kecil   berbentuk
bulatan-bulatan kecil, air rebusannya da-
pat  dipakai  untuk  obat  sakit  kencing,
2
sakit kuning, Phyllanthus minuri
meniran n nama makanan terbuat dr menir
dan    santan    kelapa,    dibungkus    dan
mengsol?? mentah

bintik)  putih;  kijang;  rusa,  Cervus  equi-
mus
dikukus
meniskus   /méniskus/   n   Fis   permukaan
bebas cairan yg berada di dekat dinding
bejana dan yg melengkung krn pengaruh
tegangan muka
menit n 1 ukuran waktu yg lamanya  1/60
jam;   enam   puluh   detik;   2   seperenam
puluh bagian dr satu derajat (simbol)
menjak?? semenjak
menjana ark, semenjana adv sedang
menjangan  n  binatang  sebesar  kambing,
tanduknya bercabang-cabang, berbulu co-
kelat  tua  dan  bergaris-garis  (berbintik-
menjarum (merah) n nama tumbuhan, ka-
yunya dibuat tongkat dsb, Ixora conciuna
menjelai?? enjelai,jelai
menjelis?? mejelis
menofobia  /ménofobia/  n  Psi  fobia  thd
menstruasi
menong /ménong/ n 1 nama usungan atau
kendaraan   untuk   pengantin,   bentuknya
spt ikan laut; 2 ark nama binatang besar
(dl cerita)
menopausal  /ménopausal/  a  berhubungan
atau bersangkut paut dng menopause
menopause  /ménopause/  n  masa  berhen-
tinya sama sekali haid pd wanita: wanita
akan  mengalami  –  pd  usia  sekitar  45
tahun
menor   /ménor/   a   menyolok   cara   ber-
dandannya  atau  berhiasnya  (dng  berpa-
kaian yg berwarna-warni terang)
menorah /ménorah/ n lambang agama Ya-
hudi berbentuk tempat lilin bercabang tu-
juh atau sembilan
mensiang    n    rumput    gelagah,    Scirpus
grossus
mensiu?? mesin
menstruasi  /ménstruasi/  n  datang  bulan;
haid
menta?? meta; metah
mentah a 1 belum masak; belum waktunya
untuk  dipetik,  diambil  hasilnya  dsb  (spt
buah-buahan): buahnya masih –, rasanya
asam dan sepat; 2 belum matang; belum
selesai   diolah   untuk   dimakan   (tt   ma-
kanan):  nasi  itu  perlu  ditanak  lagi  krn
sebagian masih –; 3 belum dimasak (di-
olah);   belum   dikerjakan;   belum   jadi:
bahan –; 4 belum mantap benar; belum
sempurna; belum putus: pembicaraan itu
masih –, masih perlu dilanjutkan lagi;

mentah-mentah?? menteri
942
mentah-mentah  a  1  tidak  dng  dimasak
(diolah):  sayuran  itu  dimakannya  ~  dng
sambal;  2  begitu  saja;  tidak  dng  syarat
apa-apa; sama sekali: usulnya ditolak ~;
mementahkan v  ki  menjadikan  mentah;
mengembalikan  kpd  keadaan  tidak  sem-
purna; membatalkan hasil yg sudah pasti:
pengurus  cabang  telah  ~  keputusan  yg
diambil oleh ranting;
kementahan n hal atau keadaan mentah
mentak p mungkin; boleh jadi
1
mental v terpelanting; terlempar kembali:
peluru  yg  ditembakkan  itu  ~  mengenai
2
membuat  kue,  memasak,  atau  untuk  ke-
lengkapan makan roti);
– buatan (tiruan) mentega yg bukan dr
susu;
mementegai  v  1  mengolesi  (mengurap)
sesuatu dng mentega: ~ roti
3
tembok, lalu menembus kaca jendela
mental  a  ada  gunanya,  ada  pengaruhnya
(tt obat, nasihat, dsb)
mental  /méntal/  n  yg  menyangkut  batin;
watak;   yg   bukan   bersifat   badan   atau
tenaga
mentega /mentéga/ n pohon yg keras ka-
yunya, Diospyros discolor
Mentelah?? sementelah
menteleng  v  membuka  mata  lebar-lebar;
membelalakkan  mata:  matanya  –,  me-
ngawasi setiap orang yg lewat
menteng  /ménténg/ n bunganya berbentuk
malai,  buahnya  berbentuk  bulat,  sebesar
kelereng,   kulitnya   hijau   kekuning-ku-
ningan,
rasanya
dagingnya
asam
berwarna
manis
dan
merah
berbiji;
2
mentalis  /méntalis/  n  berkaitan  dng  cara-
cara tertentu yg diyakini dapat menguasai
alam pikiran dan tingkah laku manusia
mentalitas   /méntalitas/   n   keadaan   jiwa
(batin)
mentang, mentang-mentang (sementang-
mentang,  sementangkan)  p  hanya  krn
merasa  …:  ~  engkau  kaya,  barang  yg
tidak perlu kaubeli juga;
mentangur?? bentangur
mentari Sas?? matahari
mentaruh   n   nama   pohon,   excoecaria
agallocha
mentas v 1 keluar (dr dl air): ia — dr dl air
lalu berlari menyusuri tepi laut itu; 2 ki
lepas  dr  tanggungan  keluarga  (msl  krn
bekerja  atau  kawin);  berdiri  sendiri:  ia
hidup dng istri dan delapan orang anak
yg belum –
mentaus   n   nama   tumbuhan,   Wrightia
1
javanica
mentega /mentéga/ n lemak kental, lunak,
terbuat   dr   susu   (biasa   dipakai   untuk
Baccaurea racemosa
mentera?? mantra
mentereng   /mentéréng/   a   (serba)   baik;
mewah; hebat; keadaan yg menimbulkan
rasa  kagum (krn  bagus,  elok,  dsb): dulu
tinggal  di  rumah  kontrakan,  sekarang
rumahnya –;
kementerengan  n  hal  (keadaan)  mente-
reng; kemewahan; kebagusan
menteri n 1 (anggota) pemerintah pusat yg
tertinggi (anggota kabinet), yg membantu
presiden   melaksanakan   urusan   (peker-
jaan)  negara;  2  kl  pegawal  tinggi  (sbg
penasihat raja dsb);
– Muda Pembantu Presiden yang tugas-
nya  membantu  tugas  seorang  menteri,
terutama  dalam  mengadakan  koordinasi
berbagai  bidang  yg  mendesak  dan  perlu
ditangani    secara    lebih    intensif    (spt
Menteri  Muda  Urusan  Produksi  Pangan
yg membantu tugas Menteri Pertanian); –
Negara   Pembantu   Presiden   yg   tidak
membawahi suatu departemen (spt Men-
teri   Negara   Pendayagunaan   Aparatur
Negara;  Menteri  Negara  Riset  dan  Tek-
nologi)

943
menteros?? merah
kementerian   n   1   pekerjaan   (urusan)
negara yg dipegang oleh seorang menteri;
2 lembaga atau kantor tempat mengurusi
pekerjaan menteri; departemen
menteros?? mentros
mentigi n nama pohon, kayunya dibuat hu-
lu keris dsb, Pemphis acidula
mentika?? mestika
mentilau n nama burung
mentimun  n  1  nama  buah  dr  tumbuhan
menjalar, kulitnya lunak berwarna hijau,
kuning, atau coklat, dagingnya lunak me-
ngandung  air,  dipakai  untuk  membuat
acar dsb, Cucumis sativus;
spt — dng durian, pb perlawanan yg tidak
sebanding (antara orang lemah dan orang
kuat, orang bodoh dan orang pandai)
–  dendam  mentimun  yg  agak  pahit  ra-
sanya
mentolo  a  sampai  hati;  tega:  melihat  ke-
kejaman itu, orang-orang yg berkerumun
itu berteriak, “- betul!”
mentok?? pentok
mentol  /méntol/  n  Kim  alkohol,  C  10N 20O,
yg diperoleh dr pelbagai minyak permen
atau yg disediakan secara sintetis berupa
kristal,  dipergunakan  sbg  bahan  ramuan
makanan,   gula-gula,   atau   obat   untuk
merangsang bau atau rasa sejuk permen
mentor  /méntor/  n  pembimbing  atau  pe-
nasihat yg dipercaya;penyuluh
mentora ark n nama balai di istana tempat
menerima tamu dsb
mentua?? mertua
mentul n perhiasan yg dipasang di rambut
atau  sanggul  berupa  tusuk  sanggul  ber-
tangkai   panjang   dng   hiasan   kuntum
bunga    bermata    (intan,    berlian,    atau
permata  imitasi)  pd  bagian  atasnya  dan
dapat bergerak berayun-ayun (berangguk-
angguk)
mentul-mentul a mudah bergerak (meman-
tul-mantul)  ke  atas  dan  ke  bawah  (krn
empuknya atau kelenturannya): duduk di
kursi karet yg ~
menturung?? benturung
menu n daftar makanan atau minuman yg
tersedia  dan  dapat  disajikan  sesuai  dng
pesanan, di restoran, hotel, dsb
menung,   bermenung-menung   v   diam
sambil   berpikir   dalam-dalam;   tepekur:
dia  duduk  ~  memikirkun  rencana  ke-
pergiannya ke tanah suci;
memenungkan v memikirkan dalam-da-
lam:  masih  berat  bagi  kita  untuk  –  isi
buku filsafat itu;
termenung  (-menung)  v  bermenung  (-
menung);
pemenung n (orang) yg suka bermenung;
(ke)menungan  n  tepekur;  meditasi;  se-
medi
menur n nama bunga sj bunga melati
menyampang ark  senyampang
menyan?? kemenyan
menyawak?? biawak
menyolok?? nyolok
meong /méong/ n 1 bunyi kucing; 2 kucing
mepet /mépét/ a 1 berada dekat-dekat (pd
…); dekat sekali sampai menempel: jalan-
nya sempit sehingga pengendara sepeda
terpaksa — ke pinggir parit; 2 ki tinggal
sedikit sekali; terbatas: persediaan beras
sudah –
mer /mér/ n Kim satuan monomer
meracang  v  berjualan  bumbu  dapur,  sa-
yuran,  serta keperluan rumah  tangga  se-
hari-hari
meraga   n   nama   burung,   Rostratula   b.
benghalersis
merah n 1 gelar penghulu atau raja-raja ke-
cil  zaman  dahulu;  2  (di  Padang)  gelar
anak    sutan    dr    perkawinannya    dng

merah?? mercon
944
perempuan biasa atau gelar anak putri dr
perkawinannya dng laki-laki biasa; marah
merah  /mérah/  a  warna  dasar  yg  serupa
dng  warna  darah:  warna  sepatunya  –,
sedangkan kaus kakinya hitam;
–  bata  warna  merah  spt  merahnya  batu
bata;  –  bungur  ungu;  –  darah  warna
merah  spt  merahnya  darah;  –  delima
warna  merah  spt  merahnya  buah  delima
merekah;  –  hati  warna  merah  spt  me-
rahnya hati; — jambu merah keputih-pu-
tihan; merah muda; — lembayung merah
bercampur  ungu;  –  marak  merah  me-
nyala; — masak merah sekali; — menyala
merah terang; — merang merah sekali; –
muda   merah   keputih-putihan;   merah
jambu; — padam merah sbg bunga pad-
ma (tt air muka ketika marah);
memerah  v  menjadi  merah:  besi  yg  di-
bakar itu mula-mula ~ kemudian lebur;
memerahi  v  memberi  warna  merah  pd;
mewarnai dng warna merah: sebelum ke-
luar rumah, wanita itu selalu ~ bibirnya
dulu dng lipstik;
memerahkan  v  menjadikan  (membuat,
menyebabkan) berwarna merah;
pemerah n bahan untuk  menjadikan  se-
suatu berwarna merah;
kemerah-merahan adv agak merah; ber-
campur   warna   merah:   di   senja   hari
pegunungan   di   ufuk   barat   kelihatan
menjadi biru ~
merajak a tumbuh subur
1
merak n nama burung yg kepalanya kecil,
leher dan kakinya panjang, sayapnya pen-
dek, yg jantan ekornya panjang dan bulu-
bulunya  yg  indah  dihiasi  dng  lingkaran-
lingkaran hijau biru, dapat dibentangkan
menyerupai bentuk kipas (setengah ling-
2
karan), Pavo muticus;
merak n nama bunga, disebut juga bunga
Cina, Caesalpinia puicherriama
3merak, merak hati a menawan hati; me-
narik hati (tt sikap dan tingkah laku)
merakan   n   nama   rumput,   Andropogon
amboinicus
meram?? merem
merana a 1 lama menderita sakit: tubuhnya
–; 2 selalu menderita sedih (susah dsb):
jiwanya — dikhianati temannya
merang n bekas tangkai padi yg sudah ke-
ring
merangsi  n  nama  pohon,  Corrailia  su-
ffruticosa
merangu kl n nama bunyi-bunyian tiup
meranti  n  pohon  yg  kayunya  keras  dapat
digunakan  untuk  bahan  bangunan,  lan-
dasan kereta api, tiang listrik dsb; Shorea
albida
merasi a meluruh (tt daun); merarasi
merat /mérat/ v menghilang melarikan diri
merawal n panji-panji; bendera kecil pan-
jang;
– memulang bukit, cerana menengah ko-
ta,   pb   sudah   nyata   sekali   ingin   me-
ngajukan suatu permintaan
merawan  n  nama  pohon,  kayunya  dibuat
tiang rumah dsb , Hopea mengerawan
merbah n nama burung, Lanius c. cristatus
banyak macamnya spt — bunga, — daun
merbak ark?? semerbak
merbau  n  nama  pohon,  kayunya  dibuat
kerangka rumah dsb, Intsia amboinensis
merbaya?? mara bahaya
merbot?? marbut
merbuk n burung ketitir (perkutut)
merbulan  n  nama  pohon,  kayunya  tidak
keras,  biasa  untuk  kayu  bakar,  Enclo-
spennum mallacanse
mercak-mercik ark?? percik (memercik-
mercik)
mercapada?? marcapada
mercon n 1 petasan; 2 petasan yg dibuat dr
buluh atau lubang memanjang di tanah yg

945
diberi  lubang  penyulut  api,  bahan  pele-
daknya dr karbit yg direndam dl air
mercu n 1 bagian yg tertinggi (paling atas);
puncak; ubun-ubun; 2 menara;
–  gunung  puncak  gunung;  –  minyak
menara untuk pengeboran minyak bumi;
– suar 1 menara api; menara suar (dipan-
tai atau di laut) sbg pedoman bagi kapal
yang  berlayar;  2  ki  sesuatu  yg  dipakai
untuk  memperoleh nama dan  untuk ber-
gagah-gagahan; — tiang puncak tiang
mercusuar  n  menara  di  pantai,  pulau  ter-
pencil di tengah laut di daerah karang yg
menyorotkan   sinar   sbg   petunjuk   bagi
kapal yg berlayar pd malam hari
mercupada ark?? marcapada
merdangga n gendang panjang
merdeka  /merdéka/  a  1  bebas  (dr  per-
hambaan,  penjajahan,  dsb);  berdiri  sen-
diri;  2  tidak  terkena  atau  lepas  dr  tun-
tutan;  3  tidak  terikat  atau  tergantung pd
pihak tertentu; leluasa;
– ayam merdeka sama sekali (dapar ber-
buat sekehendak hatinya);
memerdekakan  v  menjadikan  merdeka;
membebaskan  (diri)  melepaskan  dr  pen-
jajahan  dsb;  memberikan  kebebasan: se-
karang  kita  harus  ~  generasi  muda  dr
belenggu kebodohan
kemerdekaan  n  keadaan  (hal)  berdiri
sendiri  (bebas,  lepas,  tidak  terjajah  lagi,
dsb); kebebasan
merdesa  /merdésa/  a  layak;  patut;  sopan
(beradab): perkataan yg tidak –
merdu  a  enak  dan  sedap  didengar  (tt  su-
ara): suara penyanyi itu sangat -
kemerduan n hal (keadaan) merdu
merduk ark n barang (harta benda yg) ti-
dak berharga
merek /mérek/ n 1 tanda yg dikenakan oleh
pengusaha   (pabrik,   produsen,   dsb)   pd
barang-barang yg dihasilkannya sbg tan-
da   pengenal;   cap   (tanda)   yg   menjadi
mercu?? merger

pengenal  untuk  menyatakan  nama  dsb;
2 ki kegagahan; keunggulan; kualitas; ja-
tuh  (turun)  –,  tidak  megah  lagi;  men-
dapat nama buruk;
– air huruf-huruf, lukisan-lukisan, garis-
garis, dsb pd kertas yg tampak jelas bila
kertas   itu   dilihat   sambil   menghadap-
kannya ke sinar matahari atau lampu (sbg
tanda   pengaman   pd   kertas-kertas   ber-
harga, spt uang, cek, wesel, untuk meng-
hindari pemalsuan); — dagang kata-kata,
lambang,  dan  cap  yg  dilindungi  hukum;
–  eksklusif  cap  (tanda)  yg  digunakan
oleh  pengusaha  thd  produk  atau  barang
yg  menjadi  unggulan  tertentu;  -  kam-
bangan  tanda  yg  dibakar  pd  lambung
kapal untuk menyatakan jarak yg diizin-
kan antara permukaan air dan dek suatu
kapal  yg  bermuatan;  –  perusahaan  cap
(tanda)  yg  dijadikan  ciri  sebuah  perusa-
haan
bermerek  v  1  mempunyai  atau  meng-
gunakan ( cap, tanda, dsb); 2 ki terkenal
mereka  /meréka/  pron  persona  ketiga  ja-
mak dia dng yg lain; orang-orang yg di-
bicarakan:  para  nelayan  ini  sangat  be-
rani,  –  mengarungi  lautan  pd  malam
hari
merekan /merékan/?? merikan
merem v memejamkan mata
mereng /méréng/?? miring
mergat n enau; aren
merger /mérger/ n Dag penggabungan dua
(atau  lebih)  perusahaan  di  bawah  satu
pimpinan;
bermerger  v  melakukan  penggabungan;
bergabung:  setelah  ~  diadakanlah  per-
gantian pimpinan bagian pemasaran dan
bagian pengawasan
– horizontal Ek penggabungan dua peru-
sahaan  atau  lebih  yg  memiliki  kegiatan
usaha yg sama

merguk?? merkurimetri

merguk?? berguk
mergul n nama binatang sj berang-berang
meri n anak itik
946
meriah a menarik dan semarak suasananya
atau    keadaannya:    karnaval    itu    ber-
langsung dng –
meriam  n  senjata  berat  dng  laras  panjang
dan beroda yg memuntahkan peluru dng
bunyi yg menggelegar;
–  air  alat  semprot  yg  mengeluarkan  air
bertekanan tinggi, digunakan untuk mem-
bubarkan massa atau keramaian
meriang a berasa tidak enak badan krn ku-
rang sehat; terasa agak demam (msl krn
masuk  angin  atau  terserang  influenza):
badanya –, lidahnya terasa pahit
merica  n  tanaman  merambat  spt  sirih  yg
biji  buahnya  bulat  kecil  rasanya  pedas
biasanya  digunakan  untuk  bumbu  ma-
sakan   dan   ramuan   jamu;   lada;   Piper
nigrum
meridian /méridian/ n Geo lingkaran kha-
yal  pd  permukaan  bumi,  dibuat  pd  peta
dan  bola  dunia  sebanyak  180  buah  dng
jarak satu derajat antara satu dan lainnya,
yg berpotongan dr kutub utara dan kutub
selatan,   digunakan   untuk   menetapkan
letak  tempat  pd  permukaan  bumi  dng
arah timur-barat satuan derajat; lingkaran
besar yg melalui kutub utara dan selatan;
garis bujur
meridional  /méridional/  a  1  berhubungan
dng meridian; 2 berhubungan dng atau tt
daerah selatan Eropa; 3 berhubungan dng
atau tt orang yg tinggal di selatan Eropa
merih n tenggorokan; pembuluh napas
merik n nama burung (sj burung hantu)
merikan n 1 cita atau kain bahan dr Ame-
rika;  2  kain  kepar;  kain  blacu  yg  agak
tebal
merinding  a  berdiri  bulu  romanya  (atau
bulu  kuduk)  krn  takut  dsb:  –  rasanya
melihat jenazah bayi yg tanpa kepala itu
mering a kurus sekali; kurus kering
meringis?? ringis
meringue /méringué/ n campuran putih te-
lur  dan  gula  yg  dikocok  hingga  kaku,
dimasak,  dan digunakan untuk membuat
kue
merintofobia /mérintofobia/ n Psi fobia thd
keadaan terikat
meristem n Bio jaringan tumbuhan yg ter-
diri  atas  sel-sel  yg  terus  membelah  diri,
terdapat pd ujung-ujung akar atau ujung-
ujung batang
meristematik /meristématik/ a Bio (dapat)
memperbanyak   diri   atau   tumbuh   dng
jalan pembelahan sel
meristik /méristik/ n  Ikn bagian badan  yg
dapat dihitung dan merupakan ciri suatu
ras spt sirip punggung dan sirip dubur
merjan  n  manik-manik  dr batu karang  yg
merah dipergunakan untuk perhiasan (spt
kalung dsb)
1merkah?? marka(h)
2merkah?? rekah
merkantilisme /mérkantilisme/ n Ek sistem
ekonomi yg berkembang pd akhir zaman
feodalisme  untuk  menyatukan  dan  me-
ningkatkan   kekayaan   keuangan   suatu
bangsa  dng  pengaturan  sejuruh ekonomi
nasional  oleh  pemerintah  dng  kebijak-
sanaan   yg   tujuannya   untuk   mengum-
pulkan  cadangan  emas,  memperoleh  ne-
raca perdagangan yg baik, pengembangan
pertanian dan industri, dan monopoli atas
perdagangan luar negeri
merkatak n mulai berbunga dsb secara se-
rentak (tt tanaman padi dsb)
merkubang  n  nama  pohon, Mezzetia  her-
veyana
merkuri /mérkuri/?? lampu
merkurimetri  /mérkurimétri/  n  Kim  pe-
nentuan kadar suatu zat dng cara meng-

947
endapkannya dng garam raksa dan mene-
tapkan kadar raksa dl endapan tsb
merkurium n Kim unsur logam cair pd su-
hu normal, berkilap spt perak, sangat be-
rat,    nomor    atom    80,    lambang    Hg
(hydragyrum), dan BA = 200, 59; raksa
Merkurius n planet yg terdekat dng mata-
hari dl tata surya, jarak rata-rata 58 juta
km dr matahari
merkurokrom  n  1  cairan  yg  tersusun  dr
kepingan hablur yg mengandung 26% air
raksa  yg  terikat,  warnanya  merah  tua
hampir  hitam,  dipergunakan  sbg  bahan
pemusnah  hama  pd  luka;  obat  merah;  2
nama  dagang  merbromin,  senyawa  yg
mengandung  unsur  raksa,  beracun  bila
1
merkurium?? mesik

yg — itu; 2 kering tidak berair (tt sambal);
3 garing; kering dan keras (tt gorengan):
ikan –
merta?? serta merta
mertapal n nama pohon yg tumbuh di ra-
wa-rawa,  kayunya  baik  untuk  bangunan
rumah atau jembatan
mertayam  n  nama  pohon  kecil,  buahnya
kecil-kecil  masam,  Edogiossum  rubigi-
nosum; kelayu
mertega /mertéga/?? mentega
mertua n orang tua istri (suami); mentua
meru  /méru/  n  bangunan  yg  menjulang,
mempunyai    atap    bersusun    (biasanya
jumlahnya ganjil) yg makin tinggi makin
kecil
meruah?? marwah
merual?? merawal
merubi a bentuk hulu keris yg sbg ubi
merunggai  n  nama  pohon,  buah  dan  da-
unnya dijadikan sayur, akarnya dijadikan
obat; kelor, Moringga oleifera
merut, kerut?? kerut
merwatin  n  proses  bermusyawarah  antara
pemuka-pemuka adat Lampung mengenai
masalah adat dan hukum adat
1mes  /més/  n  pupuk  buatan  untuk  me-
nyuburkan tanaman
2mes /més/ n rumah tempat tinggal bersama
yg  sifatnya  sementara,  untuk  menginap
tamu di kalangan militer atau untuk tem-
pat   tinggal   perwira-perwira   yg   belum
berkeluarga
mesan  /mésan/  n  tonggak  batu  (kayu)  yg
ditanam pd kuburan sbg tanda; nisan
mesara?? sara
mesem /mésem/ v tertawa tanpa tampak gi-
ginya; tersenyum: dia — saja, mendengar
gurauan teman-temannya
mesigit?? mesjid
mesik /mésik/ a 1 bersifat tidak basah, te-
tapi  juga  tidak  kering  (tt  lingkungan);
2
tertelan
merlilin n nama pohon, kayunya berwarna
putih, dipakai hanya untuk kayu bakar
merlilin n nama burung
merlimau n nama pohon, kayunya biasa di-
jadikan  tongkat  krn  mempunyai  surih-
surih yg bagus
meromiktik  /méromiktik/  n  danau  yg  air-
nya  berlapis  krn  adanya  landaian  kepe-
katan kimiawi
meroyan?? royan
merpati  n  1  burung  sejenis  burung  per-
kutut,  berbulu  putih,  abu-abu  hitam  di-
pelihara untuk dilatih mengirimkan surat,
lambang  perdamaian;  burung  dara;  2  ki
muda-mudi yg sedang berkasih-kasihan;
– pos merpati yg telah dilatih untuk me-
nerbangkan surat
merpitis n nama pohon, kayunya untuk ba-
han rumah, Cratoxylon formosum
merserisasi /mérserisasi/ n Kim pengolahan
kapas  dng  larutan  soda  kostik  25%  yg
menyebabkan pengerutan dan menjadi le-
bih  kuat,  lebih  rapat,  serta  memperoleh
kilap susu
mersik  a  1  berbunyi  keras  dan  nyaring:
kami  terbangun  oleh  suara  terompetnya

mesin?? meson
948
2 sifat atau ciri tumbuhan yg hanya dapat
beradaptasi pd suhu dan kelembapan rata-
rata
mesin  n  perkakas  untuk  menggerakkan,
mengolah,   atau   membuat   sesuatu   yg
menggunakan  roda-roda  dan  digerakkan
oleh  tenaga  manusia  atau  motor  peng-
gerak yg menggunakan bahan bakar mi-
nyak atau tenaga alam;
– cetak mesin untuk mencetak buku, ma-
jalah,  dsb;  –  derek  mesin  untuk  meng-
angkat,  memindahkan,  atau  menurunkan
barang  yg  berat  (besar);  –  diesel  mesin
yg menggunakan solar sbg bahan bakar;
–  generator  mesin  pembangkit  tenaga
listrik; — giling alat (pesawat) yg beroda
besi  berat  berbentuk  silinder  untuk  me-
madatkan   dan   meratakan   jalan   (tanah
dsb);  –  jahit  mesin  yg  dipakai  untuk
menjahit (pakaian dsb); — pengeram alat
(mesin)  untuk  menetaskan  telur  unggas
dng  aliran  listrik;  –  tempel  mesin  atau
motor yg ditempelkan pd buritan perahu
untuk  menggerakkan  perahu  itu;  –  ter-
bang kapal terbang; pesawat udara; — tik
mesin  yg  dipakai  sbg  alat  (bantu)  untuk
menulis;  –  tulis  mesin  tik;  –  tumbuk
peralatan  berat  yg  dipakai  untuk  mera-
takan dan mengeraskan jalan, tanah, dsb;
permesinan   n   seluk-beluk   mesin;   yg
berhubungan  dng  mesin  mesin  di  kereta
api; juru mesin
mesiu  n  1  serbuk  bahan  kimia  yg  mudah
meledak   untuk   dimasukan   pd   peluru;
2 peluru-peluru senjata api
mesjid n rumah atau bangunan tempat ber-
sembahyang bagi orang Islam
permesjidan  n  segala  sesuatu  yg  berhu-
bungan dng mesjid
mes.jid?? masjid
meskat?? maskat
meski  p  kata  penghubung  dl  kalimat  ma-
jemuk  yg  dipergunakan  untuk  menandai
perlawanan  makna;  walaupun;  sungguh-
pun: — juara kelas, ia tidak pernah malas
belajar;
meskipun  p  kata  (ungkapan)  penghubung
antara  dua  kalimat  majemuk  untuk  me-
nyatakan  perlawanan;  walaupun;  sung-
guhpun: — hujan lebat, ia berangkat juga
mesoderma  /mésoderma/  n  lapisan  di  ba-
gian tengah lapis tubuh embrio hewan tri-
ploblas yg kemudian membentuk jaring-
an  penghubung  otot,  sistem  peredaran
darah, serta alat genital
mesofil /mésofil/ n Bio jaringan parenkima
yg  berfungsi  untuk  fotosintesis,  terdiri
atas  tenunan  terang  (palisade)  dan  te-
nunan bunga karang, terletak antara epi-
dermis bagian bawah dan atas pd daun
mesofit /mésofit/ n Bot golongan tumbuh-
tumbuhan yg memerlukan tanah yg tidak
terlalu  kering  atau  tidak  terlalu  basah
untuk pertumbuhannya
mesoglea /mésogléa/ n Bio lapisan yg ter-
diri  atas  material  yg  mempunyai  agar-
agar terletak di antara lapisan sel luar dan
lapisan  sel  dl  tubuh  binatang,  bisa  tipis
spt pd Hydra atau tegal dan liat berserat
serta  terdiri  atas  banyak  sel  spt  pd  teri-
pang  dan  ubur-ubur  yg  besar;  Coelen-
terata
mesolitikum /mésolitikum/?? mesolitik
mesolitik /mésolitik/ n Geo nama salah satu
zaman    prasejarah;    zaman    batu    per-
tengahan
mesomorf  /mésomorf/  n  Kim  bentuk  an-
tara,  khususnya  bentuk  antara  keadaan
cair dan padat
mesomorfisme /mésomorfisme/ n Kim ge-
jala adanya bentuk kristal cair yg memi-
liki  sifat  optis  yg  berlainan  pd  arah  yg
berlainan
meson  /méson/  n  Fis  nama  sejumlah  par-
tikel  elementer  yg  massanya  lebih  besar
dp  massa  elektron,  tetapi  lebih  kecil  dp

949
massa  sebuah  proton  kira-kira  200  sam-
pai  1000  kali  massa  elektron,  umumnya
membawa  muatan  negatif  atau  muatan
positif
mesosenyawa  /mésosenyawa/  n  Kim  iso-
mer  optis  yg  memiliki  unsur  asimetrik,
tetapi   secara   keseluruhan   molekul   itu
simetrik
mesosfer   /mésofer/   n   Met   lapisan   luar
atmosfer di atas stratosfer pd ketinggian
50–85 km yg terletak di antara statosfer
dan ionosfer
mesotrofik  /mésotrofik/  a  keadaan  danau
yg    memiliki    kesuburan    pd    tingkat
pertengahan   dr   kedalaman   air   antara
oligotrofik dan entrofik
mesozoikum  /mésozoikum/  n  Geo  masa
pertengahan   dl   geologi,   ditandai   oleh
banyak   dan   aneka   ragamnya   binatang
melata  (reptil)  yg  hidup  pd  zaman  itu
(dinosaurus dsb)
mesra a 1 lekat (berpadu dsb) benar; me-
rasuk: krn iblis sudah — kpd hatiku; 2 sa-
ngat erat; karib; mendalam (tt hubungan
persahabatan   dsb):   hubungan   cintanya
sudah terlalu –;
memesrakan    v    menjadikan    (menye-
babkan)  mesra;  menjadikan  erat:  pim-
pinan  sekolah  berusaha  keras  untuk  –
hubungan antara guru dan wali murid
mesta?? semesta
mester  /méster/  ark n  1  sarjana  (ahli) hu-
kum; 2 guru
mesti  adv  1  pasti;  tentu:  kalau  kau  turut
nasihatku itu, — tercapai maksudmu; 2 ti-
dak    boleh    tidak;    harus:    engkau    –
berangkat sekarang kalau tidak ingin ter-
lambat menghadiri pemakaman ayahmu;
memestikan  v   1  mengharuskan;   mewa-
jibkan:   guru   ~   murid-murid   menyele-
saikan  pekerjaan  rumah  pd  waktunya;
2  menentukan:  krn  pekerjaannya  tidak
mesosenyawa?? metabolis

tetap,  ia  tidak  dapat  ~  penghasilannya
tiap bulan;
kemestian   n   1   hal   yg   pasti   (tentu);
kepastian;   2   hal   yg   harus   (wajib);
keharusan; kewajiban;
semestinya   adv   1   seharusnya:   tidak
diperlakuan  sbg  ~;  2  sebenarnya;  se-
memangnya:     ~lah     jika     uang     itu
kauberikan kpd ibumu
mestika n 1 batu hablur yg sakti (terdapat
dl kepala ular, teripang, dsb); 2 batu per-
mata yg berharga (spt intan): 3 ki yg ter-
elok; tercantik;
–  embun  kl  batu  sakti  yg  dapat  meng-
hidupkan kembali orang yg mati; — hati
kekasih; yg tercinta
mestika n 1 batu permata yg berharga spt
intan; 2 ki yg terelok, tercantik; 3 batu yg
dianggap bertuah, terdapat di kepala ular
dsb
mesui n nama pohon, kulitnya untuk rem-
pah-rempah,  obat,  dsb,  Massoia  aroma-
tica
mesum a 1 keadaan yg menimbulkan kesan
adanya  hubungan  tidak  senonoh  (gelap)
antara laki-laki dan perempuan; 2 kotor;
tidak  patut;  cabul;  cemar:  pakaiannya
telah –;
kemesuman n hal (keadaan) mesum; per-
buatan  yg  tidak  senonoh  (kotor,  cabul,
buruk);
permesuman  n  hal  yg  mesum;  yg  ber-
hubungan  dng  keadaan  atau  perbuatan
mesum: panti pijat yg menyelenggarakan
praktik itu disegel oleh yg berwajib
mesut?? kusut
meta  a  mabuk;  mengamuk;  mengganas:
prajurit  itu  segera  tampil,  kenaikannya
gajah –
metabolik /métabolik/?? metabolis
metabolis  /métabolis/  a  berhubungan  dng
metabolisme;  bersifat  metabolisme:  alat
kedokteran mutakhir sudah dapat menen-

metabolisme?? metamorfosis
950
tukan  gangguan  –  yg  dibawa  bayi  se-
belum lahir
metabolisme /métabolisme/ n Kim 1 proses
yg menjadikan sel-sel dan alat-alat tubuh
mengubah (bahan-bahan) makanan men-
jadi zat-zat yg sangat penting bagi tubuh:
2 proses perputaran: gerak berputar;
–  aerobik  Kim  proses  metabolisme  yg
memerlukan  oksigen  untuk  dapat  meng-
hasilkan  energi;  –  steroid  Kim  meta-
bolisme  yg  mencakup  sintesis  serta  de-
gradasi   steroid;   –   tulang   Kim   meta-
bolisme pd tulang termasuk pertumbuhan
fungsi dan bentuknya
metafase  /métafase/  n  Bio  tahapan  dl  mi-
tosis dan meiosis, ketika kromosom-kro-
mosom memendek dan tersusun pd posisi
khatulistiwa gelendongnya
metafisik /métafisik/?? metafisika
metafisika   /métafisika/   n   falsafah   me-
ngenai segala sesuatu yg ada di luar alam
biasa
metafora /métafora/ n Ling pemakaian kata
atau  kelompok  kata  untuk  menyatakan
maksud  yg  lain  menyatakan  maksud  yg
lain  bukan  dng  arti  yg  sebenarnya,  me-
lainkan  sbg  lukisan  yg  berdasarkan  per-
samaan atau perbandingan, msl ia dikenal
sbg kupu-kupu malam
metaforis    /métaforis/    a    bersifat    atau
berhubungan dng metafora
metagenesis /métagénesis/ n Bio pergantian
generasi, dr generasi aseksual ke generasi
seksual    dan    sebaliknya,    yg    bersifat
diploid
metah?? putih
metai ark a kasur (bantal untuk alas duduk
dsb)
metal /métal/ n barang tambang yg padat,
berkilau, spt besi, baja, perak; logam
metalik a 1 bersangkutan dng metal; 2 ter-
buat  atau  mengandung  metal;  3  bersifat
memantulkan cahaya: coklat –
metalimnion /métalimnion/ n lapisan air di
dl danau yg berada di antara epilimnion
dan  hipolimnion  yg  secara  vertikal  me-
nunjukkan perbedaan suhu yg besar
metalofobia  /métalofobia/  n  Psi  fobia  thd
logam
metalograf  /métalograf/  n  Fis  mikroskop
yg  dilengkapi  dng  kamera  untuk  meng-
amati secara visual dan memotret struktur
dan susunan logam atau lakur
metalografi /métalografi/ n ilmu tt struktur
dan komposisi dalam dari logam
metaloid /métaloid/ n unsur yg bercampur
dng logam
metalurgi   /métalurgi/   n   1   ilmu   penge-
tahuan tt logam dan tanah tambang; 2 se-
ni   atau   proses   memisahkan   logam  dr
tanah  tambang;  3  penggunaan  dan  pen-
campuran  logam  dsb  dl  industri  (penge-
lolaan logam)
– serbuk teknik pembuatan lapisan cam-
puran serbuk intan dan perunggu, dipakai
di sepanjang tepi keliling lempeng bundar
gergaji  putar  dr  bahan  perunggu  untuk
menggergaji benda logam
metalurgis /métalurgis/ a bersifat metalurgi
metamer  /métamér/  n  1  Kim  senyawa  yg
memamerkan  metamerisme;  2  Bio  salah
satu bagian tubuh embrio
metamerisme  /métamérisme/  n  Kim  hu-
bungan antara dua senyawa yg mengan-
dung  jumlah  dan  jenis  atom  yg  sama,
tetapi dng posisi gugus yg berlainan
metamorfisme
metamorfosa
/métamorfisme/
??
metamorfosa  /métamorfosa/  n  perubahan
bentuk  atau  susunan;  peralihan  bentuk
(msl ulat menjadi kupu-kupu)
metamorfosis  /métamorfosis/  n  1  Bio  pe-
rubahan   susunan   spt   berudu   menjadi
katak;   peralihan   bentuk   (msl   dr   ulat
menjadi  kepompong,  kemudian  menjadi
kupu-kupu);   2   Geo   proses   perubahan

951
metana?? meter
struktur batuan krn peristiwa tekanan dan
pemanasan yg sangat tinggi
metana  /métana/  n  Kim  gas  tanpa  warna,
tanpa bau, terbakar di udara, meledak jika
dicampur   dng   udara,   lebih   ringan   dp
udara  dan  mendidih  pd  111.8  K,  ter-
bentuk pd pelapukan zat organik dl rawa
dan paya yg merupakan komponen utama
gas alam dan gas tambang
metanol /métanol/ n zat cair yg tidak ber-
warna,  jernih,  mudah  menguap  dan  mu-
dah  terbakar  dan  bersifat  racun;  alkohol
CH 3OH
metapusat  /métapusat/  n  Fis  titik  potong
garis   vertikal   yg   melalui   pusat   gaya-
apung   baru,   disebabkan   sedikit   per-
pindahan  benda  apung  dr  kedudukannya
semula, dng garis yg menghubungkan pu-
sat gravitasi benda dng pusat gaya-apung
pd keadaan seimbang yg mantap
metari?? matahari
metasenrik  /métasénrik/  n  sentrometer  yg
terletak di tengah-tengah antara kedua le-
ngan
metastabil /métastabil/ n Kim kondisi suatu
zat yg tidak stabil yg dng mudah berubah
ke kondisi yg lebih stabil atau ke kondisi
yg kurang stabil
metastatis /métastatis/ n 1 Kim perubahan
dr  suatu  keadaan  (wujud,  bentuk,  dsb)
kpd keadaan (wujud, bentuk, dsb) yg la-
in; 2 Dok perpindahan penyakit dr bagian
tubuh yg satu ke bagian tubuh yg lain
metatesiofobia /métatésiofobia/ n Psi fobia
thd perubahan
metatesis   /métatesis/   a   Ling   pergantian
tempat bunyi (huruf) dl sebuah kata (msl
berantas jadi banteras);
metazoa /métazoa/ n Bio bagian dunia he-
wan  yg  meliputi  semua  hewan  bersel
banyak
mete  /mété/  n  biji  jambu  monyet,  setelah
dikeringkan  biasanya  digoreng,  bergizi
dijadikan sbg makanan kecil
meteor  /météor/  n  Astr  benda  angkasa  yg
meluncur di angkasa luar, masuk ke dl at-
mosfer, dan menyala krn gesekan udara,
pd   umumnya   habis   terbakar   sebelum
mencapai  permukaan  bumi,  dan  apabila
masih    bersisa    benda    itu    jatuh    sbg
meteorit
meteorit  /météorit/  n  Geo  benda  menye-
rupai batu atau logam yg jatuh ke bumi dr
angkasa luar
meteorit /metéorit/ n sisa benda meteor yg
jatuh sampai ke permukaan bumi yg me-
ngandung mineral, nikel, dan besi
meteorofobia  /météorofobia/  n  Psi  fobia
thd meteor
meteorograf /météorograf/ n Geo alat oto-
matis  untuk  mencatat  gejala  cuaca  (ik-
lim),  spt  temperatur,  kelembapan  udara
secara serentak
meteorologis  /métérologis/  a  Geo  berhu-
bungan dng meteorologi atau cuaca
meteorologi  /météorologi/  n  ilmu  penge-
tahuan tt ciri-ciri fisik dan kimia atmosfer
(untuk  meramalkan  keadaan  cuaca)  at-
mosfer, antara lain untuk memperkirakan
keadaan cuaca
meter  /méter/  n  satuan  ukuran  panjang  (1
meter = 39,37 inci atau ± 5 jengkal orang
dewasa);
– dinamik Met satuan ukuran tinggi un-
tuk  atmosfer,   yaitu  0,98  meter  dinamik
sama dng 1 m potensial; — geopotensial
Met   satuan   ukuran   tinggi   untuk   ke-
tinggian di dl atmosfer; — konduktivitas
alat  untuk  mengukur  tahanan  dan  daya
hantar  air  dan  larutan  asam,  digunakan
bersama sel penghantar; — salinitas  alat
yg   digunakan   untuk   mengukur   kadar
garam

2
meterai??   metro
952
meterai /méterai/ n cap tanda berupa gam-
bar  yg  tercantum  pd  kertas  atau  terukir
(terpateri  dsb)  pd  kayu,  besi,  dsb;  cap;
tera; segel;
– tempel segel yg berbentuk spt prangko,
ditempelkan  pd  kuitansi,  dsb;  –  upah
segel tanda pembayaran pajak upah;
bermeterai v ada materainya; di tempeli
meterai: perjanjian di atas kertas ~;
memeteraikan   v   memberi   bermeterai;
mengecap: ~ surat; ~ timbangan;
termeterai v 1 kena cap; kena meterai; 2
terjadi  spt  meterai;  menjadi  lekat  sama
sekali : ~ dl hati, tersurat (terasa dsb) dl
hati
meteran n 1 alat pengukur panjang; 2 alat
pengukur air, listrik, dsb
metifobia  /métifobia/  n  Psi  fobia  thd  al-
kohol
metil  /métil/  n  gugusan  atom  CH 3-,  msl
CH 3CL, metil klorida
–  salisilat  nama  kimia  untuk  minyak
gandapura
metilasi  /métilasi/  n  Kim  proses  meng-
gantikan atom H dng gugus -CH3
metode /métode/ n cara yg teratur dan ter-
pikir   baik-baik   untuk   mencapai   suatu
maksud (dl ilmu pengetahuan dsb); cara
kerja  yg  bersistem  untuk  memudahkan
pelaksanaan     suatu     kegiatan     guna
mencapai tujuan yg ditentukan
metode  /métode/  n  1  cara  yg  teratur  ber-
dasarkan   pemikiran   yg   matang   untuk
mencapai  maksud  (dl  ilmu  pengetahuan
dsb); 2 cara kerja yg teratur dan bersistem
untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan
dng  mudah  guna  mencapai  maksud  yg
ditentukan;
–  analisis  metode  yg  digunakan  untuk
membahas  suatu  masalah  atau  kejadian
dsb  secara  bertahap;  –  induktif  metode
yg  digunakan  dl  ilmu  pengetahuan  dan
filsafat  untuk  menarik  kesimpulan  thd
hal-hal yg umum berdasarkan ciri-ciri dr
hal  yg  khusus;  –  mengajar  cara  me-
ngajar yg didasari berbagai macam ilmu
spt  psikologi,  komunikasi;  –  simpleks
Mat metode yg digunakan dl pemecahan
masalah  program  linear  untuk  mempe-
roleh   penyelesaian   optimum;   –   beda
terhingga Met cara mengganti harga tu-
runan variabel kontinu dng menggunakan
selisih nilai variabel pd dua titik yg ter-
pisah dng jarak kecil,  tetapi verhingga; –
usikan  Met  metode  yg  dipakai  untuk
menentukan  persamaan  gerak  atmosfer
krn  gerak  dianggap  tersusun  dr  kom-
ponen  gerak  yg  mantap  dan  komponen
gangguan
metodik /métodik/ a pengetahuan tt metode
atau  cara-cara  mengajar  (mendidik,  me-
neliti, dsb); metodologi
metodis  /métodis/  a  berdasarkan  atau  me-
nurut metode; dng cara yg teratur: anak-
anak  diajar  bermain  secara  –  di  taman
kanak-kanak
metodologi /métodologi/ n ilmu tt metode;
uraian tt metode
metonimia  /métonimia/  a  Ling  cara  me-
nyebutkan sesuatu secara tidak langsung,
yaitu  dng  menyebutkan  benda  atau  se-
suatu yg lain yg erat hubungannya dng yg
dimaksudkan  itu,  msl  pena  lebih  kuasa
dp pedang
metrik /métrik/ n yg berkaitan dng ukuran
(panjang, berat, dsb)
metris  /métris/  n  1  berkaitan  dng  ritme;
2 berkaitan dng ukuran satuan berat dan
panjang yg dinyatakan dl desimal
metro  /métro/  a  kereta  api  bawah  tanah:
pembangunan  –  sbg  transportasi  umum
bawah   tanah   merupakan   usaha   me-
ngurangi kepadatan lalu lintas
metro  /métro/  a  kp  dr  metropolitan:  ibu
kota
1
2

953
metrofilia    /métrofilia/  n  Psi  ketertarikan
yg berlebihan pd kereta listrik atau kereta
bawah tanah
metrofobia /métrofobia/ n Psi fobia thd pu-
isi
metrologi /métrologi/ a ilmu tt ukuran, tim-
bangan, dan takaran: jawatan –, jawatan
yg  mengurus  (mengawasi)  ukuran,  tim-
bangan, dan takaran
metromini  /métromini/  n  salah  satu  alat
angkutan penumpang berupa bus kecil
metronimi   /métronimi/   n   diturunkan   dr
nama ibu atau nenek-moyang
metronom /metronom/ n alat mekanis (spt
pd jam) yg dapat dipergunakan untuk me-
ngatur tempo dng tepat
metronomis /métronomis/ a teratur dl per-
buatan dan tempo secara mekanis
metropolis /métropolis/ n 1 ibu kota suatu
negara; 2 kota besar dng pedesaan di se-
kitarnya  yg  disatukan  oleh  satu  sistem
pengelolaan
metropolisasi /métropolisasi/ a pembuatan
atau peningkatan suatu kota menjadi kota
metropolitan
metropolitan  /métropolitan/  a   mengenai
metropolis:  bersifat  kota  utama:  Jakarta
berkembang menjadi kota –
metroseksual /métroséksual/ 1 a berkaitan
dng pria yg sangat memperhatikan tubuh
dan  penampilannya;  2  n  pria  yg  sangat
memperhatikan penampilannya
metrum  /métrum/  n  ukuran  irama  yg  di-
tentukan    oleh    jumlah    dan    panjang
tekanan suku kata dl setiap baris
metuna /métuna/ n Kim radikal CH yg ter-
ikat pd dua atom karbon lain
mewah /méwah/ a serba banyak: serba in-
dah;   serba   berlebih-lebih   (biasanya   tt
barang-barang  dan  cara  hidup  yg  me-
nyenangkan):  hidup  (secara)  –,  hidup
dng makanan pakaian dan barang-barang
serba banyak, mahal,  dan  indah; barang
metrofilia?? mielin

–, barang yg indah dan mahal sekali; lim-
pah — serba berlebih
mezosopran   /mézosopran/   n   Sen   suara
wanita  yg  wilayah  nadanya  berada  di
antara suara alto dan suara sopran, tidak
seringan  suara  sopran,  dan  tidak  seberat
suara alto
mi n nada yg ketiga pd urutan tangga nada
musik (kalau dl bentuk angka ditulis 3)
mi  n  bahan  makanan  dr  tepung  terigu,
bentuknya  panjang-panjang  spt  tali,  ra-
sanya gurih, biasanya dimasak dng telur,
daging, udang, sayuran; bakmi
miana  n  tumbuhan,  akarnya  biasa  dibuat
obat sakit perut, Coleus atropurpucus
miang n sebangsa bulu halus pd tumbuh-
tumbuhan  (pd  rebung,  bambu,  dsb)  dan
menimbulkan    rasa    gatal;    habis    krn
bergeser, pb segala kesukaran (ketakutan,
malu,  dsb)  akan  hilang  sesudah  menjadi
kebiasaan;   tergeser   kena   –nya,   ter-
langgar  kena  rabasnya,  pb,  dikatakan
kpd orang yg berkuasa, tidak dapat orang
(rakyat) bersalah sedikit pun kepadanya;
– jelatang 1 miang di pohon jelatang; 2
ki  penghasut;  pemfitnah;  –  kalam  kecil
(sedikit) sekali;
semiang  adv kecil sekali; sedikit sekali;
jika belalang ada seekor, jika emas ada -
- , pb segalanya ada aturannya sendiri
2
miang?? gatal
mianserin  /miansérin/  n  Kim  obat  untuk
menghilangkan gejala depresi
miap ark, tiap?? tiap-tiap
midar   v  beredar;  berkeliling:  dagangan
luga dibawa –
midi  n  1  ukuran  sedang  (rok)  di  antara
pendek dan panjang; 2 gaun yg panjang
sampai di tengah betis
midik  ark,  sidik  –  a  amat  teliti;  seksama
sekali; keras siasat
mielin /miélin/ n zat berlemak yg menutupi
dan melindungi saraf
1
2
1

migmatit?? mikrofilm
954
migmatit  n  Kim  batuan  campuran  ber-
bentuk kristal yg berupa komponen meta-
morf yg tercampur dng zat bersifat granit
yg pernah meleleh
migrain n  Dok penyakit kepala atau saraf
kepala,  biasanya  datang  berulang  pada
sebelah kepala seringkali disertai dng ra-
sa mual dan muntah-muntah
migran n orang (hewan) yg berpindah tem-
pat tinggal (untuk sementara)
migrasi n 1 perpindahan penduduk dr satu
tempat  (negara  dsb)  ke  tempat  (negara
dsb)  lain  untuk  menetap;  2  perpindahan
dr satu tempat ke tempat lain bagi burung
dsb krn pergantian musim;
bermigrasi v melakukan migrasi
–  bermusim  perpindahan  penduduk  dr
suatu  tempat  ke  tempat  yg  lain  hanya
untuk sementara, msl selama  musim pa-
nen; — lokal proses pindahnya suatu jenis
makhluk  ke  daerah  lain  yg  jaraknya  re-
latif  dekat  dng  daerah  asalnya,  secara
massal; — neto perubahan penduduk krn
perpindahan  dan  kedatangan  penduduk
ke suatu daerah
mihrab n ruang kecil yg menjorok ke luar
dr dinding mesjid (langgar) yg mengarah
ke Kabah, tempat imam memimpin sem-
bahyang
miliar num seribu juta
miju (–miju) n nama tumbuhan, Lens es-
1
2
1
2
culenta
mik ark n denyut (pergelangan tangan)
mik n mikorofon
mika ark n engkau; kamu
mika n bahan galian spt silikat aluminium,
magnesium  kaca  yg  biasanya  digunakan
sbg  isolasi  aliran  listrik;  batu  cermin;
abrak
– cokelat Kim flogopit
mikofobia n Psi fobia thd jamur
mikologi n Bio ilmu tt cendawan
mikosis  n  Tan  penyakit  tumbuhan  yg  di-
timbulkan oleh cendawan
mikraj  n  perjalanan  yg  dilakukan  Nabi
Muhammad  saw  dr  Masjidil  Aqsa  ke
Sidratulmuntaha  pd  malam  hari  yg  inti-
nya menerima perintah salat lima waktu
mikro a 1 kecil, halus sekali; 2 awalan yg
berarti  kecil,  sangat  lembut,  msl  mikro-
organisme, mikroskop
mikroalga n organisasi fotosintesis mikros-
kopis yg berada pd dasar rantai makanan
mikrobarograf  n  Met  barometer  perekam
perubahan-perubahan  tekanan  udara  yg
terjadi  dl  jangka  waktu   pendek;  mikro-
barovariograf
mikrobarogram  n  Met  rekaman  yg  diha-
silkan oleh mikrobarograf
mikrobarovariograf n Met mikrobarograf
mikrobe?? mikroorganisme
mikrobiologi n ilmu yg mempelajari orga-
nisme  yg  sangat  kecil  spt  bakteri,  virus
serta dampak yg dihasilkan baik segi po-
sitif maupun segi negatif bagi kehidupan
mikrobus n bus kecil
mikrocip  Tek  keping  yg  sangat  kecil  sbg
bahan  semi  konduktor  yg  mengandung
rangkaian   elektronika   dl   bentuk   rang-
kaian padu; cip
mikrofag  n  binatang  yg  dl  hidupnya  me-
makan (memangsa) partikel-partikel kecil
spt plankton; contoh: ikan paus; binatang-
binatang   ini   cenderung   untuk   makan
terus-menerus
mikrofarad  n  satuan  kapasitas  dr  sebuah
kondensator yg besarnya seperjuta farad
mikrofibril n Kim serat atau filamen yg sa-
ngat halus
mikrofilamen /mikrofilamén/ n rantai gan-
da  protein  yg  saling  bertaut  dan  tipis,
berdiameter 7 nanometer
mikrofilm n film yg memuat rekaman foto
barang cetakan dl ukuran yg sangat kecil

955
mikrofiotometer  /mikrofiotométer/  n  Kim
alat  untuk  mengukur  kerapatan  noda  hi-
tam pd lempeng foto gambar
mikrofobia n Psi fobia thd benda atau ob-
jek yg kecil
mikrofon  n  alat  untuk  menerima,  menge-
raskan, dan memindahkan suara
mikrogasometer  /mikrogasométer/  n  Kim
alat untuk menganalisis ultramikro
mikrogelombang n Fis gelombang elektro-
magnet dng panjang gelombang antara 1
dan  300  mm  (daerah  mikrogelombang
terletak  antara  daerah  inframerah  jauh
dan daerah radio)
mikrointerferometer
/mikrointerférométer/   n   Fis   kombinasi
fungsional  suatu  mikroskop  dng  inter-
ferometer  yg  digunakan  untuk  mengkaji
selaput  tipis,  pelapisan,  atau  penyalutan
bening (transparan)
mikrokapsul n kapsul renik
mikrokimia  n  Kim  cabang  kimia  analisis
yg membahas prosedur yg menuntut pe-
nanganan  kuantitas  bahan-bahan  yg  sa-
ngat kecil
mikroklimatologi n Met iklim mikro
mikrokomputer n komputer berukuran ke-
cil yg menggunakan mikroprosesor
mikrokosmos n dunia kecil khususnya ma-
nusia  dan  sifat  kemanusiaan  yg  meru-
pakan contoh dl ukuran kecil dr alam se-
mesta
mikrometeorologi   /mikrométéorologi/   n
Met cabang meteorologi yg mempelajari
meteorologi   dl   skala   kecil,   umumnya
mempelajari keadaan cuaca di dekat per-
mukaan  tanah  dan  dl  skala  waktu  yg
pendek
mikrometer  /mikrométer/  Fis  alat  untuk
mengukur jarak  yg  amat  kecil  yg  biasa-
nya  digunakan  bersama-sama  dng  teles-
kop atau mikroskop;
mikrofiotometer?? mikrotom

– sekrup Fis alat untuk mengukur benda
kecil
mikron n satuan ukuran panjang, sama dng
seperseribu milimeter (0,001 mm)
mikronutrien  /mikronutrién/  n  Kim  unsur
renik dan senyawa yg hanya dibutuhkan
oleh makhluk hidup dl jumlah yg sangat
sedikit
mikroorganisme  n  organisme  yg  sangat
kecil
mikropil  n  Bio  lubang  pd  dinding  mem-
bran  sel  telur  yg  memungkinkan  ma-
suknya spermatozoa
mikropluviometer   /mikropluviométer/   n
Met alat untuk mengukur curahan yg sa-
ngat peka sehingga dapat mencatat jum-
lah  curahan  kecil  yg  tidak  dapat  dicatat
oleh alat takar curahan biasa
mikroprosesor  /mikroprosésor/  n  sirkuit
terpadu yg menggunakan cip tunggal
mikropsia n keadaan objek mata yg terlihat
lebih kecil dp yg sebenarnya
mikroreproduksi   /mikroréproduksi/   1   n
Kim   penggandaan   gambar   renik   dng
menggunakan kamera dan mikroskop; 2 v
membuat  salinan  gambar  besar  menjadi
film positif berukuran 35 mm atau lebih
kecil
mikrosegregasi  /mikrosmikroségrégasi/  n
Fis pemilahan bulir, hablur, atau zarah yg
berukuran mikroskopik
mikroskop n alat untuk melihat benda-ben-
da  yg  tidak  dapat  dilihat  dng  mata  (spt
kuman); kaca pembesar
mikroskopis  a  1  bersangkutan  dng  mi-
kroskop;  2  hanya  dapat  dilihat  dng  mi-
kroskop krn sangat kecilnya
mikrotom n alat untuk memotong penam-
pang yg sangat tipis, msl dr jaringan ta-
naman   untuk   diamati   di   bawah   mi-
kroskop

mikrotubul?? milyuner
956
mikrotubul  n  rantai  protein  yg  berbentuk
spiral, spriral ini membentuk tabung ber-
lubang
mikrountai n untai yg berukuran kecil
mik.ser n alat untuk mengocok atau meng-
aduk adonan kue dsb dng tenaga listrik
miksofobia n Psi blenofobia
1
mil  n  satuan  ukuran  jarak,  ada  beberapa
macam  spt  –  Belanda  =  1000  m;  batu;
2
pal
mil n surat-surat pos
mili 1 n nama satuan ukuran, yaitu seper-
seribu dr …: — gram, seperseribu gram; –
liter,  seperseribu  liter:  2  –  seperseribu
meter
miliamper /miliampér/ n satuan ukuran ku-
at arus sebesar seperseratus amper
miliar  adv  bilangan  dng  sembilan  nol;  1
milyar:  1.000.000.000;  seribu  juta:  pem-
bangunan  jalan  tol  itu  memakan  biaya
sepuluh –
miliarder n orang  kaya raya (yg  hartanya
bermiliar-miliar)
milibar n satuan tekanan atmosfer sebesar
1/1000 bar
miligram  n  ukuran  berat  yg  sama  dng
0,001 gram; disingkat dng mg
milik n 1 kepunyaan; hak; 2 peruntungan;
nasib baik;
memiliki  v  1  mempunyai:  sudah  tak  ~
apa-apa  lagi;  2  mengambil  secara  tidak
sah  untuk  dijadikan  kepunyaan:  diper-
salahkan ~ harta orang lain;
termilik v sudah menjadi milik;
pemilik n yg memiliki; yg empunya;
~  modal  orang  atau  pihak  yg  memiliki
modal usaha
~ kepentingan  orang atau pihak yg ber-
kepentingan, spt orang tua murid, murid,
guru, dan kepala sekolah merupakan pe-
milik kepentingan
pemilikan  n  hal  merniliki;  hal  menja-
dikan sbg milik;
kemilikan  n  hal  milik;  yg  berhubungan
ng milik
milimeter /miliméter/ n ukuran panjang yg
sama dng 0,001 meter disingkat mm
milimikron n satuan ukuran panjang setara
-9
dng 10   atau angstrom; nanometer
milioner /milionér/?? miliuner
milis n 1 senarai surat; 2 forum diskusi me-
laui pos-el
milisi  n  1  kewajiban  masuk  tentara  untuk
masa  yg  tertentu;  2  orang  yg  menjadi
prajurit krn memenuhi wajib militer
militan  a  sangat  bersemangat;  penuh  ga-
irah; berkemauan keras: kader pemuda yg
– sangat diperlukan
mi.li.tan.si n kebersemangatan; kegairahan
militer  /militér/  n  1  tentara;  anggota  ten-
tara; 2 ketentaraan;
kemiliteran  n  yg  berhubungan  dng  mi-
liter;   seluk-beluk   militer;   yg   bersifat
militer
militerisme /melitérisme/ n paham yg men-
dasarkan kekuatan militer sbg pendukung
kekuasaan;   pemerintahan   yg   dikuasai
oleh   golongan   militer;   pemerintah   yg
mengatur  negara  secara  militer  (keras,
disiplin, dsb)
militeristik /militéristik/ n bersifat militer
militeristis  /militéristis/a  bersifat  militer:
krn bekas tentara, sifat Kepala Desa itu
agak –
miliu n Bio lingkungan sekitar yg khas su-
atu individu atau populasi
miliun  num  juta  bilangan  dng  enam  nol;
juta; 1.000.000
miliuner /meliunér/ n orang kaya raya (yg
hartanya berjuta-juta); jutawan
milu ark n jagung
milyar?? miliar
milyun?? miliun
milyuner?? miliuner

957
mim n aksara Arab yg ditranskripsikan ke
huruf Latin dng m, urutan ke-24 dl abjad
Arab
mimbar  n  1  panggung  kecil  tempat  ber-
pidato; berkotbah; 2 ki tempat pertemuan
orang-orang  yg  mengemukakan  pikiran
dan pendapat mengenai masalah, hal ter-
tentu
mimeograf /miméograf/ n mesin stensil
mimi?? belangkas
mimik n peniruan dng gerak-gerik anggota
badan dan raut muka
mimikri n 1 tindakan menirukan (msl me-
nirukan suara kera, jalannya katak); 2 Bio
penyesuaian  diri  (dng  mengubah  warna
dsb)  sesuai  dng  alam  sekitarnya  untuk
melindungi   diri   dr   bahaya   (msl   pd
bunglon)
mimis n peluru (senjata api) yg bentuknya
bulat
mimisan  v  keluar  darah  dr  hidung  (krn
sakit kepala, jatuh, dsb): kalau –  cepat-
cepat  tutup  dng  daun  sirih  yg  sudah
digulung
mimosa  n  Bio  tumbuhan  rendah  dan  se-
mak,  hidup  di  daerah  beriklim  sedang,
daunnya  berduri,  berbunga  kecil  kuning
atau putih
mimpi  v  bermimpi  v  1  mengalami  atau
melihat  sesuatu  dl  khayal  ketika  tidur;
2 berkhayal; berangan yg bukan-bukan;
memimpikan  v  1  bermimpi  akan  sesu-
atu: ~ adiknya bisa terbang; 2 ki mencita-
citakan   (sesuatu   yg   susah   atau   tidak
mungkin    dicapai):    walaupun    pendi-
dikannya  rendah  ia  selalu  ~  jabatan  yg
tinggi;
termimpi-mimpi v 1 bermimpi krn sela-
lu teringat (terkenang) akan sesuatu: be-
gitu terkenangnya ia kpd ibunya, sampai
ia  ~;  2  selalu  tampak  (terbayang)  dl
angan-angan;
mim?? mineral

mimpian (impian) n 1 apa yg dialami dl
mimpi; 2 ki cita-cita (keinginan) yg mus-
tahil atau susah
mimpi n 1 sesuatu yg terlihat atau dialami
pd saat tidur; 2 ki angan-angan; khayalan;
– basah mimpi yg berisi aktivitas seksu-
al dan menyebabkan keluarnya air mani
min a kurang
1mina n ikan?? gajah mina
2mina?? burung
3mi.na   n   ukuran   timbangan   sebesar   50
syikal
minantu n menantu
minaret   /minarét/   n   menara   masjid   yg
tinggi dan langsing berbalkon tempat mu-
azin mengumandangkan azan
minat  n  kecenderungan  hati  yg  tinggi  thd
sesuatu; perhatian; kesukaan
berminat  v  mempunyai  (menaruh)  mi-
nat; cenderung hati kpd; suka (akan): krn
belum   mempunyai  pekerjaan   tetap,   ia
belum ~ mencari istri;
meminati v 1 menaruh minat (pd); mem-
perhatikan;  menginginkan:  orang  Timur
Tengah   banyak   yg   ~   barang-barang
kerajinan  Indonesia;  2  ki  menyayangi;
menyukai:   orang   tua   itu   sangat   ~
pengembala yg rajin itu;
peminat  n  orang  yg  menaruh  minat  pd
sesuatu
minatu?? binatu
minder a rendah diri: para pemain jangan
merasa  –  menghadapi  kesebelasan  la-
wan yg kuat
mindi,  –  kecil n  pohon  yg  kulitnya  biasa
untuk obat kudis dsb, Melia azerdarach
mindoan n anak saudara sepupu ayah atau
ibu; saudara satu cicit
mineral n 1 bahan bukan organik dan ba-
han  organik  yg  telah  menjadi  fosil,  yg
terdapat  dl  alam;  msl  tembaga,  emas,
intan; barang tambang; pelikan; 2 zat or-

mineralisasi?? minta
958
ganik  yg  dl  jumlah  tertentu  diperlukan
oleh   tubuh   untuk   proses   metabolisme
diperoleh melalui makanan sehari-hari
–  liat  Bio  mineral  berkristal  yg  dida-
patkan dl tanah atau endapan kerak bumi;
– isomorfik sebarang dua atom atau le-
bih   dl   senyawa   mineral   berhablur   yg
memiliki komposisi kimia berbeda, tetapi
strukturnya identik, msl deret garnet atau
kelompok feldspar; — primer Geo mine-
ral yg belum mengalami perubahan kimia
sejak pengendapan dan kristalisasinya dr
lava cair
mineralisasi  n  Kim  proses  perubahan  pe-
nyusunan organik menjadi anorganik spt
tumbuhan berfosil
mineralogi   n   cabang   ilmu   tt   asal-usul,
pemberian, dan penggunaan mineral
mineralogis a bersifat (berdasarkan) ilmu tt
mineral: suatu penyelidikan secara –
minerotrof  n  makhluk  yg  mendapat  ma-
kanan dr mineral
minggat v melarikan diri; pergi tanpa minta
izin   (berpamitan):   banyak   tokoh   ge-
rombolan yg — ke daerah lain
Minggu  n  1  hari  ke  satu;  ahad;  2  jangka
waktu yg lamanya tuju hari;
mingguan  n  1  tiap  minggu;  sekali  se-
minggu;  2  majalah  atau  surat  kabar  yg
terbit sekali seminggu
minhaj n jalan; cara;
mini a (ukuran) kecil: teater (drama) – ka-
ta, teater (drama) yg sedikit sekali meng-
gunakan kata-kata; sepeda–;
bermini v memakai sesuatu (rok dsb) yg
mini;
meminikan  v  menjadikan  mini;  men-
jadikan  kecil:  kecenderungan  di  kota-
kota  besar  ialah  ~  ukuran  rumah  se-
karang
mini basket /mini baskét/ n permainan bas-
ket oleh anak-anak
miniatur  n  1  lukisan  (bentuk)  tiruan  yg
berukuran lebih kecil dp barang yg ditiru;
2  lukisan  dsb  (bentuk)  tiruan  yg  ber-
ukuran lebih kecil dp yg ditiru; 3 lukisan
dsb yg bagus dl bentuk kecil
minibar n kulkas kecil di hotel yg biasanya
menyediakan  minuman  beralkohol  dan
makanan ringan
minikar a mobil yg kecil beroda tiga, cu-
kup  untuk  dua  orang  penumpang  dan
seorang pengemudi
minikomputer  n  komputer  yg  ukurannya
lebih kecil dp komputer meja, tetapi lebih
besar dp mikrokomputer
minimal  a  sedikit-dikitnya;  sekurang-ku-
rangnya:  untuk  memperoleh  surat  izin
mengemudi  –  harus  berusia  tujuh  belas
tahun
peminimalan n perbuatan meminimalkan
minimalis  a  berkenaan  dng  penggunaan
unsur-unsur  yg  sederhana  dan  terbatas
untuk  mendapatkan  efek  atau  kesan  yg
terbaik
minimalisasi n peminimalan
minimum n jumlah yg paling kecil (sedikit,
kurang); yg paling rendah (tt nilai, harga,
upah, dsb)
ministrok   n   sakit (stroke) yg disebabkan
oleh penyumbatan darah ke arteri dl wak-
tu  pendek,  serangan  hanya  berlangsung
beberapa menit dan dampaknya hanya 24
jam dan tidak menyebabkan kerusakan yg
berkelanjutan
minor  a  1  kelas  ukuran  yg  menunjukkan
lebih  kecil:  kalangan  –;  2  n  Mus  kecil
(digunakan untuk selang tangga nada dan
akor)
minoritas n golongan dl bidang sosial, po-
litik, dsb yg jumlah warganya lebih kecil
dp  golongan  lain  yg  bergerak  dl  bidang
yg sama
minta v 1 berharap supaya diberi atau men-
dapat   sesuatu;   mohon:   anak   itu   me-

959
rengek-rengek dibelikan mainan; 2 mem-
persilakan:  panitia  –  para  pengunjung
mengisi  daftar  tamu;  3  meminang;  me-
lamar: gadis itu sudah banyak yg –, teta-
pi   selalu   ditolaknya;   4   memerlukan,
membutuhkan:  kenakalan  remaja  akhir-
akhir ini — perhatian kita semua; 5 mem-
bawa; menimbulkan: serangan udara itu
ternyata — banyak korban jiwa;
–  ampun  mohon  supaya  diberi  ampun
(diampuni);  –  berhenti  mohon  supaya
diberhentikan dr pekerjaan; — diri mohon
agar diizinkan pergi (pulang dsb); pamit;
berpamitan;  –  jalan  mengharap  supaya
diizinkan  lewat;  –  izin  mengharapkan
perkenan untuk  melakukan  (berbuat)  se-
suatu; — maaf mohon supaya diberi maaf
(dimaafkan); — nyawa 1 mengharap (mo-
hon) supaya tidak dibunuh; 2  membawa
(menyebabkan  terjadinya)  korban;  –  se-
dekah  mengemis;  –  selamat  memohon
(berdoa) agar selamat;
minta-minta (meminta-minta) v menge-
mis; minta sedekah;
meminta-minta  v  minta  sedekah;  me-
ngemis:  krn  keadaan  ekonomi  yg  begitu
sulit, ia hidup ~ di jalan;
memintai  v  meminta  kpd:  penonton  ~
penyanyi itu menyanyikan dua lagu lagi;
memintakan  v  meminta  sesuatu  untuk
orang  lain:  orang  tua  murid  itu  ~  izin
tidak masuk bagi anaknya;
peminta v 1 orang yg meminta; 2 ki per-
mintaan: demikianlah ~ Tuan Putri; 3 Mk
nasib  (yg  ditentukan  Tuhan):  memang
beginilah ~ kita;
peminta-minta   n   minta-minta;   penge-
mis;
permintaan n 1 perbuatan (hal dsb) me-
minta; 2 apa yg diminta
mintak n sabuk; kendit; ikat pinggang
mintakat n daerah lingkungan; zone
mintak?? minyak

– dingin daerah lingkungan berhawa di-
ngin
mintakulburuj n garis lengkung di langit,
terbagi  menjadi  12  bagian,  tiap-tiap  ba-
gian  diberi  nama  menurut  gugusan  bin-
tang   (Aries,   Taurus,   Gemini,   Scorpio,
Sagitarius,
Pisces, dsb)
Capricornus,
Aquarius,
mintuna ark n teripang; gamat
2
mintuna  ark  n  nama  rasi  bintang,  yaitu
Gemini
minum, meminum v memasukkan air (atau
benda cair) ke dl mulut dan meneguknya:
pagi-pagi — susu; ;
meminumi v memberi minumn: kusir itu
sedang ~ kudanya;
meminumkan v memberi minum sesuatu
kpd: ia ~ obat itu kpd anaknya;
terminum v 1 sudah diminum: dua botol
bir  ~  habis;  2  tak  sengaja  diminum:
minumanku ~ olehmu; 3 dapat diminum:
jamu itu tak ~ olehmu krn pahitnya;
minuman n barang apa yg diminum;
~  keras  minuman  yg  memabukkan,  spt
bir, anggur, arak, dan tuak;
peminum   n   orang   yg   suka   minum
minuman keras
minus 1 a Mat kurang; dikurangi: delapan
– dua sama dng (8 – 2 = 6); 2 adv tidak
dng;   tanpa:   mereka   pergi   bertamasya
bersama-sama  –  orang-orang  yg  diben-
cinya; 3 a tidak mencukupi; kurang dr yg
diperlukan:  krn  malas  belajar,  ia  selalu
mendapat nilai –
minyak n 1 benda cair yg berasal dr biji-
bijian,  getah  tumbuh-tumbuhan,  lemak
binatang, dsb; 2 benda cair yg ditambang
di bumi; sbg — dng air, pb tak dapat ber-
satu  (krn  bermusuhan,  dsb);  –  duyung
perendang   duyung,   pb   menghabiskan
harta   tuannya;   memasukkan   tanah,   ki
menghasut:  spt  menating  –  penuh,  pb
1

miogenik?? mirakel
960
memperlakukan    dng    sangat    hati-hati
(penuh kesayangan dsb);
– atsiri minyak yg mudah menguap atau
mudah   dikesatkan,   spt   ester,   alkohol,
bensin;  –  babi  (biawak,  duyung,  dsb),
minyak yg terbuat dr lemak babi (biawak,
duyung, dsb) yg diencerkan; — bayi mi-
nyak  untuk  membersihkan  kulit  bayi:  –
bijan minyak yg dibuat dr buah bijan; –
bumi minyak yg ditambang dr bumi (spt
minyak tanah, bensin, kerosin); — cat mi-
nyak  untuk  mencairkan  cat;  –  cenduai
minyak    wangi    untuk    guna-guna;    –
goreng  minyak  yg  dipakai  untuk  meng-
goreng,  spt  minyak  kelapa,  minyak  ja-
gung, minyak kacang; — ikan minyak yg
berlemak, diperoleh dr hati sj ikan teng-
giri  (gadus,  morrhua),  mengandung  ba-
nyak  vitamin,  terdapat  dl  bentuk  cairan
atau  kapsul;  –  jarak  (kacang,  kelapa,
dsb) minyak yg dibuat dr biji jarak (ka-
cang, kelapa, dsb); — kakao lemak coke-
lat diperoleh dr biji kakao yg diperas; –
kayu  putih  minyak  asiri  yg  dibuat  dr
daun  pohon  kayu  putih,  digunakan  sbg
obat;   –   ketumbar   minyak   asiri   yg
disuling dr buah ketumbar; — kelenteng
minyak dibuat dr biji buah kapuk randu;
– ladan minyak (perekat) yg dibuat di sj
damar; — latung minyak tanah; — lincir
minyak   untuk   melicinkan   mesin;   –
mentah  minyak  bumi  yg  belum  diolah
atau disuling; — mineral minyak yg dipe-
roleh dr sumber anorganik; — neroli mi-
nyak pewangi yg dibuat dr bunga limau
manis,  digunakan  sbg  campuran  wangi-
wangian; –  pekat  salep; — pelet (pelet)
minyak  (dr  ikan  duyung  dsb)  yg  diisi
guna-guna untuk memikat hati perempu-
an   atau   laki-laki   yg   dikehendaki;   –
pelumas  minyak  untuk  melicinkan  me-
sin;  minyak  lincir;  –  rambut  minyak
untuk  melicinkan  rambut;  –  rangsang
minyak dr tumbuhan yg bau dan rasanya
sangat  merangsang  saraf  pencium  atau
saraf  perasa;  –  samin  mentega  buatan
Arab atau India, dibuat dr lemak kambing
(unta dsb); — tanah minyak yg diperoleh
dng  menambang  dr  dl  tanah,  digunakan
untuk  bahan  bakar;  –  wangi  benda  cair
asiri yg harum baunya; parfum; — zaitun
minyak berwarna kuning jernih dibuat dr
buah   zaitun   dipergunakan   sbg   bahan
pembuat param (salep, sabun, dsb);
berminyak   v   1   mengandung   minyak:
rambutnya  ~;  2  mengeluarkan  minyak:
mukanya  ~;  3  memakai  minyak:  ram-
butnya ~: rambutnya (air) mukanya ~ , ki
tampak gembira; ~ biar licin, pb jangan
tanggung-tanggung;    setengah-setengah;
pandai ~ air, ki pandai memainkan kata
(mengambil muka, menjilat) untuk men-
capai suatu maksud;
meminyaki   v   mengisi   (menetesi,   me-
ngolesi) dng minyak: ~ rambut;
perminyakan n 1 segala sesuatu yg ber-
hubungan  dng  minyak;  2  Kat  sakramen
yg  diberikan  kpd  orang  yg  akan  me-
ninggal
miogenik /miogénik/ a berasal dr sel otot,
msl  kontraksi  yg  timbul  dl  otot  secara
spontan dan tidak tergantung pd stimulasi
saraf, spt denyut jantung
miologi n ilmu atau pengetahuan tt otot
miop n Dik orang yg hanya dapat melihat
dr jarak dekat
miopia  n  Dik  keadaan  mata  yg  menerima
gambar  dng  fokus  di  depan  retina  se-
hingga tidak dapat melihat benda yg jauh
secara tepat
miosit  n  sel  yg  mampu  berkontraksi;  sel
otot
mirah n nama permata (intan) yg berwarna
merah
mirakel n peristiwa ajaib yg menakjubkan;
mukjizat

961
mirasidium n larva yg menetas dr telur ca-
cing trematoda
mirat n cermin
miring a 1 (tt garis atau permukaan) sisi yg
satu  lebih  tinggi  dp  sisi  yg  lain;  rendah
sebelah; tidak datar; landai: pantainya –
sedikit;  2  tidak  tegak  lurus;  condong:
tiang listrik itu — tertabrak mobil; 3 se-
nget  ke  sisi:  kapal  yg  bocor  itu  –  ke
kanan; 4 ki agak gila; kurang waras; sin-
ting:  orang  itu  sudah  –  otaknya;  5  ki
agak murah: harga barang-barang di ko-
perasi agak — dp di toko;
memiringkan v menaruh membuat, men-
jadikan   miring:   orang   sakit   itu   tidak
mampu ~ tubuhnya
mirip a 1 hampir sama atau serupa (dng):
mukanya — ibunya; 2 mendekati yg asli:
lukisan  “banteng  ketaton”  Raden  Saleh
itu sangat –
mirmekofili  /mirmékofili/  n  Psi  orang  yg
sangat tertarik pd semut
mirmekofilia   /mirmékofilia/   n  Psi  pera-
saan senang yg berlebihan pd semut
mirmekofobia /mirmékofobia/ n Psi fobia
thd semut
misa, — kudus n Kat upacara persembahan
kurban
misai n rambut di atas bibir atas (di bawah
hidung); kumis: spt — pulang ke bibir, pb
pulang ke asalnya; sudah pd tempatnya;
misal  n  1  sesuatu  yg  menggambarkan  se-
bagian dr suatu keseluruhan; contoh; per-
umpamaan; 2 sesuatu yg dianggap bukan
sungguh-sungguh (tt peristiwa dsb);
– kata andaikata; seandainya, –nya con-
tohnya; umpamanya;
bermisal v memakai misai;ada misainya
memisalkan  v  mengumpamakan;  meng-
andaikan:  menganggap  sbg  sesuatu  yg
sungguh: dl latihan perang-perangan ini,
kita   ~   serangan   itu   dilakukan   oleh
tentara musuh;
mirasidium?? misoa

semisal  adv  seumpama;  ibarat;  seperti;
sebagai:    ~    orang    buta    kehilangan
tongkat; ~ orang kebakaran jenggot
permisalan n segala hal yg berhubungan
dng contoh atau perumpamaan
misan a saudara sepupu
misbah n pelita; lampu; lentera
mi.sel  /misél/  n  partikel  koloid  yg  ber-
muatan listrik, terdiri atas kumpulan mo-
lekul besar
miselium /misélium/ n sekumpulan benang
jamur yg membentuk sebagian besar tum-
buhan   jamur,   kecuali   organ   perkem-
bangbiakannya
misi n 1 perutusan yg dikirimkan oleh suatu
negara  ke  luar  negeri  untuk  melakukan
suatu tugas khusus di bidang dipiomatik,
politik, perdagangan, kesenian, dsb; 2 tu-
gas yg dirasakan orang sbg suatu kewa-
jiban  untuk  melakukannya  demi  agama,
ideologi, patriotisme dsb
misionaris  n  Kat  orang  yg  dikirim  untuk
menyebarkan  agama  Katolik;  orang  yg
dikirim sbg anggota misi Katolik
miskal  n  ukuran  berat  untuk  menimbang
emas atau perak ( 4,2 gram)
miskin a tidak berharta benda; serba keku-
rangan (berpenghasilan sangat rendah),
memiskinkan   v   menjadikan   (menye-
babkan, dsb) miskin: penjajahan telah ~
sebagian besar bangsa bangsa Asia dan
Afrika;
kemiskinan  n  hal  miskin;  keadaan  mis-
kin; kemelaratan; kepapaan
miskonsepsi /miskonsépsi/ n salah penger-
tian; salah paham
miskoordinasi  n  salah  koordinasi;  salah
pengaturan
miskram  v  (mengalami)  keguguran  kan-
dungan:  wanita  hamil  dua  bulan  dapat
(mengalami) — kalau terlalu lelah
misoa  n  bahan  makanan  yg  terbuat  dr  te-
pung beras, spt bihun, tetapi lebih halus

1
misofili??   mobil
962
misofili  n  Psi  orang  yg  sangat  tertarik  pd
tinja
misofilia  n Psi ketertarikan pd tinja
misofobia n Psi fobia thd tinja atau sesuatu
yg kotor
misogami n orang yg tidak mau kawin atau
orang yg tidak suka kawin
mistar n 1 kayu penggaris; 2 kayu lurus pd
bagian atas gawang (tt sepak bola dsb); 3
kayu  palang  yg  dipasang  melintang  pd
dua tiang (tonggak); 4 ark garis; baris
–   rajut   mistar   yg   digunakan   untuk
mengukur diameter jarum dan mengukur
produk  yg  sedang  dikerjakan;  –  kelim
Sen  mistar  panjang  yg  digunakan  untuk
membuat   pola   cek,   menelusuri   garis
kelim dll
misteri /mistéri/ n sesuatu yg masih belum
jelas; masih menjadi tanda tanya; belum
terbuka rahasia
misterius  a  penuh  rahasia;  sulit  diketahui
atau  dijelaskan  (krn  tidak  jelas  tanda-
tandanya, dsb): kita harus mencari mobil
–  yg  disebut-sebut  dl  perkara  pembu-
nuhan itu
kemisteriusan n hal (keadaan) misterius
mistik  n  hal-hal  gaib  yg  tidak  terjangkau
dng akal manusia biasa
mistikus n penganut mistik
mistikus l mistis
mistis  a  bersifat  mistik:  ia  tertarik  untuk
mempelajari hal-hal yg –
mistri n Lay tukang kayu (di kapal)
misuh?? pisuh
mitigasi   n 1 menjadikan berkurang keka-
saran  atau  kesuburannya  (tt  tanah  dsb);
2 tindakan mengurangi dampak bencana
mitofobia n Psi fobia thd mitos
mitokondria n Kim partikel sitoplasma yg
terdapat  di  luar  nukleus,  menghasilkan
energi melalui pernapasan sel, kaya akan
lemak, protein, dan enzim
mitologi n mitos yg bersangkutan dng de-
wa-dewa  dan  tokoh-tokoh  legendaris  di
suatu bangsa; 2 pengetahuan tt mitos
–  Yunani  kumpulan  legenda  Yunani  tt
dewa-dewi  dan pahlawan Yunani yg  di-
sebarkan secara lisan
mitologis  a  sesuai  dng  atau  bersifat  mito-
logi
mitos n 1 cerita tt dewa-dewa yg berhubu-
ngan dng bermacam kekuatan gaib; 2 ce-
rita  tt  asal-usul  semesta  alam atau  suatu
bangsa yg mengandung hal-hal yg ajaib
mitosis  n  proses  pembelahan  inti  sel  yg
menghasilkan  dua  inti  baru  yg  masing-
masing mempunyai jumlah kromosom yg
sama dng inti sel induk
mitra  n  1  kawan  kerja;  pasangan  kerja; 2
sahabat; teman;
kemitraan n perihal hubungan sbg mitra
mitraliur  n  senapan  mesin  apabila  ditem-
bakkan  kedengaran  dentuman  peluru  yg
beruntun
mizab n talang terbuat di emas untuk me-
nyalurkan  air  di  atap  Kabah,  terletak  di
bagian barat laut tembok Kabah
mizan n 1 neraca; timbangan; 2 nama rasi
(yg dilambangkan dng gambar neraca)
mnemofobia /mnémofobia/ n Psi fobia thd
ingatan atau memori
moa n belut; mua
1
mobil n kendaraan yg digerakkan oleh te-
naga rnesin yg ada padanya (biasanya be-
roda empat atau lebih, tetapi genap);oto;
– ambulans mobil khusus untuk meng-
angkut orang sakit (mati); — baja mobil
yg  berlapis  baja;  –  balap  mobil  khusus
untuk  olahraga  balap;  –  dinas  mobil
milik  instansi  (perusahaan  dsb)  diguna-
kan  untuk  keperluan  melaksanakan  pe-
kerjaan instansi, preusan; — pribadi mo-
bil milik perseorangan dan dipakai untuk
keperluan sendiri;

963
2
mobil?? modal
2
– sport mobil untuk keperluan olahraga
balap; mobil balap; — umum mobil untuk
keperluan  pengangkutan  umum  (spt  bis
atau  taksi);  –  pembangkit  listrik  ken-
daraan  yg  dilengkapi  dng  trafo  untuk
menyediakan  listrik  bagi  pesawat  udara
saat generator pembantu tidak digunakan;
–  formula  satu  mobil  dng  satu  tempat
duduk  untuk  berbalapan  di  sirkuit  ter-
tutup  yg  dapat  mencapai  kecepatan  360
km/jam;  –  pemadam  kebakaran  mobil
yg dirancang untuk mengangkut petugas
dan  peralatan  pemadam  kebakaran  serta
memasok   air   untuk   memadamkan   ke-
bakaran;  –  patroli  mobil  patroli  yg  di-
lengkapi dng radio panggil; — reli mobil
dng dua tempat duduk untuk balap jarak
panjang di jalan, terbagi dl beberapa ta-
hap dan dl catatan waktu tertentu
bermobil  v  1  mempunyai  mobil:  sbg
orang  kaya  dia  ~  banyak;  2  naik  (me-
ngendarai)  mobil:  tiap  hari  saya  ~  ke
kantor
mobil-mobilan n mainan yg menyerupai
mobil; tiruan mobil
mobil a mudah bergerak (berpindah) atau
digerakkan  (dipindah-pindahkan):  tugas-
nya tidak di kantor, melainkan –, selalu
bergerak (bertugas) ke berbagai tempat;
mobilisasi n 1 pengerahan orang-orang un-
tuk dijadikan tentara; 2 gerak yg mudah
(cepat); perputaran;
– sosial perpindahan (tempat atau kedu-
dukan)   orang-orang   dl   masyarakat;   –
umum   mobilisasi   (pengerahan   orang-
orang untuk menjadi tentara) yg berlaku
bagi semua warga negara;
memobilisasi  (kan)  v  1  mengerahkan
orang-orang  untuk  masuk  tentara:  Pe-
merintah   segera   ~   pensiunan   militer
untuk   pembelaan   negara;   2   menge-
rahkan; menggerakkan dsb: ~ dana untuk
pembangunan
mobilitas  n  1  kesiapsiagaan  untuk  berge-
rak; 2 gerakan berpindah-pindah
– horizontal gerak peralihan warga ma-
syarakat  dr  suatu  kelompok  atau  lokasi
tertentu ke kelompok atau lokasi lain yg
sederajat;  –  sosial  gerak  dl  struktur  so-
sial, yaitu pola-pola tertentu yg mengatur
organisasi   suatu   kelompok   sosial   yg
dapat dilakukan secara vertikal dan hori-
zontal; — vertikal 1 proses peralihan ke-
dudukan  yg  tidak  sederajat  dng  kedu-
dukan semula, yg dapat merupakan gerak
menurun atau menaik; 2 perubahan status
dan  peranan  yg  bergerak  secara  relatif
permanen dr satu tingkatan ke tingkatan
lain dl satu atau lebih status hierarki
mocok?? pocok (memocok)
moda n  bentuk atau jenis (tt transportasi)
–   angkutan   jenis   angkutan   atau   jenis
transportasi;   — air jenis angkutan air; –
darat  jenis   angkutan   darat;  –   trans-
portasi  alat  transportasi;  –  udara  jenis
angkutan udara;
modal n 1 uang yg dipakai sbg pokok (in-
duk)   untuk   berdagang,   melepas   uang,
dsb;  harta  benda  (uang,  barang,  dsb)  yg
dapat  dipergunakan  untuk  menghasilkan
sesuatu yg menambah kekayaan, dsb; 2 ki
barang  yg  dipergunakan  sbg  dasar  atau
bekal untuk bekerja (berjuang dsb);
– asing  modal di bangsa (negara)  asing
yg ditanamkan di dl negeri; — bergerak
modal  yg  dapat  dipindah-pindahkan  (spt
mobil, uang); — dengkul modal yg tidak
berupa uang atau harta, melainkan hanya
berupa   perkataan   atau   tenaga   saja;   –
tetap  modal  yg  tidak  dapat  dipindah-
pindahkan  (spt  gedung,  tanah);  –  uang
Ek  modal  berbentuk  uang  untuk  mem-
bedakannya  dr  modal  berbentuk  tanah,
mesin, atau gedung

modalitas?? moderator
964
bermodal  v  mempunyai  modal;  meng-
gunakan modal: dia bekerja tanpa ~ apa
pun, kecuali semangat yg kuat;
bermodalkan   v   mempergunakan   sbg
modal; menggunakan sesuatu sbg modal:
jalan itu dibangun dng penghasilan desa
yg berupa iuran hasil pertanian;
memodali  v  memberi  modal  kpd:  ko-
perasi desa itu sering ~ pengusaha kecil
agar dapat mengembangkan usahanya;
pemodal n orang yg mempunyai modal;
orang yg biasa menanamkan modal;
permodalan  n  seluk-beluk  modal;  me-
ngenai modal
modalitas  n  Ling  1  klasifikasi  pernyataan
menurut  logika  yg  menyungguhkan  atau
mengingkari   kemungkinan   atau   keha-
rusan;  2  cara  pembicara  menyatakan  si-
kap  terhadap  suatu  situasi  dl  suatu  ko-
munikasi antarpribadi; 3 makna kemung-
kinan,  keharusan,  kenyataan,  dsb  yg  di-
nyatakan dl kalimat (dl bahasa Indonesia
dinyatakan  dng  kata  barangkali,  harus,
dsb)

mode n ragam (cara, bentuk) yg terbaru pd
suatu  waktu  tertentu  (ttg  pakaian,  po-
tongan rambut, corak hiasan, dsb)
model  /modél/  n  1  pola  (contoh,  acuan,
ragam,  dsb)  dp  sesuatu  yg  akan  dibuat
atau  dihasilkan;  2  orang  yg  dipakai  sbg
contoh untuk dilukis (difoto); 3 orang yg
(pekerjaannya)    memperagakan    contoh
pakaian yg akan dipasarkan; 4 barang ti-
ruan  yg  kecil  dng  bentuk  (rupa)  tepat
benar spt yg ditiru
–  atom  Kim  bola  polistirena  atau  kayu
bermacam-macam   diameter   yg   dibuat
model   dr   bangunan   kimia   untuk   me-
nunjukkan   pembentukan   molekul   se-
nyawa  organik  dan  anorganik;  –  atom
Bohr  Kim  model  atom  yg  menyatakan
bahwa atom tersusun dr inti dan elektron
yg   beredar   di   sekeliling   inti   melalui
lintasan  yg  berbentuk  lingkaran  -  gra-
vitasi interaksi antara dua tempat yg di-
bandingkan  dng  massa  tempat  itu  dan
berbanding  terbalik  dng  keadaan  jarak-
nya; — potensi interaksi cara untuk me-
ngira-ngira   besar   interaksi   atau   saling
pengaruh  dl  sistem  keruangan  berdasar-
kan massa dan jarak; — kit replika model
kendaraan, bangunan, dsb yg dibuat dng
ukuran  yg  lebih  kecil  tetapi  menyerupai
aslinya;  –  siklon  Met  model  skema  yg
menyatakan  ciri-ciri  penting  siklon;  –
barotropik   Met   model   atmosfer   yg
bersifat barotropik
pemodelan  n  proses,  kegiatan  membuat
model
modem  n  peranti  penghubung  dua  kom-
puter  melalui  saluran  telepon,  biasa  di-
butuhkan untuk melakukan hubungan ke
internet;
– internal modem yg dipasang di dl peti
atau  kotak  komputer;  –  eksternal  mo-
dem yg dipasang di luar peti atau kotak
komputer
moder  /modér/  n  1  sundal;  pelacur;  2  pe-
lacuran
moderasi   n   1   pengurangan   kekerasan;
2 penghindaran keekstreman
moderat  a  1  selalu  menghindarkan  pe-
rilaku  atau  pengungkapan  yg  ekstrem;
2 berkecenderungan ke arah dimensi atau
jalan  tengah:  pandangannya  cukup  –,
mau  mempertimbangkan  pandangan  pi-
hak lain
moderato a Mus tenang, sedang dl tempo
(tt musik)
moderator n 1 orang yg bertindak sbg pe-
nengah (hakim, wasit, dsb); 2 pemimpin
sidang  (rapat,  diskusi)  yg  menjadi  pe-
ngarah  pd  acara  pembicaraan  atau  pen-
diskusian  masalah;  3  Tek  alat  pd  mesin

Kamus Besar Bahasa Indonesia 16

Posted: 21st Desember 2010 by Agung Berbudi Luhur in Tak Berkategori

Kamus Besar Bahasa Indonesia 16

859
ligat,  meligat v berpusing, cepat sekali (tt
gasing dsb)
ligatur n Mus tanda musik yg menyatakan
bahwa beberapa not harus dinyanyikan dl
satu suku
ligih, meligih v menggigil
ligitimasi l legitimasi
lignifikasi n Kim proses pengubahan men-
jadi  kayu  atau  jaringan  kayu  oleh  suatu
perubahan kimia atau fisika
lignin  n  Bio  senyawa  yg  bersama-sama
selulosa  mempertebal  dinding  sel  tum-
buh-tumbuhan tertentu dan membuat sel-
sel tsb kuat dan kaku
ligula  n  1  tonjolan  tipis,  kadang-kadang
berbentuk spt rambut yg terdapat pd daun
rumput,  terletak  pd batas  antara  pelepah
dan  helai  daun;  2  mahkota  bunga  yg
menyerupai   rambut   pd   floret   bunga
matahari atau yg sejenisnya
lihai  a  1  pintar;  cerdik;  cekatan;  pandai
(menipu  dsb):  dia  sangat  –  memper-
dayakan musuhnya; 2 tajam (tt senjata);
kelihaian n kepintaran; kecerdikan
lihat v, berlihat-lihatan v saling memandang;
melihat  v  1  menggunakan  mata  untuk
memandang (memperhatikan): tadi aku ~
anak ayam di makan elang; 2 menonton:
nanti malam kami akan ~ konser di TIM;
3  mengetahui;  membuktikan:  saya  ingin
~ sampai dimana kemampuannya; 4 me-
nilik:  ~  gelagatnya,  kedatangan  mereka
mempunyai   maksud   yg   kurang   baik;
5  meramalkan: seorang ahli nujum atau
astrolog dapat ~ nasib seseorang; 6 me-
nengok  (orang  sakit);  menjenguk:  kami
merencanakan untuk ~ kakek di rumah sakit;
– bulan datang bulan; haid; menstruasi;
melihat-lihat v melihat sesuatu dng sam-
bil  lalu  dan  santai:  mari  kita  ~  barang-
barang antik di museum;
melihati  v  memperhatikan;  mengamat-
amati: dia asyik ~ pacarnya dr jauh;
ligat?? likuida

melihatkan  ark  v  1  melihat  (meman-
dang); 2 memperhatikan;
memperlihatkan    v
menunjukkan;
menyuruh
lihat;
terlihat   v   1   dapat   dilihat;   kelihatan;
tampak;  2  tiba-tiba  atau  tidak  sengaja
dapat dilihat; 3 sudah dilihat (diketahui);
pelihat v orang yg tajam tiliknya, dapat
mengetahui apa yg akan terjadi;
penglihat n indria untuk melihat;
penglihatan  n  1  perihal  (cara)  melihat;
pandangan  mata;  2  apa  yg  dilihat;  pan-
dangan;
kelihatan n 1 terlihat; dapat dilihat; tam-
pak; 2 ternyata; terbukti: sekarang baru-
lah ~ siapa yg benar; 3 tampaknya; rupa-
rupanya:  dia  ~  ada  menaruh  hati  kpd
gadis itu;
kelihatannya    v    tampaknya;    rupa-ru-
panya:  ~  ada  yg  tidak  beres  dng  per-
sahabatan mereka
lilah ark, melilah v muntah
lilau, melilau v memandang ke sana kemari
lik ark n dalih;
berlik v berdalih
likas  n  alat  untuk  menggulung  benang  yg
baru dipintal;
melikas  v  menggulung  benang  yg  baru
1
2
dipintal
likat  a  1  rekat;  lengket;  lekat;  2  keruh:
Kali Ciliwung airnya –
likat  a  agak  malu  (tidak  mau  melihat,
selalu tunduk saja, dsb)
likir  n  nama  tumbuhan,  umbinya  enak  di-
makan, Tacca leontopetaloides
liku  n  kelok;  keluk;  tengkong:  jalan  di
daerah perbukitan banyak –nya;
berliku-liku  v  1  banyak  tikungan;  ber-
kelok-kelok:  balapan  mobil  itu  menem-
puh jalan yg ~ ; 2 ki berbelit-belit: urusan
itu    menjadi    panjang    dan    ~,    sukar
menyelesaikannya
likuida n Ling nama konsonan /r/ dan /l/

likuidasi?? lima
860
likuidasi  n  Man  proses  pembubaran  per-
usahaan  sbg  badan  hukum  yg  meliputi
pembayaran kewajiban kpd para kreditur
(yg  berpiutang)  dan  pembagian  harta  yg
tersisa kpd para pemegang saham (pesero);
melikuidasikan   v   membubarkan   per-
usahaan sbg badan hukum
likuidator  n  orang  atau  badan  yg  diberi
wewenang melikuidasi
likuiditas   n   kemampuan   perusahaan   dl
memenuhi   kewajibannya   ketika   jatuh
tempo tanpa menjual harta (kekayaan);
–  bank  kemampuan  suatu  bank  untuk
membayar  utang-utang  jangka  pendek-
nya, jika ditagih
likuidus   n   Kim   lingkungan   yg   meng-
hubungkan   fase   cair   dr   larutan   ber-
komponen dua dl satu diagram fase
likur  ki  n  sebutan  bilangan  antara  20  dan
30 (se–, 21; dua –, 22; tiga –, 23)
likut  v,  belikut  v  bersembunyi  (di  balik
pohon dsb);
melikut v belikut; bersembunyi (di balik
pohon)
lil ark n lukah (bubu) yg berpintu di rusuk
(samping)
lil ark n bayangan;
–  alam  bayangan  Allah  di  atas  bumi
(gelar raja-raja)
lila ark n meriam kecil terbuat dr tembaga
atau gangsa
lila ark a rela
3
lila a ungu muda (tt warna)
lilan n nama pohon, Xylopia elliptica
lillahi p demi (krn, untuk) Allah
lilin n 1 bahan yg terbuat dr parafin, mudah
mencair jika dipanaskan (ada yg dipakai
sbg  pelita  dan  diberi  sumbu,  ada  yg  di-
pakai  untuk  membatik  dsb); 2  bahan  yg
mengandung  lemak,  lekat,  dan  kental,
mudah  mencair  jika  dipanaskan  (spt  yg
terdapat pd sarang lebah);
1
2
1
2
ke mana kelok –, ke sana kelok loyang,
pb  tidak  punya  pendirian,  selalu  meng-
ikut kata orang yg kuasa; lengan bagai –
dituang, pb lengan yg indah bentuknya;
– batik lilin yg dipakai untuk membatik;
– cina lilin merah yg biasa dibakar orang
Cina pd waktu bersembahyang atau me-
lakukan upacara keagamaan dsb; — lebah
lilin  yg  terdapat  di  sarang  lebah;  lilin
mentah;  –  mentah  lilin  lebah;  –  sam-
bang  lilin  pd  sarang  lebah  yg  sudah
kosong;
melilin v menggosok dng lilin
liliput a (sesuatu yg) kecil-kecil (tt orang,
rumah, dsb): rumah –
lilit  n  1  kebatan  yg  membelit-belit;  belit:
lukanya   harus   diperban   beberapa   –;
2  keliling  (suatu  bidang):  –  penampang
lintang pohon itu satu meter;
berlilit v 1 berpilin; berpintal: tali ember
itu terbuat dr ijuk ~; 2 berbelit: tumbuhan
memanjat mempunyai sulur yg ~ pd tum-
buhan lain; 3 dikebat; dibalut: tangannya
~ perban;
melilit  v  1  membelit:  ular  ~  di  dahan
kayu; 2 mengebat; membalut: ~ luka dng
pembalut;   3   berasa   mulas   (tt   perut):
perutnya ~;
meliliti v 1 melilit pd: kara dan kecipir ~
pagar   pekarangan;   2   mengitari;   me-
ngelilingi (tt jalan): mereka melalui jalan
yg ~ bukit;
melilitkan v membelitkan: dia ~ syal pd
lehernya;
selilit num 1 satu lilit (belit); 2 sekeliling:
anak-anak bermain ~ lapangan;
~  pinggang,  ki  banyak  sekali:  hutang  ~
pinggang
lim l lem
lima num bilangan sesudah empat; bilangan
empat ditambah satu; 5;

861
–  belas  15;  –  puluh  50;  –  waktu  isl
waktu  salat  yg  lima  kali  sehari  (subuh,
lohor, asar, magrib, isya);
berlima   v   bersama-sama   lima   orang:
rumah kontrakan itu mereka diami ~;
seperlima   num   satu   bagian   dr   ke-
seluruhan yg dibagi lima
liman kl n gajah
limar n kain sutera bercorak, biasa dipakai
untuk sabuk dsb
limas n takir yg dibuat dr upih pinang, daun
pisang, dsb, yg dilipat berbentuk piramid
bulat untuk tempat air, gulai, dsb; 2 me-
runjung ke atas (tt bentuk atap bangunan,
spt  bentuk  piramid);  3  Mat  benda  atau
ruang  yg  dasarnya  berbentuk  segi  tiga
(segi empat dsb) dan bidang sisinya segi
tiga yg bersamaan titik puncaknya
–   penduduk   grafik   yg   menunjukkan
struktur   penduduk,  khususnya   yg   me-
nyangkut umur dan jenis kelamin
limau n nama pohon buah-buahan yg buah-
nya   bulat   dan   isinya   berulas-ulas   yg
banyak mengandung air; jeruk;
– masak sebelah, perahu karam sekerat,
pb  aturan  (hukum  dsb)  yg  tidak  adil,
membeda-bedakan  golongan,  masih  me-
mandang  orang,  kedudukan,  dsb,  tidak
sama  rata;  spt  –  masak  seulas,  pb  me-
nonjol  di  antara  saudara-saudaranya  yg
lain (lebih pandai, kaya, dsb);
–  besar  jenis  limau  yg  buahnya  besar
dan  tebal  kulitnya,  Citrus  maxima;  –
betawi   limau   besar;   –   hantu   limau
purut;  –   kipas   jenis   limau   yg   kecil,
Citrus aurantifolia; — kesturi jenis limau
yg    buahnya    berbau    harum,    Citrus
microcarpa; — kiah tumbuhan  yg buah-
nya dapat dijadikan bahan perekat, leripha-
sia  aurantiola;  –  kursi  limau  kiah;  –
langir air yg dicampur kulit limau purut
dan  bunga-bungaan  untuk  berlimau;  –
manis  jenis  limau  yg  buahnya  berasa
1
liman??   limbang

manis (jika sudah tua), Citrus nobilis; –
nipis   jenis   limau   yg   kecil,   buahnya
berasa  asam  dan  biasa  digunakan  sbg
obat, citrus medica; — purut jenis limau
yg  kulit  buahnya  berkerut-kerut,  Citrus
hystrix;
berlimau v mandi dng menyirami tubuh
dan  kepala  dng  air  harum (air  yg  diberi
kulit limau purut)
melimaui   v   1   memandikan   atau   me-
nyiram dng air harum (air yg diberi kulit
limau  purut);  2  ki  memburuk-burukkan;
mengata-ngatai;
pelimau  ark  v  bangunan  kecil  tempat
mandi
limbah, pelimbahan n tempat kerendahan
atau   lubang   yg   sengaja   digali   untuk
membuang air kotor dsb;
air cucuran atap jatuhnya ke ~ juga, pb
sifat anak menurut teladan orang tuanya;
sifat sesuatu menurut asalnya
limbah   n   sisa   proses   produksi,   spt   air
buangan dr pabrik; serpihan bahan karet,
kayu   plastik   dsb:   –   pabrik   itu   telah
mencemari air Sungai Ciliwung;
pelimbahan n tempat rendah atau lubang
untuk membuang air kotor
limbai, melimbai v 1 mengayunkan tangan
dsb  (ke  depan);  2  mengayunkan  tangan
(selendang  dsb)  ketika  menari  (berjalan
dsb); memberang;
melimbaikan v mengayunkan tangan dsb
(ke depan); melimbai
limbak   ark,   berlimbak-limbak   a   ber-
timbun-timbun; bertumpuk-tumpuk
limban   n   jembatan   kecil   untuk   pejalan
1
kaki; titian
limbang v, melimbang v mencuci (emas,
lentan,  beras,  dsb)  dng  cara  rnengayak-
ayak  dl  nyiru:  banyak  orang  ~  intan  di
tepi sungai;
pelimbang  n  1  alat  untuk  melimbang;
2 orang yg (kerjanya) melimbang

2
limbang?? limpah
862
2limbang, melimbang v pergi (berjalan) ke
mana-mana
limbang  n  titik  di  langit  yg  tepat  di  atas
kepala kita; rembang;
– tengah hari waktu tengah hari benar
limbat n ikan darat sj lele yg kulitnya licin
dan mempunyai sirip insang yg tajam dan
berbisa, Clarias nieuhofi
limbing   n   daun   telinga   (bagian   telinga
sebelah luar) dr ayam, burung, dsb
limbubu l halimbubu
limbuk(an)  n  burung  punai,  Chaleophap
lendica
limbung  n  tempat  yg  dipagari  di  tepi
pantai   untuk   tempat   menaruh   perahu
(berlabuh) atau untuk mandi;
limbungan n limbung;
– kapal galangan kapal; dok
limbung  a  1  tidak  mantap,  goyah  (ber-
dirinya,  duduknya,  letaknya);  2  ki  tidak
tetap  pendiriannya  (pikirannya,  tujuan-
nya, dsb)
limbur v, melimbur v menggenangi; mem-
banjiri:   pantai   ini   rusak   krn   pasang
selalu ~ nya;
dilimbur v digenangi; dibanjiri;
kalau takut ~ pasang, jangan berumah di
tepi  pantai,  pb  kalau  takut  akan  aki-
batnya, jangan melakukan pekerjaan itu
limfa l limpa
limfa n Bio getah bening yg terdapat di dl
pembuluh-pembuluh limfatik
limfoblas  n  Bio  sel  yg  menghasilkan  atau
berkembang menjadi limfosit
limfosit n Bio sel darah putih yg dibentuk
dl  jaringan  getah  bening  berfungsi  sbg
antibodi dan untuk memperbaiki jaringan
yg rusak
limit n batas (sebanyak-banyaknya atau se-
kurang-kurangnya)
limitasi n pembatasan
limitatif a bersifat membatasi
limonade n limun
3
1
2
limonit  n  Geo  mineral  yg  terkandung  dl
tanah  latosol  yg  terkumpul  dekat  per-
mukaan  tanah  krn  tidak  terlarut  oleh  air
tanah
limpa  n  alat  tubuh,  letaknya  di  sebelah
kanan  perut  besar,  menghasilkan  cairan
yg  membantu  pencernaan  makanan  dan
membersihkan darah;
tidak berlimpa, ki tidak mempunyai rasa
timbang-menimbang;   tidak   mempunyai
timbang rasa;
– kecil kelenjar empedu (di sebelah kiri
perut)
limpah  ki  n  kemurahan  hati:  jika  kiranya
ada belas kasihan dan — Tuanku;
–  mewah  serba  banyak  (lengkap);  –
ruah  melimpah  banyak  sekali;  berlebih-
lebih; berlimpah-limpah;
berlimpah  a  sangat  banyak;  lebih  dr
cukup;  berlimpah-limpah:  orang  yg  me-
lihat pameran komputer itu ~ ;
berlimpahan v berlimpah-limpah
berlimpah-limpah   v   sangat   banyak;
bertebih-lebih: rezekinya ~;
melimpah  v  1  melembak  tumpah  krn
sangat  penuh;  meluap:  pd  musim  hujan
air sungai itu — menggenangi jalan-jalan
di  sekitarnya;  2  berlebih-lebih;  banyak
sekali: makanan yg enak-enak ~ di pesta
itu;   3   ki   datang   (mengenai)   banyak-
banyak  (tt  pemberian,  cinta  kasih,  dsb):
kebaikan  Tuan  yg  ~  kpd  kami  sekalian
tiada kami lupakan selama-lamanya;
melimpahi v 1 melimpah ke(pada): gelas
itu  diisi  terlalu  penuh  hingga  ~  taplak
meja; 2 memberi banyak-banyak; meng-
anugerahi    (dng    penuh    kemurahan):
Tuhan  ~  hamba-Nya  berkat  damai  dan
sejahtera;
melimpahkan   v   1   mencucurkan   (tt   air
mata);   2   memberikan   (mengirimkan)
banyak-banyak;   menganugerahkan:   se-
moga  Tuhan  ~  rahmat-Nya  kpd  kita;  3

863
memindahkan  hak (wewenang  dsb):  we-
wenang  untuk  tanggung  jawab  telah  di-
atur dl peraturan pemerintah;
melimpah-limpah  v  berlimpah-limpah;
banyak-banyak;
limpahan   n   barang   sesuatu   yg   di-
limpahkan, diberikan, dsb;
pelimpahan n perihal melimpahkan (me-
mindahkan) hak, wewenang, dsb: Penga-
dilan Negeri Jakarta Timur melakukan ~
wewenang     kpd     Pengadilan     Negeri
Jakarta  Barat  untuk  mengadili  perkara
itu;
limpap,   berlimpap   adv   1   bertumpuk-
tumpuk  atau  berlipat-lipat  dan  tidak  ter-
susun rapi (tt pakaian, kain-kain, dsb); 2
terlalu banyak (tt hutang)
berlimpap-limpap v berlimpap
limpapas n kupu-kupu yg besar; rama-rama
limpau,  melimpaui  v  menghindari:  ia  ~
jalan itu karena takut tergelincir
limpit n lapis(an);
berlimpit-limpit v berlapis-lapis (tt tikar,
pakaian, dsb);
memperlimpitkan   v   meletakkan   ber-
lapis-lapis yg satu di atas yg lain
limpoh  n  longgok  atau  timbunan  (padi,
barang dagangan, dsb)
limpung ki n tombak pendek dng mata di
kedua ujungnya
limun n minuman dr air buah-buahan
2limun, limunan n (hilang) tidak kelihatan;
ilmu  mantra  untuk  menghilangkan  diri
(menjadikan diri tidak kelihatan)
limut,  melimut  a  banyak  sekali  (tt  buah-
buahan yg kecil-kecil)
lin n garis
2
lin n pita
3lin  n  jalur  lalu-lintas:  dng  dibukanya  –
kapal Batam-Singapura, para turis asing
semakin banyak datang ke Batam
1
1
limpap?? lindang

linang,  berlinang  v  1  berkilat  spt  kaca;
berkilau-kilau:  rambut  yg  berminyak
itu ~ ditimpa cahaya matahari; 2 me-
leleh  atau  berkilauan  spt  kaca  (tt  titik
air, air mata, dsb): air matanya ~
berlinang-linang n 1 lelehan; 2 kilap-
an
linangan n lelehan (tt air mata)
linau n palem yg batangnya berduri dan
umbutnya  enak  dimakan,  Oncosperma
filamentosum
lincah  a  1  selalu  bergerak;  tidak  dapat
diam;  tidak  tenang:  anak  itu  –  sekali
pertanda dia sehat; 2 tidak tetap (tem-
pat tinggal, pikiran, dsb): memang ha-
timu  –,  sebentar  begini  sebentar  be-
gitu;  3  cekatan;  gesit;  tangkas:  dng  –
nya dia bermain akrobat;
melincah-lincah  v  selalu  bertukar-tu-
kar (beralih) tempat (pekerjaan dsb);
terlincah-lincah v melincah-lincah;
kelincahan n sifat-sifat lincah
lincam, melincam v 1 melancar dng ce-
pat (spt kilat); 2 menghunjamkan sen-
jata tajam dng cepat; 3 berlalu dsb dng
cepat;
selincam adv sekejap; sebentar sekali
lincir a 1 licin krn berminyak dsb; 2 lan-
car (tt percakapan dsb);
–   lidah   fasih   (lancar)   berkata-kata
(bercakap-cakap); — mulut pintar mem-
bujuk   dng   kata-kata    manis   untuk
menipu dsb;
melincirkan v membuat supaya lincir;
menjadikan lincir
lincum ark a kuyup
lindak,  berlindak-Iindak  a  bertimbun-
timbun,  banyak  sekali  (tt  harta  dsb);
berlimbak-limbak
lindang a habis; lenyap;
– landai habis sama sekali, tidak ber-
sisa; lindang tandas;  — tandas lindang
landai;

lindap?? lingar
864
melindangkan  v  menghabiskan;  mele-
nyapkan: ~ harta benda orang tuanya di
meja judi
lindap a 1 redup; samar; (mulai) kabur (tt
cahaya,   panas,   terang):  sinar   lilin   itu
mulai –; 2 (mulai) padam: api sudah –;
3  mendung:  langit  semakin  –;  4  kurang
jelas; kurang dapat ditangkap maknanya:
teriakannya  –  ditelan  keramaian  itu;  5
sejuk; teduh: marilah kita mencari tempat
yg — di antara pohon-pohon itu;
melindap   v   lindang;   habis;   lenyap;
menjadi lindap
lindas  v  melindas  v  1  menggelek;  meng-
gilas; 2 menindih;
pelindas n alat untuk menggelek (meng-
gilas)
lindis v, melindis v 1 menindih dng benda
yg  berat  (hingga  hancur,  lumat,  rata);
menggiling; menggilas; 2 menindas; meng-
hancurkan (pemberontakan, gerakan, dsb);
pelindis n alat untuk melindis
lindu n gempa bumi
1
lindung,  berlindung  v  1  menempatkan
dirinya  di  bawah  (di  balik,  di  belakang)
sesuatu   supaya   tidak   kelihatan   (tidak
kena  angin,  tidak  tertembak,  dsb);  ber-
sembunyi:  prajurit  itu  ~  di  balik  pohon
besar; 2 bersembunyi (berada) di tempat
yg aman (supaya terlindung): mereka ~ di
gua-gua;  3  minta  pertolongan  kpd  yg
kuasa  supaya  selamat  atau  terhindar  dr
bencana;
melindungi  v  1  menutupi  supaya  tidak
kelihatan (jangan kena panas, angin, atau
udara dingin, dsb): anak itu – dirinya dng
payung  dan  jas  hujan  agar  tidak  ke-
hujanan;  2  menjaga;  merawat;  meme-
lihara:  Pemerintah  ~  satwa  yg  hampir
punah;  3  menyelamatkan  (memberi  per-
tolongan   dsb)   supaya   bebas   dr   mara
bahaya:  induk ayam  itu  ~ anak-anaknya
terhadap serangan burung elang;
2
melindungkan  v  1  membuat  (diri)  ter-
lindung  (tersembunyi  dsb):  ular  itu  ~
dirinya di semak-semak; 2 memperguna-
kan  sesuatu  untuk  melindungi:  sesudah
bertelur,   binatang   itu   mengumpulkan
daun-daunan dan ~nya di lubang tempat
bertelur  itu;  3  menaruh  (menempatkan)
sesuatu  di  tempat  yg  aman  atau  terlin-
dung:  kanguru  itu  ~  anaknya  di  dalam
kantong perutnya;
memperlindungi v melindungi;
terlindung v 1 tertutup oleh sesuatu se-
hingga tidak kelihatan (tidak kena panas,
angin,   dsb);   2   tersembunyi   (di   balik
sesuatu);   3   diselamatkan   (dr   bencana
dsb);
lindungan n yg dilindungi: tiada yg lebih
aman dp ~ Tuhan;
perlindungan  n  1  tempat  berlindung;
2 hal (perbuatan dsb) melindungi;
~ lingkungan bagian pengelolaan sumber
daya  alam  yg  menyangkut  pengaturan
dan  pembuangan  bahan  yg  mengganggu
lingkungan   (spt   bunyi   bising,   bahan
beradioaktif)  serta  penyelamatan  hal-hal
yg  menguntungkan;  ~  silang  kegiatan
suatu galur atau isolat dl melindungi diri
thd  infeksi  atau  invasi  galur  atau  isolat
kedua, dan sebaliknya
pelindung   n  1   orang   yg   melindungi:
beliau  diminta  menjadi  ~  yayasan  itu;
2 alat untuk melindungi;
pelindungan ark n jamban;
lindung  n belut
linen n kain putih dibuat dr rami yg halus
linen  n  /linén/  kain  dr  bahan  rami  halus,
kuat  dan  dingin  bila  dipakai:  baju  dr
bahan — itu enak dipakai
ling  ark  n  ukuran  isi  sama  dng  setengah
cupak
lingar, melingar v 1 memandang liar (tidak
tenang);  2  memalingkan  (memindahkan)
pandangan cepat-cepat

865
lingat  a  1  lihai;  cekatan:  dia  –  mencari
uang; 2 dl keadaan berpusing cepat sekali
(tt poros roda, gasing, dsb); ligat
lingga  n  batu  berbentuk  tiang  sbg  tugu
peringatan dsb;
–  alam  daerah  (hutan,  pulau,  dsb)  yg
sengaja  dilestarikan  (untuk  melindungi
tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang
yg  hidup  di  dalamnya  supaya  tetap  ke-
adaannya);   cagar   alam;   –   api   nama
pohon, Dysoxylurn dumosun
linggam ki n cat merah; sedelinggam; meni
linggata n jelatang
linggayuran  ark  a  panjang  lampai;  tinggi
ramping (spt batang pinang)
linggi  n  Lay  kayu  melengkung  pd  haluan
dan buritan perahu
linggis n sepotong besi yg ujungnya (untuk
menggali yg keras, membelah batu, dsb)
perejang; alabangka;
melinggis   v   menggali   (memecah   dng
linggis)
linggis,  linggisan  ark  n  kayu  memanjang
di bibir perahu
lingkar  n  1  keluk  membelit  merupakan
bundaran;  gelung;  2  bingkai  (pd  roda);
simpai (pd tong dsb); 3 keliling bulatan;
berlingkar  v  berkeluk  membelit  meru-
pakan lingkar; bergulung: ular itu  ~ di dl
gua;
melingkar  v  1  merupakan  lingkar:  sta-
dion itu berbentuk ~; 2 menggulung ber-
lingkar-lingkar  (tt  kawat  dsb);  3  mem-
belit: ular ~ mangsanya;
melingkari  v  1  melingkar  pd:  kalung
untaian  mutiara  ~  lehernya;  2  menge-
liingi; mengitari: pelangi ~ matahari;
melingkarkan v mengalungkan: seorang
gadis cantik ~ karangan bunga pd tamu
agung;
terlingkar v 1 dl keadaan dilingkari; ter-
lingkung:  benteng  itu  ~  tembok  tinggi
dan  parit  untuk  menghalangi  serbuan
1
2
lingat?? lingkungan

musuh;  2  terkurung;  terkepung:  markas
pasukan   Pemerintah   ~   oleh   tentara
pemberontak;
lingkaran  n  garis  melengkung  yg  kedua
ujungnya bertemu, dng jarak yg sama dr
titik pusat; bundaran;
~ setan keadaan atau masalah yg seolah-
olah  tidak  berujung  pangkal,  yg  sulit
dicari  penyelesaiannya;  lingkaran  tidak
berujung pangkal;
melingkar  v  membelit,  memutari:  tali
pinggang ~ di pinggangnya
lingkis ark v, melingkis v menyingsingkan
(lengan baju)
lingkung  v,  melingkung  v  memberi  batas
(pagar) sekeliling;
melingkungi  v  1  mengelilingi;  meling-
kari:  hutan  lebat  ~  tempat  pengasingan
itu;  2  melingkupi:  ASEAN  ~  Indonesia,
Malaysia,
Filipina;
Thailand,
Singapura
dan
terlingkung  v  termasuk  dl  lingkungan
(daerah, kawasan, dsb);
lingkungan  v  1  daerah  (kawasan  dsb)  yg
termasuk   di   dalamnya;   2   golongan;
kalangan:  ia  berasal  dr  ~  bangsawan;
3 semua yg mempengaruhi pertumbuhan
manusia     atau     hewan:     kita     harus
mencegah pencemaran ~;
~ budaya lingkungan di sekitar manusia
yg    terdiri    atas    unsur-unsur    buatan
manusia,  baik  bertentuk  materi  (rumah,
kendaraan)  maupun  nonmateri  (gagasan,
seni, ilmu) yg semuanya merupakan hasil
ciptaan  manusia  di  luar  lingkungan  bio-
fisiknya;   ~   kerja   semua   faktor   fisik,
psikologis, sosial, dan jaringan hubungan
dl    perusahaan    yg    berpengaruh    thd
karyawanl ~ sosial bagian dr lingkungan
yg  terdiri  atas  orang-orang  serta  kelom-
pok-kelompok  yg  terinteraksi,  termasuk
juga  harapan  sosial  serta  seluruh  aspek
kemasyarakatan

lingkup?? lintar
866
lingkup,  melingkupi  v  1  menutupi;  me-
nudungi:  tenda  dr  kain  terpal  ~  per-
kemahan  para  murid;  2  mencakup;  me-
liputi:   bantuan   pemerintah   ~   seluruh
kebutuhan pokok para penderita bencana
alam;
terlingkup   v   1   tertudungi;   tertutup;
2 tercakup; termasuk (di dalamnya)
–  ekologis  proses  pelingkupan  yg  me-
netapkan dampak penting berdasarkan pd
nilai-nilai   ekologi   atau   peranannya   dl
ekologi;  — angin Met jarak di sepanjang
lintasan laut yg di atasnya selalu bertiup
angin dng arah dan kecepatan yg tetap
linglung  a  lupa  segala-galanya  (krn  bi-
ngung atau terlalu asyik memikirkan se-
suatu):  profesor  yg  –  itu  mencari  kaca
mata yg sedang dipakainya;
melinglungkan  v  menjadikan  (menye-
babkan dsb) linglung;
kelinglungan n perihal linglung
lingsa  n  telur  kutu  yg  terdapat  di  rambut
(kepala)
lingsang n berang-berang, Prionodon gracilis
lingsir v turun (tt matahari): matahari pun
telah –;
melingsirkan  v  menurunkan:  ~  lengan
baju
linguafon  n  gramofon  dng  piringan  hitam
yg memuat rekaman pelajaran bahasa
linguis n ahli linguistik; ahli ilmu bahasa
linguistik  n  1  ilmu  tt  bahasa;  2  telaah
bahasa secara ilmiah
linimen /linimén/ n Far cairan yg dibubuh-
kan  ke  kulit  untuk  menghilangkan  nyeri
atau gatal
linjak v, melinjak v menginjak berulang-ulang
linkage  adv  dl  satu  kromosom  terdapat
lebih dr satu gen yg mengendalikan sifat
yg berbeda
linoleum  /linoléum/  n  bahan  untuk  mem-
buat   lantai   rumah   berupa   campuran
minyak, getah, serbuk kayu, dan pewarna
lintabung  n  Bot  rumput  yg  tangkai  daun-
nya keras, Panicum palmifolium;
ilmu –, ki (orang yg bodoh) tidak berisi
tetapi sombong
lintadu  n  belalang  yg  pinggangnya  kecil
dan   mempunyai   sepasang   kaki   depan
menyerupai tangan; sentadu
lintah n binatang tidak bertulang, hidup di
tempat basah, suka mengisap darah;
–  darat  orang  yg  membungakan  uang
dng  bunga  yg  sangat  tinggi;  –  perca
lintah yg besar
lintang  n  1  lebar  (suatu  bidang):  panjang
lapangan itu 100 meter, –nya 50 meter; 2
menurut   lebar   suatu   bidang   (ruangan,
bumi,  dsb);  malang;  melintang:  garis  –
utara;
–  bujur  garis  dr  sudut  ke  sudut  yg
berhadapan; diagonal; — kedak tidak ter-
atur  letaknya;  erang-erot  (tidak  keruan
arah letaknya); — pukang tunggang-lang-
gang; pontang-panting (ketika berlari);
melintang v 1 (terletak) menurut lintang
suatu bidang; malang: bus yg mogok ~ di
jalan   itu   membuat   macet   lalu   lintas;
2 menghalangi: semoga jangan ada aral ~;
melintangi  ark  v  1  menghalangi;  me-
rintangi;  menghambat:  hutan  yg  sangat
lebat dan berpaya-paya itu ~ perjalanan
kami; 2 membantah: jangan sekali-sekali
~ nasihat orang tua;
melintangkan  v  meletakkan  (menaruh,
memasang,  dsb)  melintang:  kaum  pem-
berontak ~ barikade di jalan yg menuju
ke markasnya;
terlintang  v 1  terletak  melintang;  2  ter-
halang; terhambat;
lintangan n halangan; rintangan
lintap  a  bersusun-susun;  berlapis-lapis  (tt
barang yg tipis): piring (buku dsb) –
lintar  n  1  lilit  (suatu  benda);  2  keliling
(suatu bidang)

867
lintas?? lipase
lintas  v,  –  pintas  1  lalu-lalang;  2  Geo
kumpulan   jalur   transpor   yg   menghu-
bungkan  satu  tempat  dl  satu  jaringan
angkutan;
– selatan melalui (trayek) selatan: kereta
api — selatan (Pulau Jawa); — Sumatra
melintasi  Pulau  Sumatra:  jalan  raya  –
Sumatra;   –   udara   (diangkut)   melalui
udara: pasukan — udara; — utara melalui
trayek utara: kereta api — utara (P Jawa);
melintas v 1 berlalu dng cepat: tiba-tiba
seekor ular ~ di hadapannya; 2 menem-
puh jalan yg tersingkat; memintas; 3 me-
nyeberang  (jalan  dsb);  4  tampak  (ter-
bayang, teringat, dsb) sekejap: terkadang
bayangan wajah ibunya yg telah tiada ~
dl ingatannya;
melintasi v 1 melalui; melewati (sawah,
ladang,  hutan  belantara,  dsb);  2  menye-
berangi  (jalan  raya,  sungai,  dsb);  3  me-
ngatasi (kesulitan dsb);
terlintas  v  1  sudah  dilalui  (dilampaui;
diatasi);   2   terbayang   dl   angan-angan:
tiba-tiba  dl  hatinya  ~  peristiwa  tiga  ta-
hun yg lalu;
lintasan n 1 gerakan melintas; 2 jalan yg
dilintasi (dilalui); 3 tempat penyeberangan;
perlintasan  n  1  peralihan  (tt  masa,  pe-
merintahan,  dsb);  2  pemberian  kepada
kakak (abang) pengantin perempuan;
pelintas n orang yg lalu (berjalan);
kelintasan  n  kelampauan;  kelaluan  (di-
dahului):  gadis  itu  ~  adiknya  (adiknya
sudah  menikah,  ia  belum);  pantang  ~,
tidak  mau  kalah  oleh  orang  lain;  selalu
hendak menang (lebih unggul);
selintas   adv   sebentar;   sekejap:   piring
terbang itu hanya tampak ~ ;
~ lalu sepintas lalu; selayang pandang
lintibang n pesan-pesan yg banyak kakinya
linting  v,  melinting  v  menggulung,  me-
milin   (rokok   dsb)   dng   kedua   telapak
tangan
lintuh  a  lemah;  lunak:  hatinya  menjadi  –
krn bujukan adik-adiknya itu;
pelintuh   n   guna-guna   (mantra)   untuk
melemahkan (semangat) lawan
lintup a tertutup rapat-rapat; lingkup;
melintup   v   menutup   rapat-rapat;   me-
lingkup
linu a terasa sakit pd gigi, tulang dsb; ngilu
linyak  a  penyek;  pipih  (krn  terinjak,  ter-
tindih, dsb);
berlinyak v berkelahi;
melinyak  v  menginjak  (hingga  pipih);
menggiling; menindih
linyar, melinyar v melancar di atas air
lio   n   (tempat)   pembakaran   batu   bata
(genteng)
liong n tiruan naga besar untuk pertunjukan
pd arak-arakan tahun baru Cina
liontin  n  perhiasan  yg  digantungkan  pd
rantai kalung (spt berlian, batu permata)
lipai  n  tudung  yg  besar  terbuat  dr  daun
pinang atau enau
lipan n binatang berbisa yg berkaki banyak;
kelabang;
– bara lipan yg warnanya merah (sangat
berbisa)
lipas n serangga bersayap berwarna coklat,
banyak   terdapat   di   rumah-rumah,   ter-
utama   di   tempat-tempat   yg   kotor,   di
kakus, dsb; coro; kecoak; kepuyuk;
spt — kudung, pb 1 selalu bergerak-gerak
(tt tangan dsb); 2 selalu dl keadaan sibuk;
– air binatang kecil sebagai lipas, hidup
di   air;   –   kudung   lipas   yg   kakinya
panjang
lipase n Bio enzim yg menguraikan lemak
menjadi  alkohol  dan  asam  lemak,  ter-
dapat dl hati, pankreas, perut, dan organ
pencerna   lainnya,   dan   juga   biji-bijian
palem berlemak;
–  lambung  enzim  pengurai  lemak  yg
dihasilkan oleh lambung

lipat?? lipur
868
lipat  a  dapat  dilepit  atau  dirangkapkan:
pisau –; 2 rangkap: — dua (tiga, empat);
3 ganda: harga barang-barang naikdua kali–;
–  kajang  1  kelok  jalan,  sungai  yg  ber-
bentuk  sudut  tajam;  2  dilipat  rangkap;
– lutut lekuk pd lutut sebelah belakang;
– pandan nama bentuk sanggul yg me-
nyerupai bentuk lipatan daun pandan  yg
akan dianyam;
berlipat v 1 dilipat rangkap: kain yg ~ pd
tepinya;  2  diperbanyakkan  sekian  kali;
berganda:   keuntungannya   ~;   ~   ganda
menjadi banyak sekali; berganda-ganda;
berlipat-lipat  v  1  berlipat  banyak;  ber-
lepit-lepit:   bagian   bawah   gaunnya   ~;
2 menjadi banyak sekali, berlipat ganda:
keuntungannya ~;
melipat v 1 melepit menjadi rangkap: ia
~  celana  yg  telah  disetrika;  2  ki  mem-
bekuk,    meringkus,    atau    menggulung
(perampok,  penjahat,  dsb):  polisi  telah
berhasil ~ komplotan penyelundup itu; 3
ki menggelapkan (uang dsb): ia dituduh ~
uang  kas;  4  ki  menjual  barang  untuk
makan:  krn  kesempitan,  ia  terpaksa  ~
radionya; 5 ki tidak mematuhi: ia ~ saja
perintah  orang  tuanya;  6  ki  menyikat
habis (makanan): ia ~ habis semua kue yg
disajikan;
– ganda menjadi banyak;
melipatkan  v  1  menjadikan  berlipat:  ~
koran   yg   telah   dibaca;   2   memperba-
nyakkan;  menggandakan;  melipatganda-
kan:    perusahaan    itu    ~    dua    kali
produksinya;
lipatan  v  1  barang  yg  dilipat  atau  ber-
lipat-lipat;  hasil  melipat:  ~  uang  kertas
itu  dimasukkan  ke  dalam  dompet;  2  ke-
rutan: ~ di dahi sbg tanda-tanda ketuaan;
menggunting   dl   ~,   pb   mencelakakan
kawan sendiri;
perlipatan v 1 cara melipat; 2 Mat per-
banyakan; pergandaan;
kelipatan   v   Mat   bilangan   hasil   per-
banyakan bilangan yg lain: 27 ialah ~ 9;
~    persekutuan    terkecil    bilangan    yg
terkecil  yg  menjadi  kelipatan  beberapa
buah bilangan : ~ persekutuan terkecil dr
9 dan 12 ialah 36
lipat  ganda  v,  melipatgandakan  v  men-
jadikan  berlipat  ganda;  menggandakan;
memperbanyakkan:  pabrik  semen  itu  ~
produksinya;
lipid n Bio kumpulan zat organik yg berasal
dr hewan atau tumbuhan, tidak larut dl air,
tetapi  dapat  larut  dl  etanol,  eter,  kloro-
form,  dan  pelarut  lemak  lainnya  berasal
dr  hewan  atau  tumbuhan,  tidak  larut  dl
air,  tetapi  dapat  larut  dl  etanol,  eter,
kloroform, dan pelarut lemak lainnya
lipit n lipatan kecil; kelim; pelipit;
melipit  v  melipat  (dng  lipatan  kecil)  pd
tepi kain dsb
liplap a 1 berlainan warna bagi barang yg
berlapis-lapis;  2  blaster;  peranakan  (tt
anak dsb): anak –; 3 tiruan (tt emas dsb):
emas –
lipoprotein  /lipoprotéin/  n  lekatan  antara
lemak dan protein pd membran plasma
lipstik  n  alat  pewama  bibir,  terbuat  dr  sj
lilin,  berwarna  merah  dsb  dl  bentuk  ba-
tang
lipu ark a tidak berseri-seri; suram; kuyu
lipur v 1 hilang; lenyap; hapus: lama-kela-
maan nama itu — dr ingatannya; 2 hilang
sedihnya; terhibur hatinya;
melipur  v  1  menghilangkan;  mengah-
puskan:  ~  lara;  2  menghibur;  ~  hati  yg
gundah;
~  jejak rnenghilangkan  (menghapuskan)
jejak: ~ lara menghibur hati yg sedih;
melipurkan l melipur;
pelipur n penghibur
~ lara penghibur hati yg duka

869
liput v, meliput v membuat laporan tentang
(suatu   peristiwa):   wartawan   AFP   ~
pertempuran Irak-Iran;
meliputi  v  1  menutupi:  salju  tebal  ~
puncak  Gunung  Jayawijaya;  2  menye-
lubungi:  halimun  ~  kebun  teh  Gunung
Mas; 3 menggenangi: banjir ~ berhektar-
hektar tanah persawahan; 4 mencakup;
terliput  v  1  tertutup  (oleh  kabut,  salju,
dsb); terselubung; 2 tercakup; terlingkup;
3 telah (dapat) diliput
lira n nama mata uang Itali
2
lira   n   Mus   alat   musik   Yunani   Kuno
rangkanya berbentuk huruf U dan mem-
punyai beberapa senar
lirih   adv   pelan-pelan;   lembut:   ibu   itu
berkata — kpd anak-anaknya
lirik  v,  melirik  v  menggerek;  menjara
(membuat lubang): ~ bambu suling
lirik  v,  melirik  v  melihat  dng  tajam  ke
samping  (kiri  atau  kanan);  mengerling:
pemuda  itu  –  kpd  gadis  yg  berdiri  di
sebelahnya;
lirikan n pandangan yg tajam ke samping
(kiri  atau  kanan);  kerling:  ~  mata  ibu
kepadaku menandakan ketidaksetujuan;
selirik n sekejap mata
lirik  n  Sas  sajak  pendek  dl  bentuk  nya-
nyian  atau  cocok  untuk  dinyanyikan  yg
lesinya melukiskan perasaan
liris  a  Sas  penuh  perasaan;  emosional  (tt
sajak, lagu, dsb)
liris n nama corak batik
lis n 1 garis (sekeliling gambar dsb); bing-
kai; 2 daftar (nama dsb)
lisah   n   nama   ikan   laut,   Pesiophtalmus
scoelrenten
lisal  n  Kim  disinfektan  yg  mengandung
kresol yg dilarutkan dl larutan sabun
lisan  a  dng (kata-kata)  yg  diucapkan;  dng
tutur   kata   (bahasa   percakapan):   ujian
akan diadakan secara –;
1
1
2
3
1
2
liput?? lisut

melisankan v 1 menyatakan (menyebut-
kan)  dng  ucapan  atau  tutur  kata;  meng-
ucapkan; menuturkan; 2 melafalkan
pelisanan n hal atau proses melisankan
kelisanan n perihal (yg bersifat, berciri)
lisan
lisensi  /lisénsi/  n  surat  izin  (usaha,  pe-
masaran barang, dsb)
lisin n Bio enzim, antibodi, atau zat lain yg
mampu memecah atau menghancurkan sel
lisis n Bio peristiwa hancurnya sel krn se-
laput plasmanya rusak, hancur, atau larut
dan lesi selnya keluar
lisol n bahan pembunuh hama yg dilarutkan
dl larutan sabun
lisong  n  nama  rokok  yg  tembakaunya  di-
campuri kemenyan dan kelembak
lisplang  n  garis  tebal  (bilah  papan  dsb)
pada tembok dsb
listrik n daya atau kekuatan yg ditimbulkan
oleh adanya pergesekan atau melalui pro-
ses  kimia,  yg  dapat  dipergunakan  untuk
menghasilkan  panas,  cahaya,  atau  untuk
menjalankan mesin;
melistriki v mengaliri listrik
pelistrikan   n   pengadaan   listrik:   pe-
nyediaan   energi   dalam   negeri   harus
memprioritaskan penambahan ~
perlistrikan   n   perihal   berlistrik   atau
melengkapi   dng   listrik:   ~   proyek   itu
berlangsung cepat;
kelistrikan n perihal listrik
berlistrik   v   memakai   listrik;   ada   lis-
triknya: desa itu sudah mulai ~;
lisu  n  lipatan  kecil  pd  pakaian  dsb;  kerut;
kelim
lisus  n  nama  angin  yg  berpusing;  angin
puyuh; angin lisus
lisut  a  1  kisut;  berkerut-kerut:  kulit  orang
tua  itu  sudah  –;  2  layu:  bunga  di  jam-
bangan itu sudah –

litah?? loak
870
litah  a  ki  suka  bicara  sembarangan  (tidak
dapat   menyimpan   rahasia   dsb)   litah
mulut: mulutnya latah dan –
litani n Kat doa yg tetap kata-katanya dan
diucapkan  bersambut-sambutan  pd  upa-
cara kebaktian di gereja, mula-mula oleh
pastor   yg   memimpin   misa,   kemudian
disambut  oleh  seluruh  jemaah  (doa  ini
sering dinyanyikan)
liter  n  satuan  ukuran  volume  yg  isinya
3
sama dng 1 dm
literan n takaran yg isinya 1 liter
literator   n   sastrawan;   pengarang   profe-
sional
litium  n  Kim  logam  abu-abu  perak;  dng
unsur  atom 3,  berlambang  Li  dan  bobot
atom 6,94, lebih keras dp natrium, tetapi
lebih  lunak  dp  timbal,  ulet,  dan  dapat
dibuat kawat
litografi  n  proses  cetak  pd  permukaan  yg
datar; proses cetak yg mula-mula meng-
gunakan acuan dr batu, kemudian dipakai
juga   untuk   cetak   datar   pd   umumnya
(sekarang, cetak ofset juga masih disebut
litografi)
litoral  n  Geo  kawasan  pasang-surut  (di
tepi-tepi pantai)
litoral  n  Bio  daerah  pantai  yg  meliputi
daerah daratan dan daerah perairan dekat
tepi laut
litosfer /litosfér/ n bagian yg padat dr benda
angkasa  (spt  bumi),  khususnya  bagian
luar dr bumi yg tersusun dr benda keras
spt baru yang diperkirakan tebalnya 50 mil
liturgi n 1 ayat Alkitab yg dibacakan oleh
pendeta   di   depan   seluruh   jemaah   pd
upacara kebaktian; 2 tata cara dl upacara
kebaktian  di  gereja;  3  kumpulan  nya-
nyian,  doa,  dsb  yg  digunakan  dl  agama
Kristen
liturgis  a  bersangkutan  dng  atau  menurut
liturgi:  pakaian  (drama,  nyanyian,  war-
na, dsb) –
liuk n gerakan berkeluk ke sisi;
–  lampai  gerakan  yg  berkeluk-keluk  (tt
gerak  pesenam,  penari,  dsb);  tidak  kaku
atau tidak tegang;
meliuk   v   berkeluk   ke   sisi   (tt   gerak
pesenam, penari, dsb);
meliuk-liuk v 1 berkeluk-keluk (tt gerak
penari  Bali,  penari  tari  lering,  dsb);  2
berkelok-kelok  (tt  gerak  ular  yg  melata,
pemain  bola  yg  lari  menggiring  bola,
dsb);
meliuki  v  memungut  (mengambil  dsb)
dng  meliuk:  ~  kertas  yg  terserak  di  ta-
nah;
meliukkan  v  mengelukkan  (tubuh)  ke
sisi (untuk mengelakkan pukulan dsb);
terliuk-liuk  v  bergerak  meliuk-liuk  (spt
pohon ditiup angin besar);
sepeliuk n sejauh orang dapat meliuki
liuk-liuk  n  bunyi-bunyian  yg  ditiup  yg
dibuat dr batang padi
liung-liung n nama ikan laut
liur n ludah cair yg meleleh;
menjilat  air  –,  pb  berbalik  memuji  se-
suatu  yg  sebelumnya  pernah  dicela  atau
diumpat;
berliur v keluar air liurnya
liut a liat
livetin  /livétin/  n  Kim  fraksi  protein  dl
kuning telur yg larut dl air
liwa ark n bendera; panji-panji
1
liwat l lewat
2
liwat  ark  v  bersetubuh  dng  sesama  jenis;
sodomi
liwet v memasak nasi dng cara merebus
lo   p   kata   seru   menyatakan   heran,   ter-
peranjat, dsb
loak  n  keranjang  tempat  sampah,  barang
bekas, dsb;
meloak v berdagang barang-barang bekas
loakan  n  sebutan  untuk  barang-barang
bekas  yg  diperdagangkan:  ia  lebih  suka
membeli barang ~ krn harganya murah

871
lob?? logika
lob n Olr pukulan yg melambung ke atas pd
permainan tenis, bulu tangkis, dsb
loba  a  selalu  lengin  mendapat  (memiliki)
banyak-banyak; serakah; tamak;
kelobaan n keserakahan; ketamakan
lobak   n   sayuran   yg   umbinya   berwarna
putih bulat panjang, dapat digunakan sbg
sayur mayur; Raphanus sativus
loban n ikan laut, Mugil dussumierii
loberci ark n perhiasan (pd tepi selendang
dsb) dibuat dr emas kertas dsb; kida-kida;
jemeki
lobi  n  ruang  teras  di  dekat  pintu  masuk
hotel (bioskop dsb), yang dilengkapi dng
beberapa  perangkat  meja  kursi,  yg  ber-
fungsi sbg ruang duduk atau ruang tung-
gu: sambil menunggu tamu di — hotel, ia
memesan minuman
lobi-lobi n buah sebesar kelereng yg merah
warnanya,  rasanya  asam  manis,  berbiji
banyak,  untuk  dibuat  rujak,  asinan,  atau
selai; Flacourtia lenermis: roti yg diolesi
selai — merupakan makanan yg sangat di
sukainya
lobster   n   udang   laut,   berwarna   kebiru-
biruan,  berkaki  delapan  mempunyai  se-
pasang  sepit  yg  besar;  udang  karang,
Homarus
locok,  melocok  v  menggerakkan  batang
besi (kayu, bambu) kecil turun naik (maju
mundur)  di  dalam tabung  untuk  melem-
bekkan atau melumatkan sesuatu: ~ buah
buni  (cermai,  asam);  nenek  sedang  ~
sirih;
pelocok n 1 alat untuk melocok; 2 orang
yg melocok
locot,  melocot  v  mengelupas  (terkelupas)
kulitnya:  ibu  mengobati  kaki  adik  yg  ~
tersiram air panas
lodan  n  ikan  laut  yg  termasuk  binatang
menyusui  dan  bernapas  dng  paru-paru
(tidak dng insang); ikan paus
lodeh /lodéh/ n nama sayur yg diberi san-
tan, cabai, dsb
lodoh  a  menjadi  lunak  sekali  krn  busuk
atau terlampau ranum (tt buah dsb); bo-
nyor; bonyok
lodong n 1 tabung bambu besar; 2 tempat
kue terbuat dr kaca; stoples
logam  n  nama  umum  untuk  sekelompok
mineral  yg  pd  umumnya  tidak  tembus
pandang  dan  dapat  menjadi  penghantar
panas  dan  arus  listrik  (spt  besi,  timah,
timbel,  baja,  emas,  perak,  tembaga,  alu-
minium, nikel); metal;
– adi logam yg tidak dapat bersenyawa
dng zat asam (spt emas, perak, dan pla-
tina); logam mulia; — alkali Kim logam
yg terdapat pd golongan I sistem berkala,
di   antaranya   K,   Na,   Rb,   dan   Cs;   –
campur  logam  yg  terjadi  dr  campuran
beberapa logam (spt emas dng tembaga);
– kali tanah Kim logam yg terdapat pd
golongan II sistem berkala, di antaranya
Ca,  Mg,  Ba  dan  Sr;  –  monel  paduan
logam nikel, tembaga, besi, manganium,
silisium,  dan  karbon,  yg  sangat  kuat,
tahan  thd  zat-zat  kimia,  digunakan  dl
mesin-mesin  kapal,  pabrik-pabrik  kimia,
dan pabrik makanan; — mulia logam adi
logaritma n Mat eksponen pangkat yg di-
perlukan  untuk  memangkatkan  bilangan
dasar  supaya  beroleh  bilangan  tertentu
(jika bilangan dasarnya 10, maka log 100
= 2 artinya 10 pangkat 2 = 100)
logat  a  1  kata  (dl  arti  yg  sebenarnya):
terjemahan menurut — (kata demi kata);
2 dialek: — Jakarta; 3 cara mengucapkan
kata-kata  (aksen):  menilik  –nya,  dapat
dipastikan bahwa ia berasal dr Tapanuli;
4  perbendaharaan  kata:  kata  ini  tidak
terdapat dl — Melayu; 5 kamus
logika a 1 pengetahuan tt kaidah berpikir; 2
jalan pikiran yg masuk akal: keterangan
saksi tidak ada –nya

logis?? loki
872
logis  a  masuk  akal;  dapat  diterima  oleh
akal:   caranya   menjawab   pertanyaan-
pertanyaan itu sangat –
logistik  n  1  pengadaan,  perawatan,  dis-
tribusi,   dan   penyediaan   (untuk   meng-
ganti) perlengkapan, perbekalan, dan ke-
tenagaan;  2  Mil  segi  ilmu  kemiliteran
mengenai   pengadaan,   perawatan,   dan
transportasi   peralatan,   perbekalan,   dan
pasukan;   3   Mil   segala   persiapan   dan
tindakan   yg   diperlukan   untuk   mem-
perlengkapi  pasukan  dng  peralatan  dan
perbekalan dng cara yg paling tepat dan
untuk   dapat   berperang   dl   kondisi   yg
paling  baik  dan  menguntungkan;  4  Mil
penanganan segala seluk-beluk dl operasi
militer
logo  a  kesatuan  huruf  atau  lambang  yg
mengandung  makna,  sbg  lambang  nama
suatu    organisasi    (perkumpulan,    per-
usahaan, dsb)
logogram n huruf, lambang, atau tanda yg
melambangkan satu kata
logotip  n  kepingan  atau  pelat  yg  memuat
merek,  nama,  atau  ungkapan  yg  sering
dipakai: — nama surat kabar
loh  n  1  lembaran  batu  untuk  tempat  me-
nulis; batu tulis; 2 papan bertulis
loha n isl waktu menjelang tengah hari (±
pukul  1000):  kira-kira  pukul  1000,  la
sembahyang –
lohan  n  senjata  penjaga  keamanan  kuil
shaolin
lohok ark a busuk sekali
lohor n  isl  waktu  tengah  hari:  ia  sembah-
yang — kira-kira pukul 1215
loji  n  1  gedung  besar;  2  ark  kantor  atau
benteng  kompeni  (pd  masa  penjajahan
Belanda)
lok n kp lokomotif
loka ki n dunia; tempat
loka  n  1  padepokan;  tempat;  sanggar:  in-
dera –; 2 Antr marga dl suku Sumba yg
berfungsi
hanya
memberi
pengantin
perempuan saja
lokakarya  n  1  pertemuan  antarahli  dng
maksud  untuk  membahas  suatu  masalah
1
2
dl bidang keahliannya; 2 sanggar kerja
lokal n ruangan yg luas: sekolah itu terdiri
dr delapan –
lokal  a  1  setempat;  terjadi  (berlaku,  ada,
dsb)  di  satu  tempat  saja,  tidak  merata:
jawatan meteorologi dan geofisika mera-
malkan bahwa besok akan turun hujan –;
2  setempat;  yg  dibuat  (diproduksi,  tum-
buh,  hidup,  terdapat,  dsb)  di  suatu  tem-
pat:  kualitas  tekstil  produksi  –  sudah
tidak kalah dng produksi luar negeri
lokalisasi  n  pembatasan  pd  suatu  tempat
atau lingkungan: — wabah kolera;
melokalisasi   v   membatasi   (terjadinya,
berlakunya,   terdapatnya,   dsb   di   suatu
tempat):   pemerintah   DKI   ~   kawasan
perindustrian di Pulogadung
lokan  n  kerang  besar  yg  dapat  dimakan,
hidup di lumpur di tepi laut, Polymesoda
lokananta kl n gamelan dr kayangan
lokap ark n bilik tempat tahanan (di ling-
kungan kantor polisi);
melokap   v   menahan   (di   lingkungan
kantor polisi)
lokasi  n  1  letak:  –nya  kurang  memenuhi
syarat;  2  tempat:  pembangunan  kampus
sejauh    mungkin    diarahkan    kpd    pe-
musatan semua sarana dl satu –
lokatif n Ling nama kasus yg menunjukkan
makna tempat pd nomina atau sejenisnya
lokcuan n sutera buatan Cina
lokek /lokék/ a sangat pelit; kikir sekali
loker n tempat menyimpan barang
loket  /lokét/  n  tempat  tertutup  dilengkapi
dng jendela kecil untuk penjualan karcis,
pembayaran  iuran,  pembelian  perangko
di kantor pos dsb: mereka antri di depan
–, untuk membeli karcis
loki n (perempuan) pelacur; loktong

873
lokio   ark   n   bawang   benggala,   Allium
schoenoprasum
loklok ark n mutiara
lokomotif  n  kepala  kereta  api  yg  menarik
atau  mendorong  mundur  gerbong  kereta
api
lokos a licin tidak berumput; gundul
loksun n sakit batuk kering
loktong n (perempuan) pelacur
lokus  n  Bio  bagian  atau  tempat  pd  kro-
mosom homolog yg diisi oleh gen;
– gen n Bio tapak atau posisi tertentu pd
suatu kromosom tempat gen terletak
loloh,  meloloh  v  menyuapi: burung  itu  ~
anak-anaknya yg masih kecil
loloh a longgar (tt baju, cincin, dsb)
lolong n raung (anjing dsb);
melolong v meraung (tt anjing); memekik
keras   (spt   perempuan   menangis   dsb):
terdengar anjing ~ di kejauhan;
terlolong-lolong  v  menangis  memekik-
mekik: anak itu menangis ~
lolos v 1 lucut lalu lepas (spt cincin dr jari);
2  terlepas  lari  (dr  kurungan,  kepungan,
dsb): pencopet itu — dr kepungan
meloloskan   v   melucutkan   atau   mele-
paskan  (cincin,  gelang,  dsb):  ia  meng-
gunakan sabun untuk ~ cincin itu; 2 me-
lepaskan  (dr  kurungan,  kepungan,  dsb):
pasukan itu berusaha ~ kawan-kawannya
yg   terkepung;  3   membiarkan   (menye-
babkan)   lepas:   ia   dituduh   ~   barang-
barang selundupan itu
lomba n 1 adu kecepatan (berlari, berenang,
dsb): dl rangka memperingati hari ulang
tahun   sekolah   kami   mengadakan   –
kebersihan  antarkelas;  2  adu  keteram-
pilan (ketangkasan, kekuatan, dsb);
berlomba-lomba  v  1  beradu  kecepatan:
para  atlet  itu  ~  mencapai  garis  finis;  2
beradu   kecakapan   (kemampuan,   dsb):
para siswa tamatan SMU ~ untuk dapat
diterima di perguruan tinggi;
1
2
lokio?? lompat

memperlombakan   v   menjadikan   per-
lombaan   (kecepatan,  keterampilan,  ke-
pandaian,   ketangkasan,   dsb):   Panitia
Peringatan  Hari  Kartini  ~  keterampilan
merangkai bunga;
perlombaan  n  kegiatan  mengadu  kece-
patan   (keterampilan,   ketangkasan,   ke-
pandaian, dsb)
lombar, melombar v 1 mengulur (tali dsb);
2  ki  menurutkan  nafsu  (kehendak  anak
dsb)
lombok n cabai; lada cina
1
lombong   a   jeluk;   dalam   (tt   mangkuk,
2
pinggan, piring, dsb)
lombong n tambang (spt — timah);
melombong    v    menggali    (mencebak)
untuk mencari bijih timah; menambang
lomek /lomék/ n biji berdaging (spt nangka,
durian); — durian itu lunak dagingnya
lomot,   melomot   v   memasukkan   suatu
benda  yg  bulat  panjang  (ibu  jari  mi-
salnya) ke dl mulut
lompat  v  bergerak  meloncat  ke  depan  (ke
bawah,   ke   atas)   dng   cepat:   sekali   –
sampai ke seberang;
selompat   hidup   selompat   mati,   pb   dl
keadaan  bahaya  maut  (tinggal  mati  atau
hidup);
–  galah  1  Olr   melompat   tinggi  dng
memakai galah; 2 meloncat dng galah; –
jauh   1   Olr   melompat   ke   depan   dng
bertolak  pd  satu  kaki  untuk  mencapai
suatu  kejauhan  yg  dapat  dijangkau; 2  ki
naik  (pangkat  dsb)  terlampau  tinggi;  –
kangkang   lompatan   dng   kedua   kaki
terbuka;  –  katak  permainan  anak-anak
dng meloncat-loncat spt katak; — kijang
meloncat-loncat   dng   melangkaui   satu
loncatan;  –  kinja  meloncat-loncat  krn
kegirangan;  melonjak-lonjak;  –  sehari
selang  sehari;  –  tinggi  0lr  meloncat  ke
atas bertolak pd satu kaki untuk mencapai
suatu ketinggian yg dapat dijangkau;

loncat?? longgar
874
berlompatan v meloncat beramai-ramai;
meloncat ke sana kemari: murid-murid ~
ke luar dan saling kejar-mengejar;
melompat  v  meloncat  ke  depan  (ke  ba-
wah, ke atas): pencuri itu ~ ke luar me-
lalui jendela;
melompati   v   1   meloncat   melangkaui
(melampaui, melangkahi): atlet muda itu
berhasil   ~   mistar   setinggi   2   meter;
2 menerkam: kucing ~ tikus;
melompatkan v meloncatkan; membawa
melompat: joki itu ~ kudanya melampaui
(melangkahi) rintangan;
terlompat v 1 tiba-tiba atau tidak sengaja
melompat: mendengar berita tt kelahiran
anaknya  yg  pertama,  ~lah  ia  dr  tempat
duduknya  krn  gembira;  2  ki  terlanjur
terucapkan  (dng  tidak  disengaja  atau  di
luar  kesadarannya):  ketika  dl  keadaan
emosi, kata-kata kasar ~ dr mulutnya yg
melukai hati istrinya;
lompatan  n   1   hasil   melompat:   ~   yg
kedua mencapai ketinggian 1,80 meter; 2
perbuatan   (hal,   cara,   dsb)   melompat:
~nya sangat lendah; 3 tempat melompat;
sesuatu     yg     dilompati:     rintangan-
rintangan itu untuk ~ kuda;
pelompat  n  atlet  dl  cabang  olah  raga
lompat jauh (tinggi, lendah, dsb);
sepelompatan n sejauh orang melompat
loncat v 1 lompat dng kedua atau keempat
kaki bersama-sama (spt katak, kelinci); 2
Olr lompat;
–  galah  lompat  galah;  –  jauh  lompat
jauh; — tinggi lompat tinggi;
meloncat  v 1 melompat dng kedua atau
keempat  kaki  bersama-sama:  katak  ~  ke
dl kolam; 2 Olr melompat; 3 ki melompat
jauh:  krn  prestasinya  yg  luar  biasa  dan
jasanya yg besar thd negara, pangkatnya
~;  4  ki  berpindah  (profesi  dsb):  dulu  ia
pegawai  negeri  sekarang  ia  ~  berwira-
wasta;  5  naik  terlampau  tinggi  (tt  harga
dsb): harga emas akhir-akhir ini ~;
meloncati  v  1  meloncat  ke;  di  atasnya;
meloncat  melangkahi;  melompati:  pen-
curi masuk dng ~;
meloncatkan   v   membawa   meloncat;
melompatkan;
loncatan   n   1   gerakan   meloncat:   dng
sekali  ~,  parit  itu  terlampaui;  2  hasil
meloncat;  3  tempat  meloncat;  tumpuan
meloncat;
lonceng  /loncéng/  n  1  genta:  –  di  gereja
dibunyikan  kalau  ada  kebaktian;  2  jam
dinding dsb yg besar;
melonceng v membunyikan lonceng
loncer  /loncér/  a  longgar  atau  galir  (tt
sekrup dsb)
lonco, melonco-lonco v berjalan-jalan me-
lancong: dia sedang ~ bersama keluarganya
loncos a semakin ke ujung semakin runcing
1
2
(spt kukusan); lancip
londang   n   tanah   jeluk   berisi   air   dan
lumpur; kubangan
londang  n  petak-petak  dl  buah;  pangsa:
buah durian itu enam –nya
londong, melondongkan v 1 menghanyutkan;
2 ki mencelakakan; membinasakan
loneng /lonéng/ n langkan; kelek-kelek (di
jembatan  dsb);  tembok  rendah  di  depan
halaman rumah;
meloneng  v  duduk-duduk  santai  (di  de-
pan rumah dsb)
long n petasan besar
longdres /longdrés/ n gaun panjang sampai
menutup  kaki  yg  biasanya  dipakai  pd
malam hari
longgar a 1 lapang; lega; lebar; tidak sesak;
tidak  sempit  (tt  lubang,  ruangan,  dsb):
kamarku  lebih  –  dp  kamarnya;  2  tidak
pas benar; besar (tt baju dsb): sepatunya
sangat  –;  3  tidak  sendat;  tidak  ketat  (tt
paku,  sekrup,  dsb):  sekrupnya  sudah  –;
4 tidak erat; tidak akrab (tt persahabatan

875
longgok?? lonjor
dsb):   persahabatan   kedua   gadis   itu
tampak mulai –; 5 tidak sangat mengikat
(tt  aturan,  undang-undang,  dsb);  6  tidak
terlalu terbatas (tt pemakaian uang dsb):
anggaran  belanja  tahun  ini  lebih  –  dp
tahun   lalu;   7   senggang;   tidak   sibuk:
kalau   ada   waktu     –,   singgahlah   ke
rumah;  8  tidak  ketat  (mudah  diterobos
dsb tt penjagaan dsb): penjagaan di pos
keamanan perumahan itu –;
melonggari   v   menambah   dsb   supaya
menjadi   longgar:   dng   hati-hati   ia   ~
bagian pinggang celana yg sempit itu;
melonggarkan   v   1   membuat   supaya
longgar (lapang, lega, tidak ketat, dsb); 2
melapangkan     (waktu,     aturan,
3 meringankan (pembayaran dsb);
memperlonggar
longgar;
v
membuat
dsb);

lebih
longgor  a  lekas  menjadi  besar  dan  tinggi
tubuhnya; bagur: anak ini — benar
longo, melongo a mulut terbuka (krn heran
dsb): penonton ~ melihatkan penampilan
longok,  melongok  v  1  melihat  dng  me-
ngeluarkan kepala (melalui jendela dsb):
dia ~ dr jendela; 2 menjenguk orang sakit
dsb
longong,    terlongong-longong    a    terce-
ngang-cengang;       terbengong-bengong:
para pengawal ~ melihat kecantikannya
longsor v gugur dan meluncur ke bawah (tt
tanah): rumahnya tertimbun tanah –
lonjak  n  gerakan  melompat  ke  atas  dng
kedua   belah   kaki   bersama-sama   (spt
orang  hendak  mencapai  buah  di  pohon
dsb);
spt — alu penumbuk padi, pb berjalan dng
langkah  yg  gagah  atau  dng  sombong;  –
nya sbg labu dibenam, pb sombong;
melonjak  v  1  melompat  ke  atas  (dng
kedua   belah   kaki)   hendak   mencapai
sesuatu:  penjaga  gawang  itu  ~  hendak
menangkap  bola;  2  melambung  (tt  bola
dsb):   bola   kayu   tidak   dapat   ~;   3   ki
meninggi   (berbicara   dsb   yg   muluk-
muluk):   perkataannya   selalu   ~   saja;
4  meningkat  (naik)  dng  mendadak  (tt
harga): harga emas ~;
melonjak-lonjak v melonjak berkali-kali
(krn kegirangan dsb): setelah dinyatakan
lulus semua, murid-murid ~ kegirangan;
terlonjak v 1 tiba-tiba melonjak (krn ke-
girangan dsb): hati ~ sangat girang hati; 2
menjadi    sombong              pangkatnya,
kedudukannya,    dsb):    ~    oleh    kedu-
dukannya yg tinggi itu
lonjakan  n  1  hasil  melonjak;  2  pening-
katan; penambahan
lonjong a 1 berbentuk spt kerucut; runjung;
2 bulat panjang; bulat telur
lonjor  a  batang  (penolong  bilangan  bagi
barang yg panjang): bambu dua –;
(krn
kelonggaran   n   1   keleluasaan;   kela-
pangan:  tidak  ada  berbicara;  2  kesem-
patan: perusahaan itu diberi ~ dua  bulan
untuk  melunasi  tunggakan  pajaknya;  3
keringanan: dia mendapat ~ dl membayar
uang    sekolahnya;    4    terlalu    longgar
(besar): bajunya ~
longgok n timbunan (himpunan) barang yg
terletak   begitu   saja,   tidak   teratur:   –
sampah; — pasir;
berlonggok  v  bertimbun  tidak  teratur;
bertumpuk tidak teratur: sampah ~ di tepi
jalan mengundang lalat dan langau;
berlonggok-longgok   v   bertimbun-tim-
bun;  beberapa  (banyak)  longgok:  di  gu-
dang ~ padi;
melonggokkan   v   menaruh   bertimbun-
timbun tidak teratur: ~ padi;
terlonggok v terhimpun; tertumpuk tidak
teratur:  berton-ton  tebu  ~  di  tepi  jalan
menunggu truk yg akan mengangkutnya;
longgokan   n   1   timbunan;   tumpukan
(tidak teratur): ~ padi; ~ sampah; 2 gum-
pal atau lapisan (tt uranium): ~ uranium

lonjoran?? lornyet
876
lonjoran  n  utuh  dan  panjang  (tt  bambu,
tebu, dsb): kayu-kayu ~ ditumpuk di tepi
sungai
lonsong, terlonsong a terlanjur; terdorong:
perkataan sudah ~
lontai ark, melontai v melentuk; berkeluk
(tt garis dsb)
lontar v, melontar melempar;
berlontaran  v  berlempar-lempar;  saling
melontari;
melontari v berkali-kali melontar ke arah
sesuatu;    melempari    (anjing    dsb):    ~
anjing;
melontarkan v 1 melemparkan: ~ bola; 2
melepaskan   (kritik,   tuduhan,   dsb):   ~
kritik;
pelontar n 1 alat dsb untuk melontarkan;
pengumpan: adikku sedang membuat ~; 2
sesuatu  yg  digunakan  untuk  melontari
(spt batu dsb): batu ~ anjing; 3 orang yg
melempar    (melempari,    melemparkan)
1
sesuatu: dialah ~nya, bukan saya;
sepelontar  n  ukuran  jarak  sejauh  orang
melontar
2
3
4
berlopak  v  ada  lopaknya;  berlekuk  dan
berisi air (tt tanah);
berlopak-lopak  v  berlekuk-lekuk  (ber-
lubang-lubang)  dan  berisi  air:  jalan  ke
desa itu ~ dan becek
lopak,  lopak-lopak  n  tempat  tembakau
(sirih  dsb)  yg  dibuat  dr  anyaman  daun
pandan, kayu, dsb
lopak  n  petak  (sawah):  memiliki  sawah
tiga –
lopak  a  1  kembali  bertingkah  laku,  ber-
pikir,  dsb  sbg  anak-anak  (tt  orang  yg
berusia lanjut); 2 bingung tidak tahu apa
yg akan dikatakannya;
2
lontar n 1 pohon palem yg daunnya dapat
dipakai untuk menulis, Borassus flabelit-
fer;  2  ark  naskah  kuno  (yg  tertulis  pd
daun lontar)
lonte  /lonté/  n  perempuan  jalang;  wanita
tunasusila; pelacur; sundal
lontok a 1 pendek dan besar (gemuk): botol
–; 2 tua sekali; tua renta
lontong n makanan yg dibuat dr beras di-
bungkus   dng   daun   pisang,   kemudian
dikukus sampai matang
lonyoh a lodoh kena tersiram air panas dsb
(tt kulit tubuh): tangannya — tersiram air
panas
lop n laras senapan
1
lopak n lekukan tanah yg berisi air (tidak
mengalir); kobakan;
–  jadi  perigi,  pb  naik  derajat  (miskin
menjadi kaya dsb);
lopak-lapik a tidak tetap pikiran (tt orang
tua)
lopek  /lopék/  n  perahu  kecil  yg  bagian
dasarnya rata, biasanya dipakai di sungai,
danau, rawa, dsb
loper  n  orang  yg  pekerjaannya  atau  tu-
gasnya    mengantarkan    surat,    menarik
rekening, dsb
lopis  n  nama  penganan  yg  dr  beras  pulut,
dibungkus  daun  pisang,  biasa  dimakan
dng kelapa parut dan air gula
lor n utara
lorah ark n kerek; katrol; takal
lorat  ark  a  1  dl  kebingungan  (kesulitan
dsb): sekalian orang itu di dl — belaka, ke
sana kemari tiada berketentuan; 2 rewel
(susah dsb): teman kami ini sangat –
lorek /lorék/ a bercoreng-coreng panjang (tt
kulit ular, corak kain, dsb)
loreng  /loréng/  a  bercoreng-coreng;  ber-
jalur-jalur: harimau itu berbulu –
berlorengan  a  keadaan  warna  permu-
kaan yg warnanya muncul sbg jalur-jalur
1
2
melintang
lori  n  1  gerobak  yg  berjalan  di  atas  rel;
2 mobil pengangkut barang
lori n burung nuri
lornyet  /lornyét/  n  kaca  mata  jepit  (tidak
bertangkai)

877
lorong  n  jalan  yg  penuh  rumah  kiri-ka-
nannya: di sepanjang — itu banyak orang
berjualan;
melorongkan   v   1   membukakan   atau
menunjukkan jalan: Tuhan sayalah yg ~
kami kemari; 2 mengabulkan (permintaan
dsb): semoga Allah sudi ~ kehendaknya
lorong,    berlorong    v    berpenghasilan;
2
bermata  pencaharian:  setelah  di  PHK  ia
tidak ~ lagi
1
2
2
lorong??   loyo

lotek /loték/ n nama makanan yg dibuat dr
sayuran,  sambal,  dsb  (serupa  dng  gado-
gado)
lotek /loték/ n dempul
loteng  /Ioténg/  n  1  tingkat  rumah;  bagian
rumah    bertingkat    yg    sebelah    atas;
2 langit-langit rumah (dr papan)
lotis  n  nama  makanan  terdiri  dr  buah-bu-
ahan  (mentah)  diiris-iris  agak  besar  yg
dimakan  dng  sambal  manis  (terbuat  dr
gula jawa, cabai, garam, dsb)
lotong n tumbuhan, Nephelium eriopetalum
lotre /lotré/ n undian;
menang –, ki mendapat untung besar;
melotrekan n mengundikan
lotus n bunga teratai; bunga padma
lowong   a   kosong;   terluang   (tt   jabatan,
pekerjaan,   dsb):   semua   jabatan   terisi,
tidak ada yg –;
melowongkan n mengosongkan (jabatan,
pekerjaan, dsb);
loya a mual (berasa hendak muntah);
meloya v 1 berasa hendak muntah; berasa
mual (terutama wanita yang hamil); 2 ki
berasa jijik; berasa tidak suka
loyak  a  terlalu  lunak  (lembek):  adik  baru
sembuh masih harus makan bubur –
loyal a patuh; setia; taat
loyalis   n   pengikut   atau   pendukung   pe-
merintah  yg  setia;  orang  yg  setia  meng-
ikuti dan mendukung pemerintah
loyalitas n kesetiaan; ketaatan; kepatuhan
1
loyang   n   tembaga   kuning   (kuningan);
2
gangsa: kuali kami itu dibuat dr –
loyang  n  1  talam  besar  (dr  tembaga,  ku-
ningan, atau kayu); 2 talam yg terbuat dr
seng atau aluminium tempat adonan kue
yg akan dimasak
lorong p tentang; mengenai
lorot,  melorot  v  1  meluncur  turun;  me-
rosot: celananya ~; harga emas mulai ~;
kedudukannya  ~;  2  membuang  lilin  pd
kain batik sesudah diwarnakan: ia ~ kain
dng mencelupnya ke dl air mendidih
melorotkan  v  meluncurkan  turun;  me-
nurunkan (harga, pangkat, dsb)
los  n  bangsal;  rumah  besar  panjang  (di
pasar dsb): — pasar
los  n  kapal  mualim  (penunjuk  jalan  di
pelabuhan)
mengeloskan v melepaskan; membiarkan
(lepas, bebas, tanpa pengawasan, dsb)
lose  n  kelas  yg  tertinggi  atau  terbaik  (dl
gedung bioskop dsb)
losin l lusin
losion  n  zat  cair  yg  dibuat  dr  campuran
bahan  kimia,  dipergunakan  untuk  me-
rawat kulit (merupakan alat kosmetik)
losmen  /losmén/  n  rumah  penginapan  yg
menyewakan  kamar  tanpa  menyediakan
fasilitas makan
loso,  meloso  v ark 1  merangkak  (dadanya
kena   pd   tanah);   2   melata   (spt   ular);
3 berbaring bergerak-gerak (kesakitan)
losong ark, — kosong a kosong sama sekali
lota a 1 sudah menjadi lembik (tt pakaian
yg  dikanji  dsb);  2  (menjadi)  usang  krn
sering dipakai dsb (tt pakaian): pakaian –
lotak  a  1  mulai  busuk:  bangkai  tikus  itu
sudah  –;  2  lusuh  (krn  tua,  usang,  dsb):
kain itu sudah –
1
2
3
loyar  ark  n  pengacara;  penasihat  hukum;
1
2
pembela perkara; advokat
loyo  a  penat  sekali;  lemah  sekali;  tidak
berdaya
loyo ark l loya

loyong?? luas
878
loyong,  meloyong  v  1  jatuh  melayang-la-
yang  (spt  layang-layang  putus,  daun  ja-
tuh); 2 berjalan terhuyung-huyung
luah n rasa hendak muntah;
meluah  v 1 berasa hendak muntah;  me-
loya; 2 muntah;
meluahkan   v   memuntahkan:   kakak   ~
jamu itu krn terlalu pahit;
peluahan   n   tempat   ludah   atau   bekas
muntahan: Nenek membuang ludah sirih-
nya  ke dl ~nya
luak   a   susut;   berkurang:   makanan   yg
dihidangkan, sedikit pun tidak –;
meluaki v mengurangi; menyusuti
luak n musang; binatang sj kucing berbulu
bintik-bintik yg gemar makan ayam, buah
kopi, dsb, Paradascursus
luak n negeri; daerah; distrik; luhak: — Agam
4
luak n sumur (yg digali)
1
luang a 1 kosong (tidak sedang dihuni, di-
tempati,  dsb):  ada  tempat  yg  –  tidak?;
2  senggang;  tidak  sibuk:  dikerjakan  dl
waktu –; 3 lowong;
meluangkan  v  1  mengosongkan  (tem-
pat):  ia  telah  ~  rumahnya  untuk  pindah
secepatnya; 2 melapangkan (waktu dsb):
kepala   sekolah   bersedia   ~   waktunya
untuk menerima kami;
terluang  v 1  kosong;  terbuka  (tt  tempat
dsb):  semua kursi telah terisi,  tidak ada
yg ~; 2 ki lowong (tt jabatan, pekerjaan):
tidak  ada  jabatan  ~;  3  senggang  atau
tidak  sibuk  (tt  waktu  dsb):  pd  waktu-
waktu ~;
peluang  n  kesempatan;  waktu  berhenti,
keluasan,  dsb,  untuk:  ~  emas  untuk  me-
masukkan bola tidak disia-siakan;
keluangan  n  kelapangan;  kesempatan:
tidak ada ~ untuk menengok temannya yg
sakit
luang,  meluang  a  berasa  pegal  (ngilu)
sekujur  badan:  sudah  dua  hari  ini  ba-
danku terasa ~
1
2
3
2
luap, meluap v 1 meruap; menjadi banyak
dan melimpah krn mendidih: susu sapi yg
direbus itu telah ~; 2 (terlampau penuh)
lalu  melimpah;  melembak;  3  ki  meng-
hebat; menjadi-jadi; semangatnya ~;
meluapkan  v  menyebabkan  meluap:  ~
semangat;
luapan  v  sesuatu  yg  dilimpahkan  (krn
terlampau penuh dsb)
luar n 1 daerah, tempat, dsb yg bukan me-
rupakan bagian dr sesuatu itu sendiri: ia
bekerja di — kota; 2 bukan dr lingkungan
(keluarga,  negeri,  daerah,  dsb)  sendiri;
asing: meskipun ia orang — tetapi sudah
seperti  keluarga  sendiri;  3  bagian  (sisi,
permukaan, dsb) yg bukan dalam: merek
sirup  itu  tertempel  di  –  botol;  obat  –
obat  untuk  mengobati  bagian  luar  tubuh
(kulit dsb);
– batas melampaui batas; — bicara tidak
masuk dl pembicaraan; tidak terhitung; –
dalam  1  lahir  batin;  2  bagian  luar  dan
bagian dalam; — dugaan tidak disangka-
sangka;
meluar  v  menonjol  ke  luar;  tersembul
(terdorong) ke luar;
meluarkan   v   1   mengecualikan;   tidak
memasukkan  ke  dl  bilangan  (golongan
dsb); 2 menyuruh ke luar;
luaran  n  yg  bukan  di  lingkungan  (ke-
luarga, daerah, negeri, dsb) sendiri: orang
–,  orang  asing;  orang  lain:  negeri  –,
negeri asing
luar biasa a tidak spt yg biasa; tidak sama
dng yg lain; istimewa: tamu itu mendapat
sambutan –;
keluarbiasaan  n  perihal  luar  biasa;  ke-
istimewaan: kagum saya melihat ~ itu
luas  a  1  jauh  jarak  antara  sisi-sisinya  (tt
lapangan,  ruangan,  dsb);  lapang;  lebar;
lapangan   yg   –;   lapangan   –   sekali;
2  ukuran  panjang  lebarnya  suatu  bidang
(lapangan,  ruangan,  dsb);  –  kebun  itu

879
sepuluh  hektar;  3  umum  (tt  masyarakat
dsb): masyarakat –; 4 merata (terjangkau
oleh   orang   banyak);   berita   itu   sudah
tersebar — di kalangan guru-guru di kota
itu; 5 ki tidak picik; banyak dan beragam-
ragam   (tt   pengetahuan);   orang   yg   –
pengetahuannya;
6 dapat melihat bebas dan lepas; banglas:
– pemandangannya; 7 besar atau banyak
(tt usaha, pekerjaan, dsb): — usahanya;
meluas  v  bertambah  luas  (banyak  dsb);
merata: penyakit cacar telah ~;
meluaskan  v  menambah  luas  (banyak,
besar, dsb): ~ kebunnya; ~ usahanya;
memperluas v 1 menambah lebih luas; 2
meluaskan;
perluasan   n   perihal   meluaskan   atau
memperluas: ~ kota; ~ daerah kekuasaan;
pengluasan   n   proses   (perbuatan)   me-
luaskan atau memperluas;
keluasan  n  1  luasnya:  jumlah  murid  yg
diterima  tidak  seimbang  dng  ~  ruang
belajar;  2  kelapangan;  kelonggaran;  ke-
sempatan:   sekalian   anggota   diberi   ~
untuk menunjukkan keterampilannya
luasa ark l leluasa
luat a luah; luak; mual;
meluat v berasa hendak muntah; meluah;
meloya: saya ~ tercium bau bangkai tikus
itu
luba n nama tumbuhan palem, Eugeissona
luban n dupa;
–  jawi  dupa  dr  kayu  kemenyan,  Styrax
benzoin; kemenyan
lubang  n  1  liang;  2  lekuk  di  tanah  dsb:
Bapak menggali — untuk menanam pisang
gali  –  tutup  –  (gali  –  timbun  –),  pb
berhutang  untuk  membayar  hutang  yg
lain; barang siapa menggali — ia sendiri
akan terperosok ke dalamnya, pb barang
siapa yg berniat (berbuat) jahat terhadap
orang   lain,   ia   sendiri   akan   mendapat
kecelakaan;
1
2
luasa?? lubuk

– angin lubang di atas pintu atau tingkap
untuk keluar masuknya angin; — hidung
dua   lubang   yg   ada   di   hidung   untuk
menghirup  atau  menghembuskan  udara
dr paru-paru; — jarum ki bahaya; mala-
petaka: dng melalui perjuangan yg berat,
akhirnya lolos dr — jarum; — kepundan
mulut  gunung  berapi;  kawah  gunung;  –
kulit pori-pori (kulit); — kunci lubang pd
daun   pintu   tempat   memasukkan   anak
kunci;  –  kuping  lubang  pd  telinga  (di
dalamnya  terdapat  gendang  telinga);  –
lengan lubang pd bagian baju di pangkal
lengan;   –   spion   lubang   kecil   untuk
mengintip;
berlubang v 1 ada lubangnya: kelapa itu
~ digerek tupai; 2 berlekuk (tt tanah dsb):
jalan yg baru dibangun itu sudah ~ krn
air hujan;
berlubang-lubang  v  berlubang  banyak;
berlekuk-lekuk (tt tanah);
melubangi  v  1  membuat  lubang  pada;
menjadikan  berlubang:  para  pekerja  ~
kayu dng bor; 2 menggali untuk membuat
lubang:  Ayah  sedang  ~  kebun  belakang
untuk menanam pohon itu;
pelubangan v lubang di tanah yg sengaja
digali untuk memerangkap binatang
lubang n belut yg besar
luber  /lubér/  v  melimpah;  meluap;  me-
lembak;
luberan n sesuatu yg meluber
lubuk n 1 bagian dasar sungai, danau, laut
tempat    lekan    berkumpul;   luak:   me-
nangkap ikan di –; 2 ark jeluk; berlekuk
dalam: piring –; pinggan –;
–  akal  lautan  (tepian)  ilmu  (budi),  pb
sangat luas dan banyak pengetahuannya;
lain  ladang  lain  belalang,  lain  –  lain
ikannya,   pb   tiap-tiap   negeri   ada   adat
lestiadatnya sendiri; batu jatuh ke –, pb
hilang  lenyap  (orang  yg  meninggalkan
tempat); tahu di dalam –, pb tahu benar

lubuk?? lugas
880
akan  seluk  beluk  suatu  perkara;  –  men-
jadi pantai, pantai menjadi –, pb segala
sesuatu tiada tetap;
– hati batin; dalam hati; — jiwa lubuk hati
lubuk  n;  luak:  di  –  sungai  sebelah  barat
banyak terdapat ikan darat
lubur ark l belubur
lucah  a  keji;  cabul;  hina  sekali;  tidak  so-
pan; tidak senonoh: jangan sampai kamu
mengucapkan kata-kata –
kelucahan  n  keaiban;  kekejian;  keca-
bulan
lucu  a  jenaka;  menggelikan  hati;  menim-
bulkan tertawa: pelawak itu — sekali
melucu  v  berkata  (berbuat)  sesuatu  yg
menggelikan hati: ia pandai ~;
kelucuan n kejenakaan
lucup  v  masuk  ke  dalam  (terbenam)  spt
paku ke dl papan, duri ke dl daging, atau
penyelam ke dl air;
melucup v hilang masuk ke dalam: duri
itu — ke telapak tangannya
lucut,  melucut  v  lepas  atau  terlepas  (dr
genggaman, pegangan, lekatan, dsb);
melucuti  v  1  melulusi  (pakaian,  per-
hiasan, dsb); membuka (kedok, selubung,
dsb): ~ pakaian; 2 merampas senjata (yg
dipegang): ~ senjata tawanan perang;
melucutkan  v  menanggalkan  (pakaian,
perhiasan, dsb); melepaskan (tali, lekatan,
dsb); meluluskan (cincin, gelang, dsb);
terlucut v terlepas (dr badan, pegangan,
dsb): ~ kain dr badan;
perlucutan  n  perbuatan  (hal  dsb)  me-
lucuti
lucut a lecet; terkelupas (tt kulit dsb);
melucut v lecet; mengelupas (tt kulit dsb)
lucut a hilang;lenyap;
melucutkan  v  1  melenyapkan;  meng-
hilangkan; 2 mencelakakan
lucutan  n  Fis  pelintasan  muatan  melalui
gas,   lazimnya   disertai   latu,   peredaran
busur, bunga api, atau korona
1
2
3
ludah  n  air  yg  keluar  dr  mulut;  air  liur:
tempat –;
–  sirih  ludah  yg  berwarna  merah  krn
makan sirih;
menjilat  –,  pb  menarik  apa  yg  telah
diucapkan;
berludah  v  1  mengeluarkan  ludah:  krn
sedang  sariawan  ia  sering  ~;  2  mem-
buang  ludah;  menyemburkan  ludah:  di-
larang ~ di sembarang tempat;
meludah v menyemburkan ludah; mem-
buang
tempat;
ludah:
jangan
~
sembarang
~  ke  langit,  muka  juga  yg  basah,  pb
melawan   atau   membantah   orang   yg
berkuasa,   akhirnya   (dirinya)   mendapat
kesusahan atau kesulitan;
meludahi v meludah  (berludah) pd: aku
dihina seolah-olah orang ~ mukaku;
meludahkan v 1 menyemburkan ludah; 2
menyemburkan  dr  mulut:  setelah  batuk-
batuk akhirnya dia ~ darah;
peludahan  n  tempat  ludah  (terbuat  dr
kuningan dsb)
ludat n tumbuhan api-api daun lebar; api-
api putih, Avicennia officinalis
ludes a habis sama sekali; binasa sama se-
kali;  licin  tandas:  dl  waktu  singkat,  100
toko — dimakan api
luding n ikan tenggiri, Scomberomorus
ludruk  n  kesenian  rakyat  Jawa  Timur  sj
sandiwara yg dipertontonkan dng menari
dan menyanyi
lugas a 1 bersifat apa adanya; mengenai yg
pokok (yg penting dan perlu) saja: kata-
katanya selalu –,  tidak pernah menyim-
pang ke sana kemari; 2 sifat spt apa ada-
nya;  lugu;  polos;  serba  bersahaja;  serba
sederhana: dandanannya –, tidak ada yg
menyolok; 3 tidak berbelit-belit: kalimat-
kalimatnya  –;  4  objektif;  tidak  bersifat
pribadi: laporannya –;

1
881
lugu?? lukis
kelugasan  n  1  hal  mengenai  yg  pokok
(yg penting, yg perlu): pembicaraan dila-
kukan dng bertolak dr asas kehematan, ~,
dan  keefisienan;  2  kesederhanaan;  ke-
luguan;  kepolosan:  ~  dl  sikap  dan  cara
bertandingnya   mempunyai   daya   tarik
tersendiri;  3  perihal  tidak  berbelit-belit
(ttt bahasa, kalimat): ~ kalimat-kalimat yg
diutarakannya memudahkan pemahaman
bagi yg mendengarnya
1
lugu a tidak banyak tingkah; bersahaja; se-
wajarnya; apa adanya: orang-orang desa
pd  umumya  masih  banyak  yg  –,  sopan,
dan hormat kpd orang lain
lugu a puas; kenyang
lugut n miang; selara
luhmahful   n   isl   papan   yg   bertuliskan
2
ketentuan-ketentuan
manusia dan dunia
mengenai
nasib
luhung  a  luhur;  tinggi;  mulia:  Mangku-
negara    IV    menulis    Wedatama    dng
maksud  agar  orang  Jawa  menghayati
ilmu –
luhur a tinggi : demi cita-cita yg –, ia rela
hidup menderita;
meluhurkan v menganggap (memandang
dsb  luhur;  memuliakan;  menghormati:  ~
nama orang tua
keluhuran  n  kemuliaan;  kebesaran:  ~
budinya  membuat  orang  bersimpati  ke-
padanya
lulai n nama tumbuhan, Carcinia;
luik, meluik v 1 meleleh ke luar ( tt barang
cair yg pekat) spt air gula, nanah: nanah
~ dr boroknya; 2 meludah-ludah (tt orang
yg  hendak  muntah):  sehabis  mencium
ban busuk itu, ia ~ saja
luing n nama pohon, Ficus hispida
2
luing  n  nama  binatang  lipan;  binatang
kecil berkaki seribu
luluh  n  adukan  pasir,  semen,  dsb  (untuk
membuat dinding tembok); lepa
1
2
lulum v, melulum v 1 mengulum; 2 men-
jilat-jilat   (jari   dsb):  ia   senang   ~  jari
sesudah makan durian
luk n keluk (pd keris): keris itu mempunyai
– ganjil
luka n 1 belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pd
kulit krn kena barang yg tajam dsb: –nya
dalam   dan   lebar;   2   menderita   luka:
kakinya — terantuk besi;
siapa  –  siapa  menyiuk,  pb  yg  merasa
tersindir,  dialah  yg  berbuat  sesuatu  sbg
yg disindirkan itu;
–  bakar  luka  krn  kena  api;   –  hati,  ki
sakit hati; — parah luka yg sangat berat
(serasa hampir tidak tertolong);
melukai  v  1  menjadikan  luka  pd:  ~  ta-
ngannya  sendiri;  2  ki  menyakiti  (hati):
perbuatannya   itu   sangat   ~   hati   ke-
luarganya;
terluka v 1 menderita luka; telah dilukai;
tidak  sengaja  dilukai:  kakinya  ~  kena
pecahan kaca; 2 berasa sakit krn diejek,
diremehkan,  dsb  (tt  hati  atau  perasaan):
hatinya   ~   krn   diremehkan   temannya
sendiri
lukah n alat penangkap lekan (sj bubu) yg
dipasang di dl air yg tidak berapa dalam;
–nya mengena, ki tipu dayanya berhasil;
menahan — di penggentingan, pb mencari
untung   pd   waktu   ada   kerusuhan   dsb;
menyandang    –    tiga,    pb    melakukan
pekerjaan yg sulit, meskipun tidak berat;
melukah v menangkap ikan dng lukah
lukat  v,  melukat  v  terlepas  (tt  barang  yg
dilekatkan)
lukeh  /lukéh/  n  nama  tumbuhan,  Tacca
pinnatifida
lukis v, melukis v menggambar indah;
melukiskan  v  1  melukis  untuk  orang
lain: ia  sedang  ~ adiknya  pemandangan
di   sebuah   danau;   2   ki   menceritakan
(menggambarkan);  karangan  itu  ~  ke-
hidupan desa yg aman dan damai;

luks?? lulus
882
terlukis  v  1  sudah  dilukis  (digambar);
tergambar:  semua  tanaman  hias  di  ru-
mahnya sudah ~ di dl buku gambarnya; 2
ki  terkesan:  suka  duka  yg  kualami  ~  di
hatiku;
terlukiskan  v  ki  terceritakan:  sakit  ha-
tinya yg mendalam tidak ~ dng kata-kata,
hanya dapat dirasakan;
lukisan n 1 hasil melukis, gambar(an) yg
indah-indah;  2  ki  cerita  atau  uraian  yg
melukiskan sesuatu (hal, kejadian, dsb);
pelukis   n   orang   yg   pandai   melukis
(seniman dl seni lukis)
luks  a  indah,  elok,  dan  mahal  harganya;
mewah:   dilarang   mengimpor   barang-
barang –;
luku n alat pertanian tradisional suku Jawa
yg terbuat dr kayu besi lancip bercabang
dua   yg   runcing   ujungnya   bentuknya
sederhana untuk mengolah tanah;
meluku n membajak (sawah)
lukut n 1 nama pohon, Symplocos fascicu-
lata; 2 nama tumbuhan (paku), Platycerium
–   paya   nama   tumbuhan,   Baccaurea
wallichii
luli n 1 kapas yg dipegang ketika memintal
benang;  2  kayu  penggulung  kapas  yg
akan dipintal;
meluli v menggulung kapas pd luli
luli n nama ikan Taut, Harpodon nehereus
1
luluh a 1 remuk sama sekali; hancur men-
jadi  kecil-kecil  (spt  serbuk);  2  ki  sedih
sekali  (tt  hati):  –  hatinya  mendengar
pengakuannya;
– lantak hancur sama sekali;
meluluhkan  v  1  menghancurkan  lumat-
lumat;  2  ki  menyebabkan  sedih  sekali:
jawaban itu ~ hatinya;
luluhan n remukan; hancuran
luluk n lumpur;
berluluk v berlumpur; terpalit lumpur;
tidak  ~  mengambil  cekarau,  pb  mendapat
untung   tidak   dng   bersusah   payah;   ke
1
2
1
2
sawah tidak ~ ke ladang tidak berarang,
pb tidak mau bekerja; pemalas;
terluluk  v  sudah  gembur  berlumput  (tt
sawah   dan   siap   untuk   ditanami):   sa-
wahnya sudah ~
luluk kl n mata-mata;
meluluk    v   memata-matai;    mengintai
(musuh): ~ musuh;
peluluk  n  orang  yg  memata-matai  atau
mengintai (musuh dsb)
berlulut  n  bergosok  badan  (menggosok
badan sendiri) dng lulut;
lulup  n  kulit  kayu  bagian  dalam  (dapat
1
2
digunakan sbg tali)
lulur  n  melulur  v  1  melincir  masuk  dng
mudah;    meluncur:    jangankan    makan
keras, susu pun tidak dapat ~ ke dl perut-
nya; 2 menelan: ular itu ~ tikus;
~ bersetungging, pb mengerjakan sesuatu
krn terpaksa (malu, takut, dsb)
lulur n bedak kuning dng wangi-wangian
untuk  membersihkan  badan  dan  meng-
haluskan kulit;
melulur  v  menggosok  (melulut)  badan
dng lulur
lulus v 1 dapat masuk atau lalu (ke dl atau
dr lubang dsb): benang sebesar itu tidak
dapat — ke dl lubang jarum; 2 dapat tepas
atau  lucut  (spt  gelang  dr  tangan  atau
cincin  dr  jari):  setelah  dibasahi  dng  air
sabun   dapatlah   cincin   –   dr   jarinya;
3 terperosok masuk (spt kaki ke dl lantai
bambu  dsb);  4  berhasil  (dl  ujian);  dapat
melalui  dng  baik  (dl  menghadapi  segala
cobaan):   dl   ujian   itu   semua   murid
dinyatakan –; 5 hilang lenyap: rumahnya
– tertimbun tanah longsor; 6 lelap, tidak
dapat   ditebus   lagi   (tt   barang   gadai):
perhiasan yg digadaikannya sudah –;
sudah — maka hendak melantai, pb sesudah
celaka   baru   ingat;   –   tidak   berselam
hilang    tidak   bercari,    pb    orang    yg
menderita  sengsara  tetapi  tidak  ada  yg

883
1
lulut?? lumpang
mau menolong; — jarum — kelindan, pb
jika   maksud   yg   satu   sudah   tercapai
maksud   yg   lain-lain   dapat  diharapkan
tercapai  pula;  tak  –
masuk akal;
melulusi    v
pd  akal,  ki  tidak
melucuti;
menanggalkan
(pakaian  dsb):  ~  pakaian  anaknya  yg
baru pulang sekolah;
meluluskan v 1 melalukan (membiarkan
masuk);   2   melucutkan   (gelang   dsb);
3  mengizinkan;  mengabulkan  (permin-
taan dsb): ~ permohonan mereka; 4 men-
jadikan  lulus  (berhasil  dl  ujian);  5  me-
lepaskan (dr kurungan, tahanan, dsb) me-
loloskan; melarikan: ia berhasil ~ diri dr
kepungan musuh;
~ diri meloloskan diri;melarikan diri
lulusan n yg sudah lulus di ujian: ~ SMA;
kelulusan n keguguran (melahirkan anak
sebelum masanya);
selulusan  n  1  seperangkat  (tt  pakaian);
satu   setel:   pakaian   ~;   2   seibu   tidak
sebapak (tt saudara): saudara ~
melumari v 1 melumuri; mengotori (dng
minyak, darah, dsb); mencemari; menodai
lumas,  melumas  v  menyapu  (dng  kapur,
minyak,  dsb);  mengoles:  ia  ~  tubuhnya
dng lilur;
pelumas n minyak agak kental yg digu-
nakan  untuk  melicinkan  (melancarkan)
jalannya mesin mobil dsb; minyak pelicin
lumat a halus benar (spt tepung dsb)
melumatkan v 1 menumbuk halus-halus:
ibu ~ beras hingga menjadi tepung untuk
membuat  kue;  2  ki  menghancurkan:  ~
musuh
lumayan  a 1 agak banyak; sedang; cukup
juga: tidak banyak, tetapi –; pangkatnya
tinggi  dng  gaji  –;  2  agak  baik  (cantik,
pandai,  dsb);  sedang;  cukup:  tubuhnya
tinggi   semampai,   dan      parasnya   –;
permainannya –, tidak terlalu jelek
lumbun v (daun) keladi;
–  jawa  tumbuhan  merambat,  Willugh-
beia coriacea
lumbung    n    tempat    menyimpan    padi;
rengkiang
lumer  /lumér/  a  1  cair;  encer;  leleh:  baja
hanya dapat dicetak dl keadaan –; 2  ki
mau menurut; tidak berkeras lagi: setelah
dinasihati, — juga hatinya
melumer v meleleh; menjadi cair: aspal
akan ~ apabila dipanasi;
melumerkan  v  menjadikan  lumer;  me-
nyebabkan   lumer;   melelehkan:   pema-
nasan akan ~ baja;
pelumeran  n  hal  melelehkan:  ~  es  di
kutub  telah  menaikkan  permukaan  laut
setinggi 70 meter
lumi-lumi n ikan laut; ikan luli, Harpodon
nehereus
luminositas n kecemerlangan
lumpang n 1 perkakas dibuat dr kayu atau
batu yg bertekuk di tengahnya untuk me-
numbuk  beras  dsb;  2  ark  lesung;  3  kl
laras meriam
1
lulut   n   bedak   dng   bau-bauan   untuk
membersihkan badan;
melulut  v  menggosok  (menyapu)  badan
dng lulut;
pelulut v orang yg pekerjaannya melulut
lulut a 1 jinak (tt binatang); menurut; tidak
takut-takut  lagi  (tt  anak);  tunduk  patuh;
tidak  melawan  lagi:  kucing  itu  sudah  –
kepadanya; anak kecil itu — pd tantenya;
2 jatuh hati; menaruh cinta kpd
lumai,   –   hutan   n   nama   sj   tumbuhan
(perdu), Blumea lacera
lumang,  berlumang  v  berlumur:  ~  dng
lumpur (minyak, darah, dsb);
melumangkan v 1 melumurkan; 2 ki me-
nodai; menghinakan
lumar,  berlumar  v  berlumur;  kotor  atau
terpalit-palit  oleh  minyak  (darah  dsb):
tangannya ~ minyak goreng;
2

lumpia?? lumut
884
lumpia n nama penganan berupa dadar yg
diisi  daging,  rebung,  dsb,  lalu  digulung
dan digoreng
lumping  n  lumpang  yg  berbentuk  bulat
dan persegi
lumpuh a  lemah dan tidak bertenaga atau
tidak   dapat   bergerak   lagi   (tt   anggota
badan, terutama kaki): kakinya — setelah
menderita sakit panas yg lama, 2 ki tidak
berjalan (berlangsung) sebagaimana mes-
tinya: akibat perang saudara yg berlarut-
larut  perekonomian  negara  itu  –  sama
sekali;
bagai  si  –  hendak  merantau,  pb  tidak
mungkin mengerjakan;
melumpuhkan  v  menyebabkan  lumpuh
(tidak bertenaga lagi, tidak dapat berjalan
atau berfungsi lagi, dsb): kecelakaan itu ~
kakinya;
kelumpuhan n perihal lumpuh
lumpuk,  melumpukkan  ark  v  mengum-
pulkan; menghimpun
lumpur  n  1  tanah  yg  lunak  dan  berair;
tanah becek; luluk; 2 ki lembah kehinaan,
kenistaan;
beroleh — di tempat yg kering, pb men-
dapat   kesusahan   yg   tidak   disangka-
sangka;  takut  akan  –,  lari  ke  duri,  pb
menghindarkan   diri   dr   kesusahan   yg
kecil,  jatuh  ke  dl  kesusahan  yg  lebih
besar;
–   aktif   massa   setengah   cair   yg   di-
singkirkan   dr   air   limbah   yg   mudah
mengalir,dan    kemudian    diaerasi    dan
dibiaki  mikroba  aerobik  sehingga  hasil
akhirnya   berwarna   coklat   tua   sampai
cokelat  keemasan;  –  ketam  lumpur  di
pantai laut;
berlumpur  v  1  ada  lumpurnya;  2  kena
lumpur;  kotor  oleh  lumpur;  3  berendam
atau  berguling-guling  di  air  yg  banyak
lumpurnya  (tt  kerbau,  babi,  dab);  ber-
kubang;
seekor  kerbau  ~  semuanya  berlabur,  pb
seorang    berbuat    jahat,    seluruh    ke-
luarganya  beroleh  nama  yg  buruk;  ke
sawah  ~  ke  ladang  berarang,  pb  tiap
pekerjaan ada kesukarannya;
pelumpuran  n  tempat  yg  banyak  lum-
purnya
lumrah  a  biasa;  lazim;  umum:  kalah  dan
menang adalah hal yg –
kelumrahan n perihal lumrah; kelaziman
lumsum  n  uang  biaya  yg  dibayarkan  se-
kaligus   kpd   petugas   yg   akan   melak-
sanakan tugas luar
lumur, berlumur v bergelimang (terlumas,
terpalit-palit,  dsb)  oleh  (lumpur,  darah,
minyak, dsb): jatuh ~ darah;
berlumuran v berlumur;
melumur  v  menyapu;  mengolesi:  ia  ~
seluruh tubuhnya dng krem
melumuri v melumur;
melumurkan   v   melumaskan;   mengo-
leskan:  ia  ~  param  pd  tangannya  yg
terkilir;
lumuran v 1 hasil melumurkan; lumasan;
olesan;  2  noda  yg  kotor  (spt  minyak,
lumpur, dan darah): ~ darah
lumus  a  terpalit  (oleh  barang  yg  kotor)
berlumuran:  sepatunya  –  bajunya  lum-
pur;
seorang  makan  cempedak,  semuanya  –
oleh  getahnya,  ki  seorang  yg  bersalah,
semuanya mendapat nama yg tidak baik;
berlumus  a  berlumur  (dng  barang  yg
kotor); bercemar
lumut n tumbuhan hijau atau kuning kecil-
kecil  yg  tumbuh  banyak  dan  berkelom-
pok   membentuk   bantalan   (hamparan)
rnenyerupai beledu pd batu, kayu, tanah,
atau tembok yg lembap, Bryophyta; kulat;
–   ekor  kuning  ganggang,  Utricularia
flexuosa;   –   hati   kelompok   tumbuhan
lumut  yg  bentuknya  menyerupai  hati;  –
karang bunga karang; sepon;

885
berlumut   v   ada   lumutnya;   ditumbuhi
lumut: dinding yg lembap itu mulai ~;
berlumutan  n  penuh  ditumbuhi  lumut:
pohon tua itu ~
lunak  a  1  lembut;  empuk:  pasien  hanya
diperbolehkan menyantap makanan yg –;
2  ki  tidak  lekas  marah;  sabar;  tidak  ter-
lampau keras mempertahankan pendirian-
nya   dsb:   mereka   termasuk   golongan
kaum nasionalis yg –;
–  disudu,  keras  ditakik,  pb  yg  penurut
diperlakukan dng lemah lembut, sedang-
kan yg melawan harus ditindak keras; –
gigi dr lidah, pb lemah lembut;
–  hati  tidak  keras  kepala;  mau  men-
dengar  kata; –   mulut  suka menurut  (tt
kuda);
melunak   v   menjadi   lunak;   menjadi
lembut  (hati,  sikap,  dsb):  matanya  yg
garang   menyala   itu,   lambat   laun   ~
kembali;
melunaki  v  memperlakukan  dng  lunak
(sabar, halus, dsb); membujuk
melunakkan  v  1  melembutkan;  meng-
empukkan  (makanan  dsb);  2  melembut-
kan (hati); meredakan atau menenangkan
(perasaan);
memperlunak  v  menjadikan  lebih  lem-
but:    para    buruh    ~    tuntutan    untuk
kenaikan gaji mereka;
kelunakan n kelembutan
lunar  1  n  bulan;  2  a  berhubungan  dng
bulan  atau  pergerakannya  mengelilingi
bumi
lunas n 1 Lay balok memanjang di dasar
perahu;  2  bagian  hawah,  pantat  (kuali
dsb)
lunas   v   beres   dan   selesai   dibayar   (tt
hutang);   terbayar;   lempas:   hutangnya
telah — ;
melunasi  v  1  membayar  hutang  hingga
lunas;  2  menunaikan  (kewajiban  dsb); 3
menebus    (hendak    memperbaiki)    ke-
1
2
lunak?? lundang

salahan  dsb:  ia  berusaha  ~  hutangnya
dng cara menyicil;
melunaskan v menjadikan lunas
lunau n lumpur (yg dihanyutkan banjir)
luncai ark a buncit; gendut (tt perut): si–
luncas  v  1  luput;  tidak  mengenai  sasaran;
meleset:  tembakannya  –;  2  sudah  lalu;
sudah lewat: gilirannya sudah –
luncung  a  lancip,  tetapi  tidak  runcing  pd
ujungnya: tikus itu – moncongnya;
dientak alu –, pb dikalahkan oleh orang
bodoh;
meluncungkan  v  melancipkan;  memo-
nyongkan (mulut dsb): ~ mulut
luncur,  meluncur  v  1  melorot  (di  tempat
yg   licin)   dng   cepat;   menggelongsor;
melungsur  turun:  anak  itu  ~  dr  gen-
dongan ibunya; 2 terlepas lulus; lucut (dr
genggaman   dsb);   3   lelap   (tt   barang
gadaian): barang yg digadaikan itu telah
~; 4 bergerak dng cepat (tt kereta, mobil,
dsb); 5 ki keluar dng lancarnya (tt kata-
kata);
berseluncur  v  bermain  meluncur-luncur
di tempat yg licin (di atas es dsb);
meluncuri v meluncur di bergerak cepat
di:  bergerak  cepat  di;  sebuah  kereta  ~
jalan yg sepi itu;
meluncurkan  v  1  melancarkan  turun:
akhirnya mereka berhasil ~ perahu itu ke
laut; 2  menjalankan (kereta,  mobil,  dsb)
dng cepat;
terluncur  v  1  terlepas  turun;  terlincir;
2 keluar tanpa disadari (tt kata-kata);
peluncur n 1 model pesawat terbang yg
tidak  bermesin;  2  alat  untuk  meluncur
atau meluncurkan;
peluncuran  n  1  jalan  (tempat)  untuk
meluncur; 2 perihal meluncurkan
luncuran  n  1  hasil  meluncur;  2  tempat
untuk meluncur
lundang n  pangsa;  ruang  (petak)  dl  buah-
buahan: durian se –

lundi?? luntur
886
lundi  n  larva  (bakal)  kumbang  yg  berupa
ulat putih yg hidup di dl tanah
lundu n ikan sungai (air tawar), badannya
spt belut tetapi pendek, Macrones gulio
lundu a pohon; Antidesma corioceum
1
lung n 1 garis yg berlekuk; keluk; 2 busur
panah
lung a peti jenazah yg tidak berdasar biasa
digunakan  sbg  penutup  mayat  dl  liang
kubur
lung n petasan besar
1
lungguh  kl  v,  melungguh  v  duduk:  per-
maisuri ~ dekat baginda
lungguh ark n tanah garapan yg diberikan
kpd    pegawai    kerajaan    sesuai    dng
kedudukannya   (jabatannya)   sbg   peng-
ganti gaji
lungkah a lekang; melotok; mudah terlepas
(kulitnya, bijinya, daging buahnya, dsb):
rambutan aceh –;
lungkang n selokan; parit; pelimbahan
lungkum a berbentuk setengah bulatan (spt
tutup   nasi   atau   tempurung   separuh);
mungkum
lunglai a lemah sekali: — seluruh badannya
mendengar berita musibah itu
1
2
2
3
2
lunglung    n
elegans
tumbuhan,
Aromadendron
melunjurkan   v   mengunjurkan;   melu-
ruskan   (kaki   ketika   duduk   atau   ber-
baring):  ia  duduk  dng  ~  kakinya  ber-
malas-malasan
terlunjur  v  terjulur;  terunjur  lurus  (tt
kaki)
lunta a terlunta
terlunta-lunta    a    dl    keadaan    selalu
1
2
menderita kesusahan
luntang  n  sepotong  kayu  atau  buluh  yg
ringan, sepanjang satu depa diberi berkail
untuk memancing ikan; peluntang;
meluntang  v  menangkap  ikan  dng  lun-
tang;
peluntang  n  1  alat  untuk  meluntang;
2  orang  yg  meluntang  (menangkap  ikan
dng luntang)
luntang, luntang-lanting v 1 terayun-ayun
ke sana sini; 2 luntang-lantung;
–  lantung  v  1  berkeliaran  kesana  sini;
bertualang;   2   menganggur   (tidak   be-
kerja), hanya berjalan ke sana kemari
lungse  /lungsé/  a  1  lesu;  2  lewat  waktu;
kasip
lungsin  n  benang  yg  membujur  barang
tenunan
lungsur,  melungsur  v  meluncur  turun;
longsor
lungsur,  lungsuran  n  (pakaian  dsb)  yg
telah   terpakai;   pakaian   bekas   (barang
lama dsb)
lungun n peti mati pd suku Dayak
lunjak l lonjak
lunjur,  berlunjur  v  mengunjurkan  (me-
luruskan)  kaki  ke  depan  ketika  duduk;
merentangkan kaki: ~ duduk;
1
2
luntur a 1 berubah atau hilang warnanya (tt
cat, pakaian, emas sepuhan, dsb): kain ini
ditanggung tidak –; 2 ki goyah, berubah
(tt   pendirian,   keyakinan,   dsb):   akibat
tekanan  fisik  dan  mental  dr  penjajah,
tidak  sedikit  pemimpin  yg  –  pendirian-
nya; 3 ki menjadi kurang atau hilang (tt
kepercayaan, cinta kasih, dsb): ia merasa,
cinta  kasih  tunangannya  mulai  –;  4  ki
turun  (tt  kemegahan,  nama  baik,  dsb):
pamornya  di  kampus  itu  sudah  –;  5  ki
tidak  manjur  lagi  (tt  mantra,  kesaktian,
dsb):  jangankan  jampi-jampi, mantra  yg
sakti pun dapat –;
meluntur   v   menjadi   luntur   atau   ber-
kurang (tt rasa cinta, warna, dsb)
melunturi  v  luntur  warnanya  dan  me-
ngenai (pakalan, kain, dsb) yg lain: kain
ini dicuci tersendiri krn akan ~ yg lain;
melunturkan    v
babkan) luntur;
menjadikan
(menye

887
2
luntur?? luput
kelunturan v 1 terkena warna dr barang
lain luntur; hal luntur
2
luntur  a  mudah  keluar,  lancar  keluar  (tt
buang air);
meluntur  v  gampang  buang  air  (untuk
cuci perut dsb);
peluntur  n  alat  untuk  cuci  perut  (me-
mudahkan buang air)
lunyah a gembur dan lunak (tt tanah sawah
sehingga siap ditanami);
melunyah   v   1   menginjak-injak   tanah
supaya  gembur  dan  lunak  sehingga  siap
ditanami:  kerbau  ~  sawah;  2  meninju;
menumbuk: tadi ia ~ punggungku
lunyai a kumal; lusuh (tt pakaian dsb)
lup n alat terdiri dr kaca (lensa) yg diberi
bergagang dsb yg dapat membuat benda-
benda  kecil  kelihatan  lebih  besar;  kaca
pembesar
lupa  v  1  tidak  ingat  lagi;  tidak  ada  dl  pi-
kiran (ingatan) lagi: ia sudah – peristiwa
itu;  2  tidak  teringat:  dia  –  membawa
buku  catatan;  3  tidak  sadar  (tahu  akan
keadaan  dirinya,  sekelilingnya,  dsb);  4
lalai;  tidak  acuh:  jangan  –  akan  ke-
wajibanmu untuk belajar;
kacang  –  akan  kulitnya,  pb  tidak  tahu
diri; lupa kpd asalnya;
–   akan   dirinya   tidak   sadarkan   diri;
pingsan; — daratan bertindak (bersikap)
tanpa menghiraukan harga diri (sehingga
melampaui  batas);  tidak  peduli  apa-apa
lagi; — diri tidak sadar akan dirinya;
lupa-lupa  ingat  adv  1  tidak  lupa,  tetapi
tidak  ingat  benar  (masih  ingat,  tetapi
kurang terang); agak lupa; 2 sudah lemah
ingatannya (tt orang tua dsb);
melupai v ark lupa akan (sesuatu);
melupakan  v  1  lupa  akan;  tidak  ingat
akan:  sekali-kali  tidak  boleh  ~  nasihat
orang  tua;  2  menjadikan  lupa;  meng-
hapus   dr   ingatan:   sudilah   Saudara   ~
perselisihan kita itu; 3 melalaikan; tidak
mengindahkan:  dia  dipecat  krn  telah  ~
kewajibannya;
terlupa  v  tiba-tiba  (tidak  sengaja)  lupa;
tidak teringat;
lupa-lupaan  v  1  pura-pura  lupa;  2  sering
lupa;
pelupa n orang yg lekas lupa;
kelupaan n 1 perihal lupa; 2 terlupa; ti-
dak teringat; ada yg dilupakan
lupa-lupa n gelembung udara dl perut ikan
lupat  n  siput  laut  yg  dapat  dimakan  dan
kulitnya dijadikan buah baju
lupi ki n  papan  tebal  yg  dipasang  di  bibir
perahu sebelah depan dan belakang untuk
pelindung
lupuh,  melupuh  v  memukul  (bambu)  su-
paya pipih spt papan;
pelupuh n 1 belahan bambu yg dipukuli
sehingga  pipih  spt  papan;  2  orang  yg
melupuh
lupuk n nama tumbuhan memanjat, Adenia
1
acuminata
lupung,   –   jantan   n   nama   tumbuhan,
Antidesma velutinosum
luput  a  1  hilang;  lepas  (dr):  –  dr  mata,
tidak  kelihatan  lagi;  –  dr  hati,  tidak
teringat lagi; 2 tidak terjangkau dsb; lepas
dr: kelakuannya — dr pengamatanku; hal
itu  –  dr  perhatiannya;  3  terhindar  (dr);
terlepas (dr): — dr sergapan musuh; — dr
tuduhan;  4  tidak  kena;  meleset;  salah:
tembakannya –
meluputkan   v   1   menghilangkan   (dr
ingatan,  hati,  dab);  2  melepaskan  (diri);
menghindarkan  (diri);  mengelakkan  (se-
rangan,  tuduhan,  pukulan,  dsb);  3  men-
jadikan tidak kena (meleset): dng sengaja
dia ~ tembakannya;
terluput  v  terhindar  (dr);  terlepas  (dr);
bebas   (dr):   tiada   seorang   pun   ~   dr
tuntutan hukum; baru saja kampung itu ~
dr   bahaya   banjir,   sekarang   terancam
bahaya penyakit muntah berak

1
lurah?? lusin
888
1lurah  n  1  lembah;  jurang;  2  alur  (lekuk
memanjang)  di  tepi  papan:  –  papan  ini
tidak dalam;
ke   bukit   sama   mendaki,   ke   –   sama
menurun, pb seia sekata;
– hidung alur hidung;
berlurah  v  ada  lurahnya;  mempunyai
lurah: bukit itu ~ dalam sekali
~ di balik pendakian, pb ada maksud lain
yg tersembunyi
lurah  n  1  kepala  pemerintah  daerah  yg
paling bawah; kepala kampung (desa); 2
kepala   atau   pemimpin   suatu   bagian
pekerjaan;
kelurahan  n  1  daerah  pemerintahan  yg
paling  bawah  yg  dipimpin  oleh  seorang
lurah; 2 kantor (rumah) lurah
lurik  n  kain  tenun  yg  coraknya  bergaris-
garis,   pd   umumnya   berwarna   gelap,
cokelat biru  tua, hijau: ia  sangat  pantas
memakai kain kebaya — dr Yogyakarta
luru  ki,  meluru  v  mengejar  dng  cepat
(hendak menyerang, menerkam, dsb)
lurub n kain dsb penutup kurung batang;
melurubi   v   menutupi   seluruhnya   dng
kain  dsb:  dia  ~  badannya  dng  selimut
tebal
luruh v jatuh atau gugur krn sudah sampai
waktunya  (tt  buah,  daun,  rambut,  dsb):
daun petai — sekali setahun;
meluruh v 1 bertukar bulu (tt ayam dsb);
2 rontok (tt daun);
meluruhkan    v    menyebabkan    luruh;
2
1
menggugurkan;   merontokkan:   angin   ~
daun-daun tua
1
2
2
luruh  v  undur  (surut)  dr  maksud  semula:
ia — dr cita-citanya semula
luruh kl n daerah; daerah jajahan
lurus  a  1  memanjang  hanya  dl  satu  arah,
tanpa belokan  atau  lengkungan (tt  garis,
jalan, dsb); lempang:  batang pohon ini –;
2 tegak benar: berdiri –; garis yg tegak –;
3  ki  jujur;  polos:  dia  dapat  dipercaya
3
sebab  hatinya  –;  4  baik  (tt  budi  dsb);
tidak   sesat:   gadis   itu   cantik   dan   –
hatinya; jalan hidupnya benar-benar –; 5
tepat  benar;  betul;  6  harfiah,  kata  demi
kata (tt terjemahan); 7 kejur; tidak  lekal
(tt  rambut):  rambutnya  –  dan  hitam;  8
sejajar (tt garis): buatlah garis yg — dng
garis A-B;
– akal jujur; lurus hati; — tabung sangat
lurus hati;
berselurus v berlaku (bertindak) dng hati
lurus  (jujur):  krn  dia  selalu  ~  akhirnya
selamat juga;
melurus v menjadi lurus: sungai itu ber-
kelok-kelok,  tetapi  makin  dekat  ke  laut,
makin ~;
meluruskan v 1 membuat supaya lurus;
2   membetulkan   supaya   kembali   kpd
keadaan  yg  sebenarnya:  ~  pelaksanaan
hukum; 3 mengunjurkan (kaki): ia duduk
sambil ~ kakinya;
memperlurus   v   membuat   jadi   lebih
lurus;
kelurusan  n  1  perihal  lurus;  2  ki  keju-
juran;
selurusan n berhadapan benar; setentang;
selurusnya    adv    sebenamya;    sesung-
guhnya: saya mengatakan ini dng ~
lurut v luruh; gugur; rontok
lurut v, melurut 1 menjepit dan mengurut
dng jari: ~ rambut yg basah supaya air-
nya terperas; ~ daun kelor; 2 melucutkan
(meluluskan): ~ cincin dr jari; 3 menjepit
dan menggosok dng jari (supaya licin): ~
kertas  sigaret;  ~  daun  kawung;  4  me-
metiki  sampai  habis:  ~  buah-buahan;  5
ark  mengalir  (tt  air  sungai  dsb);  6  ark
mengelupas (daging dr tulang)
lusa n hari sesudah besok
lusin n satuan bilangan sebanyak dua betas;
dosin: dibelinya piring satu –, mangkuk
dua –
berlusin v dng bilangan lusin;

889
berlusin-lusin  v  beberapa  lusin;  banyak
sekali
lusuh  a  1  kumal;  renyuk  dan  kotor  (tt
pakalan); 2 kabur; pudar; tidak jelas lagi
warnanya (tt pakalan, kain, dsb);
melusuh v menjadi lusuh;
melusuhkan v membuat menjadi lusuh;
kelusuhan n perihal lusuh
lut a mempan; telap; dapat luka oleh sen-
jata; tidak kebal: orang itu tiada — oleh
senjata tajam
lutetium   /lutétium/   n   unsur   logam   dng
nomor atom 71, lambang Lu, dan BA =
174,  97,  yg  ditemukan  oleh  Auer  von
Welsbach pd  tahun 1905 dan Urbain pd
tahun 1907
luti  a  kumal,  hampir  lusuh  (tt  pakaian
dsb);
meluti   v   mengumal,   merenyuk-renyuk
(kertas dsb)
luti  n  (penyakit)  cacar:  anak  itu  kena  –,
sehingga boleh masuk sekolah dulu
lutu  ark  v,  melutu  v  1  memukul(i);  me-
nyerang   (dng   ganas);   2   ki   menimpa:
fitnah dan bala datang ~
lutu  n kotoran;
berlutu v ada kotorannya; kotor sekali (tt
muka dsb);
bersilutu  v  kotor  sekali  (tt  muka  dsb);
berlutu
lutung  n  kera  hitam  yg  berekor  panjang
(termasuk    jenis    Presbytio),    Pythecus
pyrrahus
lutut n (bagian kaki) pertemuan antara paha
dan betis yg bisa dilekukkan;
berdiri   bertegak   –,   duduk   dng   lutut
diangkat ke atas (didirikan);
bersaksi  ke  –,  pb  1  menjadikan  saksi
sahabat  atau  sanak  saudara; 2  minta  na-
sihat kpd orang yg bodoh;
1
2
1
2
lusuh?? luyu

bertemu  –  duduk  dng  merapatkan  kaki
(lutut);    bertongkat    (bertopang)    –,
duduk  dng  siku  (tangan)  diletakkan  di
lutut;
berlutut v 1 melipat(kan) lutut sbg tum-
puan  untuk  berdiri;  2  ki  bertekuk  lutut;
menyerah   (mengaku)   kalah:   akhirnya
Jepang ~ juga kpd sekutu;
melutut v ark berlutut
luweng  n  1  sumur  yg  dalam  sekali  yg
terdapat dl gua (di pegunungan); 2 lubang
yg     dalam;     3     balong     pd     tempat
pembakaran  kapur;  4  keran  (dapur)  yg
besar terbuat dr bata atau tanah;
meluwengkan  v  memasukkan  ke  dl  lu-
weng
luwes a pantas dan menarik: dng gayanya
yg   –   para   penari   mampu   memukau
penonton;  2  ki  tidak  kaku;  tidak  cang-
gung; mudah disesuaikan; fleksibel;
keluwesan n perihal luwes
luyak  a  terlampau  lunak  atau  lembik  (spt
nasi yg terlampau banyak airnya)
luyu   a   kelihatan   sangat   mengantuk   (tt
mata); ruyup: matanya — krn semalaman
tidak tidur
luyut,  berluyutan  v  melentur  atau  me-
lengkung   ke  bawah   krn  keberatan   (tt
dahan yg terlampau sarat buahnya);
meluyut v 1 berluyutan; 2 luyu; ruyup

M
890

1M, m /ém/ n 1 huruf ke-13
abjad  Indonesia;  2  (ditulis
dng  huruf  kapital)  lambang
bilangan      1.000       angka
Romawi;   3   (ditulis   dng   huruf  kapital
bergaris      atas)      lambang      bilangan
1.000.000   angka   Romawi;   4   ukuran
panjang, singkatan di meter (m)
M /ém/ n kp Masehi
2
ma?? mak
maab  n tempat pulang kembali
maaf n  1  ampun; pembebasan  dr tuntutan
(kesalahan,  kekeliruan,  dsb);  2  (permin-
taan  ampun)  ampunilah,  jangan  marah;
berilah izin (untuk melakukan sesuatu);
permaafan n pengampunan; perihal me-
maafkan
bermaaf-maafan  v  saling  mengampuni;
ampun-mengampuni;
maaf;
saling
memberi
memaafkan  v  memberi  maaf  pd  sese-
orang atas kesalahan dsb: dng tulus, dia ~
saudara-saudaranya;
maaf-memaafkan  v  saling  memaafkan:
setelah sadar, mereka ~;
pemaaf n orang yg selalu (suka) mema-
afkan
mabir?? tabir
mabrur a baik; diterima oleh Tuhan: haji
yg — ialah haji yg sempurna syarat dan
rukunnya
mabuk   v   1   berasa   pening   atau   hilang
kesadaran  (krn  terlalu  banyak  minum-
minuman  keras);  2  berbuat  di  luar  ke-
sadaran;   lupa   diri:   rupa-rupanya   dia
sudah –, dng permainan itu; 3 ki sangat
gemar (suka): dia seorang gadis yg baru
– berhias; 4 kl tergila-giIa; sangat berahi:
wajah  yg  mungil  dng  sinar  matanya  yg
lembut itulah yg membuat aku –;
–  di  enggang  lalu,  pb  sangat  tertarik
hatinya kpd orang yg belum dikenal; sbg
orang — gadung, pb pucat sekali;
–  agak-agak  tidak  berbuat apa-apa, ha-
nya  melamun  saja;  –  berahi  sangat  bi-
rahi; tergila-gila krn cinta; — bunga raya
mabuk  dan  mukanya  merah;  –  bunga
selasih sangat mabuk hingga terhuyung-
huyung;  mabuk  sehingga  tak  dapat  ber-
diri  tegak;  –  cendawan  mabuk  kepa-
yang; — darah 1 berasa pening krn me-
lihat  darah;  2  jatuh  pingsan  krn  banyak
mengeluarkan  darah;  3  mengamuk  krn
telah   melihat   darah;   4   suka   menum-
pahkan darah orang; — empat tiang ma-
buk  sekali;  –  kecukung  1  mabuk  krn
makan  biji  kecubung;  2  sangat  berahi
hinga lupa daratan; — kepayang 1 mabuk
krn makan kepayang; 2 ki tergila-gila krn
cinta;  3  agak  mabuk  sedikit;  –  laut  pe-
ning dan berasa mual atau muntah-mun-
tah  krn  naik  kapal  (perahu);  –  ombak
mabuk laut; — udara pening dan berasa
mual krn naik pesawat udara;
bermabuk-mabukan   v   membuat   diri
mabuk    secara    berlebihan:    ~    bukan
perilaku seorang pelajar;
memabukkan  v  1  menyebabkan  (mem-
buat) mabuk: minuman arak itu ~ ; 2 ki
menjadikan orang tergila-gila (jatuh cinta);
dimabuk  v  terganggu  oleh  (ingat-ingat,
pikiran, dsb);
~    angan-angan    ki    dilanda    harapan
(mengharapkan) yg tidak mungkin tejadi;
~   bayang-bayang   1   ki   ingin   beroleh
sesuatu  yg  mustahil  diperoleh;  2  me-
nanggung  cinta  yg  tidak  kesampaian;  ~
cinta  ki  dilanda  asmara;  tergila-gila  krn
cinta; ~ nasib ki sangat sedih memikirkan
nasib dirinya;
pemabuk  n  (orang)  yg  suka  atau  biasa
mabuk:  ~  tidak  boleh  mengimami  sem-
bahyang
mabul  v  berhamburan  (tt  kasur,  bantal,
dsb): kapuk kasur itu — krn kain kasurnya
sobek

891
2
macam??   madat
macam 1 adv keadaan suatu benda; jenis;
rupa: berbagai — permainan ada di tem-
pat itu; 2 n cara; (se)bagai; seperti;
– ragam berbagai macam; berbagai ra-
gam;  ~  tanaman  dipajang  dl  pamaeran
itu;
bermacam  a  berbagai(-bagai):  ~  obat
telah   diminumnya,   tetapi   belum   juga
sembuh;
mempermacam-macamkan  v  membuat
(memperlakukan dsb) bermacam-macam;
semacam  a  1  sejenis;  sebangsa;  sego-
longan:    hidup    orang-orang    ~    dia
memang  harus  prihatin;  2  seperti;  seba-
gai:  jaksa  tidak  dapat  menerima  kepu-
tusan hakim yg ~ itu
bermacam-macam    a    berbagai-bagai;
berjenis-jenis; berupa-rupa: ~ usaha telah
dilakukan   untuk   menasihati   anak   itu,
tetapi anak itu tetap saja keras kepala;
semacam  n  1  sejenis;  sebangsa;  sego-
longan:  anak-anak  ~  itu  memang  harus
dibimbing  dng  sabar;  2  spt;  serupa:  dia
sulit menerima perlakuan ~ itu
macan n binatang buas, yg suka memangsa
daging  binatang  lainnya,  ada  berbagai
macam   warna   bulunya,   loreng-loreng,
bertotol-totol, hitam, dan ada yg bercak-
bercak   hitam   pekat,   hidup   di   Asia
Selatan,  India,  Malaysia,  Indonesia;  ha-
rimau; Panthera pardus
–  loreng  harimau  yang  warna  bulunya
loreng; harimau tunggal;
–  tutul  harimau  yang  warna  bulunya
berbercak-bercak  hitam;  harimau   akar;
harimau buluh;
macang ark?? embacang
macapat  n  sistem konfederasi  yg  terdapat
dl masyarakat Jawa
macat?? macet
mace  /macé/  n  saudara  perempuan  ayah
atau ibu
macet /macét/ a 1 tidak dapat bekerja dng
baik   (tt   rem,   mesin);   sendat;   serat:
motornya — di tengah jalan; 2 ki terhenti;
tidak  lancar:  tabrakan  itu  menyebabkan
lalu lintas –;
kemacetan  hal  (keadaan)  macet:  pawai
itu mengakibatkan ~ lalu lintas
macis ark n korek api
mad n pemanjangan bunyi dl bahasa Arab
(bunyi  pendek  menjadi  bunyi  panjang):
dewan  hakim  mencatat  kesalahan  lafal
dan — tiap-tiap qari dng cermat
mada   ark   a   tidak   berperasaan;   tebal
telinga: ia berbuat sbg orang yg — saja
madah n 1 kata-kata pujian; 2 ki kata; ber-
panjang  –,  berkata  (menerangkan  dsb)
dng panjang lebar;
bermadah   v   1   memuji-muji;   meng-
ucapkan syair (sajak) pujian sambil ber-
seloka; 2 berkata: janganlah tuan hamba
~ spt itu;
memadahkan  v  mengatakan;  menutur-
kan; mengucapkan
2madah?? mad
madali kl n bunyi-bunyian
madaliun?? medalion
madam n nyonya (sebutan hormat bagi wa-
nita yg sudah kawin)
madaniah l madani
madar ark?? mada
madarat?? mudarat
1madat n 1 candu yg telah diolah melalui
proses  tertentu  dan  siap  untuk  diisap;
2 minuman atau mengisap candu;
bermadat minum madat;
pemadat  orang  yg  suka  atau  mengisap
madat;
pemadatan   1   proses,   cara,   perbuatan
memakai madat; 2 gemar melakukan atau
berbuat sesuatu yg kurang baik
2madat  n  menara  tempat  orang  berjaga
(berkawal  dsb);  dinding  atau  tembok  di
1

madi?? megep-megep
892
atas  atap  atau  di  menara,  diberi  ber-
lubang-lubang untuk mengintai atau me-
nembak
madi   a   (bersifat)   kebendaan:   mengenai
benda: hukum –
madia n (bagian) tengah
madona  n  1  suatu  perwujudan  Perawan
Maria,   biasanya   dl   hubungannya   dng
Yesus;  2  kata  sapaan  kehormatan  bagi
wanita yg terhormat; nyonya
madrasah      n   sekolah   atau   perguruan
1
2
(biasanya yg berdasarkan agama Islam)
madu n 1 istri sah yg lain seorang suami
dr pandangan istri pertamanya; 2 ki orang
yang menjadi saingan dl percintaan;
bermadu  v  mempunyai  madu:  jarang
perempuan ~ yang tidak pahit hati;
memadui v 1 menjadi madu thd; 2 mem-
beri bermadu (kpd istri): tega nian kau ~
istrimu yang semuda itu;
mempermadukan  v  menjadikan  (mem-
biarkan)  mempunyai  madu:  tidak  baik
seorang suami ~ istri pilihannya sendiri;
permaduan n poligami (hal perkawinan
seorang laki-laki dengan perempuan lebih
dari seorang)
madu  n  1  cairan  yang  banyak  mengan-
dung  zat  gula  yang  terdapat  pd  sarang
lebah  atau  bunga  (rasanya  manis);  2  ki
manis sekali: senyumnya manis bagai –;
di luar bagai — di dalam bagai empedu,
pb  kelihatannya  baik  (kata-kata,  tingkah
lakunya),   tetapi   sebenarnya   (hatinya)
jahat
kpd  Sang  Pencipta,  dimainkan  oleh  pa-
sangan pria dan wanita
maesan /maésan/ n nisan; mesan
maesenas  /maésénas/  n  (orang  kaya)  pen-
dukung  kebudayaan,  orang  yang  mem-
biayai kegiatan kebudayaan dan kesenian
mafela /maféla/ ark n syal (kain pembebat
leher)
mafhum  a  sudah  paham (mengerti,  tahu):
suratmu telah kuterima dan aku telah –
akan segala isinya;
mafia n 1 perkumpulan atau organisasi yg
bersifat  rahasia  yg  bergerak  di  bidang
kejahatan  (kriminal);  2  perkumpulan  ra-
hasia atau organisasi teroris politik;
– peradilan proses penyelesaian perkara
melalui pengadilan yg dikendalikan oleh
pihak yg ingin memenangi perkara
mafrusat    n  biaya  yg  dikeluarkan  untuk
membeli   perlengkapan   rumah   tangga
(untuk menikahi gadis Mesir)
magang n 1 calon pegawai (sudah bekerja,
tetapi  belum  mendapat  gaji  krn  masih
dianggap taraf belajar); 2 (bekerja) men-
jadi calon pegawai
memagang v bermagang
pemagang n magang
pemagangan  n  proses,  cara,  perbuatan
magang
magang a 1 ranum; terlalu masak (tentang
buah-buahan); 2 hampir masam (tt nira)
magasin n tabung berisi susunan peluru yg
dapat dipasang di bedil (pistol, senapan,
dsb)
mageirokofobia   /magéirokofobia/   n   Psi
fobia thd memasak
magel a 1 mengkal; setengah masak (belum
matang benar): ketela ini masih –, belum
masak  benar;  2  ki  belum  pandai  benar;
belum sempurna pengetahuannya, dsb
magep-magep?? megap-megap
1
2
madukara ki n 1 lebah; 2 kain sutera yang
berbenang emas
madumangsa n jenang (dodol) ketan hitam
yang   dibungkus   kertas   minyak   (ben-
tuknya bulat panjang)
madya?? madia
maengket /maéngkét/ n tarian yg berasal dr
Minahasa   untuk   mengucapkan   syukur

893
magersari  n  1  orang  yang  berumah  me-
numpang di pekarangan orang lain; orang
yang  tinggal  di  tanah  milik  negara  dan
sekaligus  mengerjakan  tanah  itu;  2  ark
pembantu orang yang bertransmigrasi
magfirah (magfirat) n ampun; maaf
1
magi  n  1  kekuatan  gaib;  2  upacara  yg
bersangkutan dng ilmu sihir;
–  putih  perbuatan  atau  kekuatan  gaib
yang bertujuan untuk menolong orang; –
hitam perbuatan dan kekuatan gaib yang
2
magersari?? magnetoelektrisitas

cegah melekatnya endapan; — perklorat
bahan pengering untuk menyerap embun
dr   gas   hasil   analisis   pembakaran;   –
silikat bubuk putih halus yg tidak larut dl
air;  –  stearat  garam  yg  digunakan  sbg
obat   pencahar   dan   peramu   dl   pupuk
buatan
3
bertujuan mencelakakan orang; ilmu sihir
magi  n  golongan  imam  dr  zaman  Persia
Kuno
ma.gi Mdr n biji buah asam yg sudah tua
magik?? magis
magis  a  bersifat  magi;  berkaitan  dng  hal
atau  pembuatan  magi  (gaib):  tarian  itu
memiliki kekuatan –
maglub ark v kalah; takluk
magma   n   batuan   yg   berbentuk   lelehan
sangat  panas,  terdapat  dl  perut  bumi  yg
sewaktu-waktu
gunung berapi
dapat
keluar
melalui
magnet  /magnét/  n  1  bahan  yg  dapat  me-
narik   logam   besi   dan   menghasilkan
medan magnet di ruang sekitarnya; 2 besi
berani;
– batang Fis batang terbuat dr baja keras
yg   telah   mengalami   pemagnetan   dan
dapat    mempertahankan    sifat    kemag-
netannya sehingga menjadi magnet daim
(permanen);
kemagnetan n Fis ilmu yg mempelajari
hukum-hukum    dan    keadaan    medan
magnet  dan  pengaruhnya,  dan  penyebab
serta kualitas medan magnet itu
magnetik /magnétik/ a bersifat spt magnet
(yaitu  dapat  menarik):  mungkin  terjadi
gangguan  –  yg  menyebabkan  kompas
mereka tidak berfungsi lagi
magnetis /magnétis/ a magnetik
magnetisme   /magnétismne/   n   Fis   ilmu
yang mempelajari hukum-hukum dan ke-
adaan gaya magnet dan pengaruhnya
magnetit /magnétit/ n Geo bijih besi hitam
yg mempunyai sifat magnet
magnetoelastisitas   /magnétoélastisitas/   n
Fis  gejala  perubahan  pemagnetan  bahan
feromagnetik krn pengaruh regangan len-
ting; magnetolentingan
magnetoelektrodinamika
/magnétoéléktrodinamika/  n  Fis  ilmu  yg
menelaah  dinamika  zalir  yg  menghantar
muatan  elektrik  yg  dipengaruhi  medan
magnetik hidromagnetika
magnetoelektrositas  /magnétoéléktrositas/
n  Fis  1  teknik  magnetik  untuk  mem-
bangkitkan   tegangan   elektrik;   2   pe-
Magna   Carta   n   piagam   perjanjian   yg
menjamin hak-hak asasi rakyat Inggris dl
bidang  politik  dan  sipil  yg  merupakan
hasil  desakan  paksaan  dr  kaum  bang-
sawan Inggris thd raja untuk mengakhiri
kekuasaan absolut raja
magnesia  n  bubuk  putih,  dilambangkan
dng MgO
magnesit n magnesium karbonat yg terjadi
dr   batuan   yg   kaya   akan   magnesium
silikat spt olivin; MgCo3
magnesium  n  Kim  logam  berwarna  putih
perak  yg  diperoleh  dr  elektrolitis,  unsur
dng  nomor  atom  12,  lambang  Mg.  dan
bobot atom 24.305;
– sulfat Bio garam Epsom yg digunakan
sbg obat pencahar dan peramu dl pupuk
buatan;  –  karbonat  padatan  ringan  be-
rupa kapas yg digunakan sbg bahan pen-

magnetofon?? Mahadewa
894
munculan  medan  elektrik  dl  zat  tertentu
apabila dikenai oleh medan magnet statik
magnetofon /magnétofon/ n alat pendeteksi
bunyi secara magnetis
magnetograf  /magnétograf/  n  alat  pende-
teksi medan magnet bumi
magnetohambatan  /magnétohambatan/  n
Fis perubahan pd keterhambatan elektrik
dl  penghantar  atau  semipenghantar  yg
dialiri  arus  krn  pengaruh  yg  bertautan
dng perubahan elektromagnetik
magnetoketerhantaran
/magnétoketerhantaran/    n    Fis    keter-
hantaran yg bersangkutan dng rapat arus
elektron  yg  timbul  di  dl  penghantar  yg
berada dl medan magnetik
mag.ne.to.ki.mia   /magnétokimia/   n   Kim
ilmu kimia tt pengaruh medan magnet thd
senyawa kimia
magnetolentingan   /magnétolentingan/   n
magnetoelastisitas
magnetometer /magnétometer/ n alat peng-
ukur daya magnet
magneton  /magnéton/  n  Kim  1  cincin  dr
muatan  elektrik  negatif;  2  unit  satuan
atau momen magnet yg digunakan untuk
magnet atom, molekul, atau inti
magnetor /magnétor/ n mesin kecil (dina-
mo)   dng   magnet   tetap   untuk   meng-
hasilkan   aliran   listrik   (terutama   untuk
menghasilkan  bunga  api  spt  dl  sepeda
motor dsb)
magnetosfer   /magnétosfér/   n   daerah   di
sekitar planet yg memiliki medan magnet
magnetostatika   /magnétostatika/   n   Fis
ilmu  yg  mempelajari  medan  magnet  yg
tidak berubah-ubah dng waktu
magnetostriksi    /magnétostriksi/    n    Fis
perubahan   di   dl   dimensi   badan   fero-
magnetik  yg  disebabkan  oleh  perubahan
keadaan magnetisasi
magnifier  /magnifiér/  n  kaca  pembesar;
suryakanta
magnifiken  /magnifikén/  a  bagus  sekali;
menarik; amat indah; mulia
magnit?? magnet
magnitudo n volume suara
magnum  n  botol  anggur  besar  yg  berisi
kurang lebih 1,5 liter
magrib n 1 barat (terutama di pandang dr
tanah  Arab);  2  waktu  ketika  matahari
terbenam:  menjelang  –  kelelawar-kele-
lawar itu ke luar dr gua itu
magribi  a  dr  sebelah  barat;  termasuk  se-
belah   barat:   negeri   di   sebelah   barat
Afrika  Utara  spt  Maroko,  dsb  disebut
negeri –
magrur  a sombong; angkuh
magun n Lay 1 atap pelindung atau rumah-
rumah  pd  perahu;  rumah  tempat  meng-
atur   perjalanan   kapal:   pd   sampan   itu
dibuat — yg baik; 2 yang tetap (tt kajang,
tingkap, dsb);
–   angin   jendela   tempat   memasukkan
udara atau cahaya
mah a kp dr maha (msl maharaja, maha-
raja)
mah  p  kan;  bukankah;  sih  (terutama  di-
pakai   untuk   menegaskan   atau   menge-
raskan  kata  atau  bagian  kalimat  di  de-
pannya): dia — orangnya baik
maha  adv  amat;  yg  teramat  (makna  ini
terdapat  pd  gabungan  kata  spt  maha-
tinggi, mahabesar, mahasuci)
Mahabarata n Sas cerita (kepahlawanan) tt
keluarga Barata (yaitu Pandawa dan Ku-
wara):  cerita  -  hingga  sekarang  masih
tetap digemari orang
mahabesar a tidak ada yg melebihi kebe-
sarannya; besar yg tidak ada batasnya
mahabharata   n   karya   sastra   kuno   yg
berasal  dr  India,  ditulis  oleh  Begawan
Byasa, yg menceritakan perang besar an-
tara Pandawa dan Kurawa
Mahadewa  /Mahadéwa/  n  1  Hin  Batara
Siwa; 2 dewa yang tertinggi
1
2

895
Mahadewi?? mahbub
Mahadewi /Mahadéwi/ n 1 Hin Batari Dur-
ga;  2  ki  sebutan  bagi  seorang  putri  atau
permaisuri
mahaduta ark n duta besar;
permahadutaan ark n kedutaan besar
mahaesa adv yg hanya satu (Allah)
mahagoni?? mahoni
mahaguru n guru besar; profesor (pd per-
1
2
guruan tinggi)
mahajana   ark   n   orang   yang   ternama;
orang besar
mahajana ark n masyarakat; umum; orang
am
mahakala  n  Hin  penjelmaan  Dewa  Siwa
sbg Maha Pemusnah
mahakuasa  adv  teramat  besar  kuasanya
(Allah)
mahal a 1 tinggi harganya: krn senangnya,
biarpun buku ini — dibeli juga; 2 jarang
ada; sukar terdapat; tidak mudah: barang
itu — dibeli sukar dicari;
memahal v bertambah mahal: harga pa-
ngan yg ~ telah membuat manusia lebih
berhemat
memahalkan 1 menaikkan harga; mem-
buat   (menyebabkan)   mahal:   sebaiknya
jangan ~ barang dagangan kita; 2 meng-
hargai  Iebih  dr  sepatutnya:  ia  selalu  ~
apa yg dimilikinya sendiri;
ke.ma.hal.an a terlalu mahal: kursi itu ti-
dak jadi dibelinya krn ~
mahaligai?? maligai
mahamenteri n  Pol ketua menteri (di ba-
wah bendahara)
mahamulia  a  1  teramat  mulia;  2  sebutan
orang besar (pembesar, raja, dsb)
mahang  n  Bot  nama  tumbuhan,  Maca-
ranga  prunosa  (jenisnya  bermacam-ma-
cam spt — api, — bayan, — bulan)
mahapatih n patih tertinggi; patih yg besar
kuasanya
mahar n pemberian berupa mas, uang, dsb
dr mempelai laki-laki kpd pengantin pe-
rempuan pd waktu nikah; mas kawin
maharaja n 1 raja yg paling berkuasa; 2 se-
butan   untuk   pembesar   yg   diagungkan
atau dihormati;
kemaharajaan   n   1   daerah   kekuasaan
maharaja: Kertarajasa adahah pendiri ~
Majapahit; 2 perihal maharaja
maharajalela /maharajaléla/ 1 kl n (gelar)
kepala  menteri  (yg  dl  upacara  kerajaan,
berdiri  memegang  pedang  terhunus  dan
siap  memenggal  leher  orang  yang  ber-
salah kpd raja); 2 a sangat merajalela;
bersimaharajalela  v  1  merajalela;  ber-
buat  sewenang-wenang:  sekarang  peda-
gang-pedagang  ~  di  kota  besar;  2  ber-
cabul (tt penyakit): penyakit demam ber-
darah ~ lagi
maharana ark ki n perang besar
maharani  kl  n  1  raja  perempuan;  ratu;  2
permaisuri
maharatu n maharani
maharesi kl n pendeta yang mulia (suci)
maharupa a teramat elok; indah sekali (tt
rupa)
mahasiswa n orang yg belajar (pelajar) di
perguruan tinggi;
kemahasiswaan   n   seluk-beluk   maha-
siswa; yang bersangkutan dng mahasiswa
mahasiswi n mahasiswa wanita
mahasuci a teramat suci (tt sifat Tuhan)
mahatahu a teramat tahu; tahu akan segala
hal (tt sifat Tuhan)
mahatma a jiwa besar (sebutan mendiang
Gandhi, pemimpin besar India)
mahatur ark n sebutan salah satu istri raja
Jawa pd zaman dahulu (paduka –)
Mahayana  n  nama  salah  satu  aliran  dl
agama Budha
mahbub Ar n kekasih (laki-laki)

mahbubah?? mahram
896
mahbubah,   mahbubat   n   kekasih   (pe-
rempuan)
mahdi  n  penunjuk  jalan;  pemimpin:  pe-
mimpin  (yg  dianggap  suci)  yg  akan  da-
tang ke dunia apabila hari kiamat telah
hampir tiba disebut imam –
maherat   /mahérat/   ark   v   hilang;   pergi
(melarikan  diri):  sang  surya  hampir  –,
terik syamsu berubah sudah
mahesa /mahésa/ ark kl n kerbau (banyak
dipakai  sbg nama  orang:  Mahesa  Jenar,
Mahesa Wong Ateleng)
maheswara /mahéswara/ kl n Batara Siwa;
Mahadewa
mahful?? mahfuz
mahfuz  n  yg  dihafalkan;  yg  tersimpan  dl
hati (ingatan, pikiran);
memahfuzkan   v   menghafalkan;   me-
nyimpan dl hati (ingatan)
mahir  a  sangat  terlatih  (dl  mengerjakan
sesuatu) cakap (pandai) dan terampil: dia
sudah — mengemudikan motor;
memahirkan  v  melatih  diri  supaya  ma-
hir;  mempelajari  dng  sungguh-sungguh:
~ bahasa Arab;
kemahiran  n  kemampuan;  kepandaian;
kecakapan  (dl  melakukan  sesuatu):  pe-
senam-pesenam  itu  bertanding  memper-
lihatkan ~ masing-masing
mahisa?? mahesa
mahkamah  n  badan  tempat  memutuskan
hukum  atas  suatu  perkara  atau  pelang-
garan; pengadilan;
–   Agung   badan   tertinggi   yg   melak-
sanakan  kekuasaan  kehakiman;  –  inter-
nasional tetap badan pelaksana kekuasa-
an  kehakiman  yg  didirikan  berdasarkan
piagam Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun
1922 berkedudukan di Den Haag, Negeri
Belanda
mahkota  n  1  hiasan  berupa  tutup  kepala
atau topi kebesaran (bagi raja atau ratu);
2  ki  raja;  yang  menguasai;  3  kekuasaan
(atas kerajaan); 4 nama gelar orang-orang
besar;  5  sesuatu  yg  dihargai  atau  dijun-
jung tinggi; 6 Bio a pusaran terdalam atau
teratas   hiasan   bunga,   dapat   bertautan,
terdiri    atas    daun    mahkota    (bersifat
polipetal),  berwarna-warni  yg  menentu-
kan  corak  warna  bunga;  b  bagian  ter-
tinggi  suatu  lapisan,  khususnya  lapisan
dedaunan pepohonan teratas;
–  alam  raja  segala  alam;  –  daun  Bot
bagian daun sebelah luar; — hati kekasih;
–  jiwa  kekasih;  jantung  hati;  -  tam-
bahan segala pertumbuhan di antara be-
nang sari atau mahkota, yg dapat berasal
dr salah satu organ tadi;
bermahkota  1  memakai  mahkota  (sbg
raja) ; 2 ki mempunyai kuasaan : di ne-
geri pengasingan raja tidak ~ itu sering
berjudi;
memahkotai v mengenakan mahkota pd;
mengangkat menjadi raja;
pemahkotaan  n  tindakan  memahkotai;
tindakan mengangkat menjadi raja
mahkota  dewa  tanaman  asal  Papua  yg
dapat   digunakan   sbg   obat,   ukurannya
tidak  terlalu  besar  dng  tinggi  hingga  3
meter, buahnya berwarna merah menyala;
Phaleria macrocarpa
mahligai  n  (ruang)  tempat  kediaman  raja
atau    putri-putri    raja    (dl    lingkungan
istana):  di  tengah  taman  berdiri  sebuah
rumah   yang   indah   bangunannya   sbg
suatu — di dl istana
mahmud a terpuji
mahoni  n  Bot  tumbuhan  tropis,  kayunya
berwarna  cokelat  agak  keras  dan  cukup
berat,   biasa   dipakai   untuk   membuat
lemari  dan  barang  kesenian,  Swietenia
mahagoni
mahram n 1 orang (perempuan, laki-laki)
yg masih termasuk sanak dekat sehingga
tidak   boleh   menikah   di   antaranya;   2
orang  laki-laki  yg  dianggap  dapat  me-

897
mahsar?? main
lindungi  wanita  yang  akan  melakukan
ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb)
mahsar?? mahsyar
mahsul,  hasil  –  ark  n  hasil-hasil  suatu
negeri yg dikirimkan ke luar negeri; ko-
moditas ekspor
mahsyar n tempat berkumpul
1
mal n 1 kepala atau bagian atas (dr tiang
batu, kaki meja, dsb); 2 ganja (tt keris); 3
dasar  atau  bagian  pd  pangkal  (tt  bilah
2
senjata)
mal n harta benda; uang
maiesiofili  /maiésiofili/  n  Psi  orang  yg
mengalami  ketertarikan  seksual  kpd  wa-
nita hamil atau ibu melahirkan
maiesiofilia     /maiésiofilia/  n  Psi  keter-
tarikan seksual kpd wanita hamil atau ibu
melahirkan
main v 1 berbuat untuk menyenangkan hati
(dng  menggunakan  alat  kesenangan):  –
petak umpet; 2 melakukan perbuatan un-
tuk  menyenangkan  hati  (dng  alat  kese-
nangan atau tidak): anak-anak sedang –
di halaman; 3 berjudi : — domino, berjudi
dng kartu domino; 4 dl keadaan berlang-
sung  atau  mempertunjukkan  (tontonan,
dsb): sudah –; 5 berbuat dng sesuka hati;
berbuat  asal  berbuat  saja;  jangan  -  pin-
jam  saja,  jangan  asal  meminjam  tanpa
memikirkan    bagaimana    mengembali-
kannya; 6 bertindak sbg pelaku dl sandi-
wara (film, musik, dsb): dia sering ikut –
dl pameran lukisan di sekolah; 7 berbuat
serong: jangan suka — perempuan; 8 be-
kerja,   bergerak,   berputar,   dsb   secara
sepatutnya (tt mesin dsb): jarum jamnya
sudah tidak — lagi;
– gayung main silat; berbuat curang (dl
permainan dsb); — lerap permainan judi
dng memutar uang (Bali) lain ditutup dng
telapak  tangan;  pusing  lerap;  –  muda
bersuka-sukaan dng perempuan; — rebut-
an   berebut   barang   hadiah   yg   digan-
tungkan  pd  tiang  yg  dilicinkan;  main
coko; — sabun 1 makan suap; 2 bertindak
tidak jujur krn ada suapan; — sikut(an) 1
menyinggung-nyinggung   (mendesak-de-
sak)  dng  siku;  2  main  curang;  merebut
milik  (tempat,  kedudukan)  orang;  meni-
pu;  suka  mencuri  dsb;  –  tutul  kl  nama
permainan anak-anak;
main-main   v   1   (bermain-main)   ber-
senang-senang   dng   melakukan   sesuatu
(dng alat kesenangan atau tidak): kami ~
di pasir, saling menguburkan kawan; 2 ti-
malaik ark n malaikat
malak n malaikat
malaka n nama pohon buahnya bundar ke-
cil   berwarna   kuning   rasanya   masam-
masam sepat, Phyllanthus Emblica
malan a merasa kurang senang (agak ma-
buk,  agak  sedih,  agak  bingung  atau  ce-
mas, dsb): hati marah bercampur –;
malas a 1 tidak mau bekerja atau menger-
jakan sesuatu: orang yg — itu lebih sering
mengemis;  2  segan;  tidak  suka;  tidak
bernafsu:  –  rasanya  mengunjungi  pa-
meran  itu;  3  seenaknya  (spt  tidak  ber-
tenaga):   dipermainkannya   cangkir   itu
dng –;
bermalas-malas  v  duduk  (tiduran  dsb)
tanpa berbuat sesuatu: ia sehari-harian ~
saja di rumahnya;
memalaskan  v  menjadikan  (menyebab-
kan)  malas:  itulah  yg  ~  membaca  buku
itu;
pemalas  n  (orang)  yg  suka  malas;  yg
bersifat main;
kemalasan  n  1  perihal  malas;  sifat  (ke-
adaan)  malas;  2  terlalu  malas;  malas  yg
berlebihan;
malaun?? malun
maido  v  mencela  krn  tidak  percaya  (per-
buatan  atau  hasil  pekerjaan  orang  lain):
bukan  watak  kita  untuk  terus  cengeng
dan terus — saja

malnutrisi?? majal
898
dak dng sungguh-sungguh; hanya berke-
lakar  saja:  jangan  ~  kau,  ini  masalah
penting; 3 berbuat serong: belum sebulan
kawin dia telah ~ dng perempuan lain;
bermain   v   melakukan   sesuatu   untuk
bersenang-senang;  berbuat  sesuatu  dng
bersenang-senang  saja:  mereka  ~  di  ha-
laman sekolah;
~ api 1 melakukan permainan dng api; 2
ki melakukan sesuatu yg berbahaya; 3 ki
bermain cinta;
~  air  basah,  ~  api  letup,  pb  tiap  per-
buatan atau pekerjaan ada akibatnya;
bermain-main v 1 bersenang-senang dng
melakukan sesuatu: anak kecil itu sedang
~  di  rumah;  2  hanya  untuk  berkelakar
saja;   tidak   dng   sungguh-sungguh:   ah,
tidak apa-apa, cuma ~ saja;
memainkan  v  1  memakai  (melakukan
dsb)  sesuatu  untuk  bermain-main:  para
siswa  pandai  ~  alat  musik;  2  memukul
(memetlk,   menyembunyikan,   dsb)   alat
musik atau bunyi-bunylan: ~ gitar; ~ ga-
melan;   3   melagukan   musik   dsb   dng
bunyi-bunyian: ~ lagu kebangsaan; 4 me-
lakukan    (sbg    sandiwara);    menyandi-
warakan;  memperagakan:  hafalkan  per-
cakapan  ini agar dapat  ~ lakon  itu  dng
baik;    5    mempertontonkan;    memper-
tunjukkan: hampir semua gedung bioskop
di  Jakarta  ~  film  ini;  6  berbuat  sbg
pelaku; memerankan (dl sandiwara, film,
dsb):  dl  dunia  film  ia  sering  ~  tokoh
protogonis;
~  peranan  1  berperan  sbg;  2  ki  me-
lakukan tindakan; bertindak dng giat;
mempermainkan  1  memperlakukan  se-
suatu   sbg   permainan   atau   untuk   me-
nyenangkan  hati:  ia  berbicara  sambil  ~
jari   tangannya;   2   memakai;   memper-
gunakan (tombak, senjata, dsb): sebelum
dia  sempat  ~  kerisnya,  pisau  lawannya
telah   lebih   dulu   menancap   di   lam-
bungnya; 3 mengolok-olok; memperbuat
orang  supaya  ditertawakan:  dia  suka  ~
orang; 4 ki memperlakukan sesuatu (atau
seseorang)  dng  sesuka  hati:  jangan  ~
harta anak yatim itu;
main-mainan  n  1  alat  untuk  bermain;
barang  apa  yang  dipermainkan;  2  per-
hiasan  tambahan  (spt  medalion  pd  ka-
lung; benda-benda kecil pd ikat pinggang
dsb)
pemain  n  orang  yang  bermain  (bola,
biola, drama, film, dsb);
~   pengganti   Olr   pemain   yg   meng-
gantikan pemain lain;
sepermainan  n  teman  sama-sama  ber-
main ketika masih anak-anak: teman ~
permainan   n   1   (mainan)   alat   untuk
bermain;   barang   atau   sesuatu   yg   di-
permainkan;   2   pertunjukan,   tontonan,
dsb; 3 tindakan bermain; 4 perhiasan spt
medalion  dsb, 5  perbuatan yg  dilakukan
dng tidak sungguh-sungguh; biasa saja;
malnutrisi  n  Dok  penyakit  yg  disebabkan
oleh  kekurangan  zat  makanan  atau  gizi:
di daerah yg penduduknya jarang makan
sayur-sayuran sering terdapat –
mair ark n maut; mati: bukan beta badak
negeri, musti menurut undangan –
maisir n  perjudian
mait?? mayat
maizena /maidzéna/ n tepung jagung
maja,  –  batu,  –  ingus  n  nama  pohon,
buahnya  berkulit  keras  dan  isinya  sbg
berlendir, Aegle marmelos
majakani n buah keras dipakai untuk obat
atau    dijadikan    arang    untuk    meng-
hitamkan gigi, Quercus lusitanica
majakaya  a  tidak  bersambung  (tt  tiang
dsb)
majakeling   n   buah   keras   untuk   obat,
Ferminalia arboerea
majal a tumpul; tidak tajam: pisau — susah
untuk menyayat daging;

899
2
majalah??   majun
majalah   n   terbitan   yg   berisi   berbagai
liputan   jurnalistik,   pandangan   tt   topik
aktual pembaca, penerbitannya dibedakan
atas bulanan, tengah bulanan, mingguan,
dsb,  dan  menurut  isinya,  dibedakan  atas
berita,  wanita,  remaja,  olahraga,  sastra,
ilmu pengetahuan tertentu, dsb
– dinding majalah yang tidak dirangkai,
tetapi berupa lembaran-lembaran yang di-
tempatkan pd dinding; — merdeka maja-
lah yg tidak menjadi suara partai politik
dsb;  — tempel majalah dinding
majamuju?? jemuju
majas a cara melukiskan sesuatu dng jalan
menyamakan   dng   sesuatu   yang   lain;
kiasan
majasi    a  tidak  sebenarnya  (sbg  kiasan,
persamaan, dsb)
majedub  a sakit ingatan krn agama (suluk
1
2
3
dsb)
majelis  n  1  dewan  yg  mengemban  tugas
tertentu  dl  kenegaraan  dsb  melalui  mu-
syawarah   secara   terbatas:   –   Permu-
syawaratan  Rakyat;  2  pertemuan  (kum-
pulan  orang  banyak;  rapat;  kerapatan;
sidang); 3 tempat bersidang
majelis (majélis) a 1 elok; cantik; permai:
cantik  –,  cantik  sekali;  2  apik;  rapi;
bersih
majelis  n  pertemuan  orang  banyak  untuk
suatu tujuan; rapat; sidang: — besar telah
memutuskan hal itu
majemuk a  terjadi  dr  beberapa  bagian  yg
merupakan  kesatuan:  masyarakat  Indo-
nesia merupakan masyarakat — yg terdiri
atas berbagai suku bangsa
majenun  a 1 kemasukan jin (orang halus);
2 gila
majer?? majir
majikan    n    1    pengusaha    perusahaan;
2 orang yg memberi pekerjaan (dan upah
atau gaji); 3 orang yg menjadi atasan (yg
kuasa memerintah bawahan)
majir   n   tidak   dapat   mempunyai   anak;
mandul;
kemajiran  n  keadaan  tidak  dapat  mem-
punyai  anak:  banyak  ~  yg  disebabkan
oleh kelebihan lemak dan berat badan
majizat ark n pegawai tinggi kepolisian
majong   n kain yang dipakai untuk meng-
gosok mesin dsb; majun
maju  v  1  berjalan  (bergerak)  ke  muka;
tampil ke muka: ia melangkah — menuju
ruang duduk; 2 menjadi lebih baik (laku,
pandai, dsb); berkembang: sekolahnya –
dng   pesat;   3   mendesak   ke   depan   (tt
pasukan);  pergi  atau  ke  luar  ke  medan
perang: — ke medan perang; 4 telah men-
capai  atau  berada  pd  tingkat  peradaban
yg tinggi: bangsa yang telah –; 5 cerdas;
berkembang   pikirannya;   berpikir   dng
baik:  tokoh  itu  berpikiran  –;  6  berhasil
baik:  ia  ~  dl  sekolahnya  sehingga  tidak
pernah tinggal kelas;
memajukan  v  1  menggerakkan  (men-
jalankan,  memindahkan)  ke  depan:  guru
~  bangku  murid-murid  lebih  ke  depan;
2 membawa ke dl keadaan yg lebih baik
(sempurna   dsb);   menjadikan   berkem-
bang: pemerintah berusaha ~ pendidikan
dasar  dan  menengah;  3  mengemukakan
(usul,  permohonan,  pendapat,  dsb);  me-
ngajukan: mereka ~ permohonan bantuan
kpd pemerintah;
pemajuan  perbuatan  (hal  dsb)  mema-
jukan;
kemajuan  n  hal  (keadaan)  maju  (tt  ke-
pandaian,  pengetahuan,  dsb):  ~  dl  pe-
ngetahuan teknologi harus diimbangi dng
~ dl hal kerohanian dan mental
majuh a lahap; rakus; gelojoh
1
majum  n  kain-kainan  untuk  menggosok
mesin, dsb
majun ark n obat kuat lelaki yg terdiri atas
bermacam-macam ramuan
2

majung?? makan
900
majung  n  serat  dsb  untuk  penyumbat  ce-
lah-celah papan dsb
majusi  n  pengikut  agama  pemuja  api  (di
1
2
Persia)
mak n 1 ibu; orang tua perempuan; 2 se-
butan  kpd  orang  perempuan  yg  patut
disebut  ibu  atau  dianggap  sepadan  dng
ibu;
– angkat ibu angkat; — bungsu (maksu)
adik perempuan ibu atau bapak yg bung-
su; — kecil (makcik) panggilan oleh se-
orang anak kpd adik ayah atau adik ibu-
nya; — kopek inang; — muda 1 mak ke-
cil; 2 bini yg muda; — saudara saudara
perempuan   bapak   atau   ibu;   –   tetek
inang; — tiri ibu tiri; — tua 1 panggilan
oleh seorang anak kpd kakak perempuan
ibunya atau ayahnya; 2 bini yg tua; — ua
panggilan  oleh  seorang  anak  kpd  kakak
perempuan  ibunya  atau  ayahnya;  — uda
mak muda ; bini muda
mak n mamak
maka p 1 kata penghubung intra kalimat yg
dapat  bermakna  lalu,  dan,  sesudah  itu,
kemudian: — terjadilah peristiwa yg me-
ngerikan  itu;  2  krn  itu;  sebab  itu:  saya
tidak bisa bersekolah, — PR itu saya ker-
jakan sendiri; 3 sampai (terjadi, berlaku);
bahwa: apa sebab — mukamu bengkak?
makalah  n  karangan  di  surat  kabar,  ma-
1
2
3
jalah, dsb; kertas kerja
makam  n  1  kubur;  2  (  pemakaman)  pe-
kuburan; tempat mengubur;
memakamkan  v  menguburkan;  mema-
sukkan ke dl makam;
pemakaman  n  1  tempat  mengubur;  pe-
kuburan;  2  hal  (cara,  peristiwa)  mema-
kamkan; penguburan
makam ark n tempat tinggal; kediaman;
Bermakam  v  bertempat  tinggal;  berse-
mayam
makam  n,  –  Ibrahim  pahatan  bekas  te-
lapak  kaki  Nabi  Ibrahim  ketika  mem-
bangun Kabah yg terdapat di dl Masjidil-
haram
makan v 1 memasukkan sesuatu (nasi dsb)
ke  dl  mulut,  kemudian  mengunyah  dan
menelannya:  mereka  –  makan  pagi  se-
belum berangkat; 2 ki rezeki; mencari –;
3  memakai;  memerlukan;  menghabiskan
(waktu,  biaya,  dsb):  pembangunan  jem-
batan itu — waktu lama; upacara adat itu
–  ongkos  besar;  4  menyerang;  mema-
tikan;  mengambil  (dl  pernainan  catur):
gajah  –  bidak  putih;  5  bekerja  sebagai-
mana mestinya; pakem: remnya tidak -;
6 melukai; air keras itu — kulit; 7 mem-
pan: ditembaknya tiga kali, tetapi tidak; 8
memperoleh  sesuatu;  mencapai  sesuatu:
layarnya   tidak   –,   tidak   memperoleh
angin; sauhnya dapat — mencapai dasar
laut; 9 (dapat) masuk (tt barang yg dima-
sukkan ke lubang, ke air); 10 (umumnya
selalu  dl  bentuk  pasif)  rnenghabiskan;
merusakkan  (sebagian  atau  seluruhnya);
besinya  habis  dimakan  karat;  11  meng-
ambil;  mempergunakan  dsb  secara  tidak
sah  (milik  orang  lain  atau  negara);  ko-
rupsi:  kepala  desa  –  pupuk  milik  kope-
rasi desa; 12 meniduri perempuan (biasa-
nya dl arti hubungan gelap;
tidak –siku-siku ki 1 berputar-putar atau
beleleran  (tt  percakapan);  2  tidak  baik,
tidak dapat dididik (tt anak);
– ampun minta ampun; — angin 1 ber-
jalan-jalan untuk mencari hawa bersih; 2
diam,  duduk-duduk,  dsb  sekedar  meng-
habiskan   waktu;   –   arwah   selamatan
memperingati orang yg telah meninggal;
– asam garam sudah berpengalaman dl
hidup; — bawang marah; jengkel; geram;
– benak mengambil untung terlalu besar;
– besar pesta makan minum; perjamuan
makan; makan lebih enak (besar, banyak)
dp  biasanya;  –  darah  1  rusak  hatinya
atau dirinya krn sedih, mendongkol, dsb;

901
2  banyak  mengambil  untung;  –  dawai
miskin sekali; — dedak ki sangat miskin;
–  diri  makan  darah;  –  duit  menerima
uang  untuk  melicinkan  jalannya  suatu
urusan;  –  emas  menerima  sogokan;  –
gaji  hidup  dr  gaji;  bekerja  untuk  men-
dapat gaji (upah); — hak melanggar hak
orang  lain;   –  hati  menderita  sedih  krn
perbuatan orang lain; menyebabkan susah
hati atau mendongkol, dsb; — hati (ber-
ulam  jantung)  bersusah  hati  (krn  per-
buatan  orang  lain);  menyebabkan  susah
hati (mendongkol dsb); — jangat miskin
sekall; — kawan mencelakakan atau me-
rugikan kawan (teman) sendiri; — kawat
miskin sekali; makan jangat; — kerawat
miskin sekali; makan jangat; — keringat
orang  ki  menyuruh  orang  bekerja  keras
untuk  kepentingan  (keuntungan)  sendiri;
– kuli 1 bekerja menjadi kuli; 2 menyu-
ruh   orang   bekerja   keras   untuk   keun-
tungan sendiri; — malam makan pd ma-
lam  hari;  –  pagi  makan  pd  waktu  pagi
hari;  sarapan;  –  riba  melepas  uang dng
bunga yang banyak; menjadi lintah darat;
–  siang  makan  pd  waktu  siang  hari;  –
sirih  mengunyah  sirih  selengkapnya;  –
sogok  menerima  suap  sbg  pelicin  jalan-
nya suatu urusan; — suap menerima uang
(barang,  dsb)  sbg  pelicin  jalannya  suatu
urusan;  –  sumpah  (dimakan  sumpah)
menderita   kecelakaan   krn   melanggar
sumpah; — tali miskin sekali; — tanah 1
tersungkur  di  tanah;  2  menderita  kela-
paran;  miskin  sekali;  –  tangan  1  kena
tinju (pukul); 2 beruntung besar (dng ti-
dak  disangka-sangka);  –  tulang  menyu-
ruh orang bekerja keras; — uang 1 mene-
rima   suap   sbg   pelicin   jalannya   suatu
urusan;   2   menggunakan   uang   orang
(kantor  dsb)  secara  tidak  sah;  –  upah
bekerja  untuk  menerima  upah;  hidup  dr
makan?? makan

gaji (upah); — waktu memerlukan waktu
yg lama;
~   tulang ki tidak mau berusaha sendiri
melainkan mengambil keuntungan dr ha-
sil kerja orang lain;
makan-makan  v  makan  sekedar  makan
(pesta);
memakan  v  1  memasukkan  sesuatu  ke
dalam  mulut  lalu  dikunyah  dan  ditelan:
kucing dapat ~ tikus yg besar itu dl waktu
sebentar   saja;   2   menggunakan   atau
menghabiskan;   mengambil:   kecelakaan
pesawat  terbang  itu  telah  ~  dua  ratus
jiwa;
memakani  v  memakan  berkali-kali;  ba-
nyak yg dimakan: beberapa ekor burung
gelatik sedang ~ padi yg sedang di jemur;
musang itu ~ buah kopi yg masak;
memakankan  v  1  membiarkan  supaya
dimakan;  2  memberi  sesuatu  supaya  di-
makan; 3 memakan untuk
termakan 1 sudah dimakan: padinya ha-
bis  ~  tikus;  2  bisa  dimakan:  nasi  se-
banyak   itu   tidak   mungkin   ~   habis
olehnya;  3  tidak  sengaja  dimakan:  kue
bagiannya ~ temannya; 4 ki dirusakkan;
dihabiskan, dsb: rumahnya juga api; 5 ki
dipengaruhi:  jangan  sampai  kita  ~  oleh
berita-berita  bohong;  6  ki  masuk;  ter-
serap: nasihat itu ~ di akalnya; pelajaran
itu  tidak  ~  olehnya;  7  dikenai;  dilukai,
dsb: dia tidak ~ senjata;
makanan  segala  apa  yg  boleh  dimakan
(spt  lauk-pauk,  kue-kue):  ia  pandai  me-
masak  ~;  restoran  itu  menghidangkan  ~
Indonesia;
~ berserat makanan yg mengandung se-
rat,  berasal  dr  buah-buahan  atau  sayur-
sayuran  yg  berguna  untuk  melancarkan
saluran pencernaan: untuk menjaga kese-
hatan,  ia  selalu  memakan  ~  berserat;  ~
energi tinggi makanan yg bergizi, rendah
kalori,  rendah  lemak,  sedikit  gula,  dan

1
makar?? makin
902
1
2
1
2
tanpa bahan pengawet; ~ energi rendah
makanan  yg  kandungan  kalorinya  tidak
cukup tinggi, kurang bergizi, kaya lemak,
kadar gula tinggi, dan mengandung bahan
pengawet, pewarna sintetis, dsb; ~ hijau
makanan   yg   berupa   rumput-rumputan
(untuk  binatang)  atau  dedaunan  (untuk
orang); ~ kecil makanan ringan; ~ ringan
makanan yg bukan berupa nasi (spt kue-
kue   sbg   makanan   selingan   di   antara
waktu-waktu   makan);   kudapan:   setiap
pukul 10.00 para peserta penataran men-
dapat  ~  ringan;  ~  tenggelam  makanan
buatan  yg  dibuat  dng  mesin  pelet  yg
campuran   bahan   makanannya   ditekan
melalui  suatu  cetakan  pd  suhu  tertentu
sehingga  menghasilkan  pelet  yg  teng-
gelam apabila dimasukkan ke dl air;
pemakan n 1 yg dipakai untuk makan; 2
yg memakan;
~ bawang pemarah;
sepemakan   adv   sama   waktunya   dng
orang makan;
~  sirih  sama  waktu  dng  orang  makan
sirih; sebentar; tidak lama
makar n1 akal busuk; tipu muslihat; 2 per-
buatan  (usaha)  dng  maksud  hendak  me-
nyerang  (membunuh)  orang  dsb;  3  per-
buatan  (usaha)  menjatuhkan  pemerintah
yg sah
makar a bangkar; kaku dan keras (tt buah-
buahan)
makara n patung gambar kepala binatang
buas pd candi atau arca zaman dahulu
makara  n  sartan  (kelompok  binatang  yg
merupakan udang karang)
makaroni n makanan yg dibuat dr tepung
terigu, berbentuk buluh pita, yg dapat di-
olah dng daging menjadi berbagai macam
masakan sup
makas kl a keras; mangkas; mangkar;
makbul  a  1  kabul;  diluluskan  (tt  permin-
taan, doa); mudah-mudahan — doa anan-
da; 2 berhasil; tercapai (tt maksud): cita-
citamu  –; 3  manjur  (tt  obat,  guna-guna,
dsb): jampi pawang itu pun tiada –;
memakbulkan  v  meluluskan  (doa,  per-
mintaan);    menyampaikan;    meluluskan
(maksud dsb)
makcik n mak kecil ; bibi
makcomblang  n  wanita  perantara  pencari
jodoh; perantara antara calon suami istri
makda n kp makmuda
makdan  n tambang;
– mas tambang mas
makelar  n  1  perantara  perdagangan;  pi-
alang;  2  orang  atau  badan  yg  menjual
barang-barang atas dasar komisi
makena(h)?? mukenah
maket  /makét/  n  bentuk  tiruan  (gedung,
bangunan, dsb)  yg  lebih  kecil  dr  bentuk
aslinya
makhdum n tuan (biasanya untuk menye-
but ahli agama); yg dilayani
makhluk  n  segala  yg  dijadikan  atau  di-
ciptakan oleh Tuhan (spt manusia, bina-
tang, tumbuh-tumbuhan);
– halus makhiuk yg tidak dapat terlihat
oleh  manusia  (msl  setan,  jin);   –  sosial
manusia  yg  berhubungan  secara  timbal-
balik dng manusia lain
maki,  memaki  v  mengeluarkan  kata-kata
(ucapan) keji (kotor, kasar, dsb) sbg pe-
lampiasan  kemarahan  atau  rasa  jengkel;
mengumpat: ia ~ orang yg menyerempet
mobilnya;
memaki-maki  berkali-kali  memaki:  dia
~ laki-laki yg mencoba mengganggunya;
makian  kata  keji  (yg  diucapkan  untuk
memarahi dsb)
makin  adv  1  kian  bertambah;  semakin:
tawanya — menjadi-jadi; 2 kl lebih-lebih;
apalagi: segala gembala gajah semuanya
kasih  akan  laksamana  Khoja  Hassan  –
gembala  Kepenjang  itu,  jangan  dikata
lagi

903
making?? makroekonomi
semakin adv makin: larinya ~ kencang
making  a berbau busuk sekali
maklaf  n palung
maklum v 1 paham; mengerti; tahu: guru-
guru  sudah  –  akan  wataknya;  2  dapat
dipaham (dimengerti): — dia pemain baru
di klub ini;
mempermaklumkan    v    1    memberi-
tahukan;  mengabarkan:  kami  ~  bahwa
barang  pesanan  tuan  telah  kami  kirim-
kan;  2  menyiarkan  sesuatu  (keputusan);
mengumumkan  (kpd  masyarakat  luas);
menyatakan (perang);
permakluman  1  pemberitahuan;  2  per-
nyataan; pengumuman; proklamasi
memaklumi   v   mengetahui;   mengerti;
memahami: mereka sudah ~nya
maklumat n 1 pemberitahuan; pengumum-
an:  belum  semua  murid  mengetahui  –
itu;  2  pengetahuan;  muamalat:  sangat
terbatas — mereka tt bahasa itu;
– pemerintah Pol pengumuman yg dike-
luarkan  oleh  pemerintah,  msl  maklumat
tanggal 14 November 1945 tt perubahan
pertanggungjawaban menteri, yakni tidak
lagi  kpd  presiden,  tetapi  kepada  Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
sehingga  sejak  itu  menteri  bukan  lagi
pembantu presiden spt dl Pasal 17 UUD
1945;  –  presiden  Pol  pengumuman  yg
dikeluarkan oleh presiden msl maklumat
tanggal   29   Juni   1959   tt   pengambilan
kembali kekuasaan pemerintah oleh pre-
siden dr tangan kabinet;
Memaklumatkan    v    memberitahukan;
memaklumkan; mengeluarkan maklumat
makmal Ar n laboratorium
makmum  n  orang  yg  dipimpin  (dl  salat)
oleh imam; yg menjadi pengikut; yg ikut
sembahyang di belakang imam
bermakmum v menjadi makmum (dl sa-
lat):  di  masjid  itu  kami  ~  kpd  ulama
terkenal
makmur  a  1  banyak  hasil:  desa  itu  se-
karang dikenal sbg daerah — padi; 2 ba-
nyak  penduduk  dan  sejahtera  (tt  negeri,
daerah,  dsb);  3  serba  kecukupan;  tidak
kekurangan;
memakmurkan   v   membuat   (menye-
babkan, menjadikan) makmur: perluasan
daerah  pertanian  itu  akan  ~  kehidupan
nelayan;
kemakmuran n keadaan makmur;
persemakmuran  n  persekutuan  negara
antara  Inggris  dng  negara-negara  bekas
jajahannya
makna n arti atau maksud perkataan dsb;
bermakna  v  berarti;  mempunyai  (me-
ngandung) arti: kalimat itu ~ rangkap;
memaknakan v menerangkan arti (mak-
sud) suatu kata dsb;
memaknai  v  memberi  makna:  mereka
gagal ~ rumusan sosial di wilayah itu
maknawi a 1 mengenai makna; yg berke-
naan dng makna; menurut artinya; 2 ke-
pentingan; penting
makota?? mahkota
makramat  n kehormatan; kemurahan hati
makrifat   n 1 pengetahuan; 2 (dl tasawuf)
pengetahuan  yg  sempurna  atau  yg  ter-
tinggi;
bermakrifat v 1 bertafakur; memikirkan
dalam-dalam; 2 tahu benar
1makro a (secara) lebih luas (besar, tinggi,
dsb):   pengembangan   pendidikan   tidak
boleh  lepas  dr  pembangunan  nasional
secara –
2makro n Komp instruksi program yg me-
ngawali  rangkaian  operasi  tambahan  pd
komputer
3makro-  n  awalan  yg  berarti  besar,  msl
makrospora, makrodiagonal
makroekonomi /makroékonomi/ n  cabang
ilmu ekonomi yg menyelidiki tingkat ha-
sil  produksi  dan  penghasilan  dan  hu-
bungan antara pelbagai sektor ekonomi

makrofit?? maksud
904
makrofit n Bio tanaman air tingkat tinggi,
berakar, dan berukuran besar
makrogamet /makrogamét/ n Bio gamet yg
lebih  besar,  dl  pasangan  anisogamet  yg
biasanya dianggap sbg gamet betina atau
ovum
makrogametosit  /makrogamétosit/  n  Bio
pembentuk sel kelamin yg menghasilkan
gamet  betina  berukuran  lebih  besar  dp
gamet jantan
makrohara n Kim unsur yg esensial untuk
pertumbuhan tanaman
makrokeadaan n Fis keadaan suatu sistem
sebagaimana  yg  terukur  oleh  instrumen-
tasi berskala biasa
makrokimia  n  Kim  ilmu  kimia  tt  reaksi,
proses, dan sistem dl kuantitas skala be-
sar
makrokosmos n alam semesta
makroksenoglosofobia
/makroksénoglosofobia/  n  Psi  fobia  thd
kata-kata yg panjang dan sulit
makrolinguistik  n  cabang  lingkuistik  yg
menyelidiki hubungan antara bahasa dan
faktor-faktor di luar masalah kebahasaan
serta  penerapan  linguistik  untuk  tujuan-
tujuan praktis
makromolekul n 1 /makromolékul/ ki Fis
molekul  yg  sangat  besar,  msl  molekul
polimer  dan  hemoglobin;  2  istilah  bagi
zat  padat  hablur  spt  intan,  yg  atomnya
terikat  secara  kovalen  dng  sebelahnya
sehingga   ikatan   semuanya   mempunyai
kekuatan    sama    dan    seluruh    hablur
seakan-akan   satu   molekul   tunggal   yg
terikat secara kimia
makroni?? makaroni
makroskopik    n    Bio    pernyataan    sifat
ukuran yg bisa dilihat dng mata telanjang
tanpa bantuan alat pembesar
makroskopis a mengenal ruang lingkup yg
luas; meliputi sesuatu yg luas
makruf  a 1 baik; 2 terkenal
makruh a Isl perbuatan yg tercela tetapi ti-
dak  berdosa  (haram)  apabila  dikerjakan:
dipandang   –   apabila   berlebih-lebihan
memakai wangi-wangian pd waktu puasa
maksi  n  jenis  gaun  panjang  sampai  me-
nutupi mata kaki: mode baju mini sudah
tidak    musim    lagi,    sekarang    sudah
berganti dng mode baju –
maksiat n perbuatan yg melanggar perintah
Allah;  perbuatan  dosa  (tercela,  buruk,
dsb): sembahyang itu mencegah –;
kemaksiatan n  hal-hal yg bersifat mak-
siat;
maksimal a sebanyak-banyaknya; setinggi-
tingginya;  batas  yg  tertinggi:  dia  telah
berusaha bekerja secara –;
memaksimalkan  v  menjadikan  maksi-
mal; menjadikan sebanyak-banyaknya: ~
daya  angkut  kereta  api  dan  bus  selama
hari raya;
kemaksimalan  n  keadaan  maksimal:  ~
bobot   novel   itu   tidak   ditandingi   oleh
novel-novel yang lain;
semaksimal-maksimalnya   adv   paling
maksimal;  sebanyak  (setinggi)  yg  dapat
dicapai:  bus  air  yg  diserahkan  kpd  da-
erah harus di operasikan –;
semaksimal   mungkin   v   semaksimal-
maksimalnya
maksimum  n sebanyak-banyaknya; paling
banyak;  paling  tinggi:  jumlah  peserta  –
dua ratus orang
maksud  n  1  niat  yg  tersimpan  dl  hati  tt
sesuatu yg ingin dikerjakan, dicapai dsb;
yg dikehendaki: dia berusaha mencapai -
-nya;  2  tujuan:  dia  bertanya  dng  –  ter-
tentu; 3 arti; makna (dr suatu perbuatan,
perkataan,  peristiwa,  dsb):  tidak  mudah
menangkap — ucapannya itu;
bermaksud  1  mempunyai  maksud  (tu-
juan,    kehendak):    ía    ~    mempererat
persahabatan  dng  teman-teman  sekelas;
2 mengandung arti (makna): kedatangan

905
maksum?? malaksasi
kami tidak ada — lain; 3 berniat (hendak):
setelah  sembuh  dr  sakit  ía  ~  pulang  ke
kampung;
dimaksudkan v 1 dikehendaki: rencana
itu  dilaksanakan  sesuai  dng  yg  ~;  2  di-
tujukan; diarahkan: sasaran gerakan ini ~
untuk  melumpuhkan  lawan;  3  diartikan;
dijadikan  maksud:  apakah  yg  ~  dl  ayat
pertama itu;
memaksudkan v menghendaki
maksum v 1 terbagi; terpisah; lepas (dr); 2
bebas  dr  perbuatan-perbuatan  yg  mem-
bawa dosa: para Nabi– dr dosa
maksurah  n  1  rumah  yg  luas;  2  pagar
tembok  pd  masjid  yg  memisahkan  ba-
ngunan  mesjid  dng  kuburan  yg  ada  di
dekatnya
maktab  n  tempat  belajar  menulis;  tempat
tulis-menulls(kantor)
maktub,  termaktub    v  1  tertulis;  2  ter-
cantum: ketentuan itu — dl Pasal 31 UUD
1945
makul  a  menurut  akal  (pikiran);  berda-
sarkaw akal budi; masuk akal; logis
makulat n pengetahuan tt sesuatu yg gaib-
gaib   yg   berdasarkan   akal   budi   (tidak
langsung berdasarkan wahyu); metafisika
makyong?? makyung
makyung   n   pertunjukan   sandiwara   dng
nyanyi dan tari
makzul v meletakkan jabatan; turun takhta;
mal  n  bangunan  besar  yg  berisi  berbagai
macam toko dng aneka barang dagang
– siber portal dl internet yg menyediakan
informasi  dan  menghubungkan  beberapa
1
3mala, termala ark a layu; merana
4
mala kl  a 1 kotor; cemar; noda; 2 penya-
kit
maladaptasi  n  penyesuaian  diri  yg  buruk
oleh suatu organisme
malabentuk n bentuk yg abnormal
malabsorpsi    v  menurunnya  kemampuan
tubuh untuk menyerap zat-zat gizi: gas yg
berlebihan  bisa  menjadi  cermin  adanya
gangguan –
malafungsi n fungsi yg abnormal
malah adv 1 bahkan; semakin (bertambah):
setelah kaya, ia — menjadi baik; 2 bahkan
sebaliknya:  diingatkan  untuk  belajar  –
asyik bermain bola
malahan p malah
malai n 1 untalan bunga (intan, emas, dsb)
untuk perhiasan kepala, sunting, tombak,
dsb;
bermalaikan  v  ki  mengenakan  (mema-
kai) malai;
memalai v ark 1 spt malai; 2 menghiasi
dng malai
malai, malai-malai n nama pohon, Litsea
sebifera
malaikat  n  makhluk  Allah  yg  taat  untuk
melakukan berbagai perintah-Nya
malaikatulmaut n malaikat yg mengambil
nyawa manusia
malaise n keadaan yg serba sulit (terutama
dl   perekonomian);   zaman   –,   zaman
ketika  perekonomian  dunia  mengalami
kesulitan;  zaman  serba  sukar  (biasanya
dikatakan thd masa sekitar tahun 1930)
malakama, buah si — n nama buah yg baik
dimakan   maupun   tidak,   menyebabkan
bencana    (hanya    untuk    perumpamaan
saja):  bagai  bertemu  (makan)  buah  –
dimakan  bapa  mati  tidak  dimakan  ibu
mati,   menghadapi   suatu   pekerjaan   yg
sangat sulit
malaksasi n Bio kegiatan mengunyah, me-
lumat atau memeras makanan; mastikasi
1
2
2
bisnis daring
mala  (mala  petaka)  n  bencana;  (ke)ce-
laka(an); (ke)sengsara(an)
mala  n  air  rembesan  dr bangkai  yg  telah
membusuk;  danur;  harum  semerbak  me-
ngandung –, pb perbuatan (jasa dsb) yg
dipuji-puji, tetapi jasa tersebut diperbuat
dng jalan yg tidak baik

2
malakulmaut??   malang

malakulmaut?? malaikatulmaut
906
malakut n 1 (alam –) alam tempat malai-
1
kat dan roh; 2 kerajaan
malam a waktu setelah matahari terbenam
hingga matahari terbit;
malaman,    maleman  n  selamatan  atau
kenduri pd malam tanggal-tanggal ganjil
pd bulan Puasa (Ramadan) antara tanggal
20 sampai tiba han Lebaran;
–    amal  malam  untuk  mencari  sum-
bangan  (msl  dng  mengadakan  pertun-
jukan,  keramaian,  dsb)  ;  –  buta  waktu
malam  yg  sangat  gelap;  malam  ketika
orang tidur nyenyak; — dansa perjamuan
(pesta)   pd   waktu   malam   dng   acara
berdansa; — gembira pertemuan pd wak-
tu malam untuk bersenang-senang; — inai
malam  menjelang  hari  perkawinan,  pd
waktu itu mempelai perempuan dihiasi; –
muda-mudi;   malam   untuk   pertemuan
(jamuan, pesta) para muda-mudi; — pan-
jang  malam  Minggu;  malam  menjelang
hari  libur;  –  syukuran  selamatan  untuk
mengucapkan atau menyatakan rasa syu-
kur atas suatu peristiwa;
malam-malam adv sudah malam benar;
larut malam: mengapa ~ datang ke mari?;
~ begini toko ke!ontong itu baru ditutup;
bermalam  v  1  menumpang  tidur;  me-
nginap: krn hotel sudah penuh, saya ~ di
stasiun;  2  yg  dimasak  kemarin;  sudah
basi (tidak segar atau baru lagi): daging
sudah ~ jangan dihidangkan kpd tamu;
kemalaman  v  kena  malam  atau  hingga
sampai  larut  malam:  krn  mobil  rusak,
kami ~ di jalan;
bermalam-malam v (dl) banyak malam;
beberapa  malam  berturut-turut:  ~  kami
menungguinya di rumah bersalin sampai
bayi pertamanya lahir;
mem(per)malamkan  membiarkan  (me-
nahan) bermalam; menaruh (obat, mayat,
dsb) semalam;
semalam  adv1  satu  malam:  saya  me-
nginap ~ saja; 2 malam kemarin; malam
sebelum hari ini; malam tadi: ~ saya non-
ton  wayang  sehingga  pagi  ini  saya  ter-
lambat bangun;
se(malam-)malaman    adv1    sepanjang
malam;   segenap   malam;   satu   malam
penuh: gadis bar itu sanggup berdansa ~;
2 malam tadi; semalam; satu malam: ba-
ru saja saya bangun, ~ tidak tidur
2
malam n   lilin (dipakai untuk membatik):
orang  dagang  yg  berjual  –,  nila,  dan
benang
malam  n  Kim  massa  plastik  amorf,  asal
mineral, nabati, dan hewani
malang n 1 melintang; 2 celaka; sial; ber-
nasib buruk;
– tak boleh ditolak, mujur tak boleh di-
raih,  pb  nasib  buruk  tak  dapat  dihin-
darkan, begitu juga nasib baik tak dapat
dicari-cari; — tak berbau, pb kecelakaan
tak dapat diketahui sebelumnya;
– kerik (berdiri dng) menempatkan (ke-
dua) tangan pd pinggang; berkacak ping-
gang;  –  melintang  1  terletak  tidak  ber-
aturan  (ada  yg  melintang  ada  yg  mem-
bujur);  2  (dl  cerita  silat)  mengembara
atau berkeliaran ke sana kemari;
memalangi   merintangi   jalan;   terletak
malang pd; menghalangi: sebatang pohon
kenari tua telah roboh dan ~ jaIan;
kemalangan n 1 keadaan malang; kesu-
sahan; 2 kecelakaan; kesialan; kerugian
malang  a  terletak  melintang:  batang  dan
dahan  kayu  yg  –  itu  mengganggu  arus
lalu lintas;
memalangi v 1 memberi palang; merin-
tangi jalan; menghalangi: pohon yg tum-
bang itu ~ jalan; 2 menghormati; menye-
gani:  seluruh  keluarga  ~  orang  tua  yg
bijaksana itu
malang  a  keadaan  yg  selalu  buruk  dan
nasib yg tidak menguntungkan; bernasib
3
1
2

907
buruk;  celaka;  sial:  –  nasibnya,  rumah-
nya  musnah  dimakan  api  pd  saat  dia
sakit;
malangbang ark n perahu (kapal) dibuat dr
batang kayu; melangbang
malap  a  suram  (tt  cahaya);  tidak  nyala
terang (tt lampu); hampir padam (tt api):
–  bagai  pelita  kekurangan  minyak;  api
itu — nyalanya
malapari  n  nama  pohon,  Pongamia  pin-
nata
malapetaka n kecelakaan; kesengsaraan
malar  adv  1  terus-menerus  (terjadi,  ada,
dsb);  selalu;  tetap  tak  berubah:  perkem-
bangan  ilmu  itu  sering  tidak  –,  melain-
kan  meloncat-loncat;  2  malahan;  lebih-
lebih lagi
malar hijau n pohon atau perdu yg selalu
memiliki daun sepanjang tahun krn tidak
pernah gugur secara serempak
malaria  n  nama  penyakit  demam  (panas
dingin)  yg  disebabkan  oleh  kuman  yg
ditularkan oleh gigitan nyamuk anofeles
malas a 1 tidak mau bekerja atau menger-
jakan  sesuatu:  krn  ia  –,  pekerjaannya
tidak  selesai;  2  segan;  tidak  suka;  tidak
bernafsu: — rasanya pergi saat hujan;
bermalas-malas  v  duduk  (tiduran  dsb)
tanpa  berbuat  sesuatu:  setelah  bekerja
keras selama seminggu, dia ingin ~;
pemalas n orang yg bersifat malas;
kemalasan n sifat malas
malau ark n damar yg dipakai sbg lak un-
tuk  mengetatkan  puting  kering  dsb  pd
hulunya; embalau
male  /malé/    n  kertas  berwarna-warni  yg
biasa digantung bersama telur berwarna-
warni, biasa digunakan pd acara Maulid
maleo /maléo/ n jenis burung, besarnya ti-
dak lebih dp seekor ayam kampung, ber-
warna  hitam,  pd  bagian  dada  warna  bu-
lunya   putih   bersih,   paruhnya   kelabu,
jambulnya  berwarna kuning, panjang  te-
malangbang?? maltosa

lurnya 10 cm dan lima kali Iebih besar dp
telur ayam, Macrocephalus maleo
malet   /malét/n   Sen   palu   yg   digunakan
untuk memukul tumit dr alat tajam guna
memasukkannya ke dl kayu
malfungsi n sistem proteksi yg bekerja ti-
dak sebagaimana mestinya
maligai n ruang di istana tempat kediaman
raja (atau putri-putri raja)
malih  v berubah; bertukar (rupa dsb)
malik  n 1 yg empunya; pemilik; 2raja
malikul   jabbar   n   raja   yg   mahakuasa
(Allah)
malim n 1 orang alim; ulama; guru agama
Islam; 2 pemimpin; petunjuk jalan; 3 pa-
wang; mualim
mali-mali n tumbuhan kecil
maling v orang yg mengambil mllik orang
lain; pencuri;
kemalingan n kemasukan maling; kecu-
rian
malis a 1 pucat (tt warna); 2 kurang keras
(tt bau)
malnutrisi n keadaan defisiensi apabila sa-
tu atau lebih unsur hara tidak tersedia dl
jumlah yg cukup untuk keperluan peme-
liharaan dan pertumbuhan
maloklusi   n kelainan   susunan gigi geligi
atas dan bawah yg berhubungan dng ben-
tuk rongga mulut serta  fungsi
malpighi n Bio lapisan kulit terdalam
malt  n  Kim  biji-bijian  yg  dikecambahkan
secara buatan dl suasana lembap, kemu-
dian dikeringkan dl tanur
maltase n Kim enzim yg mengubah maltosa
menjadi  dekstrosa,  digunakan  dl  pem-
buatan bir
maltosa  n  Kim  gula  kristal  yg  dapat  me-
muai,  terbuat  dr  pati;  disakarida  hablur
putih yg terbentuk bila kanji dihidrolisis
oleh amilase

1
maltusianisme??   mamang
908
maltusianisme  n  Bio  pertambahan  pen-
duduk  tidak  seimbang  dng  pertambahan
keperluan hidup (sandang pangan)
malu a 1 merasa hina atau rendah dsb krn
berbuat  sesuatu  yg  kurang  baik  (kurang
benar,   berbeda   dng   kebiasaan,   mem-
punyai cacat atau kekurangan, dsb): ia –
krn tidak naik kelas; 2 tidak berani; takut:
dia  masih  –  tampil  di  panggung  untuk
menyanyi; 3 segan bercampur hormat dan
takut:  ia  merasa  –  menghadap  kepala
sekolah;
malu-malu a 1 agak malu: jangan ~, pi-
lihlah baju yg kausukai; 2 merasa malu:
krn salah, ia ~ keluar rumah;
~ bahasa agak malu sedikit;
bermalu  v  mempunyai  rasa  malu;  ada
rasa malu: perbuatan yg tak ~
memalui v 1 merasa malu thd kpd: pen-
duduk desa tidak ~ lagi jagoan yg sudah
tua  itu;  2  menaruh  hormat  pd;  menye-
gani: ia sangat ~ Pak Guru yg dulu per-
nah mengajarnya di SMP;
memalukan   v   1   menjadikan   (menye-
babkan, memberi) malu: sungguh ~ kalau
kepentingan  bangsa  tidak  diselamatkan;
perbuatan itu sangat ~ keluarga; 2 meng-
anggap malu; malu tt sesuatu;
mempermalukan v membuat jadi malu;
pemalu n (orang) yg mudah merasa (yg
mempunyai sifat) malu;
kemaluan n 1 mendapat malu; 2 hal ma-
lu; sesuatu yg menyebabkan malu; 3 alat
kelamin (laki-laki atau perempuan);
kemalu-maluan adv agak malu; tersipu-
sipu: ia mengulurkan tangannya dng ~
malun  v terkutuk; kena laknat
malung n ikan mua besar
mam n kp mama; mami
ma.ma  n  sapaan  untuk  orang  tua  perem-
puan; ibu
1mamah?? mama
2mamah  v,  memamah  v  mengunyah  ma-
kanan;
~ biak memamah dua kali (tt binatang spt
lembu, kerbau, dsb yg memamah kembali
makanan yg sudah ditelannya);
memamahkan v 1 memamah sesuatu un-
tuk; 2 memamah pd;
mamahan n barang apa yg dimamah; ha-
sil memamah;
pemamah n yg memamah;
~  biak  memamah  dua  kali,  memamah
kembali  makanan  yg  sudah dikunyah  (tt
binatang domba, lembu, dsb)
mamai a 1 spt hilang ingatan (mabuk, tidak
sadar,  dsb)  rupanya;  kelam  ingatan  atau
pikiran  (krn  terlampau  tua,  habis  sakit
payah, dsb); 2 mimpi dan mengingau;
bermamai v berkata-kata dl tidur; meng-
igau: pd suatu malam ia ~ dl tidurnya
mamak 1 n saudara ibu yg laki-laki; 2 ark
mak kecil atau mak tua; 3 ki (oleh raja-
raja  dipakai  sbg)  sebutan  kpd  pegawai
kerajaan  yg  tua  (spt  –  bendahara,  –
temenggung, — menteri);
– kepala warisan saudara laki-laki ibu yg
tertua; — ninik (ninik –) penghulu adat;
orang  tua-tua  yg  bijaksana;  –  rumah
seorang dr mamak-mamak yg dituakan
mamalia  a  n  jenis  hewan  bertulang  bela-
kang  yg  menghidupi  anaknya  dng  susu
yg berasal dr kelenjar susu dan biasanya
mempunyai bulu pd kulitnya (termasuk dl
golongan  ini  manusia  dan  hewan-hewan
lain)
mamalogi n ilmu tt seluk-beluk kehidupan
binatang menyusui
maman  n  nama  tumbuh-tumbuhan,  Areca
cathecu
mamanda n (lebih takzim dp) mamak; pa-
man
mamang a 1 kabur matanya (krn hendak
pingsan dsb); 2 bingung; ketakutan
1

2
909
2mamang n nama tumbuhan,  daunnya ka-
dang-kadang dibuat acar dan boleh dipa-
kai   untuk   obat   pening,   Gynandropsis
3
mamang?? manajemen
4
gynandra
mamang n peribahasa yg mengandung na-
sihat
ma.mang  n  1  paman;  pak  kecil;  2  pang-
gilan kpd laki-laki dewasa
mamat  n  upacara  adat  di  Kalimantan  Te-
ngah
mambang n hantu (bermacam-macam war-
nanya, ada yg kuning, merah, hitam, dsb
dan disebut juga menurut tempatnya): –
tali arus; — segera
mambang  kuning  n  warna  kuning  ke-
merah-merahan  di  sebelah  barat  ketika
matahari mulai terbenam
mambang  sore  /mambang  soré/  n  mam-
bang kuning
mam.bang ku.neng /mambang kunéng/   n
penyakit kuning pd tembakau
mambek  v berhenti; tidak mengalir (tt air):
air yg — menjadi sumber penyakit
mambo n 1 irama musik; 2 nama barang yg
pd suatu saat yg lalu dianggap baru (mo-
dern) spt es –, sandal –, baju –
mambu  a 1 berbau; 2 basi (tt makanan)
mambung  a  kering  dan  kosong  di  da-
lamnya (tt buah-buahan dsb)
mamik  a  agak  berubah  rasanya  menjadi
kurang sedap (tt makanan, buah-buahan,
dsb)
mamlakat  n kerajaan; kedaulatan
mamot n Bio binatang (kuno) besar spt ga-
jah, berbulu dan bertaring panjang
mampat a 1 padat, tidak berongga-rongga:
tanah  –,  tanah  padat  (tidak  gembur);  2
buntu; terhenti (tidak mengalir lagi dsb):
saluran air sawah –;
memampatkan  v  memadatkan;  menje-
jalkan  (menekankan  dsb)  supaya  mam-
pat; menumpatkan
mampet??? mampat
mampir v singgah: ia — ke warung mem-
beli roti
mampu  a  1  kuasa  (bisa,  sanggup)  mela-
kukan   sesuatu;   dapat:   ia   tak   –   lagi
membayar uang sekolah anaknya; 2 ber-
ada;   kaya;   mempuyai   harta   berlebih:
hanya   orang   yg   –   sanggup   menye-
kolahkan anaknya ke luar negeri;
kemampuan   n   1   kesanggupan;   keca-
kapan;  kekuatan:  berusaha  dng  ~  diri
sendiri; 2 kekayaan
~  manajerial  Man  kemampuan  meng-
gunakan    kesempatan    mengorganisasi
faktor produksi dan menggunakan teknik
serta cara yg baru dl proses ekonomi
mampung  a  ringan  dan  berongga-rongga
(spt bunga karang, batu apung)
mamut?? mamot
1man n ukuran berat, lebih kurang 80 pon
2man n kp dr “paman”
mana  p  1  kata  tanya  untuk  menanyakan
benda dl kumpulan atau kelompok: yg –
kau pilih, yg ini atau yg itu?; tanah yg –
yg akan dijual? ; 2 (kalau tidak bertanya)
menyatakan  pilihan  atau  pemisahan  ke-
lompok:  memilih  –  yg  baik  dan  –  yg
buruk;  3  (di  belakang  di,  dari,  ke)  kata
tanya  menanyakan  tempat,  arah,  tujuan:
di — buku saya?; ; 4 menyatakan tempat
yg  tak  tentu:  di  –  ada  asap  disitu  ada
api; 5 (mana lagi, mana pula) tambahan
lagi; apa lagi; lebih-lebih lagi: — harga-
harga  sudah  naik,  –  uang  sekolah  juga
ikut naik;
–  bisa  mana  boleh;  mana  mungkin;  –
boleh bagaimana akan boleh (dapat, tidak
mungkin, mustahil): — boleh sudah dibeli
diminta lagi;
manah kl n hati; perhatian; perasaan dsb
manai  a  putih  pucat  (sakit  kurang  darah
dsb); pucat –, pucat sekali
manajemen  /manajemén/  n  proses  pema-
kaian  sumber  daya  secara  efektif  untuk

manajer?? mandarin
910
mencapai  sasaran  yg  telah  ditentukan;
penggunaan  sumber  daya  secara  efektif
untuk mencapai sasaran
–  utang  pengelolaan  pinjaman  secara
menyeluruh; — berdasarkan krisis  Man
gaya  manajemen  berpusat  pd  usaha  yg
mendesak untuk membetulkan kelemahan
yg tampak
manajer n orang yg memimpin dan meng-
atur   pekerjaan   dl   bidangnya   serta   yg
berwenang dan bertanggung jawab mem-
buat  rencana  dan  mengendalikan  pelak-
sanaannya   hingga   mencapai   target   yg
telah ditetapkan
–  pemasaran  manajer  yg  bertanggung
jawab  atas  jumlah  penjualan  yg  meng-
untungkan; — jaga manajer yg hanya ber-
tugas pd gilir kerja tertentu
memanajeri  melakukan  tugas  sbg  ma-
najer: pelatih klub itu sudah   –   klubnya
lebih dr dua dekade
manakala  p  apabila;  bilamana:  –  beduk
berbunyi pagi hari, itu tandanya ada yg
meninggal dunia
manakan p bagaimana; manaboleh; mana
1
manalagi   p   lebih-lebih   lagi;   apa   lagi;
2
mana
manalagi   n jeruk (mangga) yg besar dan
rasanya manis
mancawarna   adv   berwarna-warna;   ver-
warna-warni; pancawarna
manci n panci; kuali besi
mancit??? mencit
1
mancung a runcing; lancip; ke ujung ma-
kin kecil; hidungnya –
mancung  n  seludang  kelapa  yg  telah  ke-
ring: membakar upet yg dibuat dr –
mancur?? pancur
1
manda n kp mamanda
2
manda  a  mau;  mau  atau  tahan  (men-
derita):  mereka  senantiasa  –  menerima
nasib
manda  ark,  mandi  manda  n  berbagai
upacara mandi
manda n kanda
1
mandah  n  daun  atau  kulit  yg  ditaruh  di
lesung (sbg lapik)
mandai n nama pohon
mandala ki n bulatan; lingkungan (daerah);
–  wisata  tempat  yang  disediakan  untuk
kunjungan  wisatawan;  –  yuda  daerah
(medan) pertempuran
mandalika kl n nama sebutan atau jabatan
(adipati atau gubernur): maka orang Bin-
tan dan — itu pun menghadap bendahara
mandalika  n  nama  pohon  dan  buahnya
pohon timbul, Artocarpus rigida
mandam,  termandam  a  1  berasa  pusing
krn  mabuk;  mabuk:  ~  spt  mabuk  kepa-
yang; 2 ki terlampau asyik: ~ di dl per-
cintaan
mandar  n  nama  suku  Bugis  di  Sulawesi
Selatan,
mandar  n  nama  burung  yang  biasa  be-
renang  di  rawa-rawa  dsb  dan  biasa  pula
ditangkap untuk dimasak
mandarin n 1 pejabat dl kekaisaran Cina; 2
nama  yang  diberikan  kpd  bahasa  utama
di  negeri  Cina  yang  dipakai  di  sekitar
Beijing  dan  merupakan  bahasa  standar
bagi negeri itu; 3 jenis jeruk yang tumbuh
di negeri Cina, Citrus reticulata
2
3
4
1
2
1
2
manasik  n  Isl  1  ibadah;  2  peragaan  pe-
laksanaan ibadah, msl haji: — haji
manasuka adv sesuka hati; terserah kepa-
damu;  dng  sukarela:  tidak  diwajibkan,
melainkan  –  saja;  sumbangan  –,  sum-
bangan sukarela
manau n rotan besar, Calamus manau
spt  maksud  –,  pb  menghendaki  sesuatu
yg tak mungkin tercapai; spt mengilang –
pb sukar sekali;
memanau  1  merentang  gawar-gawar  dr
manau; 2 merotan (memukul dng rotan)
mancanegara n negara asing; liar negeri

Kamus Besar Bahasa Indonesia 15

Posted: 21st Desember 2010 by Agung Berbudi Luhur in Tak Berkategori

Kamus Besar Bahasa Indonesia 15

lambang  n  1  sesuatu  spt  tanda  berupa
lukisan,  lencana,  dsb  untuk  menyatakan
suatu  hal  atau  mengandung  maksud  ter-
tentu: gambar padi dan kapas adalah –
sila   ke-5;   2   tanda   pengenal   yg   tetap
(menyatakan sifat, keadaan, dsb): warna
merah — berani; 3 huruf atau tanda yg di-
gunakan     untuk     menyatakan     unsur,
senyawa, sifat atau satuan matematika;
– kedudukan lambang yg menunjukkan
kedudukan   orang   atau   golongan   yg
tinggi; — struktur gambar yg menunjuk-
kan susunan atom-atom dl suatu senyawa
organik,
berlambang  v  ada  lambangnya;  mema-
kai lambang;
berlambangkan v memakai sesuatu sbg
lambang;

803
lambar?? lames
melambangkan   v   menjadikan   (meru-
pakan)  lambang:  gambar  timbangan  ~
keadilan;
pelambangan  n  proses,  cara,  perbuatan
melambangkan
lambar n alas; lapik
lambat  a  1  perlahan-lahan  (gerakan,  ja-
lannya,  dsb);  tidak  cepat:  krn  kakinya
sakit ia — jalannya; 2 makan waktu ba-
nyak;  tidak  lekas:  biar  –  asal  selamat;
3  tidak  tepat  pd  waktunya;  ketinggalan:
jam dinding di ruang tamu — lima menit;
– bangat lambat laun; lama kelamaan; –
laun lama kelamaan; lambat-lambat;
berlambat  v  perlahan-lahan;  tidak  ter-
gesa-gesa;
melambatkan    v    menjadikan    (lebih)
lambat: ia ~ jalannya mobilnya krn ada
mobil mogok;
memperlambat v melambatkan: sikap yg
tidak positif terhadap pembangunan akan
~ kemajuan;
terlambat  v  lewat  dr  waktu  yg  ditentu-
kan:   kereta   jurusan   Jakarta-Surabaya
berangkat ~ satu jam;
kelambatan  n  hal  lambat;  keadaan  yg
lambat
lambda   n   1   nama   huruf   ke-11   abjad
-6
Yunani;  2  satuan  lesi  yg  sama  dng  10
liter atau 10   m
lambit  n  tangguk  besar  untuk  menyerok
udang
lambu ark n Lay sampan (perahu); lambuk
1
lambuk a gembur (tt tanah);
melambuk v 1 menggemburkan (tanah);
2   menyokong;   membantu:   ~   perkum-
pulan anak-anak;
gedang sbg dilambuk-lambuk, tinggi sbg
dijunjung, pb sangat dimuliakan;
~ sawah mencangkul sawah;
pelambuk   n   (uang)   sokongan   (sum-
bangan)
-9        3
2lambuk  n  celana  longgar  langgam  Aceh
3
1
2
yg dibuat dr sutera
lambuk ark n Lay perahu
lambung v naik ke atas; melompat tinggi
(bola, perahu yg dipukul ombak, dsb);
melambung v 1 naik (melonjak, terbang,
dsb)   tinggi-tinggi:   bola   ini   ~   ketika
dipukul; 2 menaikkan (melonjakkan, me-
nerbangkan, dsb) tinggi-tinggi: ~ layang-
layang;   3   memuji-muji;   menyanjung-
nyanjung: ía suka ~ anaknya yg seorang
itu;
setinggi-tinggi   ~   ,   surutnya   ke   tanah
juga,   pb   biar   ke   mana   pun   perginya
akhirnya  pulang  ke  kampung  halaman
juga;
~ bola menyepak bola tinggi;
melambungkan  v  1  menaikkan  (meng-
angkat dsb) tinggi-tinggi; 2 memuji-muji;
~ dada congkak; sombong
lambung  n  bagian  rusuk  (badan,  kapal,
rumah, dsb): kena tusuk pd –nya;
melambung v menyerang (memukul dsb)
pd lambung;
melambungi  v  1  memasang  papan  dsb
pd  lambung  perahu;  2  berlayar  dl  sam-
ping (kapal lain dsb)
3lambung n 1 perut; 2 perut besar
lambur  n  binatang  laut  yg  rupanya  spt
payung terapung-apung (ubur-ubur besar)
lamdukpai  n  tumbuhan  melilit,  akarnya
dipakai untuk obat penyakit cacar; empis
musang
lamel /lamél/ n selaput atau sirip yg pipih
dan tipis
lamela /laméla/ n lapisan tipis;
– tengah n Bio lapisan tipis yg terdapat
di antara dua dinding sel yg berdekatan
lamender /laménder/ ark n orang Armenia
lames  /lamés/  a  sifat  suka  meminta-minta
apa saja yg dilihat atau diinginkannya

1
lamin?? lampias
804
1lamin, melamin v menghiasi tempat tidur
pengantin;
pelaminan n tempat duduk pengantin yg
dihiasi
lamin  n  bangunan  (rumah)  kolektif  pd
suku Dayak, bentuknya besar memanjang
dan bertingkat
lamina(h)  ark  n  baju  dr  logam  atau  baju
rantai (untuk berperang)
laminasi n 1 pelapisan bahan tipis dng lem-
peng  pd  kedua  sisinya;  2  bahan  pelapis
bahan tipis pd kedua sisinya
lampai  a  1  tinggi  dan  ramping  (tt  tubuh
dsb); 2 mudah dilenturkan (tidak kaku);
melampai v bergerak berayun-ayun (daun,
ranting,  kayu-kayuan,  dsb);  meliuk-liuk
(tt tubuh dsb);
terlampai v melampai
lampam n ikan air tawar, Puntius;
melampam v 1 membiarkan bertumpuk-
tumpuk spt lekan; 2 tidak dijemur (tt kain
basah)
lampan,  melampan  v  menggali  (barang
tambang); mencetak (timah dsb)
lampang  v  1  tampar  (memukul  dng  tapak
tangan); 2 tepuk;
berlampang-lampang  v bertepuk-tepuk;
bertamparan;
melampang   v   memukul   telinga   atau
kepala orang dng tapak tangan
lampar,  berlamparan  v  1  tersebar;  ter-
serak  merata  (tidak  bertimbun  atau  ber-
longgok); bertebaran: beras ~ di lantai; 2
kl ki tersiar merata (tt kabar dsb)
lampas   ark   a   1   halus:   –   suaranya;
2  mudah  tersinggung;  lekas  marah:  ja-
ngan terlalu — oleh kata-katanya;
melampas  v  1  menggosok;  melicinkan;
mengempelas: ~ kursi tamu; 2 mengasah
(pisau dsb): ~ pisau; 3 ki membiasakan;
melatih;
2
1
2
~ lidah melatih lidah supaya fasih (baik
lafalnya)
lampas  a  lepas  mulut;  bersifat  tidak  ber-
pikir panjang dalam mengatakan sesuatu:
belum  pernah  selain  ini  aku  berjumpa
dng perempuan begitu — dan kasar
lampau a 1 lalu; lewat: masa yg –; 2 lebih
(banyak,  berat,  dsb);  sangat:  ia  –  keras
bekerja;
melampau v lewat batas; berlebih-lebih:
kenakalan anak-anak benar-benar sudah ~
melampaui  v  1  melalui;  melewati:  la
berhasil  ~  tiga  angka  lawannya;  2  me-
lebihi  (batas,  ketentuan,  dsb):  tindakan-
nya   ~   batas;   3   melintasi;   mengatasi
(kesukaran, percobaan, dsb): ia telah ber-
hasil ~ berbagai rintangan; 4 melanggar
(adat,  aturan,  dsb):  perkawinan  antara
pria dan wanita yg semarga dianggap ~
adat;
terlampau v terlalu; teramat sangat; ter-
lebih-lebih:   harganya   ~   tinggi,   tidak
terjangkau oleh daya beli mahasiswa;
~  tinggi  patah,  ~  panggang  angus,  ki
segala hal jangan berlebih-lebihan;
terlampaui  v  sudah  lalu;  sudah  dilalui;
masa-masa sulit penuh kesedihan telah ~;
kelampauan v kelaluan; kelewatan
lampeni n tumbuhan kecil, Ardisia humilis
lampes  n  tumbuhan  ruku-ruku,  Ochnum
sanctum
lampias  a  1  lancar  dan  deras  mengalir
(keluar,   memancar,   dsb);   2   gancang;
lancar (tidak tertahan-tahan);
melampiaskan  v  1  menjadikan  supaya
lampias:  obat  untuk  air  seni;  2  tidak
menahan-nahan; memuaskan: ~ amarah;
~ hawa nafsu;
pelampiasan  n  perihal  (perbuatan)  me-
lampiaskan: tangisnya adalah ~ rindunya
yg bertahun-tahun

805
lampin   n   1   kain   popok   bayi;   bedung;
2 lapis atau alas (terbuat dr kain, kertas,
dsb) untuk memegang barang yg panas;
–  budak  pohon  belukar,  Clerodendron
serratum;
melampini  v  1  memasang  lampin  pd
bayi; 2 mengalas tangan dng kain, kertas,
dsb ketika memegang barang yg panas
lamping n lereng (gunung)
lampion  n  lampu  atau  lentera  kertas,  di-
pakai   pd   pesta-pesta   pd   (perayaan);
tanglung
lampir, melampiri v menyertai (dng surat,
daftar,   dsb):   kita   harus   ~   formulir
pendaftaran itu dng KTP;
melampirkan v mengikutsertakan pd yg
lain: ia, harus ~ salinan ijazah dan surat
keterangan berkelakuan baik;
terlampir v disertakan: pd laporan ini ~
data penelitian;
lampiran   n   sesuatu   yg   dilampirkan;
tambahan  pd  surat  (lamaran,  keputusan,
dsb)
lampit n tikar dr rotan
lampok  n  unggunan  (longgokan)  pada  yg
baru disabit;
bagai  ayam  dibawa  ke  –,  pb  keheranan
melihat sesuatu
lampor n makhluk halus
lampoyang l lampoyangan
lampoyangan    n    tumbuhan    kecil-kecil,
Panicum repens
lampu n alat untuk menerangi; pelita;
spt  –  kekurangan  minyak,  pb  hal  se-
seorang yg hidupnya sangat melarat (atau
yg   penyakitnya   sudah   sangat   parah);
sudah hampir mati:
– baterai lampu senter; — corong lampu
yg  memakai  tabung  kaca  penutup  nyala
lampu; lampu semprong; — duduk lampu
berkaki yg dapat didudukkan di atas meja
dsb;  –  gantung  lampu  bersemprong  yg
digantungkan   pd   langit-langit;   –   gas
lampin?? lampus

lampu yg menggunakan bahan bakar gas;
– hijau 1  lampu  lalu  lintas yg  sinarnya
hijau,  mengisyaratkan  kendaraan  boleh
jalan; 2 krn sesuatu yg akan melancarkan
pelaksanaan   rencana   dsb;   –   kuning
lampu  lalu-lintas  yg  bersinar  kuning  yg
mengisyaratkan   kendaraan   bersiap-siap
untuk berhenti (sesudah lampu hijau) atau
meneruskan  perjalanan  (sesudah  lampu
merak);  –  lalu  lintas  lampu  berwanra
merah, kuning, dan hijau yg dipasang di
perempatan    atau    persimpangan    jalan
untuk  mengatur  lalu-lintas;  –  merah  1
lampu lalu-lintas yg bersinar merah untuk
mengisyaratkan   kendaraan   tidak   boleh
lewat;  2  pertanda  ada  bahaya;  –  neon
lampu  listrik berbentuk  tabung  yg  berisi
gas; — osmium lampu listrik (pijar) dng
kawat  osmium;  –  petromaks  lampu  yg
menggunakan  kaos  lampu  (bukan  sum-
bu),  nyalanya  terang  benderang,  meng-
gunakan  bahan  bakar  minyak  tanah  yg
dipompa; — sempor lampu minyak tanah
yg   tidak   memakai   semprong;   –   sen
lampu    isyarat    pd    kendaraan    (untuk
memberi tanda belok atau berhenti, dsb);
lampu  yg  menyorotkan  sinarnya  ke  satu
arah saja; — stormking lampu petromaks
yg   kaos   lampunya   berada   di   sebelah
bawah  tangki  minyak;  –  suar  mercu
suar;
perlampuan  n  hal-hal  yg  berhubungan
dng penerangan
lampung, melampung v terapung di per-
mukaan air;
~    pukat,    ki    kelihatan    sangat    kecil
terapung-apung di permukaan air; hilang-
hilang timbul;
pelampung  n  benda  ringan  untuk  alat
mengapung  (pd  tali  pancing,  penunjuk
jalan  di  laut,  pegangan  bagi  orang  yg
berenang, dsb)
lampus ark v mati

1
lamtoro??   lancar
806
lamtoro n  tumbuhan polong biasa dipakai
sbg  pupuk  hijau;  petai  cina,  Leucaena
glauca
lamun  ark  p  1  tetapi;  namun:  biarpun
capai, — tugas harus diselesaikan juga; 2
biarpun; meskipun: ombak ribut melanda
perahu  kami,  –  demikian  kami  masih
dapat  selamat;  3  kl  (tetapi)  begitu  pun
asal(kan): ia hendak datang menghadap -
- Tuanku panggil akan dia
lamun,  melamun  v  menumpukkan  (me-
longgokkan)  tidak  beraturan:  ~  kertas
dan   kardus   barang-barang   bekas   di
gudang; 2 menggenangi; meliputi (spt air
menutupi karang);
dilamun v 1 digenangi; diliputi (spt ka-
rang  tertutup  air):  bersama-sama  teng-
gelam ~ ombak dan gelombang; 2 ki di-
rundung;     diliputi     (bencana,     kese-
1
2
nangan,dsb):  ia  ~  bencana;  ~  kebaha-
giaan    hidup;   hatinya    ~   percintaan;
payah-payah   ~   ombak,   tercapai   juga
tanak   tepi,   pb   setelah   beberapa   lama
menanggung  susah,  akhirnya  dapat  juga
yg dimaksud
2lanau n Geo kepingan atau butiran batu yg
lebih  kecil  dr  pasir  halus,  tetapi  lebih
1
2
1
2
3
3
lamun,   melamun   v   termenung-menung
sambil pikiran melayang ke mana-mana;
lamunan  n  angan-angan  yg  bukan-bu-
kan; khayalan; fantasi
lamur  a  tidak  terang  penglihatannya;  ra-
bun:  matanya  sudah  –,  ia  tidak  dapat
melihat   tanpa   kaca   mata   mengenali
cucunya
lana  n  tumbuhan  memanjat,  Thunbergin
laurifolia
lanang,  melanang  v  memintal  (memilin)
tali   dng   memakai   pemberat   yg   di-
gantungkan pd ujungnya
lanang ki n laki-laki
1
lanar ark n  timbunan  lumpur di tepi laut
(yg dibawa oleh air sungai atau air laut)
lanar n penyakit tumbuh-tumbuhan
1
lanau a berlumpur; becek
1
2
2
1
2
1
besar dr lempung
lanca kl n Lay perahu besar bertiang tiga
lanca n kereta yg ditarik orang; angkong
lancang a 1 tidak tahu adat; kurang sopan
thd orang tua dsb: anak itu mengucapkan
kata-kata kasar dng –nya; 2 lekas-lekas;
tergesa-gesa (berkata, berbuat, dsb)
– mulut suka mengeluarkan kata-kata yg
kurang  senonoh  (menyakiti  hati,  mem-
buka rahasia, dsb); — tangan 1 suka me-
mukul; suka berkelahi; 2 suka mengambil
barang orang; suka mencuri;
kelancangan n sikap (perbuatan dsb) yg
lancang
lancang  n  1  Lay  perahu  layar  yg  sangat
laju, dipakai sbg kapal perang pd jaman
dahulu; 2 tempat sirih;
lancang-lancang n 1 sesuatu yg menye-
rupai  lancang;  2  permainan  dng  melem-
par-lempar batu yg ringan di permukaan
air sehingga batunya meloncat-loncat
lancang  n  tumbuhan  (herba),  Euphorbia
hirta
lancap a rata dan licin
lancap, terlancap a terdorong; terlanjur (tt
perkataan dsb)
lancar a 1 tidak tersangkut-sangkut; tidak
terputus-putus: roda itu berputar dng –;
2  tidak  tersendat-sendat;  fasih:  anak  su-
dah   dapat   membaca   dng   –;   3   tidak
tertunda-tunda; (berlangsung) dng baik;
– kaji mahir dl pelajaran; — mulut lekas
mengeluarkan  perkataan  yg  tidak  seno-
noh; suka bercakap-cakap banyak mulut;
melancar  v  1  bergerak  laju  dng  cepat;
meluncur:  perahu  itu  ~  dng  lajunya  di
atas permukaan air yg tenang;   2 meng-
ulang pelajaran supaya mahir: dia belajar
setiap hari untuk ~ kajinya;
melancarkan   v   1   membuat   supaya
lancar;  2  menjalankan  (memajukan)  dng

807
2
lancar?? landas
cepat:  ia  tidak  dapat  ~  mobilnya  krn
hanya   kurang   angin;   3   menujukan;
melakukan    (serangan,    kritik,    protes,
propaganda,   dsb):   pasukan   musuh   ~
serangan mendadak;
memperlancar v membuat supaya lebih
lancar;
berselancar   v   1   bermain   lancing-lan-
cang; 2 bermain meluncur di atas air (dng
papan dsb);
pelancar  n  alat  untuk  melancarkan  (ja-
lannya sesuatu);
kelancaran   n   keadaan   lancarnya   (se-
suatu);
lancaran  n  kl  Lay  perahu  yg  laju  ja-
lannya
lancungan n sesuatu yg dipalsukan; barang
tiruan  (tt  ijazah,  surat  keterangan,  cek,
merk dagang, dsb);
kelancungan n kepalsuan; kecurangan: ~
dl     perdagangan     sangat     merugikan
2
masyarakat konsumen
lancung l lancong
lancur,  melancur  v  memancur:  air  ~  dr
1
2
1
lancar, pelancar n 1 pelancar(an); 2 balok
penghubung tiang rumah
lancar-lancar   n   pipit   padang,   Anthus
novaesseelandinae malayensis
lancia  ark  n  kereta  beroda  dua  yg  dihela
oleh orang; angkong; langca; langcia
lancing(an) kl n celana; seluar;
berlancing v bercelana
lancip  a  1  makin  ke  ujung  makin  ke-
cil;meruncing; 2 tajam
melancipkan  v  membuat  supaya  lancip
(runcing, tajam)
lancit, melancit v melencit
lancong,   melancong   v   bepergian   untuk
bersenang-senang;  bertamasya;  pesiar:  ~
ke luar kota
pelancong n orang yg pergi melancong;
wisatawan; turis;
pelancongan   n   perjalanan   untuk   ber-
senang-senang, melihat-lihat, dsb
lancung  a  1  tidak  tulen;  tidak  murni;
palsu;  tiruan;  imitasi:  kalung  –;  2  tidak
jujur; curang: perbuatan yg –;
melancungkan  v  memalsu(kan);  meniru
dng  maksud  menipu:  ~  tanda  tangan
orang lain dapat dituntut;
1
2
2
3
kran yg rusak itu
lancut,  melancut  v  memancar  kencang-
kencang
lancut   a   sia-sia;   tidak   mendatangkan
faedah
landa,  melanda  v  mengenai;  menimpa;
melanggar:  banjir  ~  daerah  perumahan
itu;
terlanda v terkena; tertimpa; terlanggar:
desa-desa itu ~ luapan lumpur Lapindo
landa,   melanda   v   melimbang   (emas,
timah, dsb); melandau
landa ark n air abu
landa   v,   melanda   v   1   menabrak   atau
melanggar sehingga rusak: badai ~ kapal
itu  hingga  porak  poranda;  2  melindas;
menggiling: mesin traktor itu ~ batu-batu
hingga hancur
landahur ark n orang yg sangat besar (spt
1
raksasa)
landai  a  menurun  sedikit  demi  sedikit;
agak  miring;  tidak  curam  (tt  tanah,  tepi
sungai,  pintu,  dsb):  pantai  utara  Pulau
Jawa –;
melandai v landai; menjadi landai;
landaian n tanah (tepi, lereng) yg landai
2
landai, landaian n hulu keris; lendaian
landak   n   binatang   yg   kulitnya   berduri
panjang dan runcing; Hystrix brachyura
– semut jenis landak; Tachyglossus
landang l lalu-landang
landap    n    tumbuhan    herba,    Crinum
asiaticum
landas n alas; tumpuan;

landau?? langau
808
– benua bagian dasar laut yg paling tepi;
dasar  laut  yg   menurun  perlahan-lahan
mulai  dr  pantai  ke  arah  tengah  lautan
sampai ke pinggir; tempat dasar laut tiba-
tiba menurun; — bukit pohon kecil, kayu-
nya  putih,  lunak  digunakan  msl  untuk
gagang  pisau,  getahnya  untuk  lem,  re-
busan   daun   dan   buahnya   untuk   obat
buang-buang  air;  Macaranga  triloba;  –
kontinen landas benua; paparan benua;
berlandaskan v berdasarkan pd; bertum-
pu pd: gugatan itu diajukan ~ pengaduan
beberapa korban;
melandas  1  v  mendarat  (tt  pesawat  ter-
bang):  pesawat  itu  ~  dng  mulus di ban-
dara Sukarno-Hatta; 2 n posisi arah (msl
pertumbuhan)  yg  menuju  ke  bawah  dng
sudut sekitar 136 -165 ;
landasan  n  1  paron  sbg  alas  untuk  me-
nempa,  terbuat  dr  besi;  alas;  bantalan;
2   dasar   tumpuan:   pendapatnya   mem-
punyai ~ yg kuat; 3 lapangan terbang;
~  gelinding  jalan  pesawat  terbang  yg
dipakai untuk berhenti pd saat menunggu
giliran  terbang  sebelum  masuk  ke  lan-
dasan pacu; ~ kata bukti atau keterangan
sbg  penguat  suatu  kesaksian  yg  diberi-
kan; ~ luncur landasan miring yg di tepi
laut  atau  perairan  yg  ujung  bawahnya
berada   di   bawah   permukaan   air,   dan
digunakan  untuk  meluncurkan  kapal;  ~
pacu   bagian   lapangan   udara   yg   di-
gunakan untuk memacu pesawat yg akan
lepas landas;
landau  ark,  melandau  v  memunguti  biji
timah (yg masih ketinggalan)
landors  n  pegawai  negeri  yg  diberi  tang-
gung jawab mengawasi daerah yg belum
dimasukkan  ke  dalam  wilayah  provinsi
dan kotamadia
landrad ark n pengadilan negeri
landreform  n  usaha  resmi  dr  pihak  pe-
merintah  untuk  memperbaiki  peraturan-
o             o
peraturan    yg    berhubungan    dng    pe-
makaian  dan  perlakuan  atas  tanah  agar
terwujud keadilan dl masyarakat
landuk n lekan laut, Lethrinus ornatus
1
landung a terjurai panjang (tt lengan baju,
tali, dsb);
–  napas  tahan  berlari  lama  (tidak  lekas
terengah-engah);  –  padi  tumbuhan  me-
manjat, Conocephalus subtrimerbius;
melandung  v  1  berjurai  panjang  ke  ba-
wah; 2 melentur; kendur; tidak tegang (tt
2
1
2
landut l  landung
1
lang  n  meja  kecil  bertingkat  tempat  (me-
letakkan) barang-barang dagangan, biasa
2
dipergunakan oleh pedagang keliling
lang l elang
tali yg direntangkan , tali jemuran, dsb)
landung n lekan laut, Dorosoma chacunda
landur a terjural panjang (tt lengan baju,
tali, dsb); landung
landur a berasa lemah pd lutut (krn terlalu
lama berdiri dsb)
1
langah, melangah v terbuka; ternganga (tt
mulut, pintu, dsb);
melangahkan  v  mengangakan;  membu-
kakan lebar-lebar;
terbelangah  v  terbuka  lebar-lebar;  ter-
nganga
langak-languk  a  berpaling  (memandang,
menjenguk) ke kanan dan ke kiri (spt pd
waktu mencari seseorang di antara orang
banyak)
langak-longok ark l langak-languk
langau  n  lalat  besar  yg  suka  mengisap
darah  hewan  (spt  kerbau,  lembu);  pikat;
lalat;
bagai — di ekor gajah, pb selalu tunduk
kpd  kemauan  orang  besar  atau  orang
pandai;  hinggap  bak  –,  titik  bak  hujan,
pb suatu hal yg tiba-tiba saja terjadi tanpa
diketahui lebih dahulu;
–  merah  orang  yg  mencari  keuntungan
dr perbuatan atau hal-hal kotor;

809
langca?? langgung
berlanggau  v  1  banyak  dihinggapi  la-
ngau;  2  ki  terbuka  (ternganga)  terus:  ~
mulutnya melihat keindahan kota Jakarta
langca   n   kereta   beroda   dua   yg   ditarik
orang; angkong
langen  /langén/  n  bambu  yg  dipakai  sbg
alat mengapungkan diri
langendria  n  drama  tari  lestana  Jawa  yg
biasanya mengisahkan cerita Damar Wulan
langenswara n paduan suara dan lagu-lagu
1
langgai n belat penangkap ikan
2
langgai   n   kulit   buah   bangsa   kacang-
kacangan
langgai n sj ikan laut, Triohiupi
langgam  n  1  gaya;  model;  cara:  –  pida-
tonya  khas,  sukar  ditiru  orang  lain;  2
adat  atau  kebiasaan:  –  bicara  orang  di
daerah    itu    keras    tetapi    sebenarnya
hatinya baik; 3 bentuk lagu (nyanyian) yg
iramanya spt lagu-lagu Barat: la penyanyi
lagu-lagu –
langgan, berlanggan ark v berlangganan;
melanggani   v   mengadakan   hubungan
tetap dl hal jual beli kpd seseorang: saya
berusaha  ~nya  bukan  semata-mata  dng
tujuan dagang, tetapi ada tujuan lain;
berlangganan  v  mengadakan  hubungan
tetap dl hal jual beli (peminjaman, peng-
gunaan, dsb) barang;
pelanggan  v  orang  (tempat)  yg  mem-
punyai  hubungan  tetap  dl  hal  jual  beli,
penggunaan,   dsb   (thd   majalah,   surat
kabar,  telepon,  listrik,  dsb);  orang  yg
berlangganan:  ~  surat  kabar  baru  ini
tersebar di seluruh Indonesia;
langganan  n  1  orang  yg  membeli  (meng-
gunakan  dsb)  barang  secara  tetap  (surat
kabar  dsb):  ~  tabloid  ini  makin  ber-
tambah   banyak;   2   orang   yg   menjual
(meminjamkan  dsb)  barang  dsb  secara
tetap  kpd  pembeli  (peminjam  dsb)  yg
tetap pula
langgang l tunggang-langgang
3
1langgar  v,  berlanggaran  v  bertubrukan;
bertumbukan;  bertabrakan:  kedua  mobil
itu  rusak  krn  ~;  2  serang-menyerang;
3 bersalahan; bertentangan;
berlanggar-langgar v saling menyerang
dan  menghantam  dng  hebatnya:  kedua
kelompok yg bermusuhan itu, ~;
melanggar   v   1   menubruk;   menabrak;
menumbuk: sepeda motornya rusak krn ~
pagar;  2  menyalahi;  melawan:  mencuri
adalah  perbuatan  yg  ~  hukum;  3  me-
lewati;   melalui   (dng   tidak   sah):   dia
dihukum  krn  ~  tapal  batas  negara  lain;
4  menyerang;  melanda:  banjir  besar  ~
kampung
hanyut;
itu
hingga
rumah-rumah
melanggarkan v membuat (dng sengaja)
supaya       berlanggar;       menubrukkan;
menumbukkan;
terlanggar  v  kena  langgar  (dng  tidak
sengaja); tertubruk;
pelanggar n orang yg melanggar;
pelanggaran    n    perbuatan    (perkara)
melanggar:  ~nya  sudah  disidangkan  di
pengadilan;
perlanggaran n perihal saling menabrak;
tabrakan;  tubrukan:  ~  antara  mobil  dan
motor di persimpangan jalan ini kemarin
mengakibatkan  pengendara  motor  luka
parah
langgar  n  masjid  kecil  tempat  mengaji
atau bersembahyang; surau
2
langgas a dl keadaan tidak terikat kpd se-
suatu atau kpd seseorang; bebas
langgayan n para-para
langgeng  a  kekal;  abadi;  selama-lamanya:
tidak ada sesuatu pun yg — di dnia ini;
kelanggengan n keadaan yg abadi (kekal)
langguk a congkak; sombong
langgung,   melanggungkan   ki   v   mele-
takkan  atau  menyandarkan  pd:  perahu-
perahu    sedang    berlabuh    sambil    ~
haluannya di tepian

langi?? langkah

langi n ikan tenggiri besar, Scomberomovous
810
langlang  n  orang-orang  yg  meronda;  pen-
jaga keamanan kampung;
langih  a  sengau  krn  bibir  sumbing,  anak
lidah   pendek,   atau   gangguan   saluran
tenggorok
langih,  melangih  v  membersihkan  tanah
sawah  sebelum  ditanami  sampai  benar-
benar bersih dan tanahnya menjadi gembur
langir   n   1   pohon   kecil   yg   buah   dan
daunnya  dipakai  untuk  pencuci  rambut,
Albizzia saponaria; 2 ramuan yg dipakai
untuk pencuci rambut (kepala);
berlangir v berkeramas dng langir;
melangir v mencuci rambut (kepaIa) dng
langir;
langis  ark  a  habis  binasa  (punah)  sama
sekali; tumpas
langit  n  ruang  luas  yg  terbentang  di  atas
bumi,  tempat  beradanya  bulan,  bintang,
matahari, dan planet lain;
beratapkan  –,  ki  1  banyak  berlubang,
bocor    (atap):   rumahnya   sudah    ber-
atapkan –, namun la belum dapat mem-
perbaikinya; 2 di luar rumah (tenda dsb);
lapangan   terbuka:   pramuka   itu   tidur
beratapkan –;
di bawah kolong –, ki di muka bumi; di
mana  bumi  dipijak,  di  situ  –  dijunjung,
pb  menurut  adat  kebiasaan  tempat  yg
didiami;  ke  –  tak  sampai  ke  bumi  tak
nyata,   pb   setengah-setengah,   kepalang
tanggung  di  dl  menyelesaikan  pekerjaan
atau   mempelajari   lelmu:   sawah   ber-
bendar –, ki sawah yg mendapat air dr air
hujan; tadah hujan; seperti bumi dengan -
-,  ki  sangat  berbeda  mengenai  pekerti
(harga dsb);
langit-langit n 1 kain tenda di atas tempat
tidur  dsb;  2  papan,  asbes,  dsb  penutup
bagian  atas  ruangan  (kamar)  di  bawab
atap;  plafon;  3  bagian  rongga  mulut  se-
1
2
belah  atas  (ada  langit-langit  keras,  ada
langit-langit lembut);
~ kelambu bagian atas kelambu;
melangit v 1 menuju (terbang) ke langit:
apabila  Adinda  ~  sekalipun,  Kakanda
akan  ikut  serta;  2  ki  sangat  berlebih-
lebihan; muluk-muluk (tt cita-cita); mem-
bubung  tinggi;  menanjak:  sejak  ia  ber-
main dl film itu namanya ~; 3 ki menjadi
mahal  sekali  (tt  harga):  harga  barang-
barang kebutuhan pokok di Jakarta ~;
~ biru menyerupai warna langit yg biru
(tt warna);
selangit n sangat tinggi (mahal): membeli
rumah di pusat kota biayanya ~
langka a jarang didapat; jarang ditemukan;
jarang terjadi: tanaman — itu dilestarikan;
kelangkaan n perihal langka
langkah n 1 gerakan kaki (ke depan, ke be-
lakang, ke kiri, ke kanan) waktu berjalan:
pasukan  pengibar  bendera  pusaka  me-
masuki  lapangan  dng  –  tegap;  2  jarak
antara   kedua   kaki   ketika   melangkah
(berjalan);  3  sikap;  tindakan;  perbuatan:
kita  harus  mengambil  –  tegas  dl  me-
nangani masalah ini;
– baik, ki mujur; nasib baik; — baru cara
(adat, lestiadat, paham) baru; — buruk fi-
rasat (gelagat) yg kurang balk; — hidup
cara  hidup  yg  ditempuh;  –  kanan,  ki
mujur; untung (nasib) baik: saya — kanan
hari   ini,   tidak   disangka-sangka   saya
mendapat  (rezeki);  –  kiri,  ki  selalu  sial
(serba salah): ia sedang — kiri, di mana-
mana selalu dimarahi orang; — lama, ki
cara   (adat,   lestiadat,   paham)   lama;  –
seribu,  ki  lari  cepat  (krn  takut  dsb);  –
serong  perbuatan  yg  curang  (tidak  baik
dsb);  –  sumbang  perbuatan  yg  keliru;
perbuatan yg kurang baik;
berlangkah v ark berangkat; berjalan;
melangkah  v  1  mengayunkan  (mengge-
rakkan) kaki (pd waktu berjalan dsb): aku

811
langkai?? langlai
berat ~ krn kakiku terbenam dl lumpur; 2
berangkat;    berjalan;    3    ark    melalui;
mengarungi: ~ lautan;
melangkahi   v   1   melewati;   melalui:
mereka ~ rintangan itu tanpa mengeluh;
2 menyalahi; melanggar: kita tidak boleh
~  nasihat;  3  mendahului  (kawin,  mem-
peroleh  sesuatu,  dsb):  tidak  baik  adik  ~
kakak;    4    melewatkan;    tidak    meng-
ikutsertakan:  ia  sering  ~  saudaranya  dl
pembagian tugas;
~ kaki bermukah (tt perempuan yg sudah
bersuami);
melangkahkan v 1 mengayunkan kaki ke
depan; 2 mulai menjalankan perahu dsb;
terlangkahkan   v   sudah   dilangkahkan;
langkah  telah  ~  ,  pb  sesuatu  yg  sudah
(selesai)  dikerjakan  tidak  mungkln  di-
batalkan lagi;
pelangkahan v 1 perihal (perbuatan) me-
langkahi  atau  melangkah;  2  permulaan
melakukan    sesuatu    (pekerjaan,    per-
jalanan, dsb); baik ~, saat yg baik untuk
memulai sesuatu (pekerjaan dsb);
perlangkahan    n
(melangkah);
perihal
berlangkah
langkang   ark,   diperlangkangkan   v   di-
pukuli   beramai-ramai:   badanya   babak
1
2
3
1
2
1
2
1
2
belur ~ orang dng kayu dan batu
langkap  n  pohon  palem  hutan,  daunnya
dapat  dianyam  untuk  nyiru,  tampi,  dsb,
Arenga obtusifolia
langkap   n   tepak   tempat   sirih,   pinang,
tembakau, dsb;
langkap n lalat; langau
langkara ki adv mustahil; lengkara: –lah
semut menewaskan gajah
langkara n nekara
langkas a tangkas; giat; cerdas;
langkas v 1 gugur krn sudah cukup matang
(tt  buah-buahan  dsb);  2  berakhir  musim
buah-buahan;
– buah pepaya, pb hal yg tidak mungkin;
mustahil;
selangkas  n sekali musim berbuah;
~ betik berbuah, pb waktu yg singkat
langkat   kl   n   waktu   tiga   hari   lagi   dr
sekarang; tulat
langkat a bersuji timbul
kelangkahan  n  1  laki-laki  yg  istrinya
bermukah;   2   didahului   kawin   (mem-
peroleh sesuatu dsb);
selangkah   n   sejauh   jarak   satu   kali
melangkah;
berjalan   ~   menghadap   surut,   berkata
sepatah dipikirkan, pb dl berbuat sesuatu
hendaklah   kita   mempertimbangkannya
masak-masak; ~  demi ~, ki sedikit demi
sedikit;  setahap  demi  setahap:  sekalipun
dl   kehidupan   perekonomian   yg   rumit,
bangsa kita mencapai kemajuan ~ demi ~
langkai a lampai; ramping
langkan n 1 serambi atas tempat meninjau;
anjing    peranginan;    balkon;    2    pagar
berupa kisi-kisi (pd jembatan dsb)
langkau,  melangkaui  v  melampaui;  me-
lewati  (melewatkan):  krn  tidak  hati-hati
menyalin, dia ~ satu baris;
terlangkaui  v  terlewat;  tidak  turut  di-
perhatikan  (dibaca  dsb):  tidak  ada  satu
huruf pun yg ~ , semua dibaca dng teliti
langking ark a hitam
langkisan  n  angin  kencang  yg  arahnya
tidak tetap
langkitang n siput kecil yg agak panjang
langkuas l lengkuas
langkup,   terlangkup   v   terbalik;   terte-
lungkup: perahu yg karam itu ~
langlai a lunglal
– buana pergi mengembara menjelajahi
dunia;
berlanglang  v  meronda;  mengemban:  ~
buana;
melanglang v 1 meronda; 2 mengemban

1
langsai?? lanja
812
1langsai adv lunas; sudah terbayar semua (tt
hutang,    janji):    hutangnya    sudah    –,
jangan berhutang lagi
langsai n tirai
langsam   v   jalan   perlahan:   mobil-mobil
berjalan — krn lalu lintas macet
langsang n kukusan
1
langsar a kecil (sempit) panjang; panjang
ramping: badannya –
langsar,   melangsar   v   beringsut-ingsut;
menjalar  memanjang:  truk  yg  sarat  dng
muatan barang itu ~ menaiki tanjakan
langsar a beruntung; berbahagia; gangsar
langsat  n  1  pohon  yg  batangnya  lurus,
bunganya  berwarna  putih  atau  kuning,
buahnya   menyerupai   duku,   warnanya
kuning  kehijau-hijauan,  bergerombol  dl
tandan, bentuknya agak lonjong, rasanya
agak asam-asam manis, kulitnya tipis dan
bergetah;  Lansium  domesticum;  2  buah
langsat
langseng n tempat menanak nasi terbuat dr
kuningan (seng)
langsep n langsat
langsi n bunyi mendenging (mendengung);
berlangsi  v  berbunyi  mendenging  (men-
dengung) dan nyaring: akan kedengaran
kumbang ~ jika dijolok dl lubangnya;
melangsi v terbang (melayang) dng cepat
(disertai bunyi mendenging): peluru ~
pelangsing   n   sesuatu   untuk   membuat
langsing; obat ~
langsing a tinggi lampai; ramping: la tetap
– walaupun dia sudah berumur
langsir,   melangsir   v   mengatur   sambil
2
2
3
1
menggandeng-gandengkan
kereta api
gerbong
langsung  adv  1  terus  (tidak  dng  peran-
taraan, tidak terhenti, dsb): berlayar — dr
Surabaya   ke   Ambon;   tindakan   yg   –
mengenai    kepentingan    umum;    lanjut
(hingga  beberapa  lamanya,  hingga  jauh,
dsb): pertikaian itu — hingga kini; 3 lewat
di  tujuan:  –  ke  tujuan;  4  jadi  (tidak
urung): pertandingan tidak — krn hujan;
berlangsung v 1 melanjut (terus berlaku
dsb): pertempuran ~ hingga berhari-hari;
2   terjadi;   sedang   berlaku   (diadakan,
dibuat,  dsb):  upacara  perkawinan  itu  ~
baik; perundingan yg sedang ~;
melangsungkan  v  1  meneruskan;  me-
lanjutkan;  menyampalkan:  wali  kelas  ~
usul orang tua murid kpd kepala sekolah;
2    melaksanakan;    melakukan:    murid-
murid  ~  ujian  di  sekolah  yg  berbeda-
beda;
terlangsung  v  1  telah  diteruskan;  telah
dilanjutkan; 2  telanjur;  terdorong:  sudah
~    kita    berkisah    kita    harus    berani
menanggung resiko mati jangan disesal;
perlangsungan n perihal melangsungkan
suatu peristiwa;
kelangsungan   n    1   perihal   berlang-
sungnya   suatu   kejadian:   demi   ~   pen-
didikannya,  sanak  saudaranya  bersedia
menyumbangnya;   2   kelanjutan;   keta-
hanan:  pemerintah  harus  memelihara  ~
serta kelestarian sumber alam; 3 keterus-
terangan;     keterbukaan:     aku     sangat
menghargai sikap ~mu
langu a baru atau rasa yg tidak sedap (spt
bau tembakau yg tidak kering, rasa ketela
mentah)
languh l lenguh
langut,  melangut  v  merasa  rindu  (sedih,
kasu, dsb)
lani  n  orang  pandai  yg  mempunyai  ke-
beranian  dl  berperang  dan  berpengaruh
thd masyarakat biasa
lanja, melanja v pergi bertandang;
2
langsir ark n serdadu (pasukan) bertombak
3
langsir a kurus
langsuir n  hantu  perempuan yg  berlubang
punggungnya  atau  berupa  burung  elang
malam

813
lanjai,  melanjai  a  lampai;  ramping;  se-
mampai
lanja-lanjaan  n  1  pergi  ke  mana-mana;
2 berlomba-lomba
lanjam n mata bajak
1
lanjang a kecil dan panjang
2
lanjang ark l telanjang
1
lanjar   a   bertambah   panjang   (krn   diu-
lurkan, dijulurkan);
melanjar   v   1   memanjang;   bertambah
panjang;  2  mengulurkan  (tali  dsb)  pan-
jang-panjang;
lanjaran n alat (berupa kayu dsb) untuk
menjalarkan tanaman
lanjar  ark  adv  1  lantas;  lalu;  langsung;
2 cepat hilang (lenyap); 3 lancar
lanjau,  terlanjau  ark  v  terbentang:  per-
madani ~ di lantai
lanji ark n pelacur
lanjuk, telanjuk ark v terlanjur
lanjung  a 1  kecil  panjang; kecil  tinggi  (tt
2
batang
2 tinggi
tebu,
pohon
pinang,
dsb);
lanjut  a  1  panjang  (perundingan,  pem-
bicaraan, dsb): saya jemu mengikuti pem-
bicaraan yg — spt itu; 2 tidak tanggung;
terus:  orang  tuanya  bekerja  keras  agar
sekolah   anaknya   –;   3   lama;   banyak;
tinggi:  usianya  sudah  –,  tetapi  masih
kelihatan muda; 4 dalam; tinggi: ilmunya
sudah –;
– akal lanjut pikiran; — pikiran pandai
mengatasi masalah; banyak akal; cerdik;
– usia sudah berumur; tua;
berlanjut v 1 tidak selesai hanya di situ
saja;  ada  rentetannya;  bersambung:  per-
kenalannya  itu  ~  ke  pernikahan;  2  ver-
larut-larut;  berlama-lama:  meskipun  me-
ngalami penderitaan yg –, ia tetap tegar
mengalami penderitaan yg ~ ini;
berlanjutan  v  belum selesai;  masih  ada
perkembangannya:   cita-cita   dan   per-
juangan kita masih ~;
lanjai?? lanskap

melanjut  v  terus  bertambah  (berkem-
bang):  sebelum  ada  kesepakatan,  per-
selisihan itu akan ~;
melanjutkan   1   menyambung;   mene-
ruskan (tt perkataan, perundingan, cerita,
dsb):  mereka  akan  ~  pembicaraan  itu
minggu   depan;   2   mempertinggi:   krn
ketiadaan   biaya,   dia   tidak   mampu   ~
pendidikannya ke sekolah yg lebih tinggi;
lanjutan    n    sambungan    (percakapan,
cerita,  dsb):  ~  cerita  ini  ada  pd  edisi
berikutya;
perlanjutan n perihal berlanjut;
~ jenis Bot pembiakan jenis (pd tumbuh-
tumbuban);
pelanjut n yg melanjutkan;
pelanjutan n perbuatan melanjutkan;
kelanjutan   n   perkembangan   (berikut)
nya:  bagaimana  ~  perkara  itu,  marilah
kita nantikan bersama;
selanjutnya adv sejenisnya; sesudah itu;
lalu;  berikutnya:  marilah  peristiwa  ini
kita jadikan sbg bahan pelajaran, ~ agar
lebih berhati-hati
lanolin   n   Kim   lemak   bulu   domba,   di-
gunakan  sbg  bahan  obat  luar  dan  kos-
metik
lansai l langsai
lansar l langsar
lansat l langsat
lanset /lansét/ n pisau pembedah
melanset  a  Bio  melebar  sedikit  di  atas
dasar,  lalu  menyempit  ke  ujungnya  yg
runcing   dan   nisbah   panjang-lebarnya
kira-kira  3:1  bentuk  bidangnya  spt  mata
lembing atau tombak
lansi l langsi
1
2
1
lansir l  langsir
lansir,  melansir  v  menyiarkan;  menga-
barkan:  sebuah  koran  telah  –  berita  yg
paling baru
lanskap  n  Geo  1  pemandangan  di  daerah
pedesaan   (pedalaman);   2   jumlah   total

2
lantai??   lantar
814
aspek    setiap    daerah,    baik    pedesaan
maupun kota;
–  alam  Geo  lanskap  yg  belum  pernah
dijamah manusia; — kultur Geo lanskap
yg telah dipengaruhi oleh manusia
lantai n 1 bagian bawah (alas, dasar) suatu
ruangan (terbuat dr papan, semen, tegel,
dsb);  2  tingkatan  pd  gedung  bertingkat:
kantornya terletak di — dua gedung itu; 3
geladak perahu;
mencari  –  terjungkat,  pb  mencari-cari
kesalahan orang;
melantai v 1 memasang lantai: tukang itu
sedang ~ ruang kelas; 2 berdansa: acara
~ merupakan acara rutin pd pesta muda-
mudi;  3  rata  dan  datar  (spt  lantai):  pd
beberapa     tempat     kelihatan     bentuk
karang-karang  yg  ~  diakibatkan  kikisan
air laut;
melantaikan v ark meletakkan di lantai:
panitia  ~  benda-benda  pameran  itu  di
tengah-tengah ruangan
lantak,  melantak  v  1  memukul  kuat-kuat
supaya   keras   atau   padat;   2   memukul
supaya    masuk    ke    tanah;    pancang;
3   menggesek;   menghantam;   mengha-
biskan:  para  remaja  yg  hadir  ~  semua
hidangan yg disediakan;
melantakkan  v  memukul  kuat-kuat  su-
paya  masuk  (terbenam)  dalam-dalam  (tt
paku, pancang, dsb);
lantakan n sesuatu yg dilantak;
pelantak  n  1  alat  (dr  kayu  dsb)  untuk
melantak senapan; 2 pemukul pancang; 3
batang besi pelocok pompa dsb
lantam a keras sekali (tt suara, bunyi): dng
suara  –  dia  menyebut  dirinya  pendekar
yg tidak terkalahkan;
melantamkan  v  1  mengatakan  (menye-
rukan)  dng  suara  keras  (kuat);2  meng-
gembar-gemborkan; mengabar-ngabarkan
lantam a angkuh; sombong;
1
2
melantamkan v menyombongkan; mem-
banggakan;
kelantaman n keangkuhan; kepongahan
lantan  ark,  melantan  v  menjaga;  meme-
lihara:  ~  anak;  ~  badan;  ~  kain;  2  me-
manjakan: Nenek selalu ~ cucunya;
terlantan v terjaga baik-baik; terpelihara
baik-baik:
pusakanya ~
sampai
sekarang
harta
lantang a 1 jelas dan nyaring kedengaran:
pemimpin barisan memberi aba-aba dng
–; 2 jelas dan bebas kelihatan (tidak ada
yg menghalangi);
melantang v lantang;
melantangkan v 1 membuat (suara) kuat
dan  nyaring:  dia  menghardik  sambil  ~
suaranya;  2  menjadikan  bebas  lepas  (tt
penglihatan, pemandangan)
lantanum  n  unsur  kimia  logam,  yg  lunak
dan  dapat  ditempa  yg  terdapat  pd  mi-
neral-mineral  tertentu  yg  langka,  dite-
mukan Mosandoe pd tahun 1839, nomor
atom 57, massa atom relatif 138,92 titik
3
lebuh  1099  K,  massa  jenis  6,15  x  10
3
1
2
kg/m  dng lambang La
lantar,  melantarkan  v  1  menyebabkan
(pertikaian, kerugian, dsb): organda me-
nindak  perusahaan  angkutan  yg  -  pe-
numpang;  2  menyampaikan  (usul,  per-
mintaan, dsb);
lantaran   n   sesuatu   (hal)   yg   menjadi
sebab; gara-gara;
pelantar  v  orang  yg  melantarkan  (me-
nyampaikan dsb); pengantar;
pelantaran n perantaraan
lantar,  terlantar  a  1  terhantar;  terletak
tidak terpelihara; 2 serba tidak kecukupan
(tt kehidupan): sejak di-PHK hidupnya ~;
3  tidak  terpelihara;  tidak  terawat;  tidak
terurus:  perpustakaan  ini  dulu  terawat
baik, tetapi sekarang ~ krn tidak ada yg
mengurusnya;  4  terbengkalai;  tidak  ter-

815
3
lantar?? lanyah
selesaikan:    ia    sibuk    urusan    pribadi
sehingga penelitiannya ~;
menelantarkan  v  1  membuat  terlantar;
2 membiarkan terlantar
~ menuju tampuk, berkata menuju benar,
pb   dl   rapat   (perundingan),   kita   harus
menggunakan
kejujuran;
dasar
kebenaran
dan
3
lantar, pelantaran n 1 bangku atau balai-
balai  panjang  tempat  duduk-duduk  dsb;
2 bagian rumah yg dibangun agak keting-
gian   dan   tidak   diberi   beratap   untuk
tempat  menjemur  pakaian  dsb;  3  tangga
berpara-para   untuk   mengerjakan   atau
mengecat bangunan yg tinggi; aram-aram
lantara   n   entitas   tempat   benda-benda
berada  dan  tempat  gejala-gejala  terjadi
msl ruang bebas, zair (zat cair), dan zadat
(zat padat)
lantas adv 1 langsung; terus: begitu datang
sekolah, dia — makan; 2 lalu; kemudian:
sesudah anak itu dipukul, — bagaimana;
– angan dapat diterima akal;
berlantasan ark v terus-menerus;
melantas  v  1  langsung;  terus:  bus  itu  ~
saja tanpa singgah di terminal; 2 (lang-
sung)   menembus;   (langsung)   masuk:
racun   itu   ~  ke   dalam  darah  melalui
lukanya;
melantaskan v 1 menembuskan (tombak,
bor,  dsb);  2  menyampaikan  (niat,  maksud,
angan,   dsb);   3   melangsungkan   (per-
jalanan, hubungan, dsb);
terlantas  v  termasuk  (terlangsung)  ke
dalam dsb
lantera /lantéra/ l lentera
1
lantik,  melantik  v  meresmikan;  meng-
angkat  (biasanya  dng  sumpah  dan  dng
upacara):   Presiden   ~   menteri   kabinet
sekarang;
pelantik n orang yg melantik;
pelantikan n acara (upacara) melantik
lantik a 1 bengkok; 2 lentlk
lantin ark n lampu; lentera
1
lanting,  melanting  v  1  melempar;  2  ter-
lempar jauh;
2
2
3
melantingkan v melemparkan jauh-jauh;
terlanting   v   1   terlempar;   terbuang;
2 tidak berguna lagi;
terpelanting v terlanting
lanting,  berlanting  v  bergerak  melonjak-
lonjak; bergerak turun naik
lanting,  melanting  v  memegang  dng  ta-
ngan  yg  terulur:  ibu  ~  panci  yg  beirisi
air,   kemudian   diletakkannya   di   atas
kompor;
lantip  a  berotak  cemerlang:  dia  seorang
saniwan –
lantun,     melantun     v     memantulkan;
mengambulkan: pemain basket itu ~ bola
lantung adv 1 bunyi yg hingar-bingar (spt
barang  yg  meletup);  2  bau  yg  sangat
busuk menusuk hidung (spt bau bangkai
yg hancur membusuk);
lantung-lantung a (lantung-lantang) bunyi
(suara) yg nyaring dan hingar-bingar;
berlantung v bersentuhan;
~  hidung  berhampiran  sekali;  dekat  se-
kali;
melantung v 1 berbunyi keras (spt benda
yg  meletup);  2  berbau  busuk  sekali;  3
menyentuh;
terlantung v terantuk; tersentuh
lantur,  melantur v menyimpang; tersesat;
teralih   (tt   pembicaraan,   angan-angan,
dsb):  jangan banyak ~, marilah kembali
ke pokok persoalan;
melanturkan   v   menjadikan   melantur;
menyesatkan (perhatian, percakapan, dsb)
lanum   n   perampok   di   kapal   laut;   pe-
rompak; bajak laut
lanus  ark,  melanus  v  dapat  dilihat;  ke-
lihatan (tt sesuatu yg dibebat)
lanyah a becek; (ber) lumpur;
melanyah v menjadikan becek

lanyak?? lapar
816
lanyak,   melanyak   v   1   melumat-lumat
tanah  dng  diinjak-injak  supaya  gembur
atau  berlumpur:  untuk  ~  sawah  itu  di-
perlukan traktor; 2 ki melecehkan; tidak
mempedulikan: anak itu ~ nasihat orang
tuanya;  3  memukul  kuat-kuat:  kakak  ~
anjing itu hingga kesakitan
lanyau  n  lumpur  yang  kelihatannya  keras
(tetapi jika diinjak, kaki akan terbenam);
melanyau v bermain lumpur
laos n lengkuas, Alpinia galanga;
–   jambek   tumbuhan,   umbinya   enak
dimakan,  Cannaedulis;
jambek
laoteng /laoténg/ l loteng
–  mekah  laos
lap n penyeka; penghapus; penggosok;
mengelap  v  (melap)   menyeka;  meng-
hapus; menggosok (dng lap)
lapad ark l lafal
1
lapah,  melapah  v  1  menguliti  dan  me-
motong-motong   binatang   sesudah   di-
sembelih;  2  memotong-motong  (makan)
daging dng potongan besar: singa ~ babi;
dilapah   v   dipotong-potong   (dimakan)
dng potongan besar;
hati   gajah   sama   –,   hati   tuma   sama
dicecah,  pb  laba  atau  rugi  sama-sama
dibagi adil
lapah  n  kotak  tempat  rokok  (tembakau
dsb); selepa
lapak n 1 tempat; 2 lapik;
berlapak   v   bersungkit;   bersulam:   se-
lendang ~ benang perak;
lapal l lafal
1
lapang a 1 luas; lebar (tt ruangan, kamar,
dsb); 2 lega; senang; — hatinya; — pikiran;
3   senggang;   tidak   sibuk;   tidak   repot;
waktu –; saat –; 4 longgar; tidak sempit:
baju  anak  perlu  dibuat  –  krn  dia  cepat
besar;
–   dada   1   berasa   lega   (tidak   sesak);
2 berasa senang; — hati 1 merasa senang;
merasa  lega;  2  penyabar;  –  kira-kira
2
lega  hati;  –  perut  tidak  pernah  merasa
kenyang; selalu hendak makan saja;
berlapang-lapang a leluasa; bebas: kem-
balilah ke kampung, kau dapat hidup ~ di
sana;  rumahku  di  kampung  besar,  aku
dapat bermain ~ di sana; duduk seorang
bersempit-sempit,  duduk  bersama  ~,  pb
dng   musyawarah   atau   secara   gotong-
royong   segala   sesuatu   itu   mudah   di-
laksanakan;
melapangi v membuat supaya lapang;
memperlapang  v  menjadikan  lebih  la-
pang; melapangkan;
melapangkan v 1 menjadi lapang (luas);
meluaskan;  2  melonggarkan;  3  memberi
tempat   yg   lapang;   4   ki   menjadikan
lapang;
~   dada   (~   hati)   menjadikan   senang;
melegakan perasaan dan pikiran;
lapangan n 1 tempat atau tanah yg luas
(biasanya     rata);     alun-alun;     medan;
2  bidang  (pekerjaan,  pengetahuan,  dsb):
bekerja dl ~ pendidikan;
~ bola gelanggang untuk bermain sepak
bola; ~ terbang pelabuhan udara;
kelapangan  n  1  keluasan;  kelonggaran;
2  kelegaan;  waktu  lapang  (tidak  banyak
kerja);  3  perasaan  lapang  (senang,  lega,
dsb)
lapang  n  tumbuhan  memanjat,  Bauhinia
comifilia
2
lapar  a  berasa  ingin  makan  (krn  perut
kosong): ia sudah — kan tadi pagi sudah
sarapan;
berlapar v berasa lapar;
melaparkan v menyebabkan lapar;
kelaparan n 1 dl keadaan lapar krn ku-
rang  makan;  2  Dok  sakit  bengkak  krn
kekurangan makan; 3 perihal lapar
lapar  kenyang  n  siput  yg mempunyai  ru-
mah  lonjong  dan  pipih,  dagingnya  enak
dimakan, Haliotis asinina

817
laparoskop n Dok alat peneropong rongga
perut
laparoskopi  n  Dok  pemeriksaan  rongga
perut  dng  peneropongan  memakai  alat
melalui sayatan pd dinding perut, setelah
leebih dahulu dimasukkan udara atau gas
ke dalamnya
lapat-lapat   a   sayup-sayup;   tidak   nyata
kedengaran (kelihatan); lamat-lamat
lapaz l lafal
lapektomi  /lapéktomi/  n  Dok  pembedahan
perut untuk pengecilan
lapel /lapél/ n bagian dada baju yg dilipat
ke samping dan yg merupakan lanjutan dr
kerah (leher baju)
lapih, berlapih a beranyam;
melapih   v   menganyam;   menjalin;   ~
rambut;
dilapih v dijalin; dianyam;
~ kelembai, ki kusut marut; kusut sekali
(tt rambut)
lapik n 1 alas (spt tikar atau kain): — tempat
duduk;   –   tempat   tidur;   2   ganjal   (pd
bagian bawah): — lemari; — peti
menggantikan  –,  pb  memperistri  bekas
istri saudara kandung;
berlapik v memakai lapik;
melapik v memakai lapik;
~   perut   ark   sarapan   sedikit;   untuk
mengganjal   perut   supaya   tidak   lapar
(sakit); makan pagi;
melapiki  v  memberi  lapik:  dia  ~  kuali-
kuali itu dng kertas supaya tidak rusak dl
pengangkutan;
melapikkan   v   mempergunakan   (kain,
kertas) untuk lapik;
selapik num satu lapik;
~   seketiduran,   pb   sangat   akrab   (tt
persahabatan)
lapili  n  batuan  kecil-kecil  yg  terlontar  ke
luar ketika terjadi letusan gunung berapi
lapir ark a berjalin rapat-rapat
1
2
laparoskop??   lapis

lapis  n  1  susun;  bagian;  2  saf;  deretan;
banjar:    disiapkan    untuk    pertahanan,
pasukan terdiri dr empat –; 3 benda tipis
dipakai  untuk  menyadur  atau  menyalut
benda lain;
–   epitaksi   lapis   semipenghantar   yg
memiliki   kiblat   hablur   yg   sama   spt
substrat  tempatnya  tumbuh;  –  ionosfer
ionosfer;
berlapis v memakai lapis: mobil ~ baja;
berlapis-lapis v terdiri dr beberapa lapis;
bersusun-susun; bersaf-saf;
melapis  v  1  memberi  lapis;  menyalut;
menyaput:  ~  pakaian  pengantinnya  dng
kain  satin;  2  bersusun-susun:  susunan
tanah yg ~;
melapisi  v  memberi  berlapis:  ~  mata
pisau dng baja;
lapisan   v   1   susunan;   deretan;   bagian;
2  hasil  (cara)  melapis(i);  3  ki  tingkatan;
golongan: wakil dr segala ~ rakyat
~   kebudayaan   lokasi   yg   merupakan
kompleks  unsur  kebudayaan,  di  tempat
itu   terdapat   sisa-sisa   kebudayaan   yg
pernah  hidup  pd  masa  lampau;  ~  legit
kue  bola  yg  berlapis-lapis  yg  rasanya
manis dan enak; ~ lendir lapisan yg ter-
dapat pd bagian luar dinding sel bakteri,
mengandung  polisakarida  atau  polipep-
tida,  atau  campuran  antara  polisakarida
dan  polipeptida;  ~  monomolekul  Kim
lapisan setebal satu molekul yg terbentuk
oleh  suatu  zat  cair  apabila  zat  cair  itu
dituangkan ke permukaan zat cair lain yg
tidak  dapat  saling  campur;  ~  ozon  Kim
lapisan   pd   atmosfer   bagian   atas   yg
mengandung  ozon  dl  konsentrasi  tinggi
dan  berperan  penting  dl  keseimbangan
radioaktif  atmosfer;  ~  prismatik  n  Bio
2
lapisan tengah pd tempurung moluska
lapis n kue yg berlapis-lapis

1
lapor??   larang
818
lapor, melapor v memberi tahu; mengadu:
dia sudah ~ kpd yg berwajib tt pencurian
itu;
melaporkan  v  1  memberitahukan:  ja-
ngan  takut  ~  kenakalannya  kpd  orang
tuanya;
laporan n segala sesuatu yg dilaporkan;
berita;
pelapor n orang yg melapor(kan);
pelaporan n perihal melaporkan;
~  administrasi  laporan  atau  keterangan
secara objektif berdasarkan kenyataan di
bidang personel, material, keuangan, dan
tata  kantor;  ~  berkala  laporan  rutin  yg
diberikan  secara  berkala  laporan  perio-
dik;  ~  cuaca  laporan  yg  memuat  hasil
pengamatan   meteorologi;   ~   keuangan
laporan mengenai data keuangan yg ber-
asal dr pembukuaan; ~ khusus laporan yg
dibuat krn diminta atasan atau keperluan
mendadak yg berhubungan dng kejadian
yg  luar  biasa  atau  khusus;  ~  penelitian
laporan berdasarkan penelitian ilmiah thd
suatu  gejala;  ~  polisi  catatan  kejadian
atau peristiwa yg terdapat di kantor polisi
yg  dapat  digunakan  oleh  pewara  polisi
untuk diberitakan; ~ tahunan laporan yg
dibuat  setiap  tahun,  diberikan  kpd  ang-
gota atau para pemegang saham;
lapuk  a  1  bercendawan  krn  sudah  lama:
kue  ini  sudah  –;  2  rusak;  busuk  (krn
sudah tua): tiang rumah tua itu roboh krn
sudah  –;  3  ki  usang;  kolot;  ketinggalan
zaman:  masyarakat  itu  masih  menganut
paham yg sudah –;
tak  –  di  hujan,  tak  lekang  di  panas,  pb
tetap   selamanya;   tak   mengalami   per-
ubahan;  –  oleh  kain  sehelai,  pb  dl  hi-
dupnyahanyaberistri (bersuami) seorangsaja;
berlapuk v bercendawan (rusak, buruk):
rumah  ini  sampai  ~  tidak  ada  yg  mau
membelinya;
1
2
melapuk   v   menjadi   lapuk:   hati-hati
lantai jembatan itu sudah mulai ~;
kelapukan n perihal menjadi lapuk
lapuk, berlapuk-lapuk v (bunyi) bertepuk
tangan;
melapuk v menampar; menepuk
lapun  n  jaring  (jerat)  untuk  menangkap
burung (kijang dsb);
melapun  v  menangkap  (binatang)  dng
1
2
lapun
lapur l lapor
lapur,  berlapur  v  bergerak-gerak  meng-
gelepar (spt ayam, burung yg berlaga);
melapur   v   menyerang   (menghantam)
dng kepakan sayap (spt ayam atau burung
yg bersabung)
lara kl a 1 sedih; susah hati; 2 sakit;
– wirang ki sakit hati dan malu;
1
2
terlara-lara v ark menangis dng sangat
larah,  berlarah-larah  adv  berturut-turut;
beruntun;
melarah   v   mengambil   giliran   (untuk
menari dsb)
larah, berlarah-larah n beralur-alur; ber-
garis-garis
larai,  melarai  v  1  memisahkan;  mence-
raikan:  ~  orang  berhantam;  2  menghin-
darkan;  membuang;  menawarkan:  obat
kina dapat ~ penyakit malaria;
melaraikan v meleraikan;
pelarai  v  1  orang  yg  melarai  (orang  yg
berkelahi);  2  penawar  (penyembuh  pe-
nyakit);
~ deman 1 penyembuh penyakit demam;
1
2
2 ki kekasih; anak
larak  ark  a  rapat  dan  padat  isinya  (tt
durian)
larak ark l lerak
laram a banyak gaya (lagak);
1
melaram v menunjukkan gaya atau lagak
larang,  melarang  v  memerintahkan  su-
paya   tidak   melakukan   sesuatu;   tidak
memperbolehkan berbuat sesuatu: pemda

2
819
1
larang??   larat
kota  itu  ~ pedagang berjualan di depan
kantor pemerintahan;
melarangkan   v   ark   menjadikan   ter-
larang: ~ perbuatan yg tidak patut;
terlarang   v   tidak   diperbolehkan   (dii-
zinkan):   perbuatan   itu   ~,   jangan   di-
lakukan;
larangan  n  1  perintah  (aturan)  yg  me-
larang    suatu    perbuatan:    Pemerintah
mengadakan  ~  mengirimkan  hanya  ke
luar  negeri;  2  sesuatu  yg  terlarang  krn
dipandang  keramat  atau  suci;  tabuk  ~,
tabuh  yg  hanya  dipukul  pd  waktu  ter-
tentu;  3  sesuatu  yg  terlarang  krn  ke-
kecualian;  barang  ~,  barang  yg  tidak
boleh dimiliki oleh sembarang orang;
pelarangan  n  1  hal  melarang;  2  ark
barang  sesuatu  yg  tidak  diperbolehkan
(diizinkan)
2
3
4
5
1
2
larang  a  jarang:  ia  memang  –  datang
kemari
larap a laku; laris;
melarapkan v mengulurkan (tali);
selarap n sejodoh
laras  n  1  (tinggi  rendah)  nada  (suara,
bunyi  musik,  dsb);  tala:  kecapi  ini  agak
rendah  –nya;  2  kesesuaian;  kesamaan:
menunjukkan  –nya  bentuk  dng  isi  sajat
itu;
berlarasan   v   bersesuaian;   cocok;   pe-
laksanaan harus dng ucapan;
melaraskan  v 1  membuat supaya tinggi
rendah  larasnya  sama;  menyetalakan;  2
menyesuaikan;   mencocokkan:   keadaan
membuat dia harus ~ hidupnya dng adat-
istiadat daerah itu;
pelarasan   n   perihal   melaraskan;   pe-
nyesuaian:   perlu   diusahakan   ~   kedua
usul itu;
kelarasan n ark keselarasan;
selaras  n  sama  laras;  setala;  sesuai;  se-
padan; cocok; sama keadaannya;
1
menyelaraskan  v  membuat  supaya  se-
laras  (sesuai,  senada,  seirama);  menye-
talakan; menyesuaikan;
penyelarasan  v  perihal  menyelaraskan;
penyesuaian;
keselarasan n kesesuaian; kecocokan
laras a bulat panjang dan lurus (spt batang
pohon, bambu)
laras n 1 pembuluh senapan (bedil) tempat
lalu peluru; 2 kata bantu bilangan untuk
senapan:  mereka  membawa  beberapa  –
senapan angin
laras n 1 distrik (di Minangkabau); 2 dasar
pemerintahan menurut adat;
tuanku — kepala laras (daerah)
laras ark v gugur; luruh
melarasi  v  gugur  seluruh  daunnya  (tt
pohon)
larat  v  1  hanyut  dan  tidak  menyangkut:
sauh  kapal  itu  –  hingga  tidak  dapat
mengait  dasar  laut;  2  bertambah  jauh
(panjang, luas, mendalam, dsb): sakitnya
bertambah  –;  kalau  tidak  kuat,   –  jadi
penyakit;   3   pergi   jauh   meninggalkan
kampung   halaman;   mengembara;   me-
rantau: kita telah lama — ke negeri orang
untuk  mencari  peruntungan;  4  ki  sedih
sekali;  melantur-lantur  (tt  perasaan  dan
pikiran):  –  pikirannya;  5  ki  iba;  terharu
(tt   perasaan):   –   hatinya   mendengar
perkataan anak itu;
berlarat-larat  v  1  berada  dl  keadaan
larat;  2  bertambah  jauh  (hanyut,  pergi);
3 semakin menjadi (melantur-lantur, ber-
panjang-panjang,   berlanjut-lanjut):   pe-
rundingan  (percakapan)  jadi  ~;  4  ber-
tambah   melebar   (meruak,   merembet):
kebakaran  besar  tak  dapat  dicegah,  api
telah ~ ke mana-mana;
melarat   v   berlarat-larat;   menjalar   ke
mana-mana (tt api);

2
2
larat??   larik
820
memperlarat   v   mengulur-ulur;   mem-
perlama;  memperpanjang  (waktu,  pem-
bicaraan, dsb)
larat ark a dapat; mampu; sanggup
3
larat n anggrek
larau, melarau v menjadi terganggu (oleh
anak-anak nakal dsb)
largo  n  1  tanda  tempo  lambat  dl  bermain
musik atau bernyanyi; 2 lebar
lari v 1 berjalan kencang: pencuri itu –
pontang-panting  dikejar  massa;  lomba
lari  dng  berbagai-bagai  rintangan;  2  hi-
lang;  lenyap:  –  semangatnya;  3  pergi
(keluar)  tidak  dng  cara  sah  (baik-baik);
kabur; minggat: banyak tahanan yg — dr
penjara;    4    pergi    (berpindah)    untuk
menyelamatkan diri: krn takut ditangkap,
pencuri itu — ke luar kota; 5 arah; tujuan:
polisi    membuntuti    ke    mana    –nya
penjahat itu;
–  beranting  Olr  lari  beregu;  estafet;  –
gawang   Olr   lari   melompati   rintangan
gawang; — maraton Olr lomba lari jarak
jauh (dng menempuh jarak 40,195 km);
lari-lari   v   berlari   dng   langkah   pendek-
pendek dan pelan-pelan;
berlari  v  berjalan  kencang:  mereka  ~
mengejar bus;
~   anjing  berlari   dng   langkah   pendek
(perlahan-lahan);
berlari-lari   v   berlari   pelan-pelan:   se-
belum bertanding mereka ~ dulu;
berlarian v berlari kemana-mana;
berlari-larian  v  berlari-lari  sambil  ber-
main-main;
melarikan  v  1  membawa  lari:  dia  di-
tangkap krn ~ uang tetangganya; 2 men-
jalankan   kencang-kencang:   polisi   me-
larang ~ kendaraan kencang-kencang di
tengah   keramaian   kota;   3   membawa
cepat-cepat:  mereka  berusaha  ~  semua
miliknya sebelum api menjalar ke rumah
mereka;
1
2
2
~   diri   (nyawa)   menyelamatkan   diri
(nyawa); ~ untung pergi mencari nafkah
ke mana-mana;
larian n pelarian;
~ kuda ark tempat perlombaan
pelari n 1 orang yg lari; 2 Olr pengikut
lomba lari;
pelarian  n  1  hal  berlari;  2  orang  yg
melarikan diri; pengungsi: sudah lama ia
menjadi ~;
selari  adv  ark  berturut-turut  dng  tiada
berhenti-hentinya;
sepelarian  n  sejauh  berlari  (tt  jarak);
jaraknya ~ kuda;
lari, lari-lari n rumput lari-lari, tumbuhan
Spinx aquarrosus
larih,   berlarih-Iarih   v   saling   menyu-
guhkan dng menuangkan minuman ke dl
gelas;
melarih  v  menuangkan  minuman  ke  dl
gelas dsb;
melarihi  v  menuangkan  minuman  ke  dl
gelas  dsb,  lalu  disuguhkan  kpd  (tamu
1
2
dsb)
larik, melarik v 1 membuat bulat dan licin
dng bindu dsb (tt kayu dsb); membubut:
~  kaki  kursi  (kaki  lemari,  gading,  dsb);
2 melubangi (dng bor dsb);
melarikkan   v   melicinkan   dng   men-
jadikan bulat (kayu dsb) dng bindu dsb;
membubut; melarik;
pelarikan   n   perkakas   untuk   melarik
(kayu,  gading,  dsb);  alat  untuk  mem-
bentuk  tanah  liat  yg  akan  dibuat  kendi,
periuk, dsb
larik n 1 baris; leret; deret; 2 bait; baris (dl
sajak): dng teliti dia membaca — demi –
surat itu; 3 variasi motif batik yg berupa
titik-titik  yg  berderet:  –  batik  yg  baru
dibelinya  ini  terdiri  dr  tujuh  titik  yg
berderet;
melarik  v  menderet-deretkan;  mengatur
berderet-deret;

821
selarik n 1 sederet; sebaris; 2 seberkas: ~
cahaya masuk ke kamarnya
laring n Ling bagian atas tenggorokan
laringal a Ling berhubungan dng laring
laris  a  amat  laku;  cepat  laku;  larap  (tt
barang-barang jualan);
melariskan   n   membuat   (menjadikan)
laris;
pelaris   n   1   mantra   atau   jimat   untuk
membuat  laris;  2  barang  dagangan  yg
dijual murah agar yg lain dapat laku
laron n kelekatu
lars  n  sepatu  yg  bagian  atasnya  menutup
betis (hampir sampai ke lutut)
laru n benda (sj ragi) yg dicampurkan ke dl
nira (cuka dsb) supaya rasanya berubah;
melaru v mencampur dng laru
larung n peti mayat yg tidak berdasar
2
larung  v,  melarungkan  v  membiarkan
hanyut; menghanyutkan: ~ ke laut
larut  a  1  hanyut  semakin  jauh;  larat;
2 (bertambah) lama; jauh: malam –, dia
belum  juga  mengantuk;  3  makin  ber-
tambah:  kian  hari  penyakitnya  kian  –;
4  hancur;  menjadi  cair;  luluh:  garam
cepat — dl air; 5 asyik; tenggelam: sepi
mencengkam   dan   kami   –   di   pikiran
masing-masing;
berlarut-larut  v  berlama-lama;  berpan-
jang-panjang  (tanpa  ada  penyelesaian):
diskusi mereka ~ sehingga banyak waktu
terbuang;
melarut  v  larut;  hancur;  menjadi  cair;
luluh;
melarutkan   v   membuat   supaya   larut;
menghanyutkan;
terlarut v (mempunyai sifat) dapat larut:
dinding   yg   tidak   berpori   tidak   dapat
dirembesi molekul zat yg ~;
pelarut  v  zat  yg  melarutkan:  air  ter-
masuk zat ~;
pelarutan n perihal melarutkan;
larutan n luluhan (barang cair); enceran;
1
1
laring?? lasat

~  baku  n  Kim  larutan  yg  kepekatannya
diketahui dng teliti, biasanya dinyatakan
3
dng  sbg  mol/dm ,  atau  gram  ekuivalen-
3
/dm ; larutan standar; ~ gram larutan yg
mengandung I:KI:H  2o = 1:2:300 bagian;
umum   menyebutkan   larutan   lugol;   ~
jenuh Kim larutan dng kadar maksimum
zat   terlarut   pd   suhu   tertentu   dan   dl
keadaan     seimbang,     kadarnya     tidak
berubah   walaupun   lebih   banyak   zat
terlarut yg ditambahkan; ~ kimia larutan
yg terlarut dan pelarutnya bereaksi mem-
bentuk senyawa yg melarut dl pelarut dan
tidak    dapat    diperoleh    kembali    dng
penyulingan
larva n anak serangga yg masih berupa ulat
yg   belum   dewasa   yg   baru   keluar   dr
telurnya: — nyamuk harus dimusnahkan
larvarium  n  tempat  yg  digunakan  untuk
membiakkan larva serangga
larvivor n pemakan larva
las n sambungan (besi dsb) dng dibakar;
mengelas  v,  melas  v  menyambung  besi
dng   cara   membakarnya   (memanaskan-
nya) hingga menyatu
lasa a 1 tidak dapat merasa; kaku; lumpuh
(tt anggota tubuh); 2 bengkak (pd telapak
1
2
1
2
kaki dsb)
lasah,   melasahkan   (badan)   v   bekerja
berlelah-lelah (membanting tulang);
memperlasah v menyuruh bekerja mati-
matian;
pelasah n pakaian yg dipakai sehari-hari
lasah, melasah v memukuli; menyiksa
lasak   a   selalu   dipakai   (dipergunakan)
sehari-hari; lasah
lasak  a  1  selalu  lengin  bergerak;  tidak
dapat  tenang  (diam);  2  selalu  ingin  me-
ngerjakan  sesuatu:  jangan  –,  duduklah
baik-baik
lasana n bunga siam, Acacia farnesiana
lasat  a  1  payah  (tt  penyakit);  2  makin
menjadi-jadi (tt tangis)

lasem?? laten
822
lasem laksana batik –, pb sesuatu yg makin
lama dipakai digunakan makin baik
laser n Kim 1 penguatan cahaya oleh emisi
radiasi   yg   terstimulasi;   2   alat   untuk
mengubah   radiasi   elektromagnetik   yg
terdiri  atas  beberapa  frekuensi  menjadi
radiasi elektromagnetik yg diperkuat dan
koheren serta bersifat monokromatik
lasi a takut; jera;
melasikan v mempertakuti; menggertak;
membuat jera;
lasian n ketakutan; hilang keberanian;
pelasi n penakut
lasik   n   operasi   mata   dng   laser   untuk
membebaskan  pasien  dr  ketergantungan
penggunaan kaca mata atau lensa kontak
laskar  n  tentara;  kelompok  serdadu;  pa-
sukan;
–  rakyat  pasukan  yg  terdiri  dr  orang
biasa (bukan tentara);
kelaskaran n mengenai urusan laskar
laso n jerat berupa tali panjang yg disimpul
pulih   (simpul   yg   dapat   bergeser)   yg
penggunaannya dng cara dilemparkan ke
arah sasaran
lasuh  a  mudah;  lancar  (dl  menangkap  pe-
lajaran)
lat a terlambat; kasip;
selat-latnya adv selambat-lambatnya
2
lat n bilah buluh (pd kasau)
1
lata,  melata  v  bergerak  menjalar:  ular
(cacing dsb) termasuk hewan ~
lata a buruk; kotor; hina
1
latah a 1  menderita sakit saraf yg  meng-
akibatkan  penderita  berkata-kata  sendiri
atau  meniru-niru  perbuatan  atau  ucapan
orang lain; 2 berlaku spt orang
gila  (msl  krn  kematian  orang  yg  dika-
sihi); 3 meniru-niru sikap, perbuatan, atau
kebiasaan  orang  atau  daerah  lain:  kita
jangan  –,  ikut-ikutan  spt  gaya  hidup
orang kota;
1
2
2
–  mulut  mengeluarkan  perkataan  atau
seruan  yg  bukan-bukan  (krn  marah,  ter-
kejut, dsb);
melatahkan v membuat jadi latah;
pelatah n orang yg latah;
kelatahan n perihal latah
latah  ark  n  sampah  (daun-daun  dsb  yg
telah    membusuk)    di    bawah    pohon-
pohonan (di hutan dsb)
latak n ampas (tahi) minyak (cat, gula, dsb)
latam, melatam v menginjak-mjak supaya
padat (pipih dsb): ~ tanah;
melatamkan  v  memadatkan  dan  mera-
takan: ~ jalan
latang l jelatang
latar  n  1  permukaan;  2  halaman;  3  rata;
datar;   4   dasar   warna   (pd   kain   dsb);
5 Sen tempat dan waktu terjadi peristiwa
dl cerita;
pelataran n 1 halaman rumah; tanah yg
sudah  diratakan;  2  serambi  (pd  stasiun
kereta  api  dsb);  3  dasar  warna  (lukisan
dsb): lukisan itu dibuat pd ~ kehijauan
latar belakang n 1 hiasan (berupa peman-
dangan  atau  musik):  drama  ‘Natal’  di-
pentaskan dng — lagu-lagu gereja;  2 da-
sar  (alasan)  suatu  tindakan  (perbuatan);
motif
melatarbelakangi  v  menjadi  penyebab;
mendorong:  tindakan  sewenang-wenang
pengusahalah  yg  ~  pemogokan  buruh
pabrik itu
latas, melatas v memotong rumput (dsb)
latat  ark,  melatat-melotot  v  membelalak
(tt mata)
lateks /latéks/ n 1 getah pohon karet: orang
tuanya bekerja menyadap –; 2 zat cair yg
mengandung  protein  dan  karbohidrat  yg
dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan tertentu
laten   /latén/   a   tersembunyi;   terpendam;
tidak kelihatan: kita harus tetap berjaga-
jaga thd ancaman — komunis

823
lateral?? laung
lateral  n  1  posisi  yg  menunjukkan  bahwa
letaknya ada di bagian sisi; 2 (bunyi ujar)
yg dihasilkan dng udara keluar dr sisi-sisi
lidah spt ketika mengucapkan bunyi /l/
laterit  n  tanah  merah  yg  mengandung  zat
besi, aluminium, dsb
latif Ar a 1 indah; bagus; cantik; 2 nikmat
latih v, berlatih v belajar dan membiasakan
diri   agar   mampu   (dapat)   melakukan
sesuatu: dia menjadi juara renang setelah
~ bertahun-tahun;
melatih   v   mengajar   seseorang   agar
terbiasa (mampu) melakukan sesuatu;
terlatih v pandai atau berkemampuan km
telah dilatih; terampil krn sering berlatih;
latihan  n  1  perihal  berlatih:  untuk  men-
capai prestasi yg baik, perlu diperbanyak
~;   2   pendidikan   untuk   memperoleh
kemahiran  atau  kecakapan: akan  kurang
bermanfaat jika ~ yg diberikan itu tanpa
didasari teori;
pelatih  n  orang  yg  melatih  (olah  raga
dsb)
pelatih  n  orang  yg  melatih:  kakaknya
ditunjuk  menjadi  ~  di  salah  satu  ke-
sebelasan di desanya;
pelatihan   n   proses,   cara,   perbuatan
melatih:  ia  mengikuti  ~  kenaikan  go-
longan di kantornya
Latin n nama bahasa Romawi kuno
1
lating  n  alat  pemantik  api  yg  berupa  se-
potong  besi  yg  dipantikkan  pd  batu  se-
hingga  mengeluarkan  bunga-bunga  api:
untuk     memasang     rokoknya     Sutan
memasang api dng –
lating,  melating  v  membingkas;  meng-
ambul: tali busur dilepas dan anak panah
~ dng cepat
latis,  melatis  v  1  menebas  semak-semak;
2 merintis jalan di hutan;
latisan n rintisan (untuk jalan dsb)
latosol  n  endapan  tanah  tropis  berwarna
merah dan kuning
2
latu l lelatu
latuh n lumut laut yg boleh dimakan
latuk n parang yg ujungnya bengkok
latung n minyak tanah
latur a bengkak berair spt kulit yg terbakar
api; lepuh; lecur;
1
2
melatur a melepuh
lauh   n   lekan   laut,   Polynemus   hepta-
dactylus
lauh  n  papan  dsb  (berupa  kepingan)  yg
bertulis; loh
lauk n 1 daging, ikan, dsb (selain sayur) yg
dimakan  sbg  teman  nasi;  2  daging  atau
ikan;
enak   –   dikunyah-kunyah,   enak   kata
diperkatakan,  pb  merundingkan  sesuatu
hendaknya  berkali-kali  supaya  hasilnya
baik;  lag  –  lagi  nasi,  pb  semakin  kaya,
semakin    banyak    kenalan    (sahabat),
memberi  –  kpd  orang  membantai,  pb
memberi pertolongan kpd orang yg tidak
perlu     ditolong     (orang    kaya     dsb);
mencencang  –  tengah  halat,  pb  mem-
bukakan  rahasianya  sendiri  di  hadapan
orang banyak;
– pauk berbagai-bagai lauk;
berlauk  v  ada  lauknya;  memakai  (dng)
lauk;
cakap  berlauk-lauk,  makan  dng  sambal
lada,   pb   cakapnya   spt   orang   berada,
padahal   sesungguhnya   hidupnya   serba
kekurangan
laun a lambat; perlahan; pelan-peIan;
laun-laun n (~ hari) sesudah beberapa hari
lamanya; beberapa hari yg lalu;
melaun-laun   v   melambat-lambat;   me-
lama-lamakan: berlama-lama
laung  n  suara  yg  kuat  (nyaring)  yg  di-
teriakkan   (untuk   memanggil   atau   me-
nyeru):   terdengar  –  orang   di  tengah
malam yg sunyi itu;
berlaung  v  berteriak;  berseru  dng  suara
nyaring;

2
laur??   lawak
824
melaung  v menyeru dng suara kuat dan
nyaring; berteriak kuat-kuat: berkali-kali
mereka ~ mencari temannya yg terpisah;
melaungkan v menyerukan dng suara yg
nyaring dan kuat; meneriakkan;
pelaung n orang atau alat untuk melaung;
sepelaung n sejauh orang melaung dapat
didengar
laur a mudah melentuk; mudah dilengkungkan;
melaur   v   membengkok;   melengkung;
melentur;
selaur  n  sebentuk;  sebuah  (tt  gelang,
cincin)
laut  n  kumpulan  air  asin  (dl  jumlah  yg
banyak   dan   luas)   yg   menggenangi   dan
membagi  daratan  atas  benua atau  pulau-
pulau:   akibat   angin   ribut   semalaman,
perahu itu terombang-ambingdi permukaan ;
diam  di  –  masin  tidak,  diam  di  bandar
tak   meniru,   pb   tidak   mengikuti   adat
kebiasaan yg baik; — budi tepian akal, pb
seseorang yg banyak ilmu dan bijaksana;
–   ditembak   darat   kena,   pb   lain   yg
diperoleh  dr  yg  diharapkan;  –  ditimba
akan  kering,  pb  betapa  pun  banyaknya
harta,  jika  selalu  dibelanjakan  akhirnya
akan  habis  juga;  –  mana  yg  tak  ber-
ombak, bumi mana yg tak ditimpa hujan,
pb  bagaimana  pun  manusia  tidak  akan
luput  dr  kekhilafan  (kesalahan);  mem-
buang garam ke –, pb pekerjaan yg sia-
sia belaka; tak ada — yg tak berombak, pb
setiap pekerjaan (usaha) selalu ada risiko
dan kesukarannya;
–  ingresi  laut  yg  terjadi  krn  gerakan-
gerakan  tektonik  (sehingga  ada  bagian-
bagian yg turun yg membuat laut menjadi
lebih  dalam);  –  lepas  (rembang)  laut
luas; tengah laut yg jauh dr daratan;
melaut v 1 menyerupai (sbg) laut: akibat
banjir besar, sawah-sawah di daerah itu
~;  2  pergi  ke  laut;  berlayar:  pd  musim
tidak ada ikan, nelayan enggan ~;
sudah   ~   mendarat,   ki   sudah   banyak
mengunjungi negeri-negeri lain;
melauti v melayari; mengarungi laut;
melautkan   v   1   meluncurkan   ke   laut
(perahu dsb); 2 mengirimkan melalui laut;
lautan n 1 laut yg luas sekali; samudera;
~  Hindia;  ~  PasifIk;  2  ki  kumpulan  se-
suatu yg besar (banyak) sekali: ~ api; ~
manusia;
pelaut  n  1  orang  yg  pekerjaannya  ber-
layar di laut; 2 nelayan
lava n Geo bahan vulkanis dl keadaan cair
yg  keluar  dr  kepundan  gunung  berapi;
lahar panas
lavendel  /devendel/  n  Bot  tumbuhan  bu-
nganya   harum,   dapat   dibuat   minyak
wangi, lavendula
lawa  ark  n  papan  yg  dipasang  melintang
sbg galang (palang) pd perahu dsb;
melawa  v  ark  menghalangi  rombongan
pengantin  laki-laki  pergi  ke  rumah  pe-
ngantin  perempuan  sebelum  uang  adat
dilunasi     pihak     pengantin     laki-laki;
1
2
pelawa  n  sesuatu  (orang  atau  alat)  yg
merintangi (menghalangi); perintang
lawah a terbuka luas; lantang; banglas (tt
pemandangan)
lawah, lawah-lawah n labah-labah
lawai l lawe
1
lawak a lucu; jenaka;
berlawak-lawak v berbuat lucu
melawak v berlawak(-lawak);
melawak-lawak v melawak;
lawakan n lelucon: ~ murid-murid mem-
buat para orang tua murid terawat
pelawak  n  1  orang  yg  suka  melucu;
2 orang yg pekerjaannya melucu; badut;
2
alan-alan; tukang lawak
lawak,   lawak-lawak   n   palung   tempat
makanan atau minuman kuda (burung dsb);
tinggi  ~  kehidupan  yg  berlebih-lebihan
(melebihi gaji dsb)

825
lawalata  n,  berlawalata  v  berjalan  kaki
menempuh  jarak-jauh  (Lawalata  adalah
seorang  Indonesia  pertama  yg  menge-
lilingi dunia berjaIan kaki)
lawan   n   1   lembangan;   bandingan;   tan-
dingan: pemain sebaik ini susah dicari –;
2   pasangan;   teman:   –   main   dl   bulu
tangkis  dapat  mengimbangi  pemainnya;
3   musuh;   seteru:   krn   marahnya,   dia
mengamuk   tanpa   membedakan   kawan
dan  –;  4  kebalikan;  yg  bertentangan:  –
kata ‘kaya’ ialah ‘miskin’; 5 menentang;
menghadapi:  usul  itu  diterima  dng  20
suara — 3 suara;
berlawan v 1 berimbang; berbanding: dia
terkenal  sebagai  jagoan  yg  tidak  ~;  2
bertanding; bertempur: mereka beraninya
~ di kandang sendiri;
berlawanan  v  1  bertentangan;  tidak  se-
tuju: mereka selalu ~ pendapat; 2 (saling)
bertolak   belakang;   (saling)   berbalikan
(arah, arti): kedua bus yg bertubrukan itu
datang dr arah ~;
melawan  v  1  menghadapi  (berperang,
bertinju,   bergulat,   dsb):   pd   sore   ini
kesebelasan SMU Negeri I bertanding ~
kesebelasan  SMU  Swasta;  mereka  tidak
sanggup  musuh  sebanyak  itu;  2  menen-
tang;  menyalahi:  siapa  berani  ~  perin-
tahnya,  akan  dihukum;  3  bersaing  lebih
murah dr yg lain: harga emas di toko itu
~;  4  melayani;  mengajak:  saya  kurang
suka berbicara ~ si besar mulut; 5 men-
cegah;     menghilangkan;     menjauhkan:
tugas kita antara lain ialah ~ kebodohan;
melawani v memusuhi dsb;
memperlawankan  v  1  mengadu;  mem-
perlagakan;   mempertarungkan:   jangan
kekayaan ~ dng kemuliaan; 2 menjadikan
berlawanan;
terlawan   v   dapat   dilawan   (ditentang,
disaingi, dilayani, dsb);
lawalata?? lawat

pelawan  n  1  orang  yg  suka  (melawan,
menentang,    membantah);    tidak    suka
menurut  (nasihat,  ajaran,  dsb);  2  pen-
cegah:  para  ahli  kesehatan  sudah  dapat
menemukan obat penyakit malaria;
perlawanan n 1 perjuangan; usaha men-
cegah  (menangkis,  bertahan,  dsb):  dia
berusaha  mengadakan  dng  gigih;  2  per-
tentangan;
kelawanan   n   ark   kemampuan   untuk
melawan (bertahan, mencegah)
lawang n pintu (gerbang);
–   pintasan   pintu   masuk   keraton   yg
memintas; — seketeng pintu gerbang;
pelawang n penjaga pintu gerbang;
pelawangan  n  lapangan  di  muka  pintu
gerbang;  alun-alun:  para  pembesar  dan
tentara kerajaan berkumpul di ~
lawang  n  1  pohon,  cinnamomum;  2  kulit
buah   pala   (yg   sudah   dikeringkan)   yg
dipergunakan sbg rempah-rempah
lawang  n  ikan  darat,  Pangasius  micro-
nemus
lawang n tapak
1
2
3
4
lawar   n   sayatan   (keratan)   daging   atau
lekan;
melawar v menyayat daging (ikan) tipis-
tipis
lawar  putih  n  pohon,  Elaeocarpus  par-
1
2
3
vefolius
lawas a luas;
melawas  v  luas  dan bebas; lapang;  lega
(tt pemandangan dsb)
lawas,  melawas  v  mulai  habis  (tt  buah-
buahan dsb): buah  mangga sudah  ~ krn
musimnya hampir habis
lawas ark a lama
lawat, melawat v 1 bepergian mengunjungi
negeri lain: ~ ke negara maju lain akan
menambah    pengetahuan    dan    penga-
laman;   2    datang    menjenguk   (orang
meninggal dsb);

1
lawatan??   layang
826
lawatan n kunjungan: dalam ~nya Presiden
singgah ke Korea;
perlawatan n lawatan; kunjungan;
pelawat  n  orang  yg  datang  menjenguk
(orang mati dsb)
lawe /lawé/ n benang (tenun)
2
lawe /lawé/ ark, penglawe n kepala dr 25
keluarga (rumah);
lawean  /lawéan/  ark  n  hantu  yg  berupa
tubuh saja tanpa kepala
lawi-lawi  n  (ujung)  bulu  ekor  ayam  (bu-
rung) yg panjang melengkung
lawon n 1 kain putih (mori); 2 kain kafan
pembungkus mayat
layah, melayah v meliuk (condong) ke kiri
kanan,  ke  muka  belakang  (spt  pohon
kayu tertiup angin, orang menari)
layah n tudung penutup muka; berguk;
melayahkan   v   menudungkan   dsb   pd
(muka, kepala)
layah  a,  melayah  v  melayang  (terbang)
rendah dekat permukaan tanah (air)
layah  a  tidak  cekung  (tt  piring,  talam,
dsb); ceper
layak  a  1  wajar;  pantas;  patut:  usaha-
kanlah anak-anak kita kehidupan yg –; 2
mulia; terhormat: krn kerja kerasnya, dia
mendapat penghasilan –;
melayakkan  v  menjadikan  layak;  me-
matutkan;
terlayak   v   lebih   layak;   sangat   layak
(pantas, patut);
kelayakan   n   1   perihal   layak   (patut,
pantas); 2 perihal yg dapat (pantas, patut)
dikerjakan;
layaknya  adv  1  patutnya;  pantasnya;  2
rupanya;   lakunya:   dr   udara   gedung-
gedung itu bagaikan kotak-kotak –;
selayaknya  adv  sebaiknya;  sepatutnya;
sewajarnya:  sudah  ~  dia  mendapat  hu-
kuman atas perbuatannya
1
1
2
3
4
1
2layak  n  ikan  yg  dibelah  memanjang  dr
ekor  ke  kepala,  lalu  dikeringkan  tanpa
diberi garam;
melayak   v   membelah   ikan   untuk   di-
keringkan
layam,   melayam   v   mengayunkan   (me-
mainkan) pedang dsb
layan,  melayani  v  1  membantu  menyiap-
kan  (mengurus)  apa-apa  yg  diperlukan
seseorang;  meladeni:  ibu  sibuk  ~  para
tamu;  2  menerima  (menyambut)  ajakan
(tantangan,   serangan,   dsb):   kita   tidak
perlu  ~  kata-katanya;  3  mengendalikan;
melaksanakan   penggunaannya   (senjata,
mesin, dsb);
melayankan    v    menghidangkan    (me-
nyajikan,  menyuguhkan)  santapan  (mi-
numan);
pelayan n 1 orang yg melayani; 2 pem-
bantu; pesuruh;
pelayanan  n  1  perihal  atau  cara  me-
layani:  selama  ini  tamu-tamu  hotel  itu
tidak mendapat ~ yg semestinya; 2 servis;
jasa: yayasan itu bergerak dl pemberian
~ jual beli tanah
~ umum pengabdian serta pelayanan kpd
1
masyarakat
layang, melayang v 1 terbang (dng sayap
tidak   bergerak):   layang-layang   itu   ~
rendah di atas kepala kami; 2 terbang krn
dihembus angin: atap asbes banyak yg ~
oleh  puting  beliung;  3  tidak  menentu;
tidak    terarah    (tt    pikiran,    tembakan,
perhatian,  dsb):  tiba-tiba  pikirannya  ~
entah ke mana;
kalau getah meleleh, kalau daun ~, pb dl
keadaan sulit hanya sanak saudara kitalah
yg selalu dekat pd kita, sedangkan orang
lain akan menjauh;
melayangkan  v  1  membuat  melayang
(terbang); 2 mengirimkan; mengarahkan:
jika  sudah  sampai  di  tempat  barumu,

827
2
1
layang??   layar
jangan  lupa  sekali-sekali  ~  surat  kpd
kami;
dilayangkan  v  1  diterbangkan;  2  dia-
rahkan; dikirimkan;
pandang  jauh  ~,  pandang  dekat  ditu-
kikkan,  pb  segala  sesuatu  diperhatikan
dan diperiksa dng saksama;
terlayang   v   tertidur;   terpejam:   tiada
berapa lama, matanya pun ~;
terlayang-layang  v  tidak  terpusat;  tidak
menentu:  sebenarnya  pikirannya  sedang
~ ke keluarganya yg ada di kampung;
selayang   n   sekilas;   selintas;   sepintas;
pandang   sekilas   (lintas)   pandang;   se-
pintas  lalu:  kesan  ~  pandang  mengenal
kegiatan  dl  ibu  kota  menjelang  tahun
baru 1984;
2
3
2
layang,  melayang  v  mengiris;  menyayat
(mangga   dsb)   hingga   merupakan   se-
tengah bulatan;
dilayang  v  diiris;  disayat;  pipinya  spt
pauh ~, ki pipi yg bagus bentuknya (ba-
ngunnya)
layang, pelayangan ark n perahu tambang
yg dpergunakan di sungai untuk menye-
berangkan    orang    dan    barang-barang:
satu-satunya    alat    penyeberangan    di
daerah itu ialah ~
layang-layang   n   mainan   yg   terbuat   dr
kertas,  berkerangka  yg  diterbangkan  ke
udara  dng  memakai  tali  (benang)  sbg
kendali;
~  putus  talinya,  pb  seseorang  yg  sudah
putus harapan; sudah tidak berdaya lagi,
hanya terserah kpd nasib; spt memegang
tali ~, pb orang berkuasa (kaya) yg dapat
berbuat  sekehendak  hatinya  thd  orang
lemah
layap  a  rendah  dekat  tanah  atau  air  (tt
burung terbang, perahu, rumah, dsb);
berlayap-layapan v 1 beterbangan (ber-
datangan) banyak sekali dekat permukaan
tanah  atau  air  (tt  burung,  ikan,  dsb);  2
3
1
1
meliuk-liuk  (berayun-ayun)  ditiup  angin
(tt pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dsb);
melayap  v  1  terbang  rendah  sekali:  bu-
rung-burung  itu  laut  terbang  ~  di  atas
permukaan air; 2 merambat terbawa oleh
angin (tt suara);
melayapi v melayang ke suatu arah: pi-
kirannya melayang ~ malam bertaburan
bintang;
melayap-layapkan  v  membuat  terliuk-
liuk;   membuat   tergoyang-goyang   krn
ditiup angin (tt pohon, daun kelapa, dsb)
layap,  kelayapan  v  1  pergi  tidak  tentu
arah dan tujuan; keluyuran; 2 menatap ke
sana kemari (tt pandangan mata)
layap,   melayap-layap   v   mulai   hendak
tidur; tidur-tidur ayam;
terlayap  v  tertidur:  baru  saja  mereka  ~
sudah  pula  dibangunkan  suara  bedug
subuh
layar n 1 kain tebal yg dibentangkan untuk
menadah angin agar perahu (kapal) dapat
berjalan  (laju);  2  tabir  (tirai)  penutup
jendela (pintu); 3  tirai; kelir (dipakai pd
pertunjukan  gambar  hidup,  drama,  wa-
yang kulit, dsb);
–  menimpa  tiang,  pb  kawan  menjadi
lawan,
–  agung  layar  yg  terbesar  pd  kapal;  –
apit   layar   kedua   yg   terbesar   sesudah
layar  agung  (pengapit  layar  agung);  –
baksi  layar  penyorong;  –  batang  layar
kecil  yg  dipasang  pd  kayu  penghubung
tiang  dng  ujung  layar;  –  bubutan  layar
yg  berbentuk  segitiga  dipasang  searah
dng tali bubutan dekat tiang layar agung,
gunanya  untuk  membelokkan  kapal;  –
bulu  ayam  layar  penjaga  keseimbangan
kapal (letaknya pd tali penyokong tiang);
–   cucur   layar   berbentuk   segitiga   yg
dipasang pd tiang yg terdepan; — dastur
layar  kecil  sbg  penolong  layar  besar;  –
gap   layar   yg   dipasang   pd   canggah,

2
layar?? layuh
828
letaknya  pd  bagian  atas  tiang  kapal;  –
gusi layar baksi; layar di tiang belakang
(perahu,  kapal,  dsb);  –  padau  layar  yg
dipasang   pd   waktu    angin    ribut;   –
pengapuh layar kecil dekat puncak tiang;
– penyorong layar yg dipasang pd tiang
belakang;   –   perak   kain   berupa   tirai
tempat  mempertunjukkan  gambar  hidup
(di  bioskop);  –  pinggir  layar  dastur;  –
pucuk jala layar besar di belakang layar
cucur; — putih layar perak; — sabang la-
yar yg dipasang pd tiang perahu kecil di
belakang  layar  cucur;  –  sebeng  sj  tabir
(yg   dapat   dipindah-pindahkan   spt   dl
panggung  sandiwara;  –  tabir  kain  ver-
tikal yg dapat digulung untuk membentuk
latar belakang panggung; — tanjak layar
pucuk jala; — tanjung layar pucuk jala; –
temberang  layar  bubutan;  –  terbang
layar  segi  empat  yg  dipasang  sejajar  pd
tiang; — topang layar yg terbesar pd tiang
depan;
berlayar v 1 memakai (mempergunakan)
layar;  2  mengarungi  lautan;  bepergian
dng kapal (perahu): pelaut itu sudah ~ ke
mana-mana; 3 ki meninggal dunia;
~ ke pulau kapuk, ki tidur; ~ atas angin,
pb mendapat bantuan atau atas sokongan
orang  lain;  ~  bernakhoda,  berjalan  dng
yg  tua,  pb  setiap  pekerjaan  hendaklah
menuruti nasihat (petunjuk) orang yg ahli
atau  yg  berpengalaman;  merapat  sambil
(~  sambil  memapan),  pb  sekali  me–_
lakukan   pekerjaan,   dua   tiga   maksud
tercapai;
melayari   n   mengarungi   (laut,   danau,
sungai) dng kapal (perahu dsb);
melayarkan   v   1   menjalankan   (kapal,
perahu); 2 mengangkut dng kapal (perahu
dsb): perusahaan itu sedang ~ batu bara;
3   membiarkan   hanyut   (melantur)   (tt
pikiran);  melamun:  sudah  menjadi  ke-
2
1
2
biasaannya ~ pikirannya entah ke mana
pd waktu diajak diskusi;
pelayar n orang yg kerjanya berlayar;
pelayaran n 1 perihal perjalanan melalui
laut;  2  segala  sesuatu  yg  menyangkut
perihal  berlayar  (spt  ilmu  ~,  dinas  ~,
sekolah ~);
berpelayaran   v   ark   telah   biasa   dan
banyak pengalaman dl mengarungi lautan
layar l lekan
layas,   melayas(kan)   ark   v   menolak;
mengabaikan
layas ark n bilah (kayu) tempat memasang
atap
layat,  melayat  v  (melawat)  orang  yg  me-
ninggal  atau orang  yg kematian:  ibu  se-
dang pergi ~ ke rumah teman kantornya;
pelayat n orang yg datang melayat
layonan ark n jenazah
layu  a  1  tidak  segar  lagi  (tt  tumbuhan,
bunga,  daun,  dsb);  lusuh;  loyo:  musim
kemarau  yg  panjang,  menjadikan  tum-
buh-tumbuhan   banyak   yg   sudah    –;
2  pucat  dan  lemah  krn  sudah  tua,  tidak
sehat,  dsb:  badannya  yg  dulu  kekar,  se-
karang sudah –;
dianjak –, dianggur mati, pb sesuatu yg
sudah  baik  tidak  mungkin  diubah  lagi;
segar dipakai, — dibuang, pb sesuatu yg
dihargai  hanya  pd  waktu  baik  (bagus)
saja; — rumput di halaman, ki ungkapan
untuk menyatakan bahwa raja wafat;
melayu v menjadi layu;
melayukan v menjadikan layu
layu-layuan n 1 segala sesuatu yg telah
layu; 2 padi yg telah mulai kering;
kelayuan n 1 perihal layu; 2 dl keadaan
layu
–  jantung  jantung  yg  tidak  bergerak-
gerak lagi
layuh  a  1  lumpuh;  tepok  (tt  tubuh,  kaki,
dsb); 2 sangat lemah; tidak bersinar: mata

829
si  sakit  sudah  –  dan  tenaganya  sudah
hampir habis;
layuk, melayuk v meliuk (nelayah) ke kiri
kanan (tt pohon)
layung  ark  n  warna  kuning  kemerah-me-
rahan  di  langit  pd  saat  matahari  akan
terbenam; mambang kuning
layur a layu; layuh;
melayur v 1 memanaskan di atas (dekat)
api  (supaya  kering,  layu,  hangat,  dsb);
memanggang; ikan (daging); 2 membakar
(dng  sinar  matahari):  sinar  matahari  ~
seluruh tubuhnya
layur n ikan laut yg bentuk tubuhnya pipih
dan panjang; selayur
layut,  melayut  v  melentur;  melendut  (tt
dahan pohon yg lebar buahnya)
layut,  melayut  v  bersambung-sambung;
mendayu-dayu (tt suara): terdengar bunyi
sorak-sorai murid-murid ~
lazat l lezat
lazim a  sudah biasa; sudah kebiasaan; su-
dah  umum  (terdapat,  terjadi,  dilakukan,
dsb): sekarang sudah — wanita bekerja di
kantor;
melazimkan  v  membuat  supaya  lazim;
membiasakan;
kelaziman n kebiasaan (yg sudah umum)
lazuardi  n  1  batu  permata  berwarna  biru
(dipakai  untuk  bahan  cat,  untuk  dasar
intan dl ikatan); 2 warna biru muda (spt
warna langit)
leak  /léak/  n  hantu  jadi-jadian  di  Bali;
2  topeng  yg  bertaring  dan  berlidah  pan-
jang yg menggambarkan hantu leak
lebah n serangga berbulu, bersayap empat
dan  hidup  dr  madu  kembang  (banyak
macamnya spt — keram, — lalat); tawon;
spt    –,    mulutnya    membawa    madu,
pantatnya membawa sengat, pb orang yg
manis mulutnya, tetapi berbahaya;
1
2
1
2
layuk?? lebar

–  bergantung  kl  ki  1  bentuk  dagu  yg
lendah: dagunya lendah bak ~; 2 nama sj
ukiran pd jubung-jubung perahu
lebai   n   pegawai   masjid   atau   orang   yg
mengurus  suatu  pekerjaan  yg  bertalian
dng agama leslam di dusun (kampung);
– malang kl ki orang yg selalu bernasib
sial;  –  penghulu  ki  penghulu  agama  dl
1
2
1
2
distrik
lebak  n  debak  (bunyi  sbg  bunyi  orang
menampar dsb)
lebak n lembah; tanah yg rendah
lebam  a  biru  kehitam-hitaman  (spt  bekas
kena  pukul):  tangannya  di  tonjok  teman
hingga –
lebam n  bunyi  keras dan  besar  spt  bunyi
barang jatuh
lebam /lébam/ n nama lekan laut, Teuthis
leban  n  nama  pohon,  kulit  dan  daunnya
dipakai untuk obat, Vt/cc pubescens (ada
beberapa jenisnya, spt — bunga, — kunyit)
lebang, — pinggang ark a berasa pegal pd
pinggang (tt orang mengandung yg telah
hampir melahirkan)
lebap n bunyi sbg bunyi buah jatuh di tanah
dsb
lebar /lébar/ a 1 tidak sempit: ia memiliki
kebun yg cukup –; 2 lintang suatu bidang:
panjang kebun itu 6O m, –nya 4O m; 3
luas: padang itu — sekali; dunia masih –
– mulut ki banyak cakap;
melebar  v  menjadi  (bertambah)  lebar:
sungai itu ~ ke kiri dan ke kanan;
melebarkan   v   menjadikan   lebar;   me-
luaskan:  mereka  akan  bergotong-royong
~ jalan-jalan sempit di kampungnya;
pelebaran  n  perbuatan  (hal  dsb)  me-
lebarkan:  ~  jalan  itu  tidak  sesuai  dng
rencana tata kota
pelebaran   n   proses,   cara,   perbuatan
melebarkan: ~ jalan itu dilakukan secara
gotong royong;

Lebaran?? lebih
830
Lebaran n hari raya sehabis puasa (tanggal
1 Syawal); idulfitri;
– Besar Lebaran Haji; — Haji hari raya
haji (pd tanggal 10 Zulhijah);
berlebaran  v  merayakan  Hari  Lebaran:
ia  bermaksud  hendak  ~  di  Jakarta  pd
tahun ini
lebas  ark,  melebas  v  menyebat;  memu-
kulkan (rotan, cambuk, dsb)
lebat a 1 berbuah banyak (tt pohon): pohon
rambutan  itu  –  buahnya;  2  tebal  dan
rapat sekali (tt rambut, daun, hutan, dsb):
rambutnya  panjang  dan  –;  3  deras  dan
banyak (tt hujan, embun, dsb): hari hujan
– spt dicurahkan dr langit;
melebat v menjadi (bertambah) lebat: la
membiarkan jenggot dan rambutnya ~ spt
seorang pertapa
leber  /lébér/,  meleber  v  meluap  dan  tum-
pah (krn terlalu penuh dsb); mengalir ke
mana-mana:   akibat   hujan   tidak   henti-
hentinya, air sungai pun ~ ke mana-mana
lebih  a  1  lewat  dr  semestinya  (tt  ukuran,
banyaknya, besarnya, dsb): panjang kain
itu  –  setengah  meter;  2  (ber)  sisa,  ada
sisanya:  nasi  ini  –  jika  hanya  untuk
empat  orang;  3  (dl  perbandingan  me-
nyatakan)  sangat  (dp):  nenek  –  senang
tinggal di desa dp di kota; 4 bertambah;
semakin: keadaan kesehatannya sudah –
membaik;
–   dahulu   1   sebelumnya:   –   dahulu
izinkanlah  kami  memperkenalkan diri; 2
mula-mula;  pertama-tama;  paling  awal:
dia  berhasil  –  dl  mencapai  tujuan;  –
jauh  selanjutnya;  lebih  lanjut:  ia  mene-
rangkan cara pemakaiannya benda itu –;
– kurang kira kira: berat badan adik –
20  kilo;  –  lagi  lebih-lebih:  ia  sangat
tekun     berlatih     -     menjelang     saat
pertandingan berlangsung;
berlebih  v  1  ada  lebihnya;  bersisa:  ma-
sakan uang sepuluh ribu rupiah tidak ~;
2  terlampau  banyak:  kelas  ini  sudah  ~
muridnya;
berlebih-lebih   v   1   berlebih   banyak:
makanan  dan  minuman  ~  dl  pesta  per-
kawinan itu; 2 sangat berlebih dr keadaan
sebenarnya:   hemat   saya   berita   ini   ~
agaknya;
berlebihan  v  1  banyak  sekali:  ~  ting-
kahnya; 2 amat sangat: ~ mahalnya;
berlebih-Iebihan  v  1  atas-mengatasi:  dl
perdebatan itu mereka hanya ~ saja, bu-
kan mencari kebenaran; 2 teramat sangat;
lebih   sangat   dr   keadaan   sebenarnya:
katakanlah apa adanya, jangan ~;
melebih v berbuat sesuatu (berkata dsb)
lebih dr keadaan yg sebenarnya atau lebih
tinggi dr orang lain: rupanya ia hendak ~
saja;
melebihi  v  1  mengatasi;  lebih  (besar,
banyak,  dsb):  ia  tidak  akan  dapat  ke-
kayaan  ~  saudagar  itu;  2  menambah
supaya menjadi leebih: aku telah ~ lima
ratus rupiah dr jumlah yg dimintanya;
melebih-lebihi    v    menambah-nambah
terlampau  banyak  (sangat):  ia  selalu  ~
berita yg didengarnya;
melebihkan  v  1  menjadikan  leebih  (be-
sar,  banyak,  penting,  dsb):  kau  harus  ~
belajar dp bermain; 2 menganggap lebih
(banyak,   besar,   penting,   dsb):   kasih
sayang kpd semua anak hendaklah sama,
janganlah kau ~ yg satu dp yg lain;
melebih-lebihkan    v    menambah-nam-
bahkan  banyak  hingga  lebih  dr  keadaan
yg sebenarnya;
terlebih  v  1  teristimewa;  2  terlampau
(banyak, sangat, dsb); 3 paling; yg ter: ~
baik; ~ dahulu;
terlebih-lebih    v    teristimewa:    semua
makanan  di  rumah  makan  itu  enak,  ~
ayam panggangnya;
kelebihan n 1 lebihnya; sisanya: ~ padi
di  daerah  itu  dikirim  ke  daerah  lain;

831
2 keunggulan; melebihi kebiasaan: segala
~ murid itu menarik hati gurunya;
berkelebihan  v  1  bersisa;  ada  lebihnya:
daerah itu ~ hasil padinya; 2 mempunyai
keunggulan (kepandaian dsb yg melebihi
orang  lain):  tidak  sedikit  orang  yg  ~  ,
tetapi tidak dikenal orang; 3 berlebihan;
teramat banyak; 4 terlalu: perangaimu itu
telah ~ benar;
selebihnya   v   kelebihannya;   lebihnya;
sisanya:  ambil  uang  dilaci  meja  itu  se-
banyak  Rpl00000,  00,  untuk  membayar
rekening listrik Rp80000,00 ~ untuk uang
jajan kamu
lebon  n  orang  yg  bersedia  masuk  penjara
menggantikan  orang    yg  sesungguhnya
bersalah, asalkan keluarganya ditanggung
lebuh n jalan besar;
rancak  di  –,  ki  bagus  dl  jalan  (suka
berpakaian   bagus-bagus   dan   berjalan-
jalan);
melebuhkan   v   membuka   jalan   untuk
sesuatu
lebuk  n  1  bunyi  sbg  batu  jatuh  ditanah;
debuk
lebuk a gembur;
melebuk v menggemburkan (tt tanah)
lebum  n  bunyi  barang  besar  jatuh  dsb;
debum
lebun n penipuan; tipu;
melebun v menipu (spt barang palsu)
lebung n bunyi sbg lebum tetapi lebih kecil
1
lebur  a  1  luluh  atau  hancur  mencak  (tt
logam krn dipanaskan): besi akan — bila
dipanaskan dng suhu yg tinggi; 2 ki rusak
binasa; punah sama sekali: seluruh kam-
pung — oleh bencana tsunami yg dahsyat;
sama   –   sama   binasa,   pb   bersahabat
sehidup semati;
melebur v 1 menjadi lebur (luluh); men-
jadi cair (tt logam): timah ~ pd 332°C; 2
membubarkan  diri  kemudian  bergabung
dng  yg  lain  (tt  perkumpulan):  beberapa
1
2
lebon?? lecat

partai  politik  telah  ~  menjadi  satu;  3
menghilangkan  atau  menebus  (tt  kesa-
lahan, dosa):  ia  bersembahyang  untuk  ~
dosa;
meleburkan  v  1  menjadikan  lebur  (lu-
luh); meluluhkan; mencairkan (tt logam):
tukang   besi   itu   sedang   ~   besi   untuk
membuat  parang  di  dl  kuali;  2  mem-
binasakan;  menghancurkan  sama  sekali:
posisi berhasil ~ pertahanan;
~  diri  1  menyatukan  (menggabungkan)
diri  dng  yg  lain:  partai-partai  kecil  se-
baiknya ~ diri ke dalam partai yg besar;
2 memasukkan diri ke dalam; masuk ke:
orang    asing    yg    ~    diri    ke    dalam
kebangsaan  Indonesia  memperoleh  hak
dan   kewajiban   yg   sama   dng   warga
negara Indonesia lainnya,
terlebur v telah dilebur;
leburan  n  hasil  melebur;  sesuatu  yg  telah
dilebur    (tt    logam    yg    sejenis,    per-
kumpulan): ~ besi;
peleburan n 1 cara (perihal) melebur; 2
2
3
tempat meleburkan (logam dsb);
lebur,  keleburan  ark  n  lubang  yg  dalam
(untuk  menangkap  binatang  besar  dsb);
pelubangan
lebur l debur
lecah a berlumpur; becek;
dr — lari ke duri, pb menghindarkan diri
dr  kesukaran,  jatuh  ke  dalam  kesukaran
yg lebih besan;
berlecah   v   bermain-main   dng   lecah;
bekerja di lecah;
terlecah v 1 terperosok ke dalam lumpur;
2  kena  lumpur;  3  ki  mendapat  nama
1
2
buruk
lecak /lécak/ a becek; berlumpur; lembek
dan berair (tt tanah)
lecak /lécak/ a buruk (muka)
lecap a basah kuyup
lecat a licin sekali

leceh?? ledes
832
leceh  /lécéh/  a  1  meleleh  dan  melekat  pd
tempat  yg  dilalui  (spt  lilin  yg  cair,  air
gula  pd  bibir,  dsb);  2  hina;  tidak  ber-
harga;   rendah   sekali   (nilainya);   buruk
kelakuan: ia merasa — di tengah pesta yg
meriah itu, tidak berharga;
meleceh v 1 menjilat pantat; memuji-muji
supaya  disukai:  ia  tidak  mau  ~  kepada
atasannya;  2  menghinakan;  memandang
rendah   (tidak   berharga);  mengabaikan:
krn perbuatannya itu orang sering ~ dia;
melecehkan v memandang rendah (tidak
berharga); menghinakan; mengabaikan;
peleceh  n  1  (orang  yg)  suka  meleceh
(memuji-muji dsb); 2 penjilat
lecek  /lécék/  a  lembek  dan  pekat  (tt  nasi
dsb);
melecek  v  melumatkan  dan  melembek-
kan (tt nasi, pisang, dsb)
lecek  /lécék/  ark  n  permainan  anak-anak
dng gundu
lecer /lécér/ l lecet
lecet /lécét/ a 1 basah (berair); 2 lelas; (luka)
terkelupas  kulitnya;  hilang  lapisnya  (tt
cat,  barang  saduran,  dsb);  3  melepuh;
luka berair
leci /léci/ n nama buah (spt buah lengkeng)
berasal dr negeri Cina; laici
lecit,  melecit  v  terlepas  (terloncat  dsb)  ke
luar dng cepat (spt biji sawo dipijit); lesit
leco /léco/ a kerdil; tidak mau besar
lecok  /lécok/  a  1  licin  sekali;  2  tergeliat;
salah urat
lecuh ark a agak layu (spt sayuran disiram
dng  air  panas):  sawi  itu  –  terkena  air
panas
lecun   /lécun/   ark,   melecun   v   menipu;
memperdayakan
lecup,  melecup  v  berbunyi  “cup”  (meng-
isap, mengecup)
lecur, melecur v melepuh; bengkak berair
(krn terbakar dsb): mulutnya krn minum
air panas;
1
2
melecurkan v menyebabkan melecur
lecut n bunyi cambuk yg dikibaskan;
melecut  v  1  melecit;  terlepas;  terloncat
ke luar dng cepat; 2 berbunyi sbg cambuk
yg dikibaskan; 3 mencambuk; 4 ki meng-
giatkan
melecutkan   v   1   mencambukkan;   me-
nyembatkan; 2 memijit supaya melecit;
pelecut   n   alat   untuk   melecut   (men-
cambuk); cambuk; cemeti
ledak, meledak v 1 pecah dan meletup (dng
kuat);  meletus:  bom  yg  dilemparkannya
itu  ~  dan  menghancurkan  tempat  itu;  2
terbit  perang  (revolusi,  huru-hara,  dsb):
perang  saudara  kembali  ~  meski  sudah
dibuat perjanjian perdamaian;
meledakkan   v   1   menghancurkan   dng
barang yg meledak: musuh telah ~ mesiu
lawan    dng    dinamit;    2    meletuskan;
1
2
1
2
meletupkan:  ia  melakukan  percobaan  ~
bom;
peledak n sesuatu yg dapat meledak (spt
mesiu);
peledakan n 1 perihal (perbuatan): kaum
gerilya   bertanggungjawab   atas   ~   yg
terjadi di kota itu; 2 peningkatan jumlah
yg  terjadi  dng  amat  cepat:  ~  penduduk
menghantarkan  manusia  kpd  kesulitan-
kesulitan;
ledakan n letusan
ledang  /lédang/  kl  a  putih  kekuning-ku-
ningan;  bercahaya  (spt  awan  kena  sinar
matahari)
ledang  /lédang/  ark,  meledang  v  mem-
peragakan   diri   (berjalan-jalan)   supaya
dilihat
ledek  /lédék/  n  ronggeng  keliling:  penari
dan penyanyi (keliling)
ledek /lédék/, meledek v mengejek; meng-
hina;   mengganggu:   orang   itu   marah,
ketika seorang ~nya
ledeng l leding
ledes /lédés/ a lecet merah pd kulit

833
leding?? legitimitas
leding,  meleding  v  menjadi  bengkok  atau
lengkung ke atas (tt papan kayu dsb krn
kena panas)
leding /léding/ n saluran air bersih yg ter-
buat dr besi, paralon, dsb
ledor   /lédor/,   keledoran   n   keteledoran;
kelalaian; kelengahan
ledos,  meledos  v  1  pecah  meledak;  me-
letup; 2 terban (tt jembatan dsb); rusak
ledung, meledung a bengkok; melengkung
ke bawah (spt titian yg sedang dilewati);
meledungkan  v  membengkokkan;  me-
lengkungkan
lega a 1 lapang; luas; tidak sempit: rumah-
nya   cukup   –   untuk   tempat   tinggal
keluarganya; 2 tidak sesak; kosong: aula
lebih  –  dp  ruang  ini;  3  berasa  senang
(tenteram); tidak gelisah (khawatir) lagi:
saya  merasa  ~  mendengar  kabar  adik
lulus;  4  senggang;  tidak  sibuk:  hari  ini
aku agak — mainlah ke rumah;
–  dada  (–  hati)  merasa  senang  (ten-
teram) krn sudah tidak khawatir (cemas,
gelisah) lagi;
melegakan  v  1  melapangkan;  2  menen-
teramkan (menyenangkan) perasaan
legak-legok a lekak-lekuk; tidak rata: jalan
ke balai desa itu –
legal  /légal/  a  sah;  sesuai  dng  undang-
undang:  hanya  partai  yg  –lah  yg  mem-
punyai hak di negara ini;
melegalkan v membuat menjadi legal
legalisasi  /légalisasi/  n  pengesahan  (me-
nurut  undang-undang):  –  abortus  tidak-
lah  menolong  usaha  pelembagaan  per-
kawinan di masyarakat
legalitas /légalitas/ n perihal (keadaan) sah
legam l legum
legap n keadaan permukaan yg suram, tidak
bercahaya,  berkesan  tidak  rata,  dan  yg
tidak    memungkinkan    cahaya    untuk
menembus
legar n bunyi spt bunyi degar
legar  /légar/,  melegar  v  1  berputar;  ber-
edar; 2 bergilir;
melegar v mengedari; mengeillingi;
melegarkan v mengedarkan;
legaran n giliran; pengertian
legasi  /légasi/  n  kedutaan  (lebih  rendah
tingkatnya dp kedutaan besar)
legasi  /légasi/  n  kedutaan  yg  lebih  rendah
tingkatnya dp kedutaan besar
legat  a  lurus  arahnya  (jalannya,  pandang-
annya, dsb)
legato /légato/ n Mus tanda berupa busur yg
menghubungkan dua nada yg tidak sama
tinggi dan dinyanyikan bersambung
legator /légator/ n menyerahkan kuasa
legek /legék/ n kumbang yg biasa bertelur
pd pelepa daun pisang
legen /legén/ n nira
legenda /legénda/ n cerita rakyat pd zaman
dahulu  yg  berhubungan  dng  peristiwa
sejarah
2
– hidup tokoh terkenal yg masih hidup
legenda  /legénda/  n  keterangan  atau  pen-
jelasan pd gambar atau peta
legendaris /legéndaris/ a menurut atau spt
legenda; terkenal: pemain bola –
leger /legér/ n 1 balok penyangga lantai; 2
pipa air; tempat air; tong (anggur dsb)
legislator  /législator/  n  pembuat  undang-
undang;   anggota   dewan   yg   membuat
undang-undang
legislatif  /législatif/  a  berhak  dan  berwe-
nang membuat undang-undang; badan –,
dewan  yg  berhak  dan  berwenang  mem-
1
2
buat undang-undang
legit a manis sekali
legit a agak kenyal dan enak
legitimasi  /légitimasi/  n  1  keterangan  yg
menunjukkan  surat  bukti  diri  atau  surat
ledentitas   seseorang;   2   pernyataan   yg
diakui keabsahannya; pengesahan
legitimitas /légitimitas/ n hal atau keadaan
sah

legiun?? lejit

legiun n pasukan bala tentara
legok a 1 lekuk; cekung; 2 lembah yg dalam
834

2lela /léla/ l rajalela
1
lelah  a  penat;  letih;  payah;  lesu;  tidak
legong /légong/ n tarian tradisional dr Bali
yg  melukiskan  riwayat  hidup  raja-raja
biasa dibawakan penari wanita
– kraton tarian klasik Bali
legu,  melegu  v  melipat  tepi  anyaman  su-
paya  rata  dan  kuat  (spt  tikar,  bakul,  ke-
ranjang)
legum  n  tumbuhan  perdu  yg  berkeping
ganda,   berbuah   polong,   menghasilkan
mineral,  akarnya  mengandung  campuran
nitrogen  dan  bakteri,  termasuk  makanan
penting  untuk  ternak  (spt  pohon  kacang
tanah,   semanggi);   tumbuhan   kacang-
kacangan; Leguninoceae
legum  n  bunyi  spt  bunyi  meriam;  bunyi
degum
legundi l legundi
1
legung n bunyi spt bunyi degung;
berlegung v mengadakan bunyi legung
2
legung n nama pohon
legup-legup  n  bunyi  spt  bunyi  debaran
jantung (benda jatuh dsb); degap-degup
leha-leha   /léha-léha/  a   dl   keadaan   ber-
santai-santai  dan  tidak  berbuat  sesuatu
(tidak membawa apa-apa);
berleha-leha v bersantai-santai dan tidak
berbuat  sesuatu  (tidak  membawa  apa-
apa)
lehar /léhar/ l rehal
leher  /léhér/  n  1  bagian  tubuh  yg  meng-
hubungkan kepala dng tubuh (terutama di
sebelah depan); 2 barang apa yg rupanya
(bentuknya, letaknya) menyerupai leher;
bertegang  urat  –,  ki  berkeras  kepala;
mengotot;
– akar Bio bagian akar pd persambungan
dng pangkal batang; –  baju bagian baju
yg  mengelilingi  leher;  –  botol  (kendi)
bagian  botol (kendi)  yg  kecil  di  sebelah
atas; — panjang suka meniru (pekerjaan)
orang lain
1
2
2
bertenaga:  ia  berbaring  di  tikar  untuk
melepaskan –;
lelah, melelah v mengejar
lelangon  ark  kl  n  taman  tempat  bersuka-
suka
lelat ark l sirih
lelatu n bunga api; kilatan api
leleh /léléh/, meleleh v mengalir perlahan-
lahan  (spt  air  mata,  getah):  getah  air
karet itu ~;
leler /lélér/ a leleh;
leluasa a lapang; bebas; tidak terbatas (ter-
larang  dsb);  boleh  berbuat  sesuka  hati:
anak-anak dapat — di sini;
berleluasa  v  berbuat  dng  bebas  (seke-
hendak  hati):  pekerjaan  itu  dapat  kita
kerjakan secara ~;
leja,  meleja  v  memaki-maki;  mencerca;
memarahi
leja /léja/ n kain cita
lejang n 1 sepak; terjang; rejang; 2 gerakan
(loncat, tari) yg cepat); se– kuda berlari,
1 sejauh kuda berlari (panjang sekali); 2
pujian bagi rumah yg bagus;
–   terbang   secepat   terbang;   selayang
pandang; sepintas lalu;
melejang v menerjang; merejang;
siapa  ~  siapa  patah,  pb  siapa  yg  ber-
sikeras   hendak    beroleh    barang   (pe-
kerjaan), dialah  yg harus  menderita  rugi
(kesukaran dsb);
melejang-lejangkan v menyepakkan (kaki);
peIejang n sesuatu yg melejang;
kuda  ~ bukit, pb orang  yg menjadi kaki
tangan (alat, perkakas) orang lain
lejar ark a sangat penat
lejit,  melejit  v  berlari  (keluar  dsb)  dng
cepat; melonjak dng cepat
lejit, melejit v 1 berlari keluar dng cepat; 2
melonjak dng cepat: namanya ~ melalui
perannya yg sederhana dl sinetron itu

835
leka  /léka/  a  1  lengah;  lalai  (krn  tertarik
hatinya  kpd  sesuatu);  2  selalu:  tak  –
mengenangkan     perasaannya,     selalu
mengenangkan penderitaannya;
terleka  v  ki  sangat  asyik  (berbuat  se-
suatu); terlalai (tidak lengat apaapa lagi):
terjumpa baginda sedang ~ memetik ke-
capinya  dng  syair  malamnya;  dl  semadi
akan  ~  mendengar  deburan  ombak  yg
merindu
lekah n rekah; lekang: — pd kayu;
melekah   v   merekah;   pecah   bercelah:
buah ~; bibirnya ~
lekak-lekuk a tidak rata, ada yg lekuk ada
yg membukit
lekam ark, melekam v memegang erat-erat
dng telunjuk dan lebu jari
lekang  a  1  retak;  belah  (spt  tanah  ke-
panasan):  musim  kemarau  yg  panjang
menyebabkan  sawah-sawah  menjadi  ke-
ring dan — tanahnya; bibirnya –; 2 lepas
(spt  cat  kena  panas);  tercerai  (dr):  pa-
kaian yg satu itu tidak — dr badan, selalu
dipakainya;   matanya   menatap   lembut
dan tidak — memperhatikan wajah gadis
pujaannya;
tidak — dr hati, ki tidak lepas dr ingatan
(selalu diingat); tidak — di bibir, ki selalu
disebut-sebut; tak — oleh panas, tak lapuk
oleh   hujan,   pb   tetap   tidak   berubah
selamanya (tt adat);
melekang v 1 retak; belah (tt tanah dsb);
2 lepas; terkelupas (tt cat dsb)
lekap a lekat; menempel; merapat;
melekap v 1 melekat; menempel; 2 me-
rapat;  melengket;  tidak  mau  berpisah  (tt
anak kecil dng orang tuanya): anak itu ~
terus pd ibunya;
melekapkan  v  1  melekatkan;  menem-
pelkan: dia ~ gambar pd dinding; 2 me-
rapatkan  hingga  menempel:  ía  ~  bantal
ke  perutnya;  3  ki  memasang;  menge-
leka?? lekat

nakan:  ~  telinga  pd  pembicaraan  orang
lain
lekap-lekup n bunyi spt bunyi kayu patah
1
lekar n anyaman rotan tempat meletakkan
kuali,  periuk,  dsb  yg  baru  diangkat  di
tungku (keran);
2
melekari v memberi berlapik lekar
lekar  n  Kim  larutan  pengilap  yg  lekas
kering krn pelarutnya menguap, terutama
larutan yg mengandung ester selulosa sbg
bahah utamanya
lekar /lékar/ n meja kecil (papan dsb) tem-
pat  meletakkan  Alquran  dsb  yg  sedang
dibaca; rehal
lekas a  cepat; segera;  tidak  berlama-lama;
dl  waktu  yg  singkat:  pergilah  –;  ia  –
capai
berlekas-lekas  v  terburu-buru;  tergesa-
gesa: jika kerja dng ~ memperoleh hasil
yg kurang baik;
berlekas-lekasan     v     berlomba-lomba
siapa yg paling lekas;
melekaskan  v  (memperlekas)  memper-
cepat;    menyegerakan;    membangatkan
(pekerjaan dab);
selekas-lekasnya   adv   sesegera-segera-
nya; sesegera mungkin;
lekat a terasa sangat lengket dan menempel
jika diraba (spt lendir, kanji);
melekat   v   1   menempel   benar-benar
(hingga   tidak   mudah   lepas);   daki   ini
sudah  ~  benar,  sukar  dibersihkan;  2  ki
karib  sekali  (tt  persahabatan):  persaha-
batan  mereka  ~  benar;  3  tertanam  (tt
modal):  banyak  modal  asing  yg  ~  di
negeri  ini;  4  terpakai  (tt  pakaian,  topi):
tinggal sehelai kain yg ~ pd tubuhnya; 5
ki tetap terpaku pd (tt pandangan mata):
pandangun  matanya  ~  pd  wajah  gadis
itu; 6 terpaut: pandangan hidupnya masih
pd ~ adat kuno;
melekati v melekat pd; menempeli;

2
lekir??   lela
836
melekatkan  v  1  menempelkan  supaya
melekat: ia berusaha ~ kembali lembaran
pengumuman  yg  sudah  lepas  itu;  2  me-
ngenakan  (pakaian,  topi);  memakai:  ~
topi; ia ~ kaca mata; ia ~ sapu tangan pd
hidungnya;  3  menanam  (modal,  uang,
dsb): ia ~ modalnya pd perusahaan film
itu; 4 memakai untuk membeli barang: ia
~ uangnya pd barang-barang perhiasan;
5 memukulkan (tangan, kaki, tinju, dsb):
tidak   segan-segan   la   ~   tangan   dan
kakinya   pd   anak   itu;   6   mengarahkan
(pandangan, perhatian): ia ~ pandangan-
nya  pd  wanita  yg  anggun  itu;  7  mem-
pergunakan  (obat,  guna-guna):  ia  sudah
berusaha  ~  berbagai  obat,  tetapi  tidak
menolong juga;
terlekat v telah melekat atau dilekatkan:
hatinya ~ pd anak kecil itu
lekir  a  berjalur-jalur  putih;  belang  putih
memanjang (tt panu)
lekis ark n nama pohon
lekit  a  masih  lekat,  belum  kering  (tt  cat,
lem, dsb)
lekok n 1 kelok; keluk; 2 lekuk;
melekokkan v mengelokkan; membeng-
kokkan
lekosit /lékosit/ n sel darah putih
leksikal  /léksikal/  a  Ling  1  bersangkutan
dng kata; 2 bersangkutan dng kosakata
leksikografi  /léksikografi/  n  Ling  cabang
ilmu  bahasa  yg  mempelajari  teknik  pe-
nyusunan  kamus,  hal  ihwal  penyusunan
kamus
leksikografis /léksikografis/ a Ling bersifat
(secara, berdasarkan) kamus
leksikoIog  /léksikolog/  n  Ling  ahli  tt  lek-
sikologi
leksikologi  /léksikologi/  n  Ling  cabang  li-
nguistik  yg  menyelidiki  kata  dan  kosa
kata
leksikon /léksikon/ n Ling 1 kosakata; 2 ka-
mus  yg  sederhana;  3  daftar  istilah  dl
suatu bidang disusun menurut abjad dan
dilengkapi dng keterangannya
lektor /léktor/ n 1 guru di perguruan tinggi;
2 pembantu profesor
lektur /léktur/ n bacaan
leku, meleku v bertopang siku;berteleku
lekuh-lekih  n  bunyi  batuk  atau  napas  yg
sesak
lekuk a 1 berongga lekung atau jeluk (spt
tanah  yg  digali);  2  lepik  spt  topi  yg
ditekan; 3 berlekuk ke dalam (spt lensa);
– liku 1 lekuk dan liku; 2 ki berbagai tipu
muslihat;  –  lutut  pelipat  lutut;  –  mata
rongga tempat mata;
berlekuk  v  berlubang  (spt  tanah);  ber-
lepik (spt topi);
melekuk v menjadi lekuk;
melekukkan  v  menjadikan  lekuk;  me-
lepikkan;  menekankan  supaya  berlekuk
dsb: ia ~ topinya
lekum n 1 tenggorokan; merih; 2 ujung ke-
rongkongan yg tampak tersembul di leher
lekum-lekam n bunyi yg besar
lekung n lekuk; cekung: matanya sangat –
krn habis sakit
lekup-lekap   n   bunyi   kertak-kertak   (spt
1
2
bunyi melipat jari, kayu)
lela /léla/ 1 n ki gerak-gerik tangan dsb yg
elok;  tingkah  laku  atau  gerak-gerik  yg
elok (indah, menyenangkan, dsb); 2 ting-
kah; ragam: banyak –;
berlela v bertingkah; bermain (pedang dsb);
melela  v  bermain  (spt  menari-nari,  me-
mainkan   tangan);   memperagakan   diri;
bertingkah;
melelakan  v  mempermainkan  (pedang,
langkah,   dsb)   dng   elok;   mempertun-
jukkan (sikap, gaya, dsb) dng indah;
selela-lelanya adv sesuka hatinya
lela /léla/ kl n meriam kecil;
–  rambang  meriam  yg  mulutnya  ber-
corong: — rentaka meriam yg  dapat di-
putar

837
1
lelabah??   leler
lelabah n laba-laba
lelabi l labi-labi
lelah  a  1  kehabisan  tenaga  (krn  baru  be-
kerja  berat,  berjalan  jauh,  dsb)  penat;
letih;  payah;  lesu;  tidak  bertenaga:  la
tertidur di sofa krn sangat –
– jerih lelah sekali; susah payah; — pa-
yah lelah jerih;
berlelah-lelah  v  berbuat  sesuatu  hingga
lelah; bekerja keras; bersusah-susah: ia ~
untuk mencari nafkah;
melelahkan  v  menyebabkan  (membuat)
lelah; memenatkan: pekerjaan itu ~nya;
kelelahan v kepenatan; kepayahan
lelai,  melelai v tergantung melengkung ke
bawah;  menjulai;  melentur;  terkulai: da-
han mangga itu ~ krn lebat buahnya;
melelaikan  v  menjadikan  terkulai;  me-
narik supaya terkulai; melenturkan: anak-
anak ~ cabang pohon rambutan itu untuk
memudahkan memetik buahnya
lelak l rerak
lelaki n laki-laki
lelakon Sas l lakon
lelancur  n  1  ayam  jantan  muda;  2  anak
laki-laki yg meningkat dewasa
lelang /lélang/ n penjualan dl hadapan orang
banyak (dng tawaran yg atas-mengatasi);
melelang   v  menjual   dng   cara   lelang:
mereka telah ~ rumahnya;
melelangkan  v  1  menjual  dng  jalan  le-
lang: ía akan ~ barang-barang itu besok
pagi; 2 memberikan barang untuk dijual
dng jalan lelang: ia ~ barang-barangnya
kpd kantor lelang; 3 memborongkan pe-
kerjaan  (ransum  makanan  orang  penjara
dsb): ~ pekerjaan membuat balai desa;
memperlelangkan v melelangkan;
perlelangan  n  penjualan  dsb  dng  jalan
lelang
lelangit l langit-langit
2
lelangse /lelangsé/l  langsai
lelap  v  1  hilang;  lenyap:  semuanya  –  dr
pandangan;  2  nyenyak  (tidur);  tidak  sa-
darkan  diri:  tidur  tak–,  makan  tak  ke-
nyang;  3  lalu   (tidak   boleh   ditebus  tt
gadaian);  4  tidur;  beku  (tt  minyak  ke-
lapa):  minyak  kelapa  –  kedinginan;  sbg
minyak –, ki licin sekali (tt pipi);
terlelap v tertidur dng sangat lelap
lelar ark, memperlelarkan v memakai (se-
suatu)  berulang-ulang,  mengulang-ulang
(pekerjaan, perkataan, dsb);
diperlelarkan  v  dipakai  berulang-ulang;
dilakukan berulang-ulang;
jangan  ~  timba  perigi  kalau  tak  putus
genting,  pb  kejahatan  itu  jika  diulang-
ulang akhirnya mencelakakan juga
lelas a 1 licin atau rata (krn digosok, diiris,
dsb); 2 lecet (tt kulit);
melelas v 1 licin krn tergosok: tengkuk
sapi itu telah ~ oleh pasangan dan tidak
ada bulunya lagi; 2 memotong licin-licin
(sampai habis);
lelatu n kembang api; kilatan api
lelawa ark n kelelawar
lele /lélé/ n ikan air tawar berwarna abu-abu
atau  hitam,  bersungut  di  bagian  mulut-
nya, dan berpatil, badannya licin; Clarius
batrachus
leleh  /léléh/  v  cair  dan  mengalir  pelan-pe-
lan: batu es itu sudah –;
berlelehan   v   meleleh   banyak-banyak:
peluhnya ~ membasahi seluruh tubuhnya;
meleleh  v  mengalir  perlahan-lahan  (spt
air mata, getah): getah ~ dr pohon karet;
melelehkan v membuat menjadi meleleh;
mengalirkan (air mata, peluh, dsb); men-
cairkan (saiju dsb);
lelembut n orang halus; hantu
1
leler /lélér/ a leleh;
berleleran  v  1  berlelehan  (tt  peluh,  le-
ngus); 2 ki melantur-lantur tidak keruan;
berkepanjangan   (tt   percakapan,   pem-

2
1
leler??   lemas
838
bicaraan):   diskusi   mereka   ~   ke   sana
kemari;
meleler v meleleh (terutama tt barang yg
lekat-lekat spt lengus, air liur, lava cair):
air liur anak itu ~ ke dagunya
leler /lélér/ kl a nakal; kurang ajar
lelewa /léléwa/ n lagak;
berlelewa   v   bertingkah;   berlagak:   ja-
lannya sangat ~
leluasa  a  lapang:  ruang  itu  –;  bebas;  tak
terbatas:  ia  dapat  bergerak  dng  –  di
kamar tidurnya
keleluasaan    n    kebebasan    (bergerak,
bertindak, dsb): selama tinggal di rumah
neneknya,    mereka    diberi    ~    untuk
mengunjungi sanak saudaranya
lelucon n sesuatu yg lucu dan dapat mem-
buat orang merasa geli atau tertawa: — yg
dibuatnya  itu  membuat  orang  tertawa
terpingkal-pingkal
leluhur n nenek moyang
leluing v nama pohon, Ficus hispida
lelung /lélung/ ark l lelang
leluri n adat dsb yg turun-temurun dr nenek
moyang; tradisi
lem  /lém/  n  barang  cair  atau  liat,  dipakai
untuk merekatkan sesuatu pd barang lain;
perekat;
mengelem  (melem)  v  melekatkan  dng
lem (perekat)
lemah  a  1  tidak  kuat;  tidak  bertenaga:
badannya  –;  2  tidak keras hati;  lembut;
tidak  tegas:  sikap  –  tidak  tegas  dl  me-
ngambil keputusan; 3 tidak kuat; kurang
berdasar: alasan yg –;
– gemulai (– gemalai) berliuk-liuk dng
eloknya (tt gerakan tubuh); — hati 1 ra-
puh hati; 2 tidak keras hati; tidak mern-
punyai  keteguhan  hati;  –  tembut  baik
hati  (tidak  pemarah  dsb);  peramah;  –
lunglai (– langlai) lemah tidak berdaya;
–  persendian  hilang  tenaga;  tidak  ber-
daya;   –   pikiran   tidak   dapat   berpikir
2
secara  baik;  –  roman  ark  lemah  peng-
lihatan;  –  semangat  1  tidak  memiliki
daya dorong yg kuat; 2 tidak kuat badan
(mudah  kena  penyakit);  –  syahwat  (–
zakar)    zakarnya    kurang    atau    tidak
berdaya seksual lagi; impoten;
melemahkan v membuat (menyebabkan)
lemah:  kata-katanya  itu  ~  semangat  be-
lajar; hal itu ~ semangat perjuangan
lemak  n  1  zat  minyak  yg  melekat  pd  da-
ging;   gemuk;   2   sedap;   enak;   perka-
taannya — manis;
–   penyelar   daging,   pb   memboroskan
harta benda tuannya;
– tulang sumsum; benak (isi) tulang;
berlemak   v   berminyak:   mengandung
lemak; ada lemaknya: daging yg ~;
lemang  n  makanan  dr  pulut  diberi  santan,
dimasak dl tabung;
bersandar  di  –  hangat,  pb  berlindung
kpd   orang   yg   jahat   (lalim   dsb):   me-
nyandang — hangat orang, pb menderita
akibat perbuatan orang lain;
melemang v memasak lemang
lemari  n  perabot  berbentuk  persegi  empat
spt  peti  besar  tempat  untuk  menyimpan
sesuatu (makanan, pakaian, buku, dsb);
–  besi  lemari  tempat  menyimpan  uang
(surat-surat  berharga,  dokumen  penting,
dsb);  brankas;  –  buku  lemari  tempat
menyimpan  (menaruh)  buku-buku;  –  es
lemari  pendingin;  kulkas;  –  makan  le-
mari   tempat   menyimpan   makanan;   –
pakaian
pakaian;
lemari
tempat
menyimpan
1
lemas a 1 mudah dilentukkan (tidak kaku);
lembik: badannya — pemain akrobat  itu
sehingga    mudah    melakukan    segala
gerakan;  2  halus  (tt  bahasa):  surat  ini
bahasanya –; 3 lemah lembut (tt tingkah
laku): gadis itu cantik dan –;
melemaskan  v  1  melemahkan;  melem-
bikkan;  2  melembutkan;  membuat  tidak

839
2
lemas?? lembaga
kaku: ia rajin melakukan senam untuk –
otot-ototnya
lemas  a  tidak  dapat  bernapas  (krn  kena
asap  gas,  tenggelam  dl  air,  dsb):  ia  ke-
dapatan mati — dl mobil yg terkunci dr luar
lemau a 1 lembik; lunak: kue-kue itu sudah –;
2 lemah; lesu: setelah berolahraga otot-
otot  tubuhku  terasa  –;  3  murung;  tidak
gembira
lembab l lembap
lembaga  n  1  asal  mula  (yg  akan  jadi  se-
suatu);  bakal  (binatang,  manusia,  atau
tumbuhan);  2  bentuk  (rupa,  wujud)  yg
asli; 3 acuan; lekatan (tt mata cincin dsb);
4  badan  (organisasi)  yg  tujuannya  me-
lakukan   suatu   penyelidikan   keilmuan
atau melakukan suatu usaha; 5 ark kepala
suku (di Negeri Sembilan);
adat diisi — dituang, pb hendaklah segala
sesuatu dilakukan menurut kebiasaan;
–  administrasi  negara  lembaga  peme-
rintah nondepartemen yg memiliki tugas
membina  ketertiban  administrasi  negara;
–  bentukan  lembaga  sosial  yg  dng  se-
ngaja  dibentuk  untuk  mencapai  tujuan
tertentu yg berakar pd adat-istiadat mas-
yarakat  yg  bersangkutan;  –  bisul  mata
bisul; — daerah lembaga resmi yg diben-
tuk oleh pemerintah daerah sbg tempat; –
daun bakal daun; — internasional badan
yg  mengurus  masalah  dunia,  msl  PBB
utamanya memberikan kredit jangka me-
nengah dan jangka panjang serta penyer-
taan modal di dl perusahaan; — kemasya-
rakatan   himpunan   kaidah   dr   segala
tingkatan yg berkisar pd suatu kebutuhan
pokok  di  dl  kehidupan  masyarakat;  –
keuangan   bukan   bank   badan   usaha
bukan bank yg kegiatan usahanya meng-
himpun  dana  dr  masyarakat  dng  cara
mengeluarkan surat berharga; –   pemas-
yarakatan tempat orang-orang menjalani
hukuman  pidana;  –  pembiayaan  pem-
2
bangunan  lembaga  keuangan  yg  usaha
utamanya memberikan kredit jangka me-
nengah dan jangka panjang serta penyer-
taan modal di dl perusahaan; — pemerin-
tahan badan-badan pemerintahan dl ling-
kungan  eksekutif;  –  pemilihan  umum
badan  yg  dibentuk  oleh  presiden  untuk
melaksanakan    Pemilihan    Umum    yg
diketuai  oleh  Menteri  Dalam  Negeri;  –
pendidikan  lembaga  yg  mengurusi  ma-
salah pendidikan; — penjamin simpanan
badan  hukum  yg  menyelenggarakan  ke-
giatan  penjaminan  atas  simpanan  nasa-
bah; — sosial berterima lembaga sosial yg
diterima  oleh  masyarakat,  msl  sekolah,
perusahaan  dagang;  –  sosial  dasar  lem-
baga sosial yg menjadi landasan batas hi-
dup setiap masyarakat yg dianggap perlu
untuk memelihara tertib sosial suatu mas-
yarakat, contoh: keluarga, sekolah, nega-
ra;  –  sosial  primer  lembaga  yg  secara
tidak   sengaja   tumbuh   dr   adat-istiadat
masyarakat  spt  perkawinan,  hak  milik,
agama; — suci lembaga sosial yg dipan-
dang  dr  sudut  penerimaan  masyarakat
merupakan   lembaga   sosial   yg   sangat
penting  bagi  kesejahteraan  masyarakat,
msl sekolah, gereja, masjid; — tambahan
lembaga  sosial  yg  dipandang  dr  sudut
sistem  nilai-nilai  yg  dianut  masyarakat,
msl  perkumpulan  tari-tarian; –  terbatas
lembaga  sosial  yg  apabila  dipandang  dr
sudut  ruang  lingkupnya  bersifat  khusus
dan terbatas pd bagian-bagian tertentu dr
masyarakat  atau  pd  masyarakat  tertentu,
msl  agama  merupakan  lembaga  umum,
tetapi agama Islam, agama Protestan dsb
di  dl  rangka  ini  merupakan  terbatas;  –
umum lembaga sosial yg bersifat umum
dan  luas,  yg  sifatnya  boleh  dikatakan
universal, msl perkawinan, kepemimpinan;
melembaga   v   berbentuk   (menyerupai)
lembaga;

lembah?? lembar
840
perlembagaan   n   ark   undang-undang
dasar negara
melembaga  v  berbentuk  lembaga;  men-
jadi suatu lembaga
lembah  n  tanah  rendah  yg  berada  di  kiri
kanan  sungai,  atau  yg  berada  di  kaki
gunung;  ngarai: pesawat   naas  itu  jatuh
di — gunung itu
–  drainase  daerah  tempat  pembuangan
air sungai atau air irigasi
lembai  /lémbai/,  melembai  v  1  melambai
(tangan, sapu tangan, dsb): anaknya terus
~   meskipun   ibunya   sudah   hilang   dr
pandangannya;  2  menjilat-jilat  (tt  api):
pasar  tempat  berdagangnya  hangus  krn
api telah ~ membakarnya
lembak /lémbak/, melembak v meluap (spt
air  mendidih,  sungai  banjir);  melimpah:
air   sungai   itu   ~   krn   hujan   turun   dl
beberapa hari ini
lembam  a  tidak  tangkas;  lamban;  malas:
anak yg gemuk itu ~ bekerja;
kelembaman n 1 kelembanan; kemalasan;
2  Fis  kekuatan  suatu  benda  dl  bergerak
atau diam
lembam l lebam
lemban ark l lembam
1
lembang  a  1  lekuk  (tt  tanah,  dahi,  dsb):
krn terbentur dahiku –; 2 menjadi rendah
dan dalam (spt tanah tempat air lalu); 3
lembah; tanah rendah;
melembang v melekukkan (tanah dsb)
lembang,   melembang   v   bercakap   dng
lemah lembut; membujuk
lembang  /lémbang/  n  alat  musik  tiup  se-
jenis seruling panjang dr Toraja
lembap n 1 tidak kering benar (tt tembakau
dsb); mengandung air (tt hawa dsb): krn
hujan kemarin, tanah masih –; hawanya
sangat –; 2 tidak nyaring bunyinya (spt
gendang  yg  kendur):  jemurlah  sebentar
rebana itu agar tidak –;
1
2
2
3
melembapkan   v   menjadikan   (menye-
babkan) lembap;
kelembapan   n   sifat   lembap;   keadaan
(hawa) yg lembap; ~ mutlak Met jumlah
massa  uap  air  per  satuan  volume  udara
campuran antara udara kering dan uap air
yg   ada;  ~   spesifik   Met  perbandingan
antara uap air dan massa udara lengas yg
mengandung  uap  air  itu;  ~  udara  Met
keadaan  lembap  udara  yg  berhubungan
dng adanya uap air di dalamnya;
pelembap  n  zat  atau  cairan  untuk  men-
jadikan tetap lembap (kulit dsb)
lembar n  1  kl benang;  tali:  pertemuan  itu
ibarat  menyambung  –  yg  telah  putus;
2 penolong bilangan bagi benda yg pan-
jang  atau  tipis,  dan  lebar  (tt  tali,  kertas,
rambut,  dsb);  utas;  helai:  saya  memer-
lukan   –   kertas   (kertas,   rambut,   kain,
layar, dsb); tiada luruh se-rambut pun;
melembarkan v memintal (memilin) tali;
lembaran  n  1  helai  (daun,  kertas,  dsb):
pesan itu dituliskan pd — kertas; 2 muka
(dl surat kabar dsb): perjuangannya me-
lawan pemberontak itu patut dicatat dl ~
sejarah; 3 terbitan (surat kabar, majalah,
dsb);
~ berkala terbitan berkala; ~ buruh surat
kabar  yg  teristimewa  diterbitkan  untuk
membicarakan   perihal   perburuhan;   ~
hitam  masa-masa  suram  (tidak  rnenye-
nangkan,  kurang  baik):  masa  remajanya
yg penuh dng kenakalan itu merupakan ~
hitam baginya; ~ mahasiswa terbitan yg
teristimewa membicarakan perihal kema-
hasiswaan; ~ negara 1 majalah pemerin-
tah  yg  berisi  pengumuman  resmi  dan
pengumuman  undang-undang  baru  dsb;
2  lembaran  resmi  yg  dikeluarkan  oleh
negara  sbg  tempat  mengundangkan  per-
aturan  perundangan-perundangan  yg  di-
buat  oleh  negara;  berita  negara;  ~  pagi

841
terbitan  pagi  (surat  kabar  yg  terbit  pd
pagi hari)
berlembar-lembar n banyak lembaran
lembayung n 1 tumbuhan merambat; warna
bunganya ungu; 2 merah jingga
lembek  /lembék/  a  1  lunak  (spt  nasi,  bu-
bur): kata dokter yg merawatnya ia sudah
boleh makan nasi yg –; 2 kurang keras;
agak empuk (tt bantal dsb): ia tidak dapat
tidur jika bantalnya — sekali, tidak keras;
3 kendur; kurang tegang (tt tali, per): per
mobil itu sudah –; 4 kurang (tidak) ber-
semangat: permainannya kali sangat –
melembek v menjadi lembek: agar dapat
dipakai aspal yg ~ harus dipanasi;
melembekkan v menyebabkan (membuat
dsb)  lembek;  melunakkan;  melemahkan;
mengendurkan;
kelembekan  n  kelemahan;  kekenduran:
sekarang makin nyata ~ hatinya
lembesu l tembesu
lembidang n tepi (piring, pinggan, dsb) yg
tipis dan mendatar
lembik l lembek
lembing  n  1  tombak  pandak  (boleh  di-
tohokkan,   boleh   dilemparkan);   2   Olr
tombak  kayu  atau  bambu  kecil  panjang
yg ujungnya berlapis logam dan runcing
untuk  bermain  olahraga  (dng  cara  me-
lemparkannya jauh-jauh);
melembing  v  menohok  (melempar)  se-
suatu dng lembing
lembok   /lémbok/   a   boros;   royal;   suka
memberi (memakai) lebih dr yg patut
lembora ark n nama ikan besar (di laut)
lembu  n  binatang  memamah  biak,  sapi,
pemakan rumput, berkaki empat, bertan-
duk,  bulunya  berwarna  putih  kekuning-
kuningan,   diternakkan,   dipakai   untuk
menarik pedati atau bajak di sawah, susu
dagingnya  digunakan  untuk  bahan  pa-
ngan  manusia,  kulitnya untuk  bahan  ke-
rajinan tangan;
1
2
1
2
3
lembayung?? lembut

–  dogol  (dongkol),  ki  orang  yg  suka
menggertak   (mengancarn   dsb),   tetapi
tidak berbuat apa-apa; — kasi lembu ke-
biri; — perahan lembu yg dipiara khusus
untuk diperah
lembung,   melembung   v   bergembung;
menjadi  besar  krn  berisi  udara:  setelah
ditiup, balon itu ~ besar sekali;
melembungkan  v  1  menggembungkan;
membusungkan;  2  meniup  dsb  supaya
melembung;
~  dada  ki  menggembungkan  (membu-
sungkan) dada; sombong;
pelembungan  n  1  balon  kecil  dr  karet;
2 gelembung tembolok (ayam dsb); 3 buih
sabun dsb yg melembung
lembung, melembung v melambung
lembur n pekerjaan dinas yg dikerjakan di
luar jam (waktu) dinas: krn pekerjaan ini
belum selesai semua karyawan harus –;
melembur v bekerja di luar waktu dinas:
ia  selalu  ~  di  tempat  kerjanya,  untuk
menambah penghasilan
lembur l lambur
lembur l limbur
lemburu n lekan laut, lemuru
lembusir l lemusir
lembut  a  1  lunak  dan halus (tidak  keras);
lemas (tidak kaku); lemah (mudah dilen-
tuk): kulit anak bayi masih –; 2 ki halus
dan  enak  didengar;  tidak  kasar:  –  tutur
katanya; 3 tidak keras atau tidak nyaring
(tt suasa, bunyi): penyanyi itu suaranya –;
4 baik hati (halus budi bahasanya); tidak
bengis;   tidak   pemarah;   lembut   hati:
orangnya  –  dan  sopan;  5  kecil  sekali;
sangat kecil (halus);
– hati baik hati; halus budi bahasanya;
melembutkan  v  membuat  menjadi  lem-
but;   menjadikan   lembut;   melunakkan;
menghaluskan;
~  hati  melunakkan  hati;  menghilangkan
rasa marah (kemarahan): jika ia akan ma-

lemena?? lempeng
842
rah,  saya  selalu  bemsaha  membujuknya
untuk ~ hatinya;
terlembut v 1 paling lembut (baik hati);
paling halus budi bahasanya: dialah yg ~
di   antara   teman-teman   sekelasnya;   2
paling halus (kecil);
pelembut   n   sesuatu   yg   menjadikan
lembut;
pelembutan   n   Ling   hal   melembutkan
atau  memperhalus  kata  (spt  kata  berak
diganti dng buang air);
kelembutan  n  kehalusan  (budi  pekerti
dsb)
lemena  /leména/  ark  n  baju  besi  (logam)
penutup dada
lemender /leméndér/ ark n orang Armenia
lemes l lemas
lemidang l lembidang
lemidi n tanaman, daun mudanya dapat di-
masak untuk sayur
lemon /lémon/ n minuman dr air buah jeruk
dng atau tanpa soda
lempah /lémpah/ l limpah
lempai,  berlempaian  a  terkulai-kulai  spt
dahan yg lentur;
melempai   v   menggantung   lemah   (spt
dahan  yg  lentur);  terkulai  (spt  bendera,
telinga anjing);
terlempai v tergantung lemah (spt dahan
lentur);  terkelepai  (spt  bendera,  telinga
anjing); lampai
lempam ark l lempem
1
lempang l lempeng
2
lempang   (melempang)   ark   v   terletak
melintang;
– pukang lintang pukang; terletak tidak
beraturan: bukunya ~ di atas meja
lempap, melempap v memukuli kapas dng
kayu
lempar /lémpar/ v buang jauh-jauh;
– batu sembunyi tangan, pb berbuat ku-
rang  baik  kpd  orang,  lalu  berpura-pura
tidak tahu;
– cakram olahraga melempar cakram; –
lembing  olahraga  melempar  lembing;  –
martil   olahraga   melempar   martil;   –
peluru olahraga melempar peluru;
melempar   v   1   membuang   jauh-jauh;
2 melontari (dng): ~ rumah dng batu;
melemparkan v 1 membuang jauh-jauh;
melontarkan;  melantingkan:  ia  ~  kelapa
yg baru dipetik; 2 melepaskan (tuduhan,
kritik,  dsb):  ia  sering  ~  kritik  thd  tin-
dakan kepengurusan pemuda itu;
lemparan   n   hasil   melempar:   genting
rumah itu banyak yang pecah krn ~ anak-
anak;
pelempar   n   1   orang   yg   melempar;
2 alat untuk melempar; 3 alat untuk me-
lemparkan: pesawat ~ bom; 4 Olr orang
yg   ikut   dl   olahraga   lempar-melempar
cakram)
terlempar   v   terbuang   jauh-jauh;   ter-
lontarkan:  mobil  itu  menambrak  pohon
dan  kedua  orang  penumpangnya  ~  ke
lembah
sepelempar adv  sejauh  orang  melempar
(tt jarak)
lempari ark n canang
lempaung   n   pohon,   buahnya   masam,
Baccaurea lauccolata
lempedu ark l empedu
lempem,   melempem   a   1   tidak   kering
benar;  lembap;  2  ki  lembek;  tidak  giat;
lempam
lempenai n pohon yg buahnya manis-manis
asam, kalau dimakan menyebabkan bibir
dan lidah menjadi ungu
lempeng  a  lurus  betul  (tidak  bengkok):
jalan ini — tidak berbelok-belok;
– hati ki lurus hati; jujur;
melempengkan v 1 meluruskan; 2 me-
nyelaraskan dsb; menyesuaikan dng
lempeng  /lémpéng/  a  1  pipih  (spt  tem-
bakau):  tembakau  –;  2  nama  penganan
(terbuat  di  tepung  beras,  tipis  dan  pipih

843
lempengan?? lencang
bentuknya); 3 keping (besi, kaca, dsb) yg
tipis;  4  Geo  bagian  kulit  bumi  (dng  ke-
tebalan  antara  50-250  km)  yg  hampir
tegar, tetapi masih dapat bergerak
– pengubah Fis peranti yg diletakkan dl
fluks neutron lambat untuk menghasilkan
neutron fisi;
lempengan  n  lembaran  benda  yg  pipih:  ~
emas
–  tektonik  bagian  besar  dr  litosfer  yg
bergerak  di  atas  astenosfer  yg  perge-
rakannya dapat mengubah topografi bumi
lemper  n  penganan  yg  dibuat  dr  ketan  di
dalamnya  diisi  lekan  atau  daging  cin-
cang,dibungkus daun pisang dan dikukus
lemping  n  1  penganan  yg  tipis  dan  pipih
(msl  –  sagu,  –  pulut);  2  kata  bantu
bilangan  untuk  benda-benda  yg  berben-
tuk gulungan, tembakau dua –;
melemping  v  menjadi  tipis  lagi  pipih;
menyerupai lemping
lempit v lipat;
melempit v melipat (kain, tikar, dsb): ia
~ pakaiannya, kemudian memasukkan ke
koper
lempuh  a,  melempuh  a  bengkak  krn  ter-
bakar (kena air panas dsb); lepuh
lempuk   n   penganan   dibuat   dr   pisang,
durian, dsb direbus dng gula hingga liat
lempuk,  berlempuk  v  melekat  banyak-
banyak (tt daki dsb)
lempung  a  1  ringan  (lunak)  dan  mudah
patah  (tt  kayu  dsb);  2  ki  lemah  sekali;
tidak berguna sedikit pun
lempung n tanah pekat; tanah liat
lempung  n  1 tanah  liat,  tanah pekat,  war-
nanya bermacam-macam,  ada  yg  merah,
hitam,  atau  kekuning-kuningan;  2  Geo
partikel  tanah  yg  garis  tengahnya  0005
mm; 3 batuan berwarna, terutama terdiri
atas butir halus silikat alumina berair sbg
hasil pelapukan batuan felspar dan batuan
silikat alumina lain
1
2
1
2
lempuyang  n  tumbuhan  menyerupai  jahe,
umbinya   dipakai   untuk   obat   pelancar
peredaran darah, pegal, linu, dsb, Zingiber
lemukut l melukut
lemungsir l lemusir
lemuru  n  lekan  laut  yg  dapat  dimakan,
banyak terdapat di perairan sekitar pulau
Jawa, merupakan jenis Sardin
lemusir  n  bahu  atau  belikat  (tt  daging
kerbau, sapi, dsb)
lena /léna/ ki a 1 nyenyak; leelap; 2 tidak
sadar;   lengah;  lalai;  3   lama:  tidak   –
antaranya;   4   lambat-lambat:   meminta
(bermohon) berjalan –
–  ayam  1  tidur  ayam  (belum  tidur  be-
nar); 2 petang hari ± pukul 1730-1830;
berlena-lena   v   berlalai-lalai;   berlama-
lama: ia suka ~ jika disuruh mandi;
terlena v 1 tertidur; mengantuk lalu tidur:
semalam  ia  hanya  dapat  ~  dua  jam;  2
terlengah;  terlalai:  jagalah  adikmu  ini
baik-  baik  jangan  sampai  ~;  3  sangat
asyik;  dng  asyiknya;  bersenang-senang:
ia ~ mendengar rayuan musik;
kelenaan n Dok lengah mata; dl keadaan
spt tidur
lena  /léna/,  terlena  v  1  tertidur  dng  nye-
nyak; mengantuk lalu tidur: krn letih, ia ~
di  depan  televisi;  2  tidak  lengat  sesuatu
terlengah;  terlalai:  anak-anak  ~  acara
televisi;  3  bersenang-senang:  mereka  ~
mendengar  alunan  musik  klasik  sesuatu
terlengah; terlalai: gadis itu rusak krn ~
rayuan   pemuda   berandal   itu;   3   ber-
senang-senang:   mereka   ~   mendengar
alunan musik dangdut
lenan /lénan/ l linen
lencana   n   tanda   yg   berbentuk   medali
(bendera kecil, pita bersilang, dsb) yg di-
pasang  di  dada  sbg  tanda  anggota  suatu
perkumpulan,  panitia,  dsb:  setiap  upa-
cara murid-murid diharuskan memakai –
lencang a lurus arahnya atau jajarannya;

lenceng?? lengah
844
–   kanan   (dl   aba-aba)   lengan   kanan,
diangkat  lurus  dng  jari-jari  terkepal  me-
nyentuh  lengan  kiri  teman  di  samping
untuk meluruskan barisan;
melencangkan  v  meluruskan:  ia  duduk
sambil ~ kaki untuk melepaskan penat;
melencangkan   v   meluruskan   (barisan
dsb)
lenceng  /léncéng/,  melenceng  v  menyim-
pang  dr  arah  yg  sebenarnya;  tidak  me-
ngenai  sasaran:  tendangannya  ~  sedikit
dr gawang
lencet /léncét/ ark l lecet
1
lenci /lénci/ n lengkeng
lencit, melencit v terlepas ke luar dng cepat
(spt biji yg licin dipijit dng dua jari)
lencong   /léncong/,  melencong   v  1   me-
nyimpang  dr  arahnya  yg  betul:  tembak-
annya  masih  ~;  2  ki  menyimpang  dr
tujuan (maksud) yg semula; tersesat
lencong ark a licin; lencun
lencun ark a Rein; lencong
lenda ark, melenda v melanda
lendaian ark n hulu keris
lendeh  /léndéh/  ark,  melendeh  v  duduk
bersandar
lender /lendér/ l lendir
lendir n 1 cairan pekat dan licin spt lengus
atau dahak; 2 Kim lapisan bahan industri
yg lengket dan basah; 3 larutan koloid yg
diperoleh  dr  tumbuhan  dng  jalan  eks-
traksi dng air; 4 polisakarida yg lazimnya
mengandung   sisa   galaktosa   dan   asam
galakturonal,  kadang-kadang  xilosa  dan
arabinosa;
berlendir  v  mengeluarkan  lendir;  ada
lendirnya: kulit belut ~
lendung   a   lendut;   lekuk   (lengkung)   ke
bawah;
melendung  v  melendut;  melengkung  ke
bawah  (spt  tali  yg  direntangkan):  kawat
jemuran  itu  sudah  ~  krn  terlalu  banyak
jemurannya
lendut,  melendut  a  berlekuk  ke  bawah;
tidak tegang rata: jembatan bambu itu ~;
leng  /léng/  n  satuan  ukuran  yg  besarnya
setengah cupak
lenga l bijan
lengah /léngah/ a 1 lalai; kurang perhatian;
kurang hati-hati; kurang awas: jangan –
ketika  kamu  menyeberang  jalan;  2  ber-
malas-malas: — belajar;
berlengah-lengah  v  1  bermalas-malas;
berlalai-lalai;   2   bersenang-senang   hati
(berbuat  sesuatu  untuk  melupakan  ke-
susahan yg dialami);
melengah v 1 meleng; tidak awas-awas;
lalai: baru ~ sebentar saja, hilang dom-
petmu;  2  mempersenang;  menghibur:  ia
bersenandung   untuk   ~   hati   yg   lara;
3  mengasuh  anak  supaya  jangan  mena-
ngis:  adiknya  menangis  terus  meski  ibu
sudah ~nya;
melengah-lengah  v  1  menghibur-hibur
(hati):   mempersenang-senang:   ia   ber-
nyanyi-nyanyi  untuk  ~  hatinya;  2  me-
lengah  waktu;  mengisi  waktu  terluang
dng mengerjakan sesuatu;
melengahkan   v   1   melalaikan;   tidak
mempedulikan;   melupakan:   anak-anak
selalu  ~  pesanku;  2  menjadikan  orang
lengah   (lalai,   terlupa):   bujuk   rayunya
tidak lain maksudnya tiada lain, hendak
~ perhatian kita;
terlengah   v   1   terlalai;   terlupa;   tidak
mengindahkan:  jangan  sampai  ~  kalau
tidak  ingin  kecopetan;  2  sangat  asyik
melakukan sesuatu hingga terlupa segala-
galanya;  terleka;  terlena:  krn  ~  belajar
tidak dirasakan waktu sudah malam;
pelengah n 1 yg mempunyai sifat mudah
sekali  lengah;  2  sesuatu  yg  dapat  me-
lengahkan;
~  hati  penghibur  hati;  sesuatu  yg  dapat
menghibur  hat;  ~  waktu  perintang-rin-
tang waktu; pengisi waktu;

845
kelengahan n 1 kelalaian; kealpaan: ke-
bakaran  semalam  krn  ~  salah  seorang
warga;   2   keadaan   menganggur   (tidak
berbuat  apa-apa):  ~  merupakan  pangkal
segala kejahatan
lengai   a   1   tidak   tangkas;   tidak   giat;
2  lengah;  lalai;  3  Far  tidak  mudah  atau
tidak   dapat   bereaksi   atau   mengalami
perubahan kimia
lengak,  melengak  v  1  mendongak;  men-
congak; 2 ki tercengang (heran); keheran-
heranan
lengan  n  1  anggota  badan  dr  pergelangan
tangan  sampai  ke  bahu:  –  tangannya
patah  krn  jatuh  dr  pohon; 2 kaki  depan
(tt   binatang   berkaki   empat);   –   kuda;
3 ki bagian benda yg menyerupai lengan;
– atas lengan bagian atas antara siku dan
pundak; pangkal lengan;   — baju bagian
baju   yg   menutup   lengan;   –   bawah
lengan bagian bawah antara pergelangan
tangan dan siku; — neraca bagian neraca
yg bentuknya menyerupai lengan
lengang  a  1  tidak  ramai;  tidak  banyak
orang  (tt  dusun,  pesta,  dsb):  –  rasanya
kalau  anak-anak  tidak  ada  di  rumah;
2 sepi; sunyi; tidak sibuk: semua kantor
–  pd  hari  ini;  3  terasa  sunyi  (tidak  ada
teman,   tidak   ada   pekerjaan,   dsb):   ia
merasa  –  tinggal  sendirian  di  rumah
tanpa kesibukan;
melengangkan   v   menyebabkan   (men-
jadikan dsb) lengang; mengosongkan;
kelengangan v kesunyian; kesepian
lengar  a  berasa  spt  pening  (hendak  tidur
dsb):  bunyi-bunyian  yg  tidak  beraturan
itu membuatku –;
terlengar   v   pingsan;   kelengar;   berasa
pusing (krn kena pukul dsb)
lengas a 1 berasa (spt hidung anjing, tangan
berpeluh); 2 Fis mengandung air (tt hawa
dsb); lembap;
lengai?? lenggang

melengas   v   menjadi   lengas   (berair,
lembap);
melengaskan    v    membasahi;    melem-
bapkan: ia ~ tembakau itu supaya dapat
digulung
lengat ark l  tim;
melengat v memasak nasi tim
lengau l langau
lenger l lengar
lenggak, melenggak v mengangkat kepala;
mukanya menengadah; mendongak;
melenggakkan  v  mendongakkan  (kepa-
la): ia ~ kepala melihat layang-layang
lenggak-lenggok
lenggok
/lénggak-lénggok/
l
1
lenggana ki a segan; enggan; tidak sudi
lenggang a dl keadaan berhenti (mengaso)
sebentar;  dl  keadaan  tidak  sibuk  (untuk
sementara waktu); senggang
lenggang  /lénggang/  n  1  gerakan  tangan
terayun-ayun (ketika berjalan); 2 gerakan
terayun-ayun (tt kapal dsb);
tak  berasak  –  dr  ketiak,  pb  tidak  ber-
ubah-ubah   (itu-itu  juga,   dia-dia  juga);
elok  –  di  tempat  datar,  pb  bersuka  hati
harus pd tempat atau pd waktu yg layak;
–  kangkung  1  lenggang  yg  lemah  ge-
mulai sbg kangkung diayun-ayunkan air;
2  bersantai-santai;  leha-leha  tidak  tentu
tujuan;
berlenggang  v  1  (berjalan)  berayun  ta-
ngan;  2  berayun  turun  naik  atau  ke  kiri
kanan (tt perahu, belalai, dsb);
melenggang v berlenggang;
mandi  ~ perut,  pb  selamatan  dan  mandi
pd waktu orang hamil tujuh bulan;
melenggangkan  v  1  mengayun-ayunkan
tangan  ketika  berjalan;  2  ki  tidak  mem-
bawa  apa-apa:  ~  tangan  saja  datang  ke
suatu perjamuan;
terlenggang-lenggang v terayun-ayun (tt
tangan, perahu, belalai, dsb);

1
lenggangan??   lengket
846
lenggangan   ark   alat   untuk   melimbang
emas atau lentan di sungai-sungai
lenggara  ark,  melenggarakan  v  meme-
liharakan; menyelenggarakan
lenggek /lénggék/ n tingkat; susun: rumah
itu dua –;
berlenggek v bertingkat; bersusun;
berlenggek-lenggek v bertingkat-tingkat;
memperlenggekkan  v  menjadikan-ber-
tingkat-tingkat;    menumpuk;    bersusun-
susun
lenggek     /lénggék/     ark     berlenggek-
lenggek v menangis dng suara yg keras
lenggok /lénggok/ n 1 gerak meliuk ke kiri
kanan  (ketika  berjalan,  menari,  dsb);  2
gerakan leher dan kepala yg elok (spt pd
waktu menari);
berlenggok-lenggok  v  bergerak  meliuk-
liuk  ke   kiri   kanan  (tt   gerakan  badan
ketika berjalan, gerakan leher dan kepala
ketika   menari,   dsb);   oleng   spt   cupak
hanyut
lenggong   ark   melenggong   v   ternganga
(keheranan)
lenggundi  n  tumbuhan,  daunnya  biasa  di-
buat ramuan obat, vitex trifolia
lenggut,     lenggut-lenggut     v     bergerak
1
2
mengangguk-angguk;
melenggut v bergerak mengangguk (krn
mengantuk): laki-laki tua itu duduk ~
lengit a cerdik (banyak akal buruk); culas
2
lengit ark n penyakit ayam
lengkai   ark   a   ramping   dan   lemas;   se-
mampai; lampai; langkai
lengkanas n penghasut; pengkhianat
lengkang  ark  a  menjadi  lebar  (spt  cincin,
gelang,  kail,  tangkai  kaca  mata,  dsb):
mata kail itu –
lengkap a 1 genap (tidak ada kurangnya);
komplit:  rapat  pemegang  saham  segera
dimulai  krn  anggota  sudah  –;  2  segala-
galanya   telah   sedia;   beralat:   pasukan
bersenjata — telah siap di garis depan;
1
1
2
lengkas ark l  langkas
lengkeng /léngkéng/ n pohon dan buahnya,
Euphoria longana
lengkesa   /lengkésa/   ark,   berlengkesa   a
1
berkurang; surut (spt padi dl lumbung)
lengket  /léngkét/  a  lekat;  melekat;  me-
nempel erat-erat;
melengketkan  v  melekatkan:  mereka  ~
kertas dng lem pd dinding;
–  genap  (  –  sempurna)  lengkap  benar
(tidak kurang sedikit juga);
berlengkap  v  bersedia  barang  apa  yg
perlu  dipakai:  ia  ~  dng  pakaian  dan
makanan;
berlengkapan v telah diperlengkapi dng:
mereka ~ segala macam senjata modern;
melengkapi v menambah barang apa yg
kurang supaya menjadi lengkap: uang ini
untuk ~ uang pembayaran bulan yg lalu;
melengkapkan  v  menjadikan  lengkap;
mencukupkan:    maksudnya    hendak    ~
karyawannya;
memperlengkapi  n  1  memberi  beralat
perkakas   (senjata   dsb);   memberi   per-
lengkapan: ~ para peronda itu  dng per-
alatan  yg  diperlukan;  2  menambah  (se-
suatu) supaya lengkap;
perlengkapan n 1 alat perkakas (barang
dsb) yg ada pd suatu mesin (perusahaan,
pekerjaan,  dsb):  dibeli    percetakan  dng
sekalian ~nya; 2 perihal melengkapi;
pelengkap n tambahan untuk melengkapi
apa yg kurang atau untuk melengkapkan:
surat ini lalah ~ surat yg telah lalu;
kelengkapan   n   1   hal   lengkap;   kege-
napan;  kekomplitan;  2  segala  yg  sudah
dilengkapkan   (disediakan   dsb)   untuk
berlayar (berperang dsb); 3 kl armada;
selengkap adv seperangkat (pakaian dsb)
lengkara kl a tidak boleh jadi; sesuatu yg
tidak mungkin ada; mustahil
lengkara   kl   n   tabuh;   beduk   (gendang
besar); nekara
1

847
2
3
lengket??   lenja
terlengket v terlekat (pd)
2
lengket
/léngkét/,
lengket-lengket
n
tumbuhan yg boleh dipakai untuk pupuk
hijau, Clitoria laurifaula
lengket  /léngkét/  a  menempel  erat;  lekat:
permen karet itu — di rambut adiknya;
melengket v menempel erat-erat; melekat
lengkiang n lumbung kecil; rengkiang
lengking n bunyi nyaring lagi keras; deng-
king:   terdengar   pekik   –   binatang   yg
ketakutan dr kejauhan;
melengking   v   mendengking;   berbunyi
(bersuara) nyaring lagi keras: ~ spt bunyi
terompet perak
lengkitang n siput yg enak di makan
lengkok /léngkok/ a bengkok; kelok; keluk;
be(r)lengkok v bengkok; kelok; keluk;
berlengkokan v keluk jalan; pengkolan
lengkong  /léngkong/  n  pantai  laut  yg  ber-
keluk; keluk
lengkuas  n   tumbuhan,   umbinya   dipakai
untuk rempah-rempah dsb, Alpina galanga
lengkung a keluk atau sesuatu yg berkeluk
sbg bentuk busur: –
–   lensang   permukaan   pd   lensang   yg
berfungi   untuk   pertukaran   oksigen   dr
udara dan karbon dioksida dr darah
melengkung v berkeluk spt bentuk busur:
beratap ~; alisnya ~;
melengkungi v melingkungi; menungkup
pd: karangan bunga tsb ~ patung itu;
melengkungkan  v  mengelukkan;  mem-
bengkokkan: siapa yg kuat ~ besi batang ini?;
terlengkung   v   1   menjadi   lengkung;
melengkung; 2 dapat dilengkungkan;
lengkungan  n  bidang  (sisi,  garis)  yg
melengkung:   bagian   atas   jendela   itu
berbentuk ~;
pelengkung   n   pintu   gerbang   yg   me-
lengkung;  perhiasan  yg  bentuknya  me-
lengkung:  ke  depan  dan  belakang  di-
sambung   dng   ~   dr   bermacam   daun-
daunan
1
2lengkung n bunyi berdengkung-dengkung
spt bunyi besi dipalu
lengkur ark n dengkur;
melengkur  v  mendengkur:  ia  selalu  ~
kalau tidur
lengong  /léngong/,    melengong  v  1  me-
noleh; 2 menengok (melawat)
lengos   /léngos/,   melengos   v   berpaling
muka ke sebelah (tidak sudi melihat dsb);
membuang  muka:  ia  ~  ketika  bertemu
dng musuhnya kemarin
lengseng    /lengséng,
(ber)pidato; ceramah
léngséng)
ark
v
lengser /léngsér), melengser v 1 meluncur;
menggelincir   ke   bawah   atau   ke   sisi:
matahari   telah   ~;   2   mengoles   (dng);
menyapukan sesuatu pd: ia~ daun pisang
dng minyak supaya kue lemper itu tidak
lekat pd daun
lengset  /léngsét/,  belengset  v  terlipat  tepi
kelopak   matanya   (krn   sakit   trakhoma
1
2
1
2
dsb)
lenguh n bunyi lembu;
melenguh  v  1  mengeluarkan  bunyi  le-
nguh;  menguak  (tt  lembu,  rusa,  dsb):
anak  lembu  itu  ~;  2  mengih;  engah-
engah: ia ~ sebab kepayahan; napasnya ~
lenguh kl a lumpuh; lesu; tidak bertenaga;
penat;
– lesu letuh sekali (tidak bertenaga)
lengung,   melengung   v   termenung-me-
nung, termangu-mangu (krn terkejut, ke-
heranan,  dsb):  ia  benar-benar  ~  men-
dengar kabar buruk itu
lengung ark, menengok; melengong
lening  n  bunyl  spt  bunyi  genta,  giring-
1
2
3
giring
lenja,  melenja  v  (berbuat)  kurang  adat;
lancang; agak kurang ajar
lenja ark n simpai atau gelang-gelang yg
tergantung untuk tempat lampu dsb
lenja ark, melenja v mengeluarkan air liur
atau buih dr mulut

lenjan?? lentong
848
lenjan, melenjan v menghinakan seseorang
dan memasukkan seluruh keluarganya ke
dl penghinaan itu
lenjing n antan; alu
lenjuang  n  jenis  tanaman  hias,  berhelai
daun  panjang,  warnanya  bermacam-ma-
cam,  ada  yg hijau, hijau bercampur me-
rah,  ungu kemerah-merahan,  atau  merah
sama sekali; hanjuang, Cordyline fruticosa
lenong /lénong/ n pertunjukan berupa san-
diwara dng diiringi gambang kromong
berlenong v bermain lenong:   ia mau ~
di Taman Ismail Marzuki
lensa /lénsa/ n 1 kaca bulat melengkung pd
kamera,  kaca  pembesar;  2  Fis  bagian
mata  yg  spt  kaca,  berfungsi  untuk  me-
musatkan   sinar-sinar   cahaya   yg   me-
masuki mata pd retina; lensa dan banyak
struktur  yg  sejenis  dapat  dijumpai  pd
mata  inventebrata,  msl  gurita  dan  cumi-
cumi;
–  cekung  lensa  yg  bagian  tengahnya
lebih   tipis   dp   bagian   pinggirnya;     –
cembung   lensa   yg   bagian   tengahnya
lebih tebal dp bagian pinggirnya;
melensa a bulat pipih spt sepasang gelas
arloji   disetangkupkan,   terkadang   agak
memanjang (bentuk benda)
lenser /lénsér/ l lengser
lenset /lénsét/ l lengset
lenso  /lénso/  n  tarian  daerah  Maluku  dng
mempergunakan saputangan;
berlenso   v   menari   lenso:   teman-teman
sekelasnya masuk ke tengah gelanggang
dan ~ dng gembira
lentam-lentum n dentam-dentum
1
lentang, melentang v menelentang;
terlentang v tertelentang
lentang n bunyi yg keras spt bunyi kaleng
dipukul;
lentang-lentung v berbunyi sbg bunyi tong-
tong atau bunyi kaleng dipukul
2
lentang-lentok  /léntang-léntok/  v  terkulai-
kulai (kepalanya)
lenteng /lénténg/ ark a cantik; elok
lentera   /léntéra/   n   lampu   penerang   yg
bertutup  dng  kaca  dng  bahan  bakar  mi-
nyak tanah;
– laut lampu yg dipasang di laut atau di
pantai untuk penunjuk jalan; mercu suar
lentik  a  1  lengkung  ke  atas  atau  ke  be-
lakang (yaitu pangkal dan ujungnya arah
ke atas atau ke belakang, sedang bagian
tengahnya lendut spt atap rumah Minang-
kabau):  bulu  matanya  panjang  dan  –;
2  berkeluk  ke  atas  sedikit  pd  ujungnya
(spt haluan perahu);
melentik    v
ujungnya;
melengkung    sedikit    pd
1
2
melentikkan   v   mengelukkan   sehingga
menjadi  lentik:  ~  punggung;  duduk  ~
dada;
– jari 1 mengelukkan jari hingga lentik;
2 ki segan bekerja berat
lenting, melenting v 1 mengganjal; kenyal
(spt  per,  karet  busa,  rotan);  2  menjadi
kering sekali; bergelung (spt daun kering,
papan kena panas)
lenting n bunyi denting atau dencing (spt
bunyi uang logam jatuh di batu);
berlenting
“ting”;
v
berdencing;
berbunyi
melenting v mendencing
lentisel  /léntisel/  n  Bio  pori-pori  pd  kulit
kayu yg menggabus, yg tersusun oleh sel-
sel yg tidak kompak sehingga udara dapat
dng mudah keluar masuk
lentok /léntok/ a terkulai ke sisi (spt sumbu
pelita,  kepala  orang  yg  pingsan):  sumbu
lampu itu –
– kulai terayun-ayun ke kiri dan ke ka-
nan (keadaan kepala pd waktu berjalan);
lentong  n  tekanan  suara;  lagu  bicara;  ke-
lentom; kelentong

849
lentuk  a  berkeluk  atau  mudah  dibengkak-
bengkokkan  (tidak  kaku);  lentur:  rotan
itu –
melentuk v mudah lentur; melentur;
melentukkan   v   mengelukkan   (kawat,
rotan, dsb); melenturkan
lentum n bunyi sbg bunyi meriam; dentum
lentun l lantun
1
lentung n bunyi sbg bunyi tong-tong atau
lonceng;
melentung v berbunyi lentung
lentung, melentung v menyentuh (kaleng,
orang, dsb);
telentung v terantuk
lentur n 1 keluk (pd barang yg panjang yg
dilengkungkan);  2  Fis  patahan  (biasan)
sinar (spt yg jatuh ke dalam air);
melentur v 1 berkeluk (tt barang yg pan-
jang, tetapi lentuk atau lemas spt rotan):
buluh dahan 2 mudah dilentukkan (tidak
kaku, tidak mudah patah);
melenturkan v mengelukkan (barang yg
panjang dan lemas): ~ rotan untuk dibuat
simpai;
~   cahaya   Fis   pergeseran   kedudukan
bintang yg seolah-oleh terjadi, sbg akibat
gerak bumi di edarannya;
lentus  n  perairan  tergenang  (spt  ranah);
senak
lenung  n  bunyi  spt  bunyi  canang,  piano,
atau lonceng
lenyah a becek; berlumpur
lenyai a kendur; leemah; lembek
lenyak a nyenyak tidur; lenyap
lenyap  a  1  hilang;  musnah:  –  dr  pan-
dangan;  perahu  itu  –  ditelan  ombak;
2 nyenyak: — tidurnya
melenyapkan   v   menghilangkan   sama
sekali;   memusnahkan:   ia   berusaha   ~
kenangannya masa lalunya;
kelenyapan  n  keadaan  (hal)  lenyap  (hi-
lang);   kemusnahan:   kelalimannya   me-
2
2
lentuk??   lepap

nyebabkan    ~   kekuasaan   dan    keme-
gahannya
pelenyapan  n  1  proses  dan  perbuatan
melenyapkan; 2 Mat proses menurunkan
sistem   persamaan   lain   dr   sistem   per-
samaan semula yg tidak lagi mengandung
bilangan   tertentu   yg   dilenyapkan   dan
dipenuhi   oleh   nilai   bilangan   lain   yg
tersisa; eliminasi;
~  pangsi  Komp  proses  pelenyapan  ele-
men  yg  berada  pd  suatu  kolom  tertentu
dng menggunakan elemen pangsi
lenyau  a  lunak,  tetapi  keras  pd  bagian
atasnya (tt lumpur); lanyau
lenyeh   /lényéh/,   melenyeh   v   meremas-
remas (tepung dsb): ia sedang ~ adonan
tepung   dan   telur;   ia   ~   adonan   dgn
jarinya
lenyet  /lényét/  ark  a  lunak  atau  lembek
berair (spt buah yg terlampau ranum)
lepa, lepa-lepa n pangkal umbut
1
lepa   /lépa/   n   campuran   kapur,   semen,
pasir, dsb untuk melekatkan batu bata dsb
2
3
melepa v mengoles dng lepa: ~ tembok
lepa /lépa/ ark, terlepa v 1 terbaring me-
nelentang;  terhantar  (di  tanah);  2  me-
manjang (ke bawah tt jubah dsb) sampai
menyentuh tanah
lepa  /lépa/,  lepa-lepa  n  sampan  kecil  yg
dibuat   dr   satu   batang   kayu   (biasanya
bercadik)
lepai  /lépai/  a  lemah  hampir  lumpuh  (tt
1
2
kaki, jika berjalan terseret saja)
lepak  n  bunyi  sbg  bunyi  barang  jatuh  ke
tanah
lepak,  melepak  v  (menjadi)  putih  benar:
rambutnya   telah   ~   padahal   usianya
masih muda
lepang n nama pohon, Cucumis sativus
1
lepap, terlepap v jatuh tersungkur
2
lepap  n  perahu  kecil  yg  leper  (ceper)  lu-
nasnya

lepas?? lepas
850
lepas  a  1  tidak  tertambat:  kambing  itu  –,
tidak diikat sehingga dapat lari ke mana-
mana; 2 tidak berikat lagi: anjingnya –;
3  lolos  dr  kandang  (kurungan,  kerang-
keng,  dsb):  burungnya  –  dan  terbang
tinggi; 4 melarikan diri: tahanan yg baru
masuk  hari  ini  –;  5  bebas  dr  hukuman:
baru beberapa hari — dr penjara sudah
melakukan  kejahatan  lagi;  6  tidak  ada
sangkut-pautnya  lagi;  tidak  ada  lekatan
lagi:   kontraknya   sudah   –;   7   copot:
sekrupnya –; 8 tanggal (tt gigi): giginya
baru  –  satu;  9  bebas;  berdiri  sendiri:
anak  itu  sudah  dewasa  dan  sudah  –  dr
tanggungan  orang  tuanya;  10  tidak  me-
lekat   lagi;   hilang:   peristiwa   itu   tidak
pernah — dr ingatannya; 11 sesudah;
– angin sia-sia belaka; — ayam 1 bebas
sama  sekali  (boleh  berbuat  sekehendak
hati);  2  ki  sudah  dibebaskan  (tt  budak
belian);   — bebas lepas (bebas) sama se-
kali; — burung lepas ayam; — landas 1
bergerak  meninggalkan  landasan:  pesa-
wat  garuda  yg  menuju  Sulawesi  itu  –
pukul 1100; 2 ki memulai usaha: negara
akan — dl menuju industrialisasi; — malu
sudah   dikhitankan;   –   pantai   daerah
antara batas darat dan air dng laut lepas;
–  tangan  1  tidak  berpegang  pd  kemudi
atau  setir  (tt  bersepeda  dsb);  2  tidak
campur  tangan;  3  tidak  mau  berurusan
lagi;    tidak    mau    memikirkan    (sanak
saudara  dsb);  sudah  menyerahkan  atau
melepaskan tanggung jawab dsb; 4 tidak
dng  makan  atau  tambahan  apa-apa  (tt
gaji, upah); — unggas lepas ayam;
berlepas  v  1  tidak  terikat  lagi  (bebas);
2 kl pergi; berangkat; 3 tidak turut cam-
pur  tangan;  menghindarkan  diri  (dr  per-
sengketaan, tanggung jawab, dsb);
~  hati  puas;  melepaskan  lelah;  beristi-
rahat; mengaso;
melepas v 1 memberi lepas; membiarkan
(lalu,  pergi,  benangkat,  berlayar,  dibeli,
dsb): berat hatinya ~ dia pergi; 2 meng-
antarkan orang (berjalan, berangkat, dsb):
~  ibu  ke  stasiun;  3  memecat;  member-
hentikan (dr pekerjaan);
melepaskan v 1 menjadikan lepas (tidak
berikat,  ke  luar  dr  kurungan,  dsb):  saya
selalu  ~  binatang  piaraan  saya,  tidak
pernah  mengurungnya  dl  kandang;  2  ki
mencurahkan  (tt  cinta,  kasih,  lesi  hati,
rindu): dia datang kemari untuk ~ rindu-
nya kpd keluarga kami; 3 ki membalas (tt
dendam,   sakit   hati):   mereka   lakukan
kekejaman  itu  sekadar untuk  ~  dendam-
nya  kpd  orang  itu;  4  ki  melancarkan  (tt
kecaman,  kritik,  serangan,  tuduhan):  ia
selalu ~ kritik yg membangun kpd pihak
yg berwewenang; 5 ki membuang, meng-
hilangkan,  atau  meninggalkan  (tt  niat,
harapan,  maksud,  tuntutan):  saya  selalu
berusaha ~ niat yg tidak baik; 6 ki mem-
biarkan lepas (tt anak panah dr busur): ia
~  anak  panah  ke  arah  sasaran;  7  ki
menyelamatkan  atau  menghindarkan  (dr
bahaya):   kita   harus   berusaha   diri   dr
bahaya   narkotika;   8   ki   memuaskan;
menjadikan  puas  (tt  rasa  hati):  untuk  ~
kekesalannya,   ia   menjerit   sekeras-ke-
rasnya;
~ angan-angan ki 1 berkhayal; melamun;
2  melaksanakan  keinginan; ~  dahaga  ki
minum; ~ lapar ki makan; ~ lelah ki me-
ngaso;   beristirahat;   ~   malu   ki   meng-
khitankan;  ~  untung  ki  menyelamatkan
diri;
melepasi v 1 menebus atau menunaikan
(niat,  janji,  nazar,  dsb);  membayai  (hu-
tang  dsb):  nazarnya  ~  hutang;  2  men-
cukupi:  uang  sekian  itu  tidak  akan  ~
kebutuhan kita;
~ malu mengawinkan kemenakan;

851
lepat?? leptosporangium
memperlepas  v  membiarkan  saja;  tidak
menahan dan tidak mencegah;
terlepas v 1 sudah lepas; sudah dilepas (tt
lekatan);  copot:  ikatannya  ~;  2  ki  ter-
hindar   (dr   bahaya):   ia   bersyukur   krn
anaknya ~ dr bahaya maut; 3 ki hilang;
musnah; lenyap (tt lengatan); terlupakan:
semuanya akan tetap dikenangnya, tidak
akan  ~  dr  ingatannya;  4  ki  lepas  dr
pegangan (ikatan): tiba-tiba pegangannya
~  sehingga  dia  terjatuh  dan  kehilangan
keseimbangan;  5  bebas  (dr  kewajiban);
tidak ada tanggungjawab lagi: dia sudah
~ dari kewajiban membayar pajak untuk
tahun ini;
lepasan  v  1  yg  telah  dilepas(kan);  ta-
matan  atau  lulusan  (sekolah  dsb):  ~  se-
kolah teknik; 2 bekas: dia adalah ~ ser-
dadu;
pelepas  n  sesuatu  (uang,  makanan,  dsb)
yg   diberikan   kpd   orang   yg   hendak
bepergian; bekal;
~ uang orang yg membungakan uang;
pelepasan  n  1  perbuatan  (hal  dsb)  me-
lepas(kan);    2    pemecatan    (dr    tugas;
3 dubur;
perlepasan n perihal berlepas;
kelepasan  n  1  kebebasan;  perihal  lepas
(dr  keadaan  yg  mengikat  dsb);  2  ke-
hilangan:  bagai  kucing  ~  daging;  3  ark
cuti; liburan;vakansi;
selepas  n  sesudah;  setelah:  ~  berbuka
puasa,  kami  duduk-duduk  di  ruang  te-
ngah sambil minum kopi;
selepas-lepas  n  1  sejauh-jauh;  ~  mata
memandang;   2   sebebas-bebas;   sesuka-
suka: ~ hati; 3 sekuat-kuat; sekeras-keras
(tt suara): ~ suara
lepat n nama penganan (dibuat dr ketan dan
kelapa parut dibungkus dng daun kelapa
dan dikukus;
spt — dng daun, pb tidak dapat berpisah
satu dng yg lain
lepau  n  1  ark  beranda  di  belakang  rumah
(untuk dapur dsb); 2 warung kecil; kedai
nasi
lepau n kedai; warung kecil
lepe /lépé/ a 1 tidak bagus; tidak penuh (tt
bunyi   atau   suara);   2   (sudah)   pipih;
1
2
3
(sudah) kopek (tt susu perempuan)
lepek /lépék/ n 1 lapik alas; 2 piring kecil
alas cangkir (gelas dsb)
lepek /lépék/ a basah kuyup; basah sekali
lepek    /lépék/,    melepek    v    menampar
(menepuk) perlahan-lahan
leper /lépér/ a 1 ceper; rata; tidak jeluk (tt
piring  dsb);  2  tidak  benar  atau  kurang
baik (tt ucapan); pelat; telor
lepet l lepat
lepet /lépét/ a rata dan kempis: kantongnya
yg  tadi  siang penuh,  kini  sudah  –  tidak
berisi
lepidopterofili  /lépidoptérofili/  n  penyer-
bukan dng bantuan kupu-kupu
lepih v terlipat tepi atau ujungnya ke dalam
(spt tikar, sapu tangan);
melepih v 1 melipat tepi atau ujung (ti-
kar,  kertas,  dsb);  2  menjalin  atau  me-
ngepang (rambut anak perempuan)
lepik  n  bunyi  lebih  halus  dp  lepak  (spt
kotak korek api jatuh di lantai)
lepit v, melepit v melipat
leplap /léplap/ l liplap
1
lepoh  /lépoh/  v,  melepoh  v  melepa  atau
mengoles  (dng  semen  dsb):  ~  dinding
2
batu dng semen
lepoh /lépoh/, terlepoh v jatuh meringkuk
(tergeliat)
lepok /lépok/ a salah lipat (baju dsb): baju
itu –
lepot  /lépot/,  (be(r)lepotan  v  bergelimang
(dng lumpur); berlumuran;
melepoti v mengotori; menodai
lepra /lépra/ n penyakit kusta; buduk
leptosporangium /léptosporangium/ n spora-
ngium yg terbentuk dr satu sel epidermis,

3
lepu??   lesak
852
yg   merupakan   bagian   luar   dr   inisial
permukaan;  merupakan  ciri  khas  seke-
lompok   paku-pakuan   dng   sporangium
berdinding    satu    lapis    sel    tebalnya;
eusporangium
lepu  n  ikan  laut  yg  berkulit  keras dan  se-
ngatnya berbisa
lepuh n bengkak mengandung air pd kulit
(krn terbakar dsb);
melepuh v menjadi lepuh: kakinya ~ krn
menginjak bara;
melepuhkan v menyebabkan melepuh
lepuk n bunyi spt lepik atau lepak, tetapi
lebih besar
lepuk l lapuk
1
lepur v mati lemas terbenam dl lumpur;
melepur v terbenam dl lumpur: perahu itu ~
lepur,  melepur  v  menyerang  dng  me-
mukulkan sayap
lerah  v  gugur;  luruh;  bertebaran  (barang,
buah-buahan,  dsb);  lepas  dr  ikatannya:
buah dan daun rambutan  itu –; kitab itu –
lerai a tercerai; terpisah; larai;
meleraikan v 1 memisahkan (tt pertikaian);
2  mendamaikan;  meredakan  (tt  suasana
hati, ketegangan);
terleraikan v dapat (telah) dileraikan;
pelerai   n   (orang   atau   sesuatu)   yg   me-
leraikan    (memisahkan,    mendamaikan,
meredakan)
lerak   a   rusak   tercerai-berai   (tt   rumah,
perahu,  dsb);  sudah  lepas  (dr  ikatan):
perahu itu –;
melerakkan v merusakkan hingga bercerai-
berai;   membuka   satu   persatu   bagian-
bagiannya: ~ sangkar
lerak  n  buah  lemuran  (dpt  digunakan  se-
bagai sabun), Sapindus rarak
leram l deram
1
lerang /lérang/ n jalur tepi (pd kain batik
atau tenun); setrip
lerang  /lérang/,  lerang-lerang  n  tandu;
usungan
1
2
2
1
2
2
lerap n bunyi spt bunyi derap
lerap /lérap/ ark n nama uang Bali
1
2
1
2
lereng  /léréng/  n  1  permukaan  pd  ke-
liling barang yg pipih (spt uang, roda):
–   uang   ringgit   Belanda   berukirkan
tulisan; kereta — kereta angin; sepeda;
2  sisi  (bidang,  tanah)  yg  landai  atau
miring: — gunung;
lereng-lereng  n  roda  kedil  (pd  kaki
tempat tidur, kursi, dsb);
berlereng ark v bersepeda;
melereng   v 1 berguling; berpusing (tt
roda, uang, dsb): roda mulai ~; 2 lan-
dai; miring (tt tanah dsb): tanahnya ~;
lerengan n tanah dsb yg melereng
lereng  /léréng/  n  berjalur-jalur  menye-
rong (tt corak kain batik dsb)
leret /lérét/ n deret; banjar; jajar; baris:
dua — pohon kelapa;
berleret-leret v berderet-deret: berdiri
~;
meleretkan v mengatur berderet-deret;
leretan v deretan; jajaran memanjang
leret  /lérét/  ark,  meleret  v  memanjang
hingga terseret (spt tali yg panjang ke
tanah):  janggutnya  yg  panjang  ~  ke
tanah
lerik l derik
lerum n bunyi spt derum
1
2
les /lés/ n  1 daftar (nama, derma, dsb):
2 garis pd tepi; bilah papan (pd tembok
dsb); lis; 3 bingkai (gambar dsb)
les /lés/ n tali kekang; tali kendali
lesa kl a lemah atau lumpuh (tt anggota
badan); lasa: bendahara apatah ini, yg
sudah tepot dan — demikian ini;
–  lenyai  penat  (lemah)  sekali; –  lesu
lenyai
lesah l lasah
1
2
3
lesak n bunyi spt desau; desar
lesak l lasak
lesak,  melesak  v  terbenam:  kaki  candi
itu sudah ~ satu meter ke dalam tanah

853
lesan?? leta
melesakkan  v  Olr  memasukkan  (bola
dsb): pencetak gol terbanyak musim 2006
menjadi  pembuka  pesta  gol  tuan  rumah
dng ~ bola lewat tendangan penalti
lesan  /lésan/  n  sasaran;  bulan-bulan(an);
tujuan
lesang, melesang v mengendarai
lesap  v  hilang;  lenyap:  air  itu  –  di  isap
tanah;
melesapkan   v   menghilangkan;   mele-
nyapkan: angin itu ~ embun
lesat,   melesat   v   terpelanting   (terpental,
terbuang) jauh
lesau l desau
lesbian  /lésbian/  n  wanita  yg  memuaskan
berahinya  dng  sesama  jenisnya;  wanita
homoseks
lesbianisme  /lésbianisme/  n  cinta  berahi
antara sesama wanita: — itu dilakukannya
krn perasaan dendam kpd laki-laki
lesek /lésék/ l lasak
leset /lését/ l meleset
lesi a putih benar
lesih l lesi
lesikograf /léksikograf/ n orang yg ahli dl
penyusunan kamus
lesing n desing;
melesing v mendesing; melesit
lesing /lésing/ ark n pidato; ceramah
1
lesir l pelesir
2
lesir  ark,  bermain  –  v  bermain  pedang
(dng menari)
lesit,  melesit  v  berbunyi  sbg  peluit  kecil,
jangkrik
lesit,  melesit  v  memancar  ke  luar;  me-
nyemprot
lesit, melesit (hidung) v membuang ingus
(dng memijit hidung)
lesit ark v mengisap (darah);
pelesit n hantu yg gemar sekali mengisap
darah orang perempuan yg baru beranak
dan darah anak yg baru lahir atau masih
kecil sekali (kepercayaan lama)
1
2
3
4
lesitin /lésitin/ n Kim zat yg ditemukan dl
sel-sel  binatang  dan  tumbuhan  yg  dapat
dipakai sbg obat penguat (otak, sumsum,
kuning telur, biji-bijian, dsb)
lesnar  /lésnar/  n  meja  kecil  lipat  (tempat
meletakkan kitab, yg sedang dibaca)
lestari a tetap spt keadaannya semula; tidak
berubah; kekal;
melestarikan   v   menjadikan   (membi-
arkan)  tetap  tidak  berubah;  membiarkan
tetap spt keadaannya semula;
kelestarian  n  keadaan  yg  tetap  spt  se-
mula;  keadaan  yg  tidak  berbuah-ubah:
kita harus selalu menjaga ~ alam
pelestarian    n    hal-ihwal    pengawetan
(sumber  daya  alam,  budaya,  dsb)  agar
terjamin kehidupannya sepanjang masa;
lestek  /lésték/  n  pengumban  yg  dibuat  dr
karet; jepretan
lesterung   n   penyakit   hidung   (sebangsa
bisul di hidung)
lesu  a  1  berasa  lemah  dan  lelah;  letih;
2   ki   lemah   dan   sepi   (tt   perniagaan);
3 tidak bersemangat (tt pertandingan);
kelesuan   n   kekurangan   tenaga;   kepe-
natan
lesung n lumpang kayu panjang (untuk me-
numbuk padi dsb);
–  mencari  alu,  pb  perempuan  mencari
laki-laki;   antan   patah,   –   hilang,   pb
kemalangan   yg   tertimbun-timbun;   ke
mana dialih, — berdesak juga, pb sesuatu
yg  memang  merugikan  (menyusahkan),
di mana pun akan merugikan juga;
–  kincir  lesung  penumbuk  padi  yg  di-
jalankan oleh kincir angin; — pipit lekuk
kecil pd pipi yg tampak jika tersenyum; –
pinang gobek
lesus l desus
lesut  n  bunyi  sbg  bunyi  pedang  (cambuk
dsb) yg disebatkan
leta  a  hina;  rendah  (martabat);  (ber)cela;
(bet) cacat: hamba yg –;

letai?? letnan
854
meletakan v menghinakan; merendahkan
(martabat orang dsb)
letai /létai/ a letih; lesu; lelah; lemah
letai,  letah-letai ark a  lemah  sekali;  tidak
berdaya; lesu
letak  n  1  tempat  beradanya  sesuatu:  di
mana — gedung serba guna itu; 2 kedu-
dukan;   keadaan:   bagaimana   –   per-
soalannya;
meletak v menaruh; menempatkan;
–  nasi  menaruh  sajian  (nasi)  kpd  roh
halus,  hantu,  dsb;  –  tanda  memberikan
barang (berupa cincin dsb) kpd pengantin
perempuan  sbg  tanda  perkawinan  akan
berlangsung;
meletakkan v 1 menempatkan; menaruh:
ia  ~  buku-bukunya  di  atas  rak;  2  me-
lepaskan;    tidak    melaksanakan    lagi:
karena gagal dl menjalankan tugas, Per-
dana  Menteri  itu  ~  jabatannya;  3  me-
netapkan:   Pemerintah   telah   ~   cukai
rokok; 4 menghentikan pertempuran; ver-
henti berperang;
~  batu  pertama  menanam  (menempat-
kan) batu yg mula-mula sekali pd waktu
mendirikan  bangunan  (suatu  kebiasaan
yg bersifat simbolik);
terletak v berada (di); bertempat (di); ter-
dapat   (pada):   rumahnya   ~   di   daerah
pegunungan;
peletakan  n  perihal  meletakkan:  ~  batu
pertama  pembangunan  gedung  itu  di-
lakukan oleh Bapak Gubernur;
~  senjata  perihal  gencatan  senjata;  pe-
rihal penghentian tembak-menembak
letak  /létak/  a  1  lemah  sekali;  tidak  ber-
tenaga; payah; 2 lapar;
~ letai lelah sekali; letih lesu;
peletak n orang yg meletakkan
letak-letuk  n  bunyi  mematuk-matuk:  ter-
dengar ~ burung pelatuk
letal  /létal/  a  Dok  dapat  mengakibatkan
kematian
letang n tiruan bunyi spt bunyi besi dipalu
letek /leték/, meletek v merekah
leter  /létér/  n  cakap  (tutur  kata)  yg keluar
terus-menerus  dng  tidak  tentu  maksud
tujuannya;
beleter v berkata-kata terus-menerus dan
tidak  keruan  maksudnya:  perempuan  itu
~ krn sedang kesal;
meleter v beleter;
meleterkan    v
terus-menerus;
mengucapkan    sesuatu
peleter n orang yg suka meleter
letih  a  tidak  bertenaga  (krn  baru  selesai
kerja   berat   dsb)   capek;   lelah   sekali:
sehabis  mendaki   gunung,  badan   kami
terasa sangat –;
–  lesu  tidak  berdaya  sama  sekali  krn
kelelahan; teramat penat;
berletih-letih v bersusah payah;
meletihkan  v  membuat  (menimbulkan)
rasa letih; melelahkan;
keletihan  n  1  dl  keadaan  letih;  kepe-
natan;  kelelahan;  2  payah  sekali;  hilang
tenaga;
~ mata Dok kondisi mata yg terasa lelah
akibat   penggunaan   mata   secara   ber-
lebihan  atau  akibat  fokus  mata  yg  tidak
dikoreksi
letik  n  tiruan  bunyi  spt  bunyi  gelas  retak
kena air panas;
1
2
meletik v berbunyi “tik” (krn retak dsb)
leting n bunyi “ting” (spt bunyi dawai yg
dipetik)
leting,  meleting  v  meloncat-loncat  (spt
lekan dl bakul)
letis, meletis v memerciki (dng air): — baju
baru yg akan diseterika
letnan  /létnan/  n  Mil  pangkat  di  bawah
kapten;
– jenderal Mil pangkat perwira tinggi di
atas  mayor  jenderal  dan  di  bawah  jen-
deral;  –  kolonel  Mil  pangkat  perwira
menengah  di  atas  mayor  dan  di  bawah

855
letos?? lewat
kolonel;  –  satu  Mil  pangkat  di  bawah
kapten
letos, meletos v membuka mata lebar-lebar;
melotot
letuk n  bunyi sbg  bunyi  ketukan  pd  pintu
dsb,
letum n dentum,
letum-letam n dentum-dentam
letung  n  bunyi  “tung”  (spt  tong-tong  di-
pukul)
letup  v  pecah  serta  mengeluarkan  bunyi;
meletus;
meletup  v  pecah  atau  terbuka  dng  tiba-
tiba krn adanya tekanan atau dorongan yg
kuat  dng  mengeluarkan  bunyi  (tt  balon,
senapan yg ditembakkan, dsb): ban mobil
itu ~;
letupan n letusan; ledakan;
peletup n bahan peledak (spt mesiu)
peletupan n peletusan; peledakan
letup-letup  n  1  permainan  anak-anak  yg
berupa  bedil-bedilan,  terbuat  dr  buluh
kedil;  2  balon  karet  yg  ditiup  untuk  di-
letupkan;
letur ark l lentur
2
letur l lecur
letus n letup
meletus  v  1  meletup;  meledak:  gunung
berapi itu ~ ; 2 ki pecah (tt perang, per-
selisihan,  dsb):  Perang  Dunia    II  ~  pd
tahun 1942;
letusan n ledakan: tengah malam sering
terdengar ~ senjata di daerah yg  belum
aman itu;
peletusan n peledakan
leukemia  /léukémia/  n  Dok  penyakit  yg
menyebabkan terjadinya jumlah sel darah
putih yg sangat berlebihan dan terjadinya
perubahan dl sumsum (bahagian tengah)
tulang (sebabnya belum diketahui)
leukoderma /léukoderma/ n Dok (penyakit)
kulit  menjadi  putih  krn  ketiadaan  butir-
butir pigmen, Vitiligo
1
leukofit /léukofit/ n ganggang yg tidak ber-
hijau daun yg diperoleh di laboratorium
leukopenia  /léukopénia/  n  Dok  keadaan
kurangnya darah putih di dl darah
leukoplas  /léukoplas/  n  Bio  plastid  tidak
berwarna yg terdapat dl sel-sel jaringan
leukosit /léukosit/ n sel darah putih; sel-sel
darah tanpa warna (berfungsi untuk mem-
binasakan bakteri yg memasuki tubuh)
leukositasis  /léukositasis/  n  Dok  pening-
katan jumlah sel darah putih dl tubuh
leukositometer    /leukositométer/    n    alat
penghitung sel daerah putih
leusit /léusit/ n plastid yg tidak berwarna
level   /lével/   n   tingkat(an);   lapisan:   pe-
merintah  membangun  rumah-rumah  se-
1
2
derhana untuk masyarakat  — bawah
lever  /léver/  n  hati:  dokter  menganjurkan
penderita   sakit   –   tidak   boleh   makan
makanan yg berlemak
lever /léver/, melever v memberikan (me-
nyerahkan)    barang-barang    dagangan:
agen tunggal itu harus cepat ~ kebutuhan
pokok ke daerah yg membutuhkan
leveransir /léveransir/ n orang yg mengirim
(menyalurkan)    barang    belanjaan    kpd
langganannya
lewah  /léwah/  ark,  melewah  a  tumpah-
ruah;  berlimpah-limpah  (tt  buah-buahan,
barang-barang, dsb); mewah
lewar  /léwar/,  melewar  ki  v  berkeliaran
(beterbangan,  berenang)  banyak-banyak
(tt kelelawar, burung, ikan, dsb)
lewat  /léwat/  v  1  melalui;  via:  kereta  api
cepat  Jakarta-Yogyakarta  –  Semarang;
barang ini dikirim — paket; 2 lalu; lam-
pau:  bahaya  udara  sudah  –;  waktu  yg
telah  –;  3  lebih:  pukul  sepuluh  –  lima
menit; 4 sesudah: — tengah (malam);
lampau; sangat; terlalu: — jenuh;
5 ter-
–  jenuh  terlampau  kenyang;  –  lemba-
yung  terlampau  ungu  (tt  warna  ungu  dr

leyot?? libat
856
cahaya  matahari);  –  waktu  terlambat;
kasip;
berlewatan  v  banyak  yg  lewat;  banyak
yg lalu-lalang: sepeda motor dan mobil ~
di jalan raya;
melewati v 1 melampaui: jangan bekerja
~   batas   kemampuan;   2   menempuh;
melalui: — jalan yg berliku-liku;
melewatkan v 1 membawa lewat; 2 me-
lebihkan; 3 ki membiarkan lewat: jangan
sampai kamu ~ kesempatan emas ini;
terlewat v 1 terIampaui; terlalui; terlang-
kaui (tidak turut serta dibaca): halaman 5
sampai   10   ~   tidak   terbaca   olehku;
2  sudah  (dapat)  ditempuh  (dijalani):  se-
mua kesedihan hidupnya telah ~;
kelewatan  n  keterlaluan:  anak  itu  na-
kalnya sudah ~
leyot  /léyot/, meleyot  a  tidak  lurus; beng-
kok krn lemas (lunak)
lezat  a  sedap;  enak  (tt  rasa  makanan  atau
minuman);
berlezat v ark bersetubuh;
melezatkan   v   membuat   menjadi   zat;
menjadikan lezat;
pelezat n bahan yg melezatkan
kelezatan   n   1   kesedapan;   keenakan;
2 ark terlampau gemar
1
liang n tubang kecil;
serasa di — lahat, ki 1 sempit sekali;
sedih sekali; 3 sepi sekali;
2
keluar  masuk  dr  dan  ke  tempat  persem-
bunyiannya atau sarangnya; lubang semut
liang,  (ber)liang-liuk  (liut)  v  berkelok-
kelok  tubuhnya  (spt  ular  berjalan);  ber-
jalan berliuk-liuk (spt orang mabuk)
liar a 1 tidak ada yg memiara; tidak dipiara
orang  (tt  binatang):  binatang  ini  (bina-
tang) — tidak ada yg memilikinya; 2 tidak
(belum)   jinak:  (burung)  ini   masih   –;
3 tidak tenang (tt pandangan mata); buas;
ganas:   pandangannya   –   spt   binatang
buas akan menerkam mangsanya; 4 tidak
teratur;  tidak  menurut  aturan  (hukum):
sikap  dan  tindakannya  –;  5  belum  ber-
adab:  orang  –;  6  tidak  resmi  ditunjuk
atau  diakui  oleh  tyg  berwenang;  tanpa
izin resmi dr yg berwenang; tidak memi-
liki  izin  usaha,  mendirikan,  atau  mem-
bangun, dsb: tukang parkir –; pedagang –;
lias ark n pelias
liat  a  1  lemah  (tidak  kaku),  tetapi  tidak
mudah  patah  atau  putus:  daging  yg  –;
kulitnya –; 2 pekat; lekat sekali; lempung
(tanah)    ini    sangat    –;    adonan    ini
–   sekali;   3   ki   tidak   mudah   kalah;
4 ki sukar atau segan mernbayar hutang;
meliat v menjadi liat
liau ark, meliau v bernanah; luka bernanah:
lukanya infeksi sehingga ~
libas,  melibas  v  1  melebas;  memukulkan
(cambuk dsb); menebat; 2 ki mengakali;
menipu
libat, melibat v 1 membebat: kakak ~ kaki
adik yg luka dng kain pembalut; 2 mem-
belit:  ular  itu  ~  dl  cabang  kayu;  3  me-
nyangkut;  memasukkan  atau  membawa-
bawa  ke  dl  suatu  perkara  (urusan  dsb):
perkara  penyelundupan  itu  ~  beberapa
oknum bea cukai;
melibatkan   v   menjadikan   turut   ter-
sangkut (terlibat, terbawa-bawa) dl suatu
masalah:  kau  sudah  ~  teman-teman  dl
kegiatan bakti sosial;
2
–  hidung  lubang  hidung;  –  jarum  lu-
bang   pd   pangkal   jarum   tempat   me-
masukkan  benang  jahit;  mata  (lubang)
jarum; — kubur lubang untuk mengubur-
kan mayat; — lahad lekuk atau relung dl
lubang  kubur  tempat  meletakkan  mayat;
–  mata  bagian  yg  cekung  tempat  bola
mata  melihat;  lekuk  mata;  –  renik  lu-
bang  (rongga)  kecil-kecil  pd  kulit  atau
benda padat; pori; — roma liang renik; –
semut tubang kecil tempat semut berjalan

857
liberal?? lidah
terlibat  v  1  tersangkut;  turut  terbawa-
bawa dl suatu masalah: ia ~ perkara ta-
wuran pelajar; 2 terbelit; lehernya ~ kain
batik
liberal n 1 sifat yg condong kpd kebebasan;
2 berpandangan bebas (luas dan terbuka)
liberalis n orang yg menganut liberalisme;
kaum liberal
liberalisasi   n   proses   atau   usaha   untuk
menerapkan  paham  liberal  dl  kehidupan
tata negara dan ekonomi
liberalisme n aliran paham ketatanegaraan
dan  ekonomi,  yg  dl  ketatanegaraan  ber-
cita-cita  demokrasi  dan  dl  ekonomi  me-
nganjurkan    kebebasan    berusaha    dan
berniaga  (pemerintah  tidak  boleh  turut
campur)
liberalistis a bersifat liberal
libido n psi nafsu berahi yg bersifat naluri
libur  v  1  bebas  dr  bekerja  atau  masuk
sekolah;  bervakansi;  2  masa  libur;  va-
kansi;
berlibur  v  1  mengalami  libur;  2  pergi
(bersenang-senang, bersantai-santai, dsb)
menghabiskan  waktu  libur;  bervakansi:
mereka
Dewata;
merencanakan
~
ke
pulau
meliburkan  v  membebaskan  dr  bekerja
atau masuk sekolah;
liburan n masa libur; vakansi
licak   a   linyak   (krn   terinjak,   terjepit);
penyek; pipih
licau a gilap; berkilat; mengkilap
lici n Bot nama pohon dan buahnya, Litchi
chinensis
licik  a  1  banyak  akal  yg  buruk;  pandai
menipu; culas; curang; 2 licin;
kelicikan n kepandaian memutarbalikkan
perkataan;  kecurangan;  keculasan:  ploisi
terpaksa menggunakan ~nya untuk men-
jebak buronannya
licik a 1 mudah menyerah; gampang kalah;
2 penakut
1
2
licin a 1 tidak kasar; halus; berminyak atau
berlendir  (spt  belut):  ia  terpeleset  krn
jalannya  –;  2  tidak  ditumbuhi  apa-apa
(kepala yg botak, betis yg tidak berbulu);
3 tidak berkerut (tt pakaian): pakaiannya
– krn disetrika; 4 ki habis sama sekali (tt
harta  dsb);  5  pandai  menipu  (memutar-
balikkan  perkataan  dsb);  licik;  6  tidak
mudah tertangkap: pencopet yg –;
– lecat licin sekali; rata dan licin benar;
–  leicau  licin  sekali;  licin  berkilat;  –
lindap licin tandas; — melecat licin lecat;
– tandas habis sama sekali; melicinkan
v meminyaki (menghaluskan, menyetrika,
dsb) supaya licin;
pelicin  n  1  alat  untuk  melicinkan;  2  ki
uang  yg  dibayarkan  untuk  melancarkan
urusan;
kelicinan   n   1   sifat   (keadaan)   licin;
2 kelicikan; kecurangan; kecerdikan
lid  ark  n  anggota  (perkumpulan,  dewan,
dsb)
lidah n 1 alat tubuh dl mulut yg dapat ber-
gerak-gerak  dng  mudah,  gunanya  untuk
menjilat,   mengecap,   dan   berkata-kata;
2 sesuatu atau bagian sesuatu yg menyeru
(bersifat  dsb  spt)  lidah:  –  serunai;  3
ujung  suatu  benda  yg  menyerupai  lidah
(memanjang,  agak  tipis,  bergerak-gerak
spt  lidah,  dsb):  –  kain;  –  api  ;  4  ki
perkataan; tutur kata: lembut dan fasih –
nya;
–  tak  bertulang,  pb  mudah  saja  me-
ngatakan (menjanjikan) sesuatu, yg berat
adalah  melaksanakannya;  kebenaran  itu
di  ujung  –,  pb  kebenaran  dan  keadilan
hanya terserah pd orang yg berkuasa saja;
menjepitkan  –  ke  lantai,  pb  menahan
nafsu (untuk membeli makanan dsb); ber-
hemat; tercabut   — mati, pb orang jahat
tidak   menghiraukan   cemoohan   orang;
berkata peliharakan –, pb hendaklah se-
lalu berhati-hati mengeluarkan perkataan;

lidah-lidah?? ligas
858
kaku –, ki sukar atau tidak pandai mela-
falkan kata-kata asing; keras lidah; keras
–,  ki  kaku  lidah;  menjerat  –  orang,  ki
memenggal  perkataan  orang;  menyelang
orang  berkata-kata;  terkalang–,  ki  tidak
berani    membantah    (menjawab    dsb);
tergigit   –,   ki   1   tidak   bermalu;   tidak
menghiraukan kecaman (celaan) orang; 2
tidak berani berkata terus terang;
–  air  bagian  ujung  air  yg  mengalir  (pd
banjir, air yg mengalir ke tepi pantai krn
hempasan  ombak,  dsb);  –  anjing  nama
tumbuhan,  Adenostemma  lavenia;  –  api
ujung nyala api yg tampak menjilat-jilat;
–  ayam  1  nama  tumbuhan,  Polygala
glomerata; 2 pisau kecil; — badak nama
tumbuhan memanjat, Pothos latifolius; –
bajak besi bajak; — bajang penyambung
kayu; ujung yg tajam yg dipasang ke dl
lubang   yg   sebesar   ujung   kayu   tadi
sehingga  bersambung;  –  bercabang  ki
tidak  dapat  dipercaya  kata-katanya  krn
sebentar-sebentar   berubah;   –   biawak
lidah  bercabang;  –  buaya  nama  tum-
buhan,   termasuk   famili   Liliaceae,   da-
unnya   panjang   spt   pedang   bergerigi,
tebal, dan berdaging lembek spt lendir yg
biasa   dipakai   untuk   pencuci   rambut,
Aloevera; — dacing besi kecil runcing spt
jarum   jam   untuk   penunjuk   kesetim-
bangan pd dacing (neraca, timbangan); –
gajah    nama    tumbuhan,    Aglaonema
oblongifolium;  –  jin  nama  tumbuhan,
Hedyotis   philippensis;   –   kaku   sukar
mengucapkan     (melafalkan)     kata-kata
asing;  –  katak  nama  tumbuhan,  Pter-
nandra  coenilescens;  –  keling  ki  tidak
dapat  dipercaya;  berputar  balik  perka-
taannya;   –   kerbau   nama   tumbuhan,
Pynenaria acuminata; — kucing 1 flama
tumbuhan,    Anplectum    duvari    catum
(Turnera   ulmifolia);   2   kue   kering;   –
lembu nama tumbuhan, Aneilema nudiflorum;
–  lembut  mudah  mengucapkan  (mel-
afalkan)   kata-kata   (bahasa)   asing;   –
mara nama tumbuhan perdu, Quratea; –
ombak   bagian   depan   kepala   ombak;
ujung ombak; — papan bagian papan yg
merupakan  penghubung  yg  dimasukkan
pd  papan  yg  disambungkan;  –  serunai
tali  atau  bilah  tipis  pd  mulut  serunai  yg
dapat bergetar;
lidah-lidah  n  1  sesuatu  yg  menyerupai
lidah;   2   nama   tumbuhan,   Alangium
ebenaceum; 3 nama sj ikan laut;
berlidah  v  1  mempunyai  lidah;  2  ki
mempergunakan lidah;
~  di  lidah  orang,  pb  hanya   menurut
perkataan orang saja;
melidahkan   ark   v   mengucapkan:   dia
sudah terlanjur ~ hal itu di depan umum;
melidah v menyerupai bentuk bidang yg
memanjang,  mencembung  rata,  dan  ber-
ujung  tumpul:  batuan  ini  ~  ke  dalam
satuan Batupasir berseling batu lempung
lidar  n  instrumen  laser  merah  yg  mem-
bangkitkan   denyut-denyut   cahaya   in-
framerah kuat dng lebar berkas sesempit
30 detik
lidas  a  berasa  pedih  atau  sangat  gatal  (pd
lidah atau mulut)
lidi  n  tulang  daun  nyiur  (enau  dsb)  untuk
dibuat sapu dsb;
spt kucing dibawakan –, pb sangat takut
lifter n Olr olahragawan angkat besi
liga n perserikatan antara beberapa negara:
– bangsa-bangsa;
– Arab perserikatan negara-negara Arab
ligan n Kim molekul ion atau atom yg ter-
ikat pd atom pusat pd senyawa koordinat,
kelat, atau senyawa kompleks lain
ligar,  berligar-ligar  v  berputar-putar:  bu-
rung elang itu terbang ~
ligas,  meligas  v  berlari  dng  kedua  belah
kaki kanan lalu kedua belah kaki kiri (tt
kuda dsb)

Kamus Besar Bahasa Indonesia 14

Posted: 21st Desember 2010 by Agung Berbudi Luhur in Tak Berkategori

Kamus Besar Bahasa Indonesia 14

konstan?? kontak
750
konstan   a   tetap   tidak   berubah;   terus-
menerus;  ajek:  hasil  produksi  pabrik  itu
– selama lima tahun terakhir ini
konstanta  n  lambang  untuk  menyatakan
objek  yg  sama  dl  keseluruhan  operasi
matematika
konstatasi  n  hal  melihat  atau  menetapkan
gejala atau tanda-tanda di suatu keadaan
atau peristiwa;
mengonstatasi v menetapkan
konstatir,  mengkonstatir  v  memberi  per-
nyataan  tt  adanya  suatu  gejala;  meng-
ambil   kesimpulan   (berdasarkan   bukti-
bukti atau gejala-gejala yg nyata)
konstelasi /konstélasi/ n 1 kumpulan orang,
sifat,  atau  benda  yg  berhubungan; 2  ke-
adaan persoalan
konstituante  n  panitia  atau  dewan  pem-
bentuk undang-undang dasar
–   bernitrogen   Kim   konstituen   suatu
campuran yg mengandung unsur nitrogen
konstitusi n 1 segala ketentuan dan aturan
mengenai    ketatanegaraan    (undang-un-
dang dasar dsb); 2 undang-undang dasar
suatu negara
konstitusional a bersangkutan, sesuai, atau
diatur oleh konstitusi suatu negara
konstruksi n 1 susunan (model) suatu ba-
ngunan  (jembatan,  rumah,  dsb);  2  Ling
susunan dan hubungan kata dl kalimat atau
kelompok       katakonstruktif       a       1
bersangkutan  dng  konstruksi;  2  bersifat
membina,    memperbaiki,    membangun,
dsb: kritiknya sangat –
konsul  n  orang  yg  diangkat  dan  ditugasi
sbg  wakil  pemerintah  suatu  negara  dl
mengurus kepentingan perdagangan atau
warga negaranya di negara lain;
–  jenderal  konsul  utama  yg  ditugasi
melaksanakan   tugas   konsul   di   tempat
penting   atau   mempunyai   kewenangan
membawahkan beberapa konsul
konsulat n jabatan, kedudukan, atau kantor
konsul
konsuler  /konsulér/  1  n  orang  yg  mem-
berikan  nasihat  dng  dibayar  (khususnya
dl  bidang  perpajakan);  konsultan; 2  ber-
kenaan dng konsul atau konsulat
konsultan   n   orang   (ahli)   yg   tugasnya
memberi  petunjuk  atau  nasihat  dl  suatu
kegiatan
penasihat
(penelitian,
dagang,
dsb);
konsultasi   n   pertukaran   pikiran   untuk
mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran,
dsb) yg sebaik-baiknya;
berkonsultasi  1  bertukar  pikiran  atau
meminta  pertimbangan  dl  memutuskan
sesuatu (tt usaha dagang dsb); 2 meminta
nasihat (tt kesehatan, pendidikan, dsb)
mengonsultasikan  v  melakukan  konsul-
tasi:   pasangan   suami   istri   itu   datang
untuk ~ putri mereka
konsumen  /konsumén/ n  pemakai  barang-
barang   hasil   industri   (bahan   pakaian,
makanan, dsb)
konsumsi  n  1  pemakaian  barang-barang
hasil  industri  (bahan  pakaian,  makanan,
dsb);   2   barang   barang   yg   langsung
memenuhi keperluan hidup kita
konsumtif a bersifat konsumsi
kontak 1 n hubungan satu dng yg lain 2 sam-
bungan   arus   listrik:   biarpun   dipasang
kabelnya,  tetapi  belum  ada  –  nya,  jadi
belum dapat menyala juga; 3 v bertemu
(dng):   sepasukan   patroli   kita   –   dng
musuh di dekat pelabuhan;
– batin sambung rasa; — senjata terjadi
tembak-menembak;
berkontak  1  mengadakan  kontak;  ber-
hubungan;   2   ada   arus   listriknya   (tt
pesawat dsb);
mengontakkan
aliran listrik
menghubungkan
dng

751
kontal-kantil?? kontrasepsi
kontal-kantil v 1 tergantung berayun-ayun
(terutama  tt  benda  yg  bulat  bertali  atau
bertangkai pendek); 2 pergi seorang diri
kontaminasi  n  1  pengotoran;  pencemaran
(khususnya  krn  kemasukan  unsur-unsur
luar);   2   Ling   penggabungan   beberapa
bentuk (kata, frase, dsb) yg menimbulkan
bentuk baru yg tidak lazim
kontan a  tunai (tt pembayaran): membayar –;
mengontan  membayar dng tunai;
kontang-kanting v terayun-ayun (terutama
barang  yg  bertali  atau  bertangkai  pan-
jang)
konteks   /kontéks/   n   1   situasi   yg   ada
hubungannya dng suatu kejadian; 2 Ling
bagian suatu uraian atau kalimat yg dapat
mendukung   atau   menambah   kejelasan
makna;
kontemplasi /kontémplasi/ n renungan dsb
dng   kebulatan   pikiran   atau   perhatian
penuh;
berkontemplasi  v  merenung  (memikir-
kan dsb) dng sepenuh perhatian
kontemplatif    /kontémplatif/    a    bersifat
membangkitkan; kontemplasi
kontemporer  /kontémporér/  a  pd  waktu
atau masa yg sama; pd masa kini: mereka
menyajikan musik  — pd acara itu
kontes  /kontés/  n  perlombaan  (kecantikan
dsb)
kontestan   /kontéstan/   n   peserta   kontes
(perlombaan, pemilihan, dsb)
kontet /kontét/   a tidak dapat menjadi be-
sar; kerdil (tt pertumbuhan)
kontinental  /kontinéntal/  a  yg  bertalian
dng benua
kontingen /kontingén/ n rombongan (olah-
ragawan, pramuka, pasukan militer, dsb)
yg  dikirim untuk bergabung dng kelom-
pok yg lebih besar
kontinu a terus-menerus; berkesinambung-
an: untuk mendapatkan hasil yg baik dia
harus belajar secara –
kontinuitas   n   kelangsungan;   kelanjutau;
kesinambungan; keadaan kontinu
kontra a dl keadaan tidak setuju; dl keada-
an   menentang:   sudah   biasa   dl   setiap
masalah selalu ada yg pro dan yg –
kontrabas n Mus biola yg besar berdawai
empat sampai lima
kontradiksi n pertentangan antara dua hal
yg sama sekali berlawanan atau bersalahan
kontradiktif  a  bersifat  kontradiksi;  ber-
lawanan;   bertentangan:   pernyataannya
hari ini — dng yg dikatakannya kemarin
kontrak n perjanjian (secara tertulis) antara
dua  pihak  dl  perdagangan,  sewa-menye-
wa, dsb;
mengontrak v 1 mengikat dng perjanjian
(tt  mempekerjakan  orang  dsb):  ia  sudah
~100  orang  pekerja  unruk  bekerja  di
perkebunannya; 2 menyewa (rumah dsb)
untuk batas waktu tertentu: ia ~ rumah di
Rawamangun;
mengontrakkan v   menyewakan (rumah
dsb) dl batas waktu tertentu: untuk biaya
sekolah   anak-anaknya   dia   terpaksa   ~
rumahnya selama satu tahun;
kontrakan n yg dikontrak atau disewa (tt
rumah dsb)
pengontrak n orang yg mengontrak
kontraksi  n  1  Ling  proses  atau  hasil  pe-
mendekan  suatu  bentuk  kebahasaan  (spt
tidak  menjadi  tak);  2  Kim  tarik-menarik
antara   atom-atom   dl   sebuah   molekul;
3 Dok penegangan; pengerasan; pengun-
cupan (tt otot); kerunyutan (tt parut luka)
mengontraksikan v mengerutkan
kontraktor n pemborong
kontras a 1 memperlihatkan perbedaan yg
nyata  apabila  diperbandingkan:  perbuat-
annya  –  dng  kata-katanya;  2  memper-
lihatkan  perbedaan  yg  menyolok  (dl  hal
wama, rupa, ukuran, dsb)
kontrasepsi   /kontrasépsi/   n   cara   untuk
mencegah kehamilan (dng menggunakan

kontraseptif?? koordinasi
752
alat-alat  atau  obat  pencegah  kehamilan,
spt spiral, kondom, pil)
– darurat tindakan pencegahan kehami-
an bagi korban perkosaan dng pemberian
pil
kontraseptif /kontraséptif/ a bersifat men-
cegah kehamilan: harus dipertimbangkan
juga  akibat  sampingan  dr  penggunaan
obat-obat
kontribusi n uang iuran (kpd perkumpulan
dsb); sumbangan
berkontribusi v mempunyai andil; mem-
punyai   sumbangan:   pasalnya,   perusa-
haan itu tak mampu ~ ke kas Pemda
kontributor  n  1  penyumbang  (karangan
kpd  majalah);  2  penderma;  penyokong
(uang dsb)
kontrol  n  pengawasan;  pemeriksaan;  pe-
ngendalian;
mengontrol  v  mengawasi;  memeriksa:
atasan harus selalu ~ pekerjaan bawah-
annya;
terkontrol  v  dapat  diawasi  (dikontrol):
penggunaan uang negara harus ~;
pengontrol  n  1  alat  untuk  mengontrol;
2 orang yg (bertugas) mengontrol;
pengontrolan  n  perihal  (cara)  mengon-
trol (mengawasi, memeriksa); pengawas-
an; pemeriksaan
kontrolir n 1 pengawas; 2 pegawai peme-
rintah Hindia Belanda  yg  kedudukannya
di bawah asisten residen
kontroversi  /kontrovérsi/  n  1  perdebatan;
2 persengketaan; pertentangan
kontroversial /kontrovérsial/ a bersifat me-
nimbulkan  perdebatan:  krn  pandangan-
pandangannya yg radikal, dia merupakan
tokoh yg — di negerinya
konveks /konvéks/ a cembung
konvensi /konvénsi/ n 1 permufakatan (ke-
sepakatan)   umum   (terutama   mengenai
adat, tradisi, dsb); 2 perjanjian antara ne-
gara-negara,  para  penguasa  pemerintah-
an, dsb; 3 konferensi tokoh-tokoh masya-
rakat atau partai politik dng tujuan khu-
sus (memilih calon-calon buat pemilihan
anggota)
konvensional /konvénsional/ a berdasarkan
konvensi  (kesepakatan)  umum  (spt  adat,
kebiasaan kelaziman); 2 tradisional: lukisan
yg –
konvergensi  /konvérgénsi/  n  keadaan  me-
nuju satu titik pertemuan;
mengkonvergensikan v mengarahkan kpd
satu titik pertemuan
konversi /konvérsi/ n 1 perubahan dr satu
sistem  pengetahuan  ke  sistem  yg  lain;
2 perubahan pemilikan atas suatu benda,
tanah, dsb;
terkonversi v dapat dikonversi: utang ~
menjadi modal
mengonversi v melakukan konversi atau
perubahan:     bernegosiasi     dng     para
kreditor untuk ~ utang menjadi modal
konvoi n iring-iringan kendaraan (dl suatu
perjalanan bersama)
konvulsan n Far obat yg menyebabkan ke-
nyang
konyong,  sekonyong-konyong  adv  tiba-
tiba;  dng  mendadak:  ~  ia  berdiri  dan
tanpa pamit meninggalkan sidang
kooperatif a 1 bersifat kerja sama: rakyat
dilarang bersikap — dng kaum penjajah;
2   bersedia   membantu:   pengusutan   tt
korupsi itu berjalan lancar krn terdakwa
sangat –
kooperator n orang yg bekerja sama (dng
pemerintah dsb)
koordinasi n 1 perihal mengatur suatu or-
ganisasi dan cabang-cabangnya, sehingga
peraturan-peraturan    dan    tindakan-tin-
dakan yg akan dilaksanakan tidak saling
bertentangan atau simpang siur;     2 Ling
kelompok kata atau paduan kalimat setara
(anggotanya sama tingkat kedudukannya);

753
1
koordinat??   kopi
mengkoordinasikan  v  mengatur  baik-
baik   supaya   terarah:   Menteri   Negara
Riset ~ seluruh kegiatan penelituan ilmu
pengetahuan;
terkoordinasi v dapat dikoordinasikan;
pengkoordinasian        proses,        cara,
perbuatan mengkoordinasi(kan);
berkoordinasi  v  melakukan  koordinasi:
sebelum  polisi  melakukan  penangkapan
penjahat, mereka sudah ~ dgn aparat pe-
merintah setempat;
mengoordinasi v mengatur supaya terarah;
koordinat n Mat bilangan yg dipakai untuk
menunjukkan  lokasi  suatu  titik  dl  garis,
permukaan, atau ruang;
koordinatif a bersifat koordinasi
koordinator n orang yg menjalankan koor-
dinasi
koordinir?? koordinasi
1
kop n judul berita dl surat kabar
– surat kepala surat yg berisi keterangan
tt nama, alamat, dan nomor telepon suatu
kantor,   lembaga   resmi   pemerintahan,
2
5kopak, mengopak v menumbuhkan; mem-
bangkitkan
kopal n damar yg dipakai di pabrik-pabrik
pernis
kopat-kapit  a bergerak ke kiri dan ke kanan
(tt ekor)
kopek /kopék/ n pundi-pundi tempat uang
dompet; kantung;tas
kopek  /kopék/,  mengopek  v  mengupas
dng kuku dsb; mengubik: ~ buah jeruk
kopek  /kopék/  a  panjang  terkelepai  (tt
payudara   yg   kempes   atau   yg   tidak
montok);
mengopek v menyusu pd tetek yg sudah
tidak mengeluarkan air susu
kopek /kopék/ ark n uang tembaga Rusia
kopel a berpasangan; bergandengan, saling
berhubungan: mereka membangun rumah
– untuk keluarga kecil
kopelrim  n  ikat  pinggang  besar  yg  dike-
nakan  dng  mengaitkan  kedua  ujungnya
(terutama dipakai oleh tentara)
koper n peti terbuat dr kulit, logam tempat
menyimpan  pakaian  yg  dapat  dibawa  dl
perjalanan;
berkoper-koper  v  banyaknya  lebih  dr
satu koper
koperasi  n  perserikatan  yg  bertujuan  me-
menuhi  keperluan  kebendaan  para  ang-
gotanya dng cara menjual barang-barang
kebutuhan  dng  harga  murah  (tidak  ber-
maksud mencari untung);
berkoperasi v berusaha (bekerja) dng ja-
lan koperasi (bekerja sama);
perkoperasian v perihal berserikat dl or-
ganisasi koperasi
kopet  /kopét/  a  sempit  (tt  lubang,  jalan,
dsb)
kopi  n  tumbuhan  yg  banyak  ditanam  di
Asia  dan  Afrika,  buahnya  digoreng  dan
ditumbuk   halus-halus   dijadikan   bahan
minuman; kahwa;
1
2
3
4
1
3
4
badan usaha, dsb
kop,  mengekop  v  menyundul  bola  dng
kepala (pd permainan sepak bola dsb)
kop n kepala gagang telepon
kop, mengekop (mengkop) v ark menge-
luarkan  darah  dng  cara  menyungkupkan
mangkuk  dsb  yg  dipanaskan  (dng  me-
letakkan   pd   bagian   yg   akan   disedot
darahnya); membekam
kopah, berkopah-kopah v keluar banyak-
banyak (darah di mulut dsb): akibat penga-
1
niayaan keluar darah ~ dr mulutnya
kopak??  1kopok
2kopak, mengopak v mengupas; mengubak
3kopak a patah; rusak; mengopak 1 meme-
tik; mematahkan: ~ tangkai bunga; 2 me-
4
rusakkan: ~ engsel pintu
kopak ark n peti kecil tempat menyimpan
pakaian

2
kopi?? korban
754
2
–  andelan  tumbuhan  yg  bijinya  boleh
dipakai  sbg  ganti  kopi,  cassia  acciden
tails;  –  arab  tumbuhan  buahnya  boleh
dibuat sayur, Abelmaschus esculentus; –
bubuk  kopi  yg  telah  ditumbuk  halus-
halus; — daun kopi yg terbuat dr serbuk
kopi  yg  dijerang:  sambil  menghirup  –
daun,  mereka  asyik  menceritakan  peng-
alamannya di masa silam; — keras kopi
yg kental dan tidak bergula; — pahit 1 air
kopi yg tidak dibubuhi gula; 2 ki sesuatu
yg tidak menyenangkan (mendapat ama-
rah, mendapat, teguran);  — susu 1 air ko-
pi  yg  dicampur  susu;  2  warna  cokelat
muda; — tubruk minuman kopi yg dibuat
dng cara bubuk kopi yg bercampur gula
dituangi air panas;
mengopi v minum kopi;
pengopi n orang yg gemar minum kopi
kopi n 1 salinan surat dsb; turunan; 2 nas-
kah karangan yg akan dicetak;
mengopi v menyalin (meniru) sesuai dng
aslinya
–  cetak  dokumen  atau  berkas  yg  sudah
dicetak dl kertas
kopor?? koper
kopra n daging buah kelapa yg dikeringkan
koprak(an)    n  alat  bunyi-bunyian  untuk
menakut-nakuti  tupai  atau  hewan  lain,
dibuat  dr  bambu  dibelah  yg  diberi  tali
untuk  mengguncang-guncangkan  supaya
berbunyi,  biasanya  diletakkan  pd  pohon
yg sedang berbuah
kopral n pangkat dl ketentaraan di bawah
sersan
koprol  n  Olr  gerakan  berguling-guling  ke
muka
kopula n verba yg menghubungkan subjek
dng komplemen
kopulasi n 1 pergabungan; 2 persetubuhan;
perkawinan
kopulatif a Ling berhubungan dgn kopula
kopyok,mengopyok  v  mengocok;  meng-
aduk; mengacau: ~ telur, gula, dan terigu
untuk dijadikan kue
kopyor n  1  lembek  dan  hancur  (tt  daging
kelapa),   biasa   disajikan   sbg   minuman
lezat dicampur es dan sirop; 2 rusak krn
bagian-bagiannya bercampur (tt telur)
kor  n  paduan  suara;  nyanyian  bersama-
sama
koral   n   tumbuhan   (bunga)   karang   yg
dibangun  di  dasar  laut  oleh  binatang-
binatang karang yg berupa jasad renik;
koran n surat kabar; harian;
– kuning   surat   kabar   yg   sering   kali
membuat berita sensasi;
berkoran  mempunyai  koran;  menerbit-
kan koran;
mengorankan memuat dl koran
korban  n  1  pemberian  untuk  menyatakan
kebaktian:  kesetiaan;  2  orang,  binatang,
dsb yg menderita (mati dsb) akibat suatu
kejadian, perbuatan jahat, dsb; 3 binatang
yg  disembelih  sebagai  persembahan  dan
untuk     mendekatkan     hubungan     dng
Tuhan; kurban;
kopiah  n  topi  (biasa  dipakai  orang  Islam
waktu sembahyang); peci;
– stambul terbus; kopiah turki
berkopiah v memakai kopiah
kopilot n pembantu pilot; pendamping so-
pir (dl balap atau reli mobil)
kopling n bagian mesin kendaraan yg dipa-
kai untuk mengatur kecepatan dan untuk
mengatur perpindahan gigi persneling yg
mengatur   maju   atau   mundurnya   ken-
1
2
daraan
kopok ki n bunyi-bunyian spt rebana kecil
dibuat dr kayu atau logam
kopok  n nanah yg keluar dr lubang telinga
kopokan   n penyakit telinga yg  menge-
luarkan nanah berbau busuk
kopong a 1 kosong; tidak ada isinya; 2 ti-
dak berisi (tt buah-buahan)

755
korden?? koretan
berkorban  menjadi  korban;  menderita
(rugi  dsb)  untuk  menyatakan  kebaktian,
kesetiaan, dsb: kami rela ~ demi kejayaan
nusa dan bangsa;
mengorbankan  menjadikan  sesuatu  sbg
korban; memberikan sesuatu sbg pernya-
taan kebaktian, kesetiaan, dsb: dia berse-
dia~ hartanyauntukkemerdekaanbangsanya;
pengorbanan  n  proses,  cara,  perbuatan
mengorbankan
korden /kordén/?? gorden
kordial a ramah tamah; peramah
1
korek /korék/ v 1 cungkil; 2 gerek;
mengorek 1 mengeluarkan sesuatu dr lu-
bang  atau  dr  tempatnya;  mencungkil:  ~
mata;  ~  kotoran  telinga;  2  menggerek
(melubangi):  tikus  ~  peti  hingga  ber-
lubang;   3   mengais:   ayam   mengorek-
ngorek  sampah  untuk  mencari  makan;
4 menggaruk supaya keluar: Adik sedang
asyik   ~   kerak   nasi;   5   memperdalam;
mengeruk:  perlu  ~  dasar  sungai  untuk
mencegah  banjir;  6  mengambil  banyak-
banyak  (keuntungan,  uang,  dsb):  korup-
tor  banyak  uang  negara;  7  mencari-cari
untuk menemukan (kesalahan, perbuatan
jahat, dsb): polisi berusaha ~ pengakuan
dr tersangka;
pengorek n 1 orang yg mengorek; 2 alat
untuk rnengorek;
~   gigi   lidi   dng   pencungkil   sisa-sisa
makanan  yg  terselip  di  sela-sela  gigi;  ~
2
telinga alat pencungkil tahi telinga
korek /korék/ n alat pemantik api; geretan;
– api geretan
korektif /koréktif/ a berhubungan dgn korek-
si:   mahasiswa   seharusnya   mempunyai
sikap mental yg dinamis, –, dan konstruktif
korektor /koréktor/ n orang yg pekerjaan-
nya   membetulkan   kesalahan-kesalahan
pd naskah dsb
korelasi /korélasi/ n hubungan timbal balik
atau sebab akibat;
berkorelasi v sering berhubungan secara
timbal balik;
mengorelasikan  v  menghubungkan  un-
tuk mencari pertaliannya
korelatif  /korélatif/  a  bersifat  mempunyai
hubungan timbal balik
korenah /korénah/ n kelakuan; perangai
1
koreng /koréng/ a loreng; coreng; belang:
anjing –; kucing –;
–   moreng   berbelang-belang;   banyak
corengnya
koreng  /koréng/  n  luka  yg  hernanah  dan
membusuk; borok;
berkoreng v menderita sakit koreng; ada
korengnya (boroknya); berkudis;
korengan v menderita sakit koreng;
koreografer  /koréografer/  n  ahli  mencipta
dan menggubah gerak tari
koreografi  /koréografi/  n  1  seni  mencipta
dan menggubah tarian (balet); 2 seni tari
(balet)
koreografis /koréografis/ a berhubungan dng
koreografi
kores /korés/?? gores
koresponden  /koréspondén/  n  wartawan;
juru kabar; juru berita
korespondensi /koréspondénsi/ n surat-me-
nyurat; perihal berkirim-kiriman surat
berkorespondensi v melakukan surat-me-
nyurat
koretan /korétan/   n 1 sisa makan yg ter-
tinggal;   2   ki   yg   penghabisan   sekali;
paling belakang; yg terakhir
2
koreksi /koréksi/ n pembentukan; perbaik-
an; pemeriksaan
mengoreksi  v    membetulkan  (memper-
baiki)    kesalahan:    salah    satu    tugas
pemimpin ialah — anak buahnya;
koreksian n 1 bahan yg akan dikoreksi;
2 hasil mengoreksi

koridor?? korve
756
koridor  n  1  lorong  dl  bangunan;  2  tanah
(jalan) sempit yg menghubungkan daerah
terkurung
berkoridor v memiliki koridor
korma?? kurma
kornea  /kornéa/  n  selaput  bening  (tembus
cahaya)  dr  bola  mata  yg  menutupi  iris
dan  pupil  dan  memasukkan  cahaya  ke
1
2
dalam mata; selaput tanduk mata
kornet  /kornét/ n  daging (lembu) yg dia-
wetkan dl kaleng
kornet /kornét/ n Mus alat musik berkatup,
terdiri atas pipa berbentuk kerucut leng-
kung dan sebuah genta lebar
koroh n kerongkongan
korok n  lubang  atau  liang memanjang  (dl
tanah dsb); tembusan; terowongan;
mengkorok membuat korok
korona n 1 Astron cahaya semu di sekitar
matahani  atau  sumber  cahaya  yg  terjadi
krn   penyebaran   cahaya   oleh   titik-titik
atau bagian kecil benda dl atmosfer; 2 Fis
lapisan-lapisan  gas  tipis  di  bagian  luar
matahari; 3 mahkota
koroner  /koronér/  n  pembuluh  nadi  tajuk
jantung
korong n lingkungan kampung daerah (ba-
gian)  yg  termasuk  dl  lingkungan  kam-
pung;
berkorong v mempunyai korong;
~  pandai  kampung,  ki  pandai  menye-
suaikan  dirinya  dng  adat  kebiasaan  dl
lingkungan kampung
korosi n  proses  perubahan atau  perusakan
yg  disebabkan  oleh  pengikisan  air  atau
peristiwa kimia
korosif n Far 1 obat yg mengikis jaringan
organ   secara   kimia   atau   secara   per-
adangan; 2 bahan-bahan yg menyebabkan
pengikisan
korps   n   himpunan   orang-orang   (badan-
badan, organisasi-organisasi) yg merupa-
kan satu kesatuan
korpus  n  1  badan  (manusia atau  binatang
yg   mati);   2   kesatuan   atau   kumpulan
tulisan tt subjek tertentu;
–  data  sesuatu  yg  dipakai  sbg  sumber
bahan penelitian; sumber data
korsase /korsasé/ n bandana dng aksentuasi
kerut
korsel /korsél/ n kuda-kudaan dsb yg dapat
bergerak  mengikuti  gerakan  roda  besar
yg berputar pd sumbunya; komidi putar
korset /korsét/ n 1 pembebat perut berben-
tuk  kemban  yg  diberi  berkancing  untuk
mengecilkan perut (pd wanita); 2 kutang
yg  ketat  dan  panjang  dr  dada  sampai
pinggul, dipergunakan untuk melangsing-
kan tubuh wanita
korsi?? kursi
korsleting  /korsléting/  a  terputusnya  arus
listrik sehingga tidak sampai kpd tujuan-
nya krn kawat yg bermuatan arus positif
dan  negatif  bersentuhan  sehingga  terjadi
hubungan pendek;
korting n potongan harga; rabat;
mengorting v memotong (harga); merabat
korum?? kuorum
korup  a  1  buruk;  rusak;  busuk;  2  suka
menerima   uang   sogok;   dapat   disogok
(memakai   kekuasaannya   untuk   kepen-
tingan  pribadi):  aparatur  negata  harus
bersih dan tidak –,
korupsi  n  perbuatan  menggunakan  kekua-
saan untuk kepentingan sendiri (spt meng-
gelapkan uang atau menerima uang sogok);
koruptif   a   bersifat   korupsi:   sifat   takut
berkorban  dan  –  menyebabkan  mereka
mudah ditaklukkan musuh
koruptor  n  orang  yg  melakukan  korupsi;
orang  yg  menyelewengkan  (menggelap-
kan)  uang  negara  (perusahaan)  tempat
kerjanya
korve /korvé/ n kerja rodi; kerja paksa (di-
haruskan   oleh   penguasa,   yg   diupah
sedikit sekali atau tidak sarna sekali)

757
korvet?? kosong
korvet /korvét/ n kapal perang kecil yg laju
jalannya
kos?? indekos
kosakata n perbendaharaan kata; vokabuler
kosak-kasik  n  1  bunyi  barang  atau  orang
yg selalu bergerak-gerak, bergeser-geser,
dsb;  2  selalu  bergerak-gerak  (bergeser-
geser, berpindah-pindah)
kosambi?? kesambi
kosar n  pohon yg kayunya baik untuk ba-
han rumah dsb, Artocarpus rigida
kosek  /kosék/,  mengosek  v  1  membersih-
kan beras dsb diremas-remas dan diputar-
putar dl bakul; 2 mengasah pisau dsb dng
diputar-putar di batu asahan dsb; 3 mem-
bersihkan lantai dng sikat dsb
kosel /kosél/, terkosel-kosel v 1 tidak dapat
lancar (tt pekerjaan, perkataan, dsb); hanya
komat-kamit  (tidak  keluar  perkataannya);
1
2
2 terhenti-henti di mulut (spt daging yg liat)
kosen  a 1 gagah; berani; 2 kebal (thd sen-
jata  tajam  dsb);  3  ampuh  (tt  ilmu  silat
dsb);
kekosenan n 1 keberanian; gagahan; 2 ke-
kebalan; 3 keampuhan
kosen n kayu kerangka yg ditanamkan ke
dinding  tempat  mengatup  atau  jendela
(pintu) bergantung
koset /kosét/?? keset
kosinus  n  Mat  sinus  dr  segi  komplemen
(biasa    disingkat:    cos),    singkatan    dr
complementi sinus
kosmetik /kosmétik/ n obat (bahan) untuk
mempercantik  wajah,  kulit,  rambut,  dsb
(spt bedak, pemerah bibir)
kosmetika  /kosmétika/  n  ilmu  kecantikan;
ilmu  tt  cara  mempercantik  wajah,  kulit,
dan rambut
kosmis  a  mengenai  kosmos  (yaitu  semua
yg ada); jagat raya
kosmogoni n (teori tt) asal mula terjadinya
benda-benda langit dan alarn semesta
kosmografi n 1 pengetahuan tt seluruh su-
sunan   alam;   2   pendeskripsian   (peng-
gambaran) secara umum tt jagat raya
kosmologi n 1 cabang astronomi yg menye-
lidiki  asal-usul,  struktur,  dan  hubungan
ruang-waktu  dr  alam  semesta;  2  cabang
metafisika  yg  menyelidiki  alam  semesta
sbg sistem yg beraturan
kosmologis  a  bersifat  atau  berhubungan
dng kosmologi
kosmonaut   n   penerbang   pesawat   ruang
angkasa;  awak  pesawat  ruang  angkasa;
antariksawan; astronaut
kosmopolit n 1 warga dunia (orang yg ti-
dak  mempunyai  kewarganegaraan);  2  Bio
organisme yg dapat hidup dan berkembang
di berbagai tempat di seluruh dunia
kosmopolitan  a  1  mempunyai  wawasan
dan  pengetahuan  yg  luas;  2  terjadi  dr
orang-orang  atau  unsur-unsur  yg  berasal
dr  pelbagai  penjuru  dunia;  3  terdapat  di
pelbagai bagian dunia
kosmos n jagat raya; alam semesta
kosokbali   n 1 lawan; kebalikan; 2 lawan
kata
kosong a 1 tidak berisi: peti — itu rupanya
menjadi  sarang  tikus;  2  tidak  berpeng-
huni: rumah itu sudah lama –; 3 hampa;
berongga:   batang   kangkung   itu   –   di
dalamnya:  4  tidak  mengandung  arti:  dia
menerima  tangan  saya  dng sikap dingin
dan pandangan yg — ; 5 ki tidak pandai;
tidak  cerdas:  otaknya  –  ;  6  tidak  ber-
gairah: sejak suaminya meninggal, hidup-
nya    serasa    –    ;    7    tidak    ada    yg
menjabatnya;  terluang: sudah  tiga  bulan
jabatan kepala dinas itu — dan belum ada
yg menggantikannya; 8 tidak ada sesuatu
yg berharga (penting): pidato yg berjam-
jam itu — belaka; 9 tidak ada muatannya:
perahu itu –;
–   melompong tidak ada isinya sama se-
kali; hampa belaka;

kostum?? kotamadya
758
mengosongkan v 1 membuat supaya (ja-
di)   kosong;   menjadikan   kosong   dng
membuang   (menghilangkan)   isinya:   ~
gelas; 2 meninggalkan (rumah, kota, dae-
rah, dsb): kami harus sudah ~ rumah ini
besok pagi;
pengosongan  v   proses,  cara,  perbuatan
mengosongkan;
kekosongan  n  perihal  (keadaan,  sifat,
dsb) kosong; kehampaan;
sekosong-kosongnya  a  sangat  kosong;
paling  kosong:  ~  dompetku  masih  ada
seribu rupiah di dalamnya;
kekosongan n perihal kosong
kostum n 1 adat kebiasaan; 2 pakaian khu-
sus (dapat pula merupakan pakaian sera-
gam)  yg  dipakai  oleh  perorangan  atau
rombongan, kesatuan, kesebelasan, dsb dl
upacara,  pertunjukan,  dsb:  kesebelasan
1
tamu memakai — putih hijau
kota n 1 dinding (tembok) yg mengeliingi
benteng  (tempat  pertahanan);  2  benteng
(tempat  pertahanan)  yg  dikelilingi  din-
ding tembok; 3 daerah perkampungan yg
terdiri dr bangunan rumah yg merupakan
kesatuan   tempat   tinggal   dr   berbagai
lapisan masyarakat;
barang  yg  dikata,  itulah  –  (siapa  yg
berkata harus berkota), pb apa yg sudah
dijanjikan   hendaklah   ditepati,   apa   yg
sudah disebut akan dikerjakan hendaklah
di perbuat, jangan tinggal di mulut saja;
– satelit kota baru yg dibangun di dekat
atau   di  pinggir   sebuah   kota   besar   dl
rangka perluasan kota;
berkota v ki berbenteng; berdinding batu;
mengota  v  mendirikan  tembok  sekeli-
ling; membenteng;
mengotai v ki memberi berbenteng; mem-
bentengi; memagari dng dinding batu;
mengotakan v ki  memperkuat dng; me-
makai sesuatu untuk benteng;
perkotaan n daerah (kawasan) kota;
kekotaan  a  berhubungan  dng  sifat  atau
keadaan kota;
kekota-kotaan  a  berlaku  (berlagak)  sbg
orang kota
kota, mengotakan v ark (janji, kata, dsb)
kotah, sekotah ki adv sekalian; semuanya
kotai  a 1 dl keadaan masih tergantung (belum
putus  dr  tangkai  atau  talinya);  2  kurus
kering; mersik; 3 tua dan kering (tt buah
nyiur, pinang, dsb): nyiur –; pinang –;
terkotai  v  dl  keadaan  masih  tergantung
(belum putus dr tangkai atau talinya)
kotak n 1 peti kecil tempat barang-barang
perhiasan, barang kecil, dsb; 2 petak; 3 Olr
tingkatan  atau  tempat  yg  tidak  masuk  dl
hitungan;
–  hitam  kotak  kecil  yg  ditempatkan  di
ekor pesawat terbang yg dapat merekam
pembicaraan  atau  suara  dl  pesawat  dan
ketinggian terbang;
berkotak-kotak v 1 terdiri dr banyak ko-
tak; 2 berpetak-petak; 3 terbagi-bagi; terpe-
cah-pecah:  jangan  memandang  persoalan
itu secara sempit dan ~ ;
mengotak-ngotakkan v membuat batas-
batas lingkungan sehingga yg satu dng yg
lain  terpisah; memecah-belah  (golongan,
kelompok,  dsb):  golongan  kiri  berusaha
~ masyarakat agar mudah dihancurkan;
terkotak-kotak  v  terbagi-bagi;  terpisah-
pisah;  terpecah-pecah:  kaum  muda  hen-
daknya jangan berjuang secara ~ sebab
hasilnya tidak baik;
pengotakan  n  proses,  cara,  perbuatan
mengotakkan
pengotak-ngotakan  n  proses,  cara,  per-
buatan mengotak-ngotakkan
kotak-katik n gerak-gerik (suara dsb);
mengotak-ngatikkan  v  mengguncangkan
(negeri dsb)
kotamadya n kota yg merupakan ibu kota
daerah tingkat dua
2

759
kotamara   n   1   dinding   di   kapal   untuk
melindungi orang yg memasang meriam;
2   teras   atau   dinding   di   atas   benteng
tempat meriam
kotapraja n daerah dan pemerintah kota yg
1
2
setingkat dng propinsi
kotek /koték/ n bunyi ayam betina;
berkotek v mengeluarkan bunyi “kotek-
kotek”: ayam betina itu segera ~ setelah
Ia selesai bertelur;
siapa ~ , siapa bertelur, pb siapa yg ber-
suara   terdahulu,   biasanya   dialah   yg
berbuat
kotek /koték/ n ekor yg berbulu;
berkotek berekor
kotamara?? krama

kotoran n 1 tahi (binatang atau manusia);
2 sesuatu yg menyebabkan kotor (berupa
noda, bintik-bintik, daki, dsb);
pengotor  n  orang  yg  sifatnya  suka  me-
ngotori sesuatu atau tidak merasa jijik thd
(benda-benda dsb) yg kotor;
pengotoran  n   proses,   cara,   perbuatan
mengotorkan;
kekotoran n perihal kotor; kejorokan
koteka  /kotéka/  n  penutup  alat  kemaluan
laki-laki  yg  berbentuk  selongsong  pan-
jang yang dipakai oleh beberapa suku di
Irian
koteng  /koténg/,  terkoteng-koteng  a  seo-
rang diri; tidak berteman
kotes  /kotés/,  mengotes  v  mencabut  (me-
metik, menguntil) barang yg kedil-kecil;
sekotes num segetil; sedikit sekali
kotipa  akr  n  kolera,  tifus,  dan  paratifus;
suntikan  pencegahan  thd  penyakit  perut
(kolera, tifus, dan paratifus)
kotong  a  pendek  krn  terpotong;  kudung;
buntung; kutung
kotor  a  1  tidak  bersih;  noda:  pakaian-pa-
kaian  –  harus  dicuci;  2  jorok;  menji-
jikkan: parit-parit — banyak mendatang-
kan  penyakit;  3  melanggar  kesusilaan;
tidak  patut;  keji;  4  tidak  jujur:  mereka
bisa  menang  krn  bermain  –  ;  5  bruto:
berat –50 kg, berat bersih 48 kg;
– mulut suka mengeluarkan kata-kata yg
keji atau tidak senonoh;
mengotori v membuat kotor pd: jangan-
lah selalu ~ halaman dng kulit kacang;
mengotorkan   v   membuat   jadi   kotor:
sampah-sampah rumah tangga itulah yg
~ jalan ini;
kotrek /kotrék/ n alat pencabut sumbat bo-
tol  (spt  batang  kawat  berulir  yg  diberi
tangkai)
kovalensi /kovalénsi/ n Kim valensi yg di-
sebabkan   oleh   perkongsian   pasangan
elektro antara dua atom
kover, mengkover v membuat laporan se-
cara terperinci tt suatu kejadian; meliput
kowak?? koak
kowe /kowé/ n biji pala yg bermutu jelek
koyak a cabik; robek; sobek;
– tak berbunyi, pb melakukan sesuatu yg
kurang baik tetapi tidak diketahui orang;
mengoyak v 1 mencabik; 2 memecah(kan);
mengganggu: suara ledakan dahsyat tiba-
tiba ~ kesunyian malam;
mengoyak-ngoyakkan   v   mencabik-ca-
bikkan; menyobek-nyobekkan
terkoyak v ki terganggu: hubungan per-
sahabatan itu sempat  ~ oleh persaingan
bisnis
koyam n bubur yg dibuat dr ketan (pulut)
koyan  num  ukuran  berat  untuk  beras  dsb
(antara 27–40 pikul): ia menghadiahkan
20  kati  daging,  10  elo  bahan  pakaian,
dan 2 — beras
1koyok n anjing yg tidak dipiara orang; an-
jing liar
2koyok   n   obat   tempel   (spt   plester)   yg
berkhasiat menyembuhkan rematik, kese-
leo, atau masuk angin
krah??  2kerah
krama?? kromo

kran?? krinok

kran n cerat pancuran
kranium n tengkorak
760
krans n karangan bunga yg dihadiahkan pd
peristiwa kematian
kreasi  /kréasi/  n  1  hasil  daya  cipta;  hasil
daya khayal (penyair, komponis, pelukis,
dsb); 2 hasil buah pikiran atau kecerdasan
akal manusia
berkreasi mencipta; menghasilkan sesua-
tu sbg hasil buah pikiran
mengkreasi v menciptakan; melancarkan
kreatif  /kréatif/  a  1  memiliki  daya  cipta;
memiiki kemampuan untuk menciptakan;
2   bersifat   (mengandung)   daya   cipta:
pekerjaan yg — menghendaki kecerdasan
dan imaginasi
kreativitas  /kréativitas/  n  1  kemampuan
untuk  mencipta;  daya  cipta;  2  perihal
berkreasi
kreator /kréator/ n pencipta; konseptor
krebo /krébo? kribo
kredibilitas /krédibiitas/ n perihal dapat di-
percaya;
berkredibilitas  v  mempunyai  kredibili-
tas:  pihaknya  mengadakan  kerja  sama
dng perusahaan ~ internasional
kredit  /krédit/  n  Dag  1  cara  menjual  atau
membeli  barang  dng  pembayaran  tidak
secara  tunai  (pembayaran  ditangguhkan
atau   diangsur);  2   pinjaman   uang   dng
pembayaran  pengembalian  secara  meng-
angsur;
mengkreditkan v 1 menjual barang dug
pembayaran  secara  mengangsur;  2  me-
minjamkan uang dng tanggungan barang;
3  meminjamkan  uang  dng  pengcebalian
secara mengangsur;
perkreditan  n  segala  urusan  yg  berhu-
bungan dng kredit-mengkreditkan,
pengreditan n 1 perihal mengkreditkan;
2 cara (perbuatan) mengkreditkan;
kreditan n 1 pinjaman uang dr bank; 2 cara
pembayaran dgn mengangsur
kreditor  /kréditor/  n  yg  berpiutang;  yg
memberikan kredit; penagih
kredok  /krédok/   n  gado-gado  dr  sayuran
mentah
krem /krém/ n 1 kepala susu; krim; 2 alat
kosmetik  berupa  salep  untuk  perawatan
kulit; 3 warna kuning gading
kremasi /krémasi/ n pembakaran sehingga
menjadi abu; pengabuan
krematori /krématori/?? krematorium
krematorium /krématorium/ n tempat mem-
bakar  mayat  hingga  menjadi  abu;  tempat
perabuan
kreolin /kréolin/ n bahan cairan terbuat dr
campuran   minyak   ter   dng   sabun   yg
(dipergunakan  untuk  pemusnah  hama  di
lantai, dsb); karbol
kreosol /kréosol/ n  cairan spt  minyak dun
bau  yg  tajam  dibuat  dr  ter  batubara,  di-
gunakan sbg bahan antiseptik atau bahan
pengawet kayu
kreseh-peseh  /kréséh-péséh/???  kereseh-
peseh
kresendo /kréséndo/ a Mus mengeras atau
meninggi (untuk suara)
kribo a keriting sekali dan kaku
krida n 1 olah; perbuatan; tindakan; 2 olah-
raga
krim  n  1  kepala  susu;  2  alat  kecantikan
berupa salep untuk perawatan kulit
kriminal a berkaitan dgn kejahatan; berka-
itan dgn pidana: mencuri atau merampok
adalah perbuatan –
kriminalitas n hal-hal yg bersifat krisninal;
perbuatan  yg  melanggar  hukun  pidana;
kejahatan
kriminologi  n  pengetahuan  mengenai  ke-
jahatan dan tindak tanduk pidana
krinok n nyanyian berupa lantunan isi hati
atau dilagukan pd saat menjaga sawah yg
padinya   sedang   menguning,   biasanya
diiringi  dng  alat  musik  gendang,  biola,
atau gong

761
2
kriologi??   kromo
kriologi n ilmu tt air padat, misal es, salju,
hujan batu
kriptogam  n  Tan   bentuk  kehidupan  dr
tumbuhan rendah yg tidak menghasilkan
biji
krisan n jenis bunga seruni yg besar
krisis n 1 keadaan yg berbahaya (dl mende-
rita sakit); gawat; 2 keadaan yg genting;
3 keadaan suram (tt ekonomi, moral, dsb)
–  pangan  keadaan  dl  masyarakat  yg
ditandai    oleh    menipisnya    persediaan
pangan;  –  finansial  kemerosotan  dl  hal
finansial atau kekurangan uang
krisofil  n  Bot  bahan  pewarna  kuning  dl
tumbuh-tumbuhan, terbentuk dr klorofil
kristal n hablur;
mengkristal v menghablur; menjadi kristal;
mengkristalkan v menjadi kristal;
pengkristalan  1  perihal  menjadi kristal;
2   proses,   cara,   perbuatan   menjadikan
kristal
– ionik Kim kristal yg tersusun oleh ion
bermuatan positif dan negatif
kristalisasi  n  1  perihal  menjadi  kristal;
penghabluran;  2  penjernihan  atau  pene-
gasan; hal menjadi jernih dan tegas (tt su-
atu masalah dsb)
kristalografi n ilmu yg menyelidiki bentuk
dan struktur kristal
Kristen  n  nama  agama  yg  disampaikan
oleh Kristus (nabi Isa);
mengkristenkan v menjadikan penganut
(pemeluk) agama Kristen; menjadikan Kris-
ten;
kekristenan n keadaan atau sifat yg me-
nyangkut agarna Kristen;
pengkristenan n proses, cara, perbuatan
mengkristenkan
kristenitas n kekristenan
kristenisasi n pengkristenan
kristianisme n ajaran agama Kristen
kriteria /kritéria/ n ukuran yg menjadi da-
sar penilaian atau penetapan sesuatu
kriterium /kritérium/?? kriteria
kritik  n  kecaman,  kadang-kadang  disertai
uraian  dan  pertimbangan baik  buruk  thd
suatu hasil karya, pendapat, dsb;
–  pedas  kritik  keras:  dia  sempat  me-
lontarkan  sejumlah  ~  ke  alamat  Partai
Golkar;
mengkritik v mengemukakan kritik; me-
ngecam;
pengkritik  orang  yg  mengkritik;  orang
yg mengemukakan kritik
kritikan n hasil mengkritik; kritik
kritikus n 1 orang yg ahli dl memberikan
pertimbangan    (pembahasan)    tt    baik
buruknya sesuatu: Ia dikenal sbg seorang
– sastra; 2 orang yg memberikan pertim-
bangan  (pembahasan)  tt  baik  buruknya
sesuatu; pengkritik
1kritis  a  dl  keadaan  kritis,  gawat;  genting
(tt suatu keadaan)
2kritis a 1 bersifat tidak dapat lekas perca-
ya; 2 bersifat selalu berusaha menemukan
kesalahan  atau  kekeliruan;  tajam  peng-
analisisan
kritisi n kaum kritikus
mengkritisi v mencermati
kriya n pekerjaan (kerajinan) tangan
kroket /krokét/ n nama penganan yg dibuat
dr kentang yg dihaluskan yg diisi daging
di dalamnya
krom n Kim unsur logam yg hanya terdapat
dl  senyawaan  dan  dipakai  untuk  cam-
puran besi dan penyepuhan
kromatis  a  1  berwarna;  berkenaan  dng
warna;  dapat  diwarnai  dng  bahan-bahan
kimia;  2  Mus  menurut  tangga  nada  yg
turun dan naik setengah nada
1kromo  n hor tingkat-tingkat bahasa dl ba-
hasa Jawa yg termasuk ragam hormat
2kromo  n nama orang yg dipakai sbg lam-
bang   yg   menggambarkan   rakyat   kecil
atau orang kebanyakan

3
kromogen??   kuak
762
kromogen  /kromogén/  n  Kim  1  zat  induk
pd  zat  celup  atau  senyawaan  yg  meng-
hasilkan zat berwarna; 2 zat dl kehidupan
hayati    yg    pd    oksigen    membentuk
senyawaan berwarna
kromosfer /kromosfér/ n Geog lapisan gas
tebal yg mengelilingi  matahari dan tam-
pak   sbg  pinggiran   yg   bercahaya   atau
berwarna merah muda (akan terang apa-
bila terjadi gerhana matahari)
kromosom n Dok bagian kromatin inti sel
yg  berceraian  apabila  sel  terbelah  atau
membelah  (kromosom  merupakan  rang-
kaian pendukung jenis benda hidup)
kromotropi n Kim sifat zat-zat tertentu yg
mempunyai  komposisi  kimia  yg  sama,
tetapi dng warna yg berbeda
kronik n catatan peristiwa menurut urutan
waktu kejadiannya
kronis  a  1  terus-menerus berlangsung;  ta-
han dl waktu yg lama (tt keadaan); 2 ber-
jangkit terus dl waktu yg lama; menahun
(tt penyakit yg melanda diri seseorang yg
tidak sembuh-sembuh)
kronogram n kalimat, tanda, atau kata-kata
yg   memperlihatkan   (mengandung   arti)
tahun atau zaman
kronologi  n  1  ilmu  pengukuran  kesatuan
waktu  (spt  dl  astronomi  dan  geolog);
2   susunan   urutan   waktu   dr   sejumlah
kejadian atau peristiwa
kronologis a berkenaan dng kronologi; me-
nurut  urutan  waktu  (dl  penyusunan  se-
jumlah kejadian atau peristiwa)
kronometer  /kronométer/  n  jam  atau  alat
pengukur  waktu  lainnya  yg  sangat  tepat
dan teliti
kronosekuen  /kronosekuén/  n  Geol  rang-
kaian tanah yg sifatnya berdekatan, tetapi
berbeda  satu  sama  lain  akibat  pengaruh
waktu sbg faktor pembentuk tanah
kronoskop  n  alat  untuk  mengukur  waktu
yg  sangat  pendek,  dipakai  pd  pemerik-
saan psikologi untuk mengukur waktu yg
terpakai atau diperlukan oleh suatu reaksi
1
ku  n  bentuk  ringkas  di  kata  ganti  orang
pertama tunggal
ku  bentuk  terikat  menyatakan  kemilikan
untuk orang pertama tunggal
ku n nama kue
kua?? koa
kuadran n Mat seperempat lingkaran
kuadrat n pangkat dua; kelipatan dua
kuadrupel a rangkap empat
kuah  n  air  gulai  (sayur,  daging,  dsb)  yg
biasa dimakan bersama dng nasi;
– tumpah (tertuang) ke nasi, pb 1 dika-
takan   kpd   anak   yg   dikawinkan   dng
kemenakan; 2 ki sudah sewajarnya;
berkuah v dng kuali; memakai kuah; ada
kuahnya;
~ air mata selalu menderita susah;
menguahi v memberi berkuah;
menguahkan v menuangkan kuah (ke nasi)
kuai,  teruai-kuai  a  memekik-mekik  krn
gembira:   krn   gembiranya,   mereka   ~
sambil melonjak-lonjak
1kuak n 1 bunyi spt bunyi kerbau; 2 bunyi
spt bunyi katak; menguak mengeluarkan
bunyi “kuak” (tt kerbau atau sapi)
2kuak n 1 nama burung yg keluar dr per-
sembunyiannya pd malam hari; (burung)
kuaran; 2 nama jenis katak yg besar
3kuak, menguak v menjadi terbuka (tersi-
bak);
menguakkan  v  1  membuka  dng  meno-
lakkan  (menarik)  ke  kiri  ke  kanan:  ~
kedua  daun  pintu  itu;  2  menembus  dng
menolakkan  ke  kiri  dan  ke  kanan  (tt
kerumunan  orang  atau  barisan);  3  me-
nyibakkan   (tt   kerimbunan   semak   dan
lalang):  ia  ~  lalang  yg  merintangi  jalan
yg akan dilaluinya;
terkuak v 1  terbuka (ke kiri ke kanan);
2  menjadi  lebar  (tt  lubang  barang  yg
sobek);  3  menjadi  renggang  bercelah-
2
3

1
kuala??   kuasa
763
celah; 4 menghindari (ke kiri ke kanan);
menyisih;  5  terpisah;  tersibak:  mega  yg
menghitam itu pun ~ lah
kuala  n  tempat  pertemuan  sungai  dng  su-
ngai atau sungai dug laut; muara sungai;
berkuala bermuara: sungai itu ~ di selat
Malaka
kualat    a  kena  tulah;  mendapat  bencana
(krn  berbuat  kurang  baik  kpd  orang  tua
dsb)
kuali  n  alat  dapur  yg  digunakan  untuk
membuat sayur, merebus, dsb
kualifikasi  n  1  pendidikan  khusus  untuk
memperoleh  suatu  keahilan;  2  keahlian
yg  diperlukan  untuk  melakukan  sesuatu
(menduduki  jabatan  dsb); 3  tingkatan;  4
pembatasan;
berkualifikasi   v   mempunyai   keahlian
(kecakapan) khusus: PSSI mencari pela-
tih sepak bola yg ~;
mengkualifikasikan  v  menempatkan  dl
tingkatan
kualitas n 1 tingkat baik buruknya sesuatu;
kadar;  2  derajat  atau  taraf  (kepandaian,
kecakapan, dsb); mutu
berkualitas  v  mempunyai  kualitas;  ber-
mutu   (baik):   setiap   perguruan   tinggi
ingin menghasilkan sarjana yg ~ baik
kualitatif a berdasarkan mutu: pembangun-
an pendidikan harus memperhatikan baik
segi — maupun segi kuantitatifnya
kualon   n bukan darah daging sendiri (di-
pakai dl gabungan kata spt anak –, ibu –
); tiri
kuang  n  burung  kuau,  Argusianus  argus
(ada bermacain-macam spt — raya dan –
ranggas);
mati — krn bunyi, pb mendapat bencana
km kesombongan (perbuatan) sendiri
kuangkiut n nama burung
kuangwung  n kumbang nyiur
kuantitas n banyaknya (benda dsb); jumlah
(sesuatu)
kuantitatif  a  berdasarkan jumlah  atau ba-
nyaknya
kuantum n banyaknya (jumlah) sesuatu
kuap  n  perihal  (perbuatan)  mengangakan
mulut dng menarik dan mengeluarkan na-
pas krn mengantuk;
menguap mengangakan mulut dng mena-
rik dan mengeluarkan napas krn mengantuk
kuar,  menguar(-nguar)kan  v  mengulur-
kan   tongkat   dsb   untuk   meraba-raba:
orang tua itu — mencari jalan
kuar, kuaran n nama burung yg keluar dr
persembunyiannya  pd  malam  hari;  bu-
rung kuak-kuak;
menantikan  bertelur,  pb  mengharapkan
sesuatu yg tidak mungkin diperoleh
kuar  ki  a  diperoleh  dr  perhubungan  yg
tidak sah (tt anak); haram jadah: anak –
kuarik ark n bulatan emas (perak) tipis pe-
nutup buah dada
kuartal n suku tahun (waktu seperempat
tahun, yaitu tiga bulan); triwulan
kuarter  /kuartér/  n  Geol  zaman  geologi
terakhir  (keempat),  meliputi  2  hingga  3
juta tahun terakhir dr sejarah bumi
kuartet   /kuartét/   n   1   komposisi   musik
terdiri  dr  empat  instrumen  atau  empat
suara:  2  kelompok,  kumpulan,  dsb  yg
terdiri dr empat
kuarto nama ukuran kertas yg Iebarnya 21
cm dan panjangnya 29 cm
kuas n  alat untuk melukis atau mengecat
yg dibuat dr bulu hewan (babi, kuda, dsb)
yg  ditata  dan  diikat  (dijepit)  dan  diberi
tangkai
kuas n minuman yg rasanya asam spt air
jeruk
kuas,  kuas-kais  v  mengais-ngais  ke  sana
sini
kuasa  n  1  kemampuan  atau  kesanggupan
(untuk berbuat sesuatu); kekuatan; 2 we-
wenang  atas  sesuatu  atau  untuk  menen-
tukan (memerintah, mewakili, mengurus,
1
2
3
1
2
3
1

2
kuasa?? kuat
764
dsb) sesuatu; 3 pengaruh (gengsi, kesakti-
an, dsb) yg ada pd seseorang krn jabatan-
nya (martabatnya); 4 mampu; sanggup;
–    usaha  orang  yg  melakukan  kewaji-
ban-kewajiban     dan     pekerjaan     duta
apabila duta tidak ada;
berkuasa  v  mempunyal  kuasa  (dl  ber-
bagai-bagai   arti,   spt   berkesanggupan,
berkemampuan,  berwewenang,  berkeku-
atan, dsb);
menguasai  v  1  berkuasa  atas  (sesuatu);
memegang   kekuasaan   atas   (sesuatu):
siapa  yg  ~  tanah  yg  subur  ini?;  2  me-
ngenakan  kuasanya  (pengaruhnya  dsb)
atas;  dapat  mengatasi  keadaan:  tentara
kita   dapat   ~   daerah   yg   rawan   itu;
3  mengurus;  memerintahkan:  selain  sbg
kontraktor,  perusahaan  itu  juga  perke-
bunan  teh;  4  menahan;  mengendalikan:
untung dia masih dapat ~ kemarahannya;
5   mampu   sekali   dalam   bidang   ilmu:
sarjana  itu  memang  ~  teknologi  per-
tanian;  menguasakan  memberikan  kuasa
(wewenang, hak, dsb) kpd;
terkuasai v dpt dikuasai (diperintah dsb),
penguasa n 1 orang yg menguasai; orang
yg   berkuasa   (untuk   menyelenggarakan
sesuatu,  memerintah,  dsb);  2  pemegang
kekuasaan;
~  perang  pemegang  kekuasaan  dl  masa
darurat (perang);
penguasaan n 1 perbuatan (hal dsb) me-
nguasai atau menguasakan; 2 pemahaman
atau kesanggupan untuk menggunakan (tt
pengetahuan, kepandalan, dsb);
kekuasaan  n  1  kuasa  (untuk  mengurus,
mernerintah,   dsb);   2   kemampuan;   ke-
sanggupan; tiada ~ selain ~ Allah untuk
menciptakan dunia; 3 daerah (tempat dsb)
yg dikuasai;
sekuasa(nya) adv sedapatnya; semampu-
nya:   Bapak-bapak   dan   Ibu-ibu   dapat
memberikan sumbangan ~;
sekuasa-kuasanya  v  sedapat  -dapatnya;
seboleh-bolehnya:  dng  ~  dia  berusaha
tegak  dan  berjalan  tertatih-tatih  menuju
ke pos kesehatan
kuasa ark n angkus; kusa
kuasi adv hampir seperti; seolah-olah: kita
tidak akan terpengaruh pd alasan-alasan
yg — ilmiah
kuasihistoris a seolah-olah bersifat sejarah
kuasikontrak a kontrak semu
kuasilegislatif /kuasilégislatif/ a 1 menye-
rupai legislatif; 2 menyerupai hukum
kuasimiliter /kuasimilitér/ a militer semu
kuat a 1 banyak tenaganya (gayanya, daya-
nya);  mampu  mengangkat  (mengangkut
dsb)  banyak:  meskipun  kurus  lembu  itu
sangat  –;  2  awet;  tahan  (tidak  mudah
patah,  rusak,  putus,  dsb):  meskipun  mu-
rah,  sepatu  ini  –  sekali;  3  tidak  mudah
goyah   (terpengaruh);   kukuh;   teguh   (tt
iman,   pendirian,   kemauan,   dsb):   Ke-
mauannya  –  sekali;  4  ketat  (tt  perta-
hanan,   penjagaan,   dsb):   penjagaan   di
daerah itu sangat –; 5 tahan (menderita
sakit  dsb):  beliau  merasa  tidak  –  lagi
menahan sakitnya; 6 kencang (tt angin):
bertiup  angin  yg  –  dr  arah  buritan  se-
hingga   perahu   dapat  melaju;  7   berat
(tekanannya): sangat — tekanannya; 8 ke-
ras;  nyaring:  engkau  harus  berteriak  –
supaya   terdengar   dr   jauh;   9   erat   (tt
ikatan):  kurang  –  ikatannya  sehingga
mudah  terlepas;    10  mampu  dan  kuasa
(berbuat  sesuatu):  anak-anak  muda  bia-
sanya — makan dan   — pula bekerja; 11
mempunyai keunggulan (kecakapan dsb)
dl  suatu  pengetahuan  (kecakapan):  ia  –
di bidang bahasa dan   — pula di bidang
fisika;
– ketam krn sepit, — burung krn sayap, –
ikan  krn  radai,  pb  1  merasa  kuat  (ber-
kuasa) krn ada keunggulan atau kelebihan;
2 tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya;
2

765
berkuat  v ark berkeras; berbuat sesuatu
dng  giat  (keras,  sungguh-sungguh,  dsb):
asal kita — , tentu tercapai maksud kita;
~ tulang bekerja keras;
berkuat-kuat(an)  v  beradu  kuat;  berke-
ras-kerasan;  saling  memperlihatkan  kua-
sanya  dsb:  marilah  kita  ~  mengangkat
batu ini;
menguati  v  melakukan  kuat-kuat;  me-
maksa; mengerasi; menggagahi;
~  harta  orang  mengambil  harta  orang
(lain) dng paksa;
menguatkan  v  1  menjadikan  kuat  (dl
berbagai-bagai arti); mengukuhkan: obat
ini untuk ~ badan; 2  meneguhkan  (dug-
aan,  pendapat,  alasan,  keputusan,  dsb);
3  mengeraskan  (suara,  tekanan):  ia  ter-
paksa ~ suaranya supaya terdengar jelas
oleh  yg  duduk  di  kursi  yg  paling  be-
lakang;  5  menyangatkan:  partikel  “lah”
kadang-kadang dipakai untuk ~ arti saja;
memperkuat v menjadikan lebih kuat (dl
berbagai-bagai   arti   spt   memperkukuh,
memperteguh,   mempererat,   mempersa-
ngat):  pemain  depan  mundur  untuk  ~
pertahanan di belakang
penguat n yg menguatkan atau yg dipa-
kai untuk memperkuat;
penguatan  n  perbuatan  (hal  dsb)  me-
nguati atau menguatkan;
kekuatan n 1 tenaga; gaya; 2 kekuasaan;
keteguhan; kekukuhan
sekuat  num  1  sama  kuat  (keras  dab):
tenaga  kambing  tidak  ~  tenaga  kerbau;
2   seluruh   kekuatan   (kemampuan):   ia
akan berusaha ~ tenaga untuk mencapai
cita-citanya;
sekuat-kuatnya adv segenap tenaganya;
seboleh-bolehnya:  melihat  kejadian  itu,
ia menjerit ~
pemerkuatan  n  proses,  cara,  perbuatan
memperkuat
kuatir?? kubang

berkekuatan v memiliki kekuatan: vonis
yg dijatuhkan sekitar tiga bulan lalu itu
sudah  ~  hukum  tetap  krn  jaksa  atau
terdakwa tidak mengajukan banding atau
upaya hukum lainnya
kuatir?? khawatir
kuatren /kuatrén/ n Sas bait sajak yg terdiri
atas empat larik
kuau a burung kuang (ayam hutan), Argu-
sianus argus (banyak jenisnya spt — raja,
– ranggas, — ranting, dan — cermin);
mati   –   krn   bunyinya,   pb   mendapat
kecelakaan krn kata-katanya sendiri;
–  raja  kuau  yg  besar;  –  ranggas  (ran-
ting) burung kuau yg jarang hidup di ta-
nah melainkan di atas potion; — cermin
burung kuau yg bulunya berkilat-kilat
kuaya  n empedu
kuayah n pohon buah-buahan yg buahnya
menyerupai buah gayam
kubah  n  1  lengkung  (atap);  2  atap  yg
melengkung merupakan setengah bulatan
(kupel): — masjid; 3 bagian pesawat ter-
bang (truk) yg ketinggian dan berbentuk
setengah  bulatan  (tempat  senapan  mesin
dsb); — senapan mesin;
berkubah v 1 memakai kubah; 2 beratap
lengkung
kubak v, berkubak v sudah terkupas;
mendapatkan   pisang   ~,   pb   mendapat
keuntungan (pekerjaan) dng mudah;
mengubak     v     mengupas;     menguliti
(mernbuang   kulit):   ~   buah   nyiur;   ~
pisang ambon;
terkubak  v  1  terkupas  (tidak  sengaja);
2 sudah dikubak; berkubak
kubang  n  tanah  lekuk  yg  berisi  air  dan
lumpur (tempat kerbau dsb berendam diri
atau benguling-guliug);
berkubang v 1 berendam diri atau bergu-
ling-guling dl air yg berlumpur (tt kerbau,
babi, dsb); 2 berlumpur; berlumuran dng

1
kubik?? kubur
766
1
2
3
(lumpur  dsb):  para  petani  pulang  dng
~tanah dan lumpur;
seekor kerbau ~ , sekaliannya kena lum-
purnya,  pb  seorang  yg  bersalah,  semua-
nya  mendapat  nama  busuknya  (terkena
akibatnya);
kubangan n tempat berkubang; kubang;
asalnya  dr  ~,  ki  (orang)  yg  hina  sekali;
air lalu ~ tohor, pb uang yg diterimanya
lekas   habis   (untuk   membayar   hutang
dsb); tiada ~ yg tiada berkodok, pb tiada
negeri yg tiada ada keburukannya
kubik v, mengubik v mengupas (dng kuku
dsb): ía ~ buah jeruk
kubik a pangkat tiga: dua meter –
kubik n ukuran besar
2  tempat  pertahanan  yg  diperkuat  dng
pagar-pagar  pertahanan;  benteng  perta-
hanan; 3 tempat yg diberi berpagar kuat-
kuat (untuk menangkap gajah dsb);
berkubu v memakai kubu; diperkuat dng
kubu;  bertahan  dl  kubu:  pasukan  perta-
hanan kita ~ di suatu bukit yg aman dr
intaian musuh; 2 menangkap dng kubu;
mengubui  v  memasang  kubu  pd:  kita
harus segera ~ daerah itu;
terkubu   v   tertangkap   di   dl   kubu   (tt
gajah):  maklum  kiranya  Syah  Alam  krn
gajah sudahlah ~;
perkubuan  n  daerah  tempat  didirikan
benteng-benteng pertahanan:
2
kubin n bunglon yg dapat melayang, Draco
volans
kubis   n   kol   (nama   sayuran   yg   duduk
daunnya    sangat    berdekatan    sehingga
daunnya merupakan bola besar), Brassica
oleracea
kubisme n Sen aliran dl seni lukis yg me-
rupakan permulaan seni abstrak yg objek-
objek atau lukisan-lukisannya dinyatakan
dl   bentuk   bidang   bersiku-siku   serta
bidang-bidang yg tersusun berimpitan
kubit, mengubit v 1 mencubit; menjentik;
2  menggamit;  3  memberi  isyarat  (dng
ails, jari) untuk memanggil;
sekubit num secubit; sedikit sekali
kubra   a 1 gagal; batal; tidak jadi; 2 tidak
putus   (tt   perkara   dsb);   3   bubar   (tt
perkumpulan;
mengubrakan v 1 menggagalkan; mem-
batalkan; 2  membiarkan  tidak  selesai  (tt
perkara  dsb);  membubarkan  (tt  perkum-
pulan dsb)
kubti ark n 1 nama mazhab Kristen di Me-
sir pd zaman dahulu; 2 bahasa yg dipakai
1
pd upacara agama pd mazhab itu
kubu n 1 pagar dr kayu yg diberi berlapis
tanah  dsb  untuk  menahan  serangan  dsb;
kubu  n  nama  jenis  rotan  yg  melilit  di
pohon-pohon,  akarnya  biasa  dibuat  tali
dsb, Treycineda javaniva
Kubu n suku bangsa di Provinsi Jambi dan
Provinsi  Sumatera  Selatan;  suku  Anak
Dalam; suku Anak Rimba
kubung   n   pukang   yg   dapat   melayang,
Galcopithecus volans
kubur n 1 lubang di tanah untuk menanam-
kan mayat; 2 (tanah) tempat menanamkan
mayat; makam;
sampai ke liang –, ki sampai mati;
berkubur v 1 ditanam (tt mayat); mem-
punyai   kubur:   di    masa   peperangan
banyak orang yg mati tidak ~; 2 (sudah)
mati:  orang  yg  sudah  ~  jangan  dibi-
carakan lagi;
mengubur(kan)  v  1  memakamkan;  me-
nanamkan mayat; mengebumikan; 2 me-
nyembunyikan;    menyimpan    baik-baik
supaya tersembunyi;
terkubur   v   1   telah   dikubur:   setelah
jenazah   Datuk   Bendahara   itu   maka
Baginda pun pulang ke istananya; 2 ter-
pendam; tertanam: di sini puluhan orang
~ hidup-hidup;
kuburan  n  tanah  tempat  menguburkan
mayat; makam;
3

767
kubus?? kucur
penguburan n penanaman mayat
pekuburan n tanah pemakaman;
penguburan n perbuatan mengubur
kubus n benda yg mempunyai enam bidang
atau  permukaan  tiap  permukaan  berben-
tuk segi empat (spt dadu)
mengubus v menyerupai atau spt kubus:
biji  berbentuk  silinder  hingga  ~  dengan
sudut  membulat  berukuran  sekitar  3×2
mm,   berwarna   cokelat   hingga   hitam
kecokelatan
kubut ark n kemaluan bagian depan (tem-
pat keluarnya air seni) baik bagi laki-laki
1
2
maupun bagi perempun
kucai n bawang yg dipergunakan sbg sa-
yuran, Allium odorum
kucai, mengucai v memencil (terpisah dr
kawannya);
terkucai  v  terlepas;  terpisah  (dr  bagian-
nya)
kucak  a  goyang;  guncang:  keberanian  yg
tiada — menghadapi bahaya besar;
berkucak  v  bergoyang;  berguncangan:
iman  di  dada  mulai  ~  menghadapi  go-
daan wanita itu;
mengucak v mengguncangkan; menggo-
yang-goyangkan;
terkucak v 1 terguncang; 2 menjadi ku-
rus (kurang sehat)
kucam a pucat; muram; suram
kucandan n senda gurau; kecandaan
kucar-kacir a terserak-serak tidak keruan;
porak     peranda;     berantakan:     segala
usahanya –;
mengucar-ngacirkan   v   menyebabkan
(menjadikan) kucar-kacir (berantakan)
kucek, mengucek-ngucek v 1 menggosok-
gosok  mata  dng  tangan;  2  menggosok-
gosokkan   cucian   (supaya   bersih)   dng
tangan
kucekan n hasil mengucek
kucel  a kumal
kucil v , mengucil v 1 membiarkan keluar
di lubang atau dr barang  yg dipijat dsb;
2 mengeluarkan atau membuang dr ling-
kungan (keluarga, persekutuan, dsb);
mengucil(kan) v mengucil;
terkucil v 1 keluar (dr lubang dsb); ter-
gelincir (tidak pd tempatnya); terlepas (dr
hubungan  rel  dsb);  2  telah  dibuang  (dr
golongan  dsb):  di  mana-mana  ia  ~  krn
tidak disukai;
pengucilan   n   proses,   cara,   perbuatan
mengucilkan
kucindan a senda gurau; kecindan
kucing n binatang piaraan yg rupanya mirip
harimau kecil;
–   air   ki   kata   sapaan   kpd   orang   yg
berkhianat   kpd   temannya;   –   belanda
terwelu;  kelinci;  –  belang  kucing  yg
bulunya  berbelang-belang,  Felis;  –  liar
ki  usaha  yg  tidak  berdasarkan  peraturan
atau norma yg berlaku dan mengandung
banyak  risiko;  –  negeri  kucing  piaraan;
– pekak (– tuli) perangkap tikus;
kucing-kucing(an) n 1 otot daging (lengan
atau kaki); 2 berlaku (bersifat) spt kucing
(satu     pihak     mengejar,     pihak     lain
bersembunyi, apabila si pengajar  sedang
lengah, yg dikejar muncul dan berkeliar-
an  untuk  kemudian  bersembunyi  kem-
bali);  3  main  sembunyi-sembunyian  (tt
permainan anak-anak)
kucir  n  seberkas  rambut  (terkepang  atau
tidak)  yg  dng  sengaja  dibiarkan  tumbuh
di kepala yg tercukur, sedangkan rambut
di bagian kepala yg lain dicukur; kuncit;
kuncung; taucang
kucung?? kocong
1kucup?? kecup
2kucup, mengucup v mengatup; menguncup
kucur, berkucur v bercucuran; memancur:
kulihat darah ~ dr lukanya;
mengucur v berkucur;

kucur?? kudian
768
mengucuri v mendiris; menyiram (menu-
ang) dng air dsb
kucur, mengucur v bercucuran: keringatnya
mulai ~ setelah mencangkul sawah itu
pengucuran  n  proses,  cara,  perbuatan
mengucurkan (dana, bantuan, dsb)
kucut?? kecut
kuda n nama binatang menyusui yg berku-
ku satu dan biasa dipelihara orang untuk
(penarik) kendaraan dsb, Equus caballus;
spt — lepas dr pingitan, pb sangat girang
krn dapat bebas (lepas di kungkungan;
– air tenuk, Tapirus malayanus; — arau
tapir,  Tapirus  indicus;  –  beban  kuda
muatan;    kuda    pembawa    muatan;    –
beraksa   kI   kuda   yg   bersayap   (dapat
terbang); kuda sembrani; — geladak kuda
beban;  –  hitam,  ki  pemenang  yg  tidak
diduga-duga;    –    kandang    kuda    yg
dikurung   dl   kandang,   hanya   kadang-
kadang  dilepaskan;  –  kepang  1  kuda-
kudaan   yg   dibuat   dr   anyarnan   bilah
bambu tipis (untuk pertunjukan); 2 nama
pertunjukan  kuda-kudaan  yg  berpenung-
gang (disertai kekuatan gaib); — laut ikan
unduk-unduk; — liak kuda jadi-jadian; –
lumping   kuda-kudaan   di   kulit   atau
anyaman  bambu;  –  kerengga  kuda  yg
bulunya         kemerah-merahan         atau
kekuning-kuningan;   –   pacu   kuda   yg
khusus untuk berpacu; — sandel kuda dr
Sumba; — sembrani kl kuda yg bersayap
(dapat  terbang);  –  tunggang  kuda  yg
khusus untuk ditunggangi (dinaiki); kuda
kenaikan;
berkuda  v  1  mempunyai  kuda;  2  me-
nunggang kuda;
mempekuda  v  1  menunggangi  sesuatu
sbg kuda; 2 menyuruh kerja; memperbuat
memperkuda-kudakan v 1 menunggang
sesuatu sbg kuda: mereka berlarian sam-
bil   –   temannya;  2   menyuruh   bekerja
keras;    memperlakukan    sewenang-we-
nang;   memperbudak:   bertambah   naik
tawaran orangyg hendak ~mu;
perkudaan  n  1  tempat  memiara  kuda;
2 kandang kuda;
kuda-kudaan  n  tiruan  kuda  (buat  per-
mainan);  bermain  seakan-akan  mengen-
darai kuda
kudai  n  1  bakul  (dr  rotan  dsb);  2  tempat
sirih bundar dr perak dsb
kuda-kuda n 1 tiga tiang (penopang) papan
tulis;  2  balok  penyangga;  balok  peng-
hubung;  balok  (kayu)  berpalang  untuk
menopang  atau  menyangga  dsb; 3  sikap
siaga  (dl  bela  diri)  dng  posisi  kaki  dan
tubuh yg siap menerima serangan
kudangan  n sesuatu yg diberikan oleh pe-
ngantin   laki-laki   (keluarga   pengantin
laki-laki)    kpd    pengantin    perempuan
berdasarkan   permintaan   pengantin   pe-
rempuan
kudap n penganan atau makanan yg dibeli
di   luar   rumah   atau   yg   dimakan   sbg
kesenangan saja; jajanan;
mengudap  v  membeli  (memakan)  pe-
nganan di kedai dsb; makan penganan di
luar   waktu   makan:   anak-anak   jangan
dibiasakan ~;
pengudap n orang yg suka mengudap
kudapan n penganan yg dimakan di luar
waktu makan; makan kecil
kudap-kudap?? kudan
kudeta   /kudéta/   n   perebutan   kekuasaan
(pemerintahan) dng paksa
– berdarah kudeta yg menimbulkan kor-
ban jiwa krn dilakukan dng kekerasan
pengudeta n orang yg melakukan kudeta
kudi  n parang
kudian  a  1  kemudian;  kelak;  2  terakhir;
belakangan: yg datang — tidak mendapat
tempat duduk;
mengudian  v  1  berjalan  di  belakang;
tinggal di belakang: dia lebih suka ~ dp

769
berjalan  bersama-sama  dng  kami;  2  ke
belakang;
mengudiankan  v  1  menaruh  atau  me-
nempatkan  di  belakang;  membelakang-
kan;  mengemudiankan;  2  menunda  (dng
mengutamakan  melaksanakan  yg  lain);
menangguhkan;
terkudian v terbelakang; terkemudian
kudidi??? kedidi
kudil?? kudis
kudis  n  nama  penyakit  kulit  yg  gatal  dan
menular;
berkudis v menderita sakit kudis;
kudisan n berkudis; ada kudisnya
kudu ark  n kuntum bunga
kuduk  n  bagian  leher  sebelah  belakang;
1
2
kudidi??   kulak

tuk  dng  berbagai-bagai  cara,  macamnya
banyak sekali;
–  abuk  nama  penganan  yg  dibuat  dr
tepung  aren;  –  basah  jenis  kue  yg  di-
kukus (spt kue lapis atau kue pisang); –
kering jenis kue yg dipanggang (spt kue
seprit atau biskuit);
kue-kue     n     bermacam-macam     kue:
2
tengkuk
kudung  a  terpotong  atau  terpenggal  pd
ujungnya;
bagai  si  –  beroleh  cincin,  pb  beroleh
keuntungan, tetapi tidak dapat dirasainya;
mengudung(kan) v memotong pd ujung-
nya;   mengerat   (tangan,   jari,   dsb):   ~
tangan pencuri; dokter terpaksa ~ tangan
yg terserang kanker;
sekudung  adv  sepotong;  sepenggal;  se-
kerat;
~  limbat,  ~  lintah,  pb  tidak  tetap  pen-
diriannya
kudung (kekudung)  n kain selubung (pe-
nutup) kepala;
berkudung  v  memakai  kudung;  berse-
lubung:  ia  ~  kain  sutera  rnerah  jambu
dan berkebaya merah hati;
mengudungkan  v  menutupkan  (dikepa-
la); menyelubungkan
warung  itu  tempat  ibu-ibu  menitipkan
untuk dijual guna menambah belanja
kuesioner  /kuésionér/  n  daftar  pertanyaan
yg harus diisi dng jawabannya
kufu n kesamaan derajat; imbang; tara;
sekufu  adv  sederajat;  setaraf:  pria  itu
kawin dng wanita yg ~ tidak dengannya
kufur a kafir: tidak percaya kpd Tuhan dan
Rasul-Nya;
mengufurkan  v  1  menganggap  kufur:
manusia tidak berhak ~ orang lain; 2 ark
mengucilkan   (mengeluarkan)   dr   kaum
penganut agama;
kekufuran n perihal kufur
kui n kuali kecil (sebesar mangkuk) untuk
melebur emas
kulah (kulah-kulah) kl n kopiah atau peci
yg tinggi; ketopong
kulah   n   ukuran   banyaknya   air   meng-
genang   yg   dapat   dipergunakan   untuk
mencuci  dan  berwudu  (dua  kulah  ialah
air  yg  banyaknya  menurut  ukuran  1  1/4
hasta panjang, lebar, dan tinggi
kulai,  berkulai(an)  v  bergantung  lemah
(spt  cabang  kayu  patah  atau  bendera  yg
tidak berkibar):dahan-dahan kayu ~;
terkulai v tergantung lemah; patah, tetapi
masih tergantung (tt tangan, cabang kayu,
dsb);    terkelepal    (tt    telinga    anjing,
1
2
1
bendera):  mawar  itu  perlahan-lahan  ~
layu
kudus a suci; murni;
menguduskan  v  menganggap  suci;  me-
nyucikan; mengeramatkan
pengudusan n perbuatan menguduskan;
kekudusan n kesucian
kue /kué/ n penganan yg bahannya dr ber-
macam-macam adonan, dibuat dan diben-
2
kulai  n  nama  siput  mutiara,  Turbo  mar-
moratus
kulak n sukatan beras dsb (± 4 cupak)
2
kulak  v membeli barang untuk dijual lagi
1

kulansing?? kulit
770
kulansing ark n sirih pemanggil (daun sirih
dilipat jadi segi tiga kecil, ditinggalkan di
rumah orang yg dipanggil
kulasentana  ki n keluarga; sanak saudara
kulat  n  jamur  (cendawan)  (banyak  ma-
camnya spt — kayu;– padang dsb);
berkulat  v  dilekati  kulat;  ada  kulatnya;
bercendawan:   nasi   itu   sudah   ~   tidak
boleh dimakan
kulawangsa kl n keluarga
kuih?? kue;
– muih bermacam-macam kue
kuli n pekerja kasar (spt membongkar mu-
atan  kapal,  mengangkut  barang  dr  sta-
siun, dsb ke luar;
–  panggul  buruh  kasar  yg  menerima
upah  dr  panggul-memanggul  barang;  –
pelat   buruh   kasar   di   stasiun   (tukang
mengangkut  barang  dsb)  yg  telah  ter-
daftar   (memakai   pelat   nomor   di   le-
ngannya); –   tinta orang yg memperoleh
penghasilan   (bermata   pencaharian)   dr
menulis karangan: artikel, buku, dsb)
berkuli v menjadi kuli; bekerja sbg kuli:
mereka hidup dr
menguli v berkuli
kulian n upah kerja untuk kuli; uang kuli
kuliah n 1 ark sekolah tinggi atau sekolah
menengah atas; 2 pelajaran yg diberikan
di perguruan tinggi;
–   kerja   belajar   sambil   praktik   (di
laboratorium dsb) dng bimbingan dosen;
–  kerja  nyata  mempraktikkan  ilmu  yg
diterima  di  bangku  kuliah  langsung  di
tengah-tengah  masyarakat;  –  Ramadan
IsI ceramah tt agama yg diberikan pd bu-
lan  Ramadan;  –  subuh  IsI  ceramah  tt
agama yg diberikan sehabis sembahyang
subuh;   –   umum   ceramah   tt   suatu
masalah yg boleh dihadiri oleh siapa saja;
berkuliah v 1 memberi kuliah; mengajar
(di perguruan tinggi): 2 menerima kuliah;
3 menuntut pelajaran di perguruan tinggi:
ia  ~  di  salah  satu  universitas  negeri  di
Jakarta;
menguliahi  v  mengajari:  aku  bukan  ~
mu,    tetapi    sekedar    menggambarkan
kepaitan hidupku selama ini kepadamu
kulimat ark,  berkulimat  v berhemat  (ter-
utama tt makanan dsb)
kulio?? kalio
kulir  n  centong  untuk  menyendok  semen
(kapur dsb)
kulit  n  1  pembalut  tubuh  (manusia,  bina-
tang); jangat; 2 pemalut biji (buah, kayu,
telur,  dsb;  3  pemalut  tubuh  binatang  yg
telah   dikeringkan   atau   disamak   (sbg
bahan  sepatu dsb; 4  bagian kitab  (buku,
majalah,  dsb)  yg  sebelah  luar,  biasanya
Iebih  tebal;  5  lapisan  yg  ada  di  luar
sekali; 6 ki segala sesuatu yg tampak di
luar, belum isi yg;
tebal — muka, ki tak tahu malu; tinggal –
pemalut tulang, ki kurus sekali; buka –,
ambil  (tampak)  isi,  pb  jujur  dan  terus
terang (dl perundingan dsb);
– adam kulit baru di pangkal kuku; — ari
1  kulit  selaput  tipis;  2  kulit  luar  (pd
tumbuh-tumbuhan);  –  badak  1  kulit  yg
tebal  sekali  menyerupai  kulit  badak;  2
krn tidak berperasaan; tidak tahu malu; –
berwarna    bukan    yg    berkulit    putih
melainkan  berkulit  kuning,  hitam,  sawo
matang,  dsb  (tt  orang  atau  bangsa);  –
besi   serpih-serpih   kecil   yg   rnemijar
berupa bunga api; oksida besi (Fe  3O  4); –
buatan barang tipis yg menyerupai kulit
(untuk  jok  mobil,  tas,  dsb);  kulit  tiruan
(imitasi);  –  daging  sanak  saudara  kau
keluarga); — hitam sebutan bagi bangsa
(orang)  yg  memiliki  warna  kulit  hitam
atau kehitam-hitaman (spt orang Negro):
– tiruan kuilt buatan bukan kulit betul); -
- imitasi kulit buatan; kulit tiruan (bukan
dan  kulit  binatang);  –  kenang  rumah
kerang  (siput  dsb);  –  khatan  kulit  pd

771
kuilu?? kujut
ujung   kemaluan    laki-laki;   kulup;   –
lawang  pohon,  kulitnya  dibuat  rempah-
rempah   dan   minyaknya   dibuat   obat,
Cinnainomum culilawan; — manis pohon
yg   kulitnya   manis   (banyak   dijadikan
bahan  rempah-rempah  dan  bahan  obat),
Cinnainomum   bunnani;   –   mati   kulit
yang tidak berasa (apabila dicubit-cubit);
–  mentah  kulit  yg  belum  disamak;  –
putih sebutan bagi orang Eropa; — sawo
matang (bangsa atau orang yg) kulitnya
berwarna cokelat (spt orang Indonesia);
berkulit v ada kulitnya; memakai kulit;
~ badak, ki tidak berperasaan; tidak tahu
malu;
mengulit  v  1  menyilih  (bertukar  kulit):
ular sedang ~; 2 menjadi kulit; mendapat
kulit; tumbuh kulitnya: lukanya mulai ~;
3  Dok  membeset  kulit  kepala:  –  kepala
mayat;
menguliti  v  1   membeset   (membuang,
mengambul)  kulit:  –  kambing  (lembu
dsb); 2 memberi berkulit; memalut (me-
nyampul) dng kulit: ~ buku (majalah);
perkulitan n tempat menyamak kulit
kuilu ark n terwelu; kelinci
kuil n rumah (gedung) tempat memuja ber-
hala dan/atau dewa-dewa
kuing n bunyi anjing mendengking;
berkuing-kuing   v   berbunyi   mendeng-
king (tt anjing)
kuini n mangga yg sedap baunya dan halus
dagingnya,  embacang,  Mangifera  odo-
rata
kuintal n ukuran berat 100 kg
kuintet /kuintét/ n 1 komposisi musik un-
tuk lima instrumen atau lima suara; 2 ke-
lompok  atau  regu  (tt  olahraga,  musik,
dsb)  yg  terdiri  atas  lima  orang;  3  puisi
(sajak) yg setiap baitnya terdiri atas lima
baris
kuir  n  alat  petani,  bentuknya  spt  pen-
cungkil (untuk menyiangi tanaman dsb)
1kuis, menguis v 1 menepis; menyepak ke
sisi:  ~  bola;  2  mengais-ngais  mencari
makan (tt ayam): ayam ~ sampah
kuis n 1 ujian lisan atau tertulis yg singkat;
2 acara hiburan di radio atau televisi yg
mempertunjukkan perlombaan dng peser-
ta yg menjawab pertanyaan-pertanyaan
kuis,   menguis   v   mengupas   kulit   buah
(mangga dsb) dng gigi: krn tdk ada pisau,
adik ~ mangga itu
kuit n, kuit gamit v gerak-gerak jari (untuk
memberi isyarat, memanggil, dsb);
–  kapal  1  mengais-ngais  (sampah  dsb);
2 melakukan pekerjaan yg kecil-kecil;
menguit    v    menyentuh-nyentuh    dan
menggerak-gerakkan  dng  barang  tajam
(ujung jari dsb): ia ~ jarum arloji itu
kuitansi  n  surat  bukti  penerimaan  uang
(sbg tanda sudah menerima uang)
kulut ark n pohon yg kayunya biasa dibuat
balok atau papan, Dysoxylum rumiflornm
kuja?? koja
kujajing n pohon tinggi hingga 10 m, bu-
ahnya    sebesar    ibu    jari    dan    sangat
digemari  kancil,  pucuk  yg  muda  enak
dimakan   mentah   dng   nasi;   Ficus   fis-
tulosa;    pelanduk    membuang    –,    pb
sesuatu yg  aneh dan tidak masuk akal
kujang n senjata tajam dr besi, panjang 30
cm   dan   lebarnya   5   cm,   pd   matanya
berlubang  satu  sampai  lima  (terdapat  di
Jawa Barat)
kujarat  ark  n  bunga  (kata  itu  sering  di-
pakai dl pantun yg berpasangan dng kata
melarat)
kujung n siput laut
1kujur,  sekujur  adv  seluruh  (tt  badan):  ~
badannya berasa sakit
2kujur a kejang; kaku
3kujur n lembing (pendek) untuk menang-
kap ikan dsb;
– bercemara tombak yg berumbai-umbai
kujut v ikat; kebat;
2
3

kuk?? kukuk
772
berkujut v 1 menggantung diri dng me-
ngikat (mencekik) leher dng tali: dia mati
krn ~; 2 terikat; terikat krn salah: pilihlah,
engkau   mau   ~   masuk   bui   atau   me-
ngeluarkan uang enam ribu rupiah; 3 ter-
sangkut; terlibat (dl perkara): semuanya ~
dl perkara itu;
mengujut  v  mengikat  (mencekik)  leher
dng tali: krn putus asa, ia ~ dirinya;
terkujut v terikat; terkebat;
pengujut n tali untuk mengikat; pengikat
kuk n kayu lengkung yg dipasang di teng-
kuk kerbau (lembu) untuk menarik bajak
(pedati dsb)
kukabura n nama burung
kukai n nama ikan
kukang n binatang kera, kakinya yg di be-
lakang bercakar dan tidak berekor
kuku  n  1  zat  tanduk  tipis   yg   tumbuh
melekat  pd  ujung  jari  tangan  atau  kaki;
2 bagian ujung tangan (kaki) yg panjang-
panjang   dan   tajam   (terbentuk   dr   zat
tanduk)  pd  ayam,  kucing,  harimau,  dsb;
cakar; 3 bagian ujung kaki kuda, kerbau,
dsb yg besar dan keras (terbentuk dr zat
tanduk); 4 berbagai-bagai alat atau bagian
perkakas yg bentuknya atau gunanya spt
cakar; 5 ki kekuasaan;
bergantung di ujung –, pb dl keadaan yg
sangat  berbahaya;  bagai  –  dng  daging
(isi),  pb  tidak  terceraikan;  tidak  pernah
bercerai;  hangat-hangat  (suam-suam)  –,
pb  hangat  (tt  air  panas);  spt  harirnau
menyembunyikan — nya, pb (dikatakan tt)
orang  pandai  dsb  yg  menyembunyikan
kepandaiannya dsb;
– bajang ujung bajang (pd penyambung
kayu);   –   kambing   1   kuku   pd   kaki
karnbing;   2   penggaruk   untuk   menye-
lenggarakan tanarnan (spt menanam padi)
di tanah yang basah; — sauh pengait pd
sauh;
berkuku  v  1  ada  kukunya;  mempunyai
kuku; 2 ki berkuasa (pandai, cerdik, dsb):
pejabat itu sudah tidak — lagi di kantor
kami; belum ~ hendak menggatuk (men-
cubit),  pb  belum  mempunyai  kekuasaan
sudah   hendak   mencari-cari   kesalahan
orang dsb; diberi ~ hendak mencengkam,
pb  diberi  kekuasaan  sedikit,  lalu  menin-
das  (sewenang-wenang  dsb)  kpd  orang
lain;
~  belah  kukunya  belah  (spt  lembu  atau
kerbau);  ~  satu  (tunggal)  kukunya  satu
(spt kuda atau keledai);
sekuku ( ~ hitam) ki adv sedikit sekali;
seujung kuku
kukuh  a  1  kuat  (tidak  mudah  roboh  atau
rusak):  benteng  yg  –;  2  teguh  (tt  pen-
dirian, hati, dsb): — pd pendiriannya;
berkukuh v berteguh hati; tetap berkeras
hat!;  tetap  berpegang  (pd  pendiriannya
dsb):  meskipun  disiksa,  ia  ~  tidak  mau
memberitahukan  tempat  persembunyian
teman-temannya;
~ kata berjanji teguh-teguh; ~ negeri ark
memperkuat negeri; ~ pd adat lama te-
tap memegang teguh adat lama;
mengukuhi   v   1   memegang   teguh:   ~
pendapatnya semula; 2 meneguhkan dng;
mengukuhkan v 1 menguatkan atau mem-
perkuat (supaya  tidak  mudah  roboh  atau
rusak):  kegunaan  tiang-tiang  beton  yg
besar  adalah  untuk  ~  bangunan;  2  me-
neguhkan;  menetapkan  (hati  dsb):  kita
perlu  ~  semangat  untuk  menyukseskan
pembangunan;   3   mengesahkan;   mene-
tapkan (tt kedudukan, jabatan);
memperkukuh v menjadikan (lebih) kukuh;
pengukuhan   n   perihal   mengukuhkan
(kedudukan,   pangkat,   jabatan);   pene-
guhan; penetapan; pengesahan;
kekukuhan n perihal kukuh; keteguhan;
kekuatan (hati dsb)
kukuk?? kokok

773
kukukbeluk?? kultur stelsel
kukukbeluk n kokok-beluk; burung hantu
kukul  n jerawat
kukumbangan n bunyi-bunyian yg terbuat
dr  bambu  terdapat  pd  sayap  kiri  dan
kanan badandang
kukup  n  timbunan  lumpur  di  sepanjang
1
2
1
2
pantai
kukur, kukuran n alat untuk menggaruk
(mengorek) kelapa dsb;
mengukur v 1 menggaruk-garuk atau me-
ngorek kelapa (memarut dng kukuran): Ibu
~  kelapa  di  dapur;  2  menggaruk-garuk
(krn  gatal  dsb):  ia  ~  tangannya  yang
digigit nyamuk;
kukuran n 1 hasil mengukur atau mema-
rut; 2 kukur
pengukur n 1 kukuran; 2 orang yg me-
ngukur
kukur  n  bunyi  spt  bunyi  burung  tekukur
(balam);
mengukur  v  berbunyi  “kur,  kur”  (spt
tekukur): balam di sangkar itu belum ~
kukus n uap (asap air panas) di sekitar dan
di atas titik didih air;
berkukus v 1 mengeluarkan kukus; ber-
asap:  air  yg  dijerang  itu  mulai  ~:  2  di-
masak  dsb  dng  ditaruh  di  atas  air  men-
didih:  bukan  nasi  bertanak,  melainkan
nasi ~; 3 yg dijadikan barang cair dr uap
barang  cair  yg  dipanaskan  (dng  jalan
disuling): ciu ialah semacam air tapai ~;
mengukus  v 1  memasak (menanak dsb)
dng menaruhkan di atas air mendidih: ia
~ nasi lemak; 2 memanaskan barang cair
(spt   air   tapai)   hingga   menguap   dan
uapnya   didinginkan   sehingga   menjadi
cair kembali; menyuling;
kukusan n nama barang anyaman (bakul)
rupanya  sbg  kerucut,  untuk  mengukus
nasi (menanak nasi di dandang)
kukus n binatang luak yg busuk baunya
kukut?? kokot
kula  ki n patik; saya
kulakasar  n  barang-barang  perabotan  ru-
mah tangga
kulan  n  pohon  yg  kayunya  dapat  diguna-
kan  untuk  perkakas  rumah  dsb,  Payena
leerit
kulapai n tirai pd kelambu tradisional Ban-
jar
kulari?? kelari
Kulawu n nama wuku ke-28
kuldesak n jalan buntu
kuldi?? khuldi
kuldoplasti n Dok pembedahan plastik un-
tuk  memperbaiki  kelemahan  (kekendo-
ran); forniks posterior vagina
kuldoskop  n  alat  untuk  memeriksa  organ
pelvis perempuan
kulikat n kelakuan; tabiat
kulik-kulik n burung malam
kulim n pohon yg kayunya berat dan tahan
lama, Scorodocarpus borneenis
kuliner  /kulinér/  a  berhubungan  dng  ma-
sak-memasak
kulintang n alat musik tradisional dr Sula-
wesi  Utara,  dibuat  dr  bilah-bilah  kayu
(serupa gambang)
kulkas n lemari pendingin (tempat menyim-
pan makanan, minuman, buah-buahan dsb
supaya dingin, tidak cepat busuk, dsb)
kulkulah ark n bunyi ucapan; getaran suara
kulminasi n puncak tertinggi; tingkatan ter-
tinggi; titik tertinggi;
–  atas  titik  tertinggi  yg  dapat  dicapai
oleh benda ruang angkasa; — bawah titik
terendah  yg  dapat  dicapai  oleh  benda
ruang angkasa
kulon n barat (arah mata angin)
kultur n kebudayaan;
kultur  stelsel  /kultur  stélsel/  n  peraturan
pemerintah  jajahan  Belanda  (VOC)  yg
dibuat  pd  zaman  Gubernur  Jenderal  van
den Bosch yg memaksa rakyat Indonesia
menanam   tanaman   komoditas   pd   1/5
bagian tanahnya

kultural?? kumandang
774
kultural a mengenai kebudayaan: film kita
harus mengandung nilai — yg lebih tinggi
kulturalis  n  orang  atau  kelompok  masya-
rakat yg berpegang teguh pd kultur
kulturisasi n Bio perbanyakan jasad hidup
pd preparat zat makanan atau pd tanaman
hidup
kultus n 1 penghormatan resmi dl agama,
ibadat; 2 sistem kepercayaan dan upacara
yg  bersifat  keagamaan;  3  penghormatan
yg  berlebih-lebihan  kpd  orang,  paham,
atau benda;
mengkultuskan v mendewa-dewakan; me-
muja-muja:  para  penganut  sekte  keaga-
maan itu sangat ~ pemimpinnya;
pengkultusan n perihal mengkultuskan
kuluban  n  lauk  yg  terbuat  dr  sayuran  yg
dikukus (direbus), dicampur kelapa parut
yg dibumbui
kuluk n tengkolok (kopiah) kebesaran (tinggi
dan   kaku,   sekarang   biasa   dipakai   oleh
1
mempelai pria pd upacara perkawinannya)
kulum  v,  mengulum  v  1  menahan  tanpa
mengunyah  (gula-gula  dsb)  di  dl  mulut:
anak itu — permen; 2 menggumam (ber-
kata-kata  dng  mulut  tertutup):  sebentar-
sebentar ia tertunduk sambil — kata-katanya;
~ sirih makan sirih;
mengulum-ngulum v menahan (gula-gu-
la  dsb)  beberapa  lama  dl  mulut: mereka
bercakap-cakap   dan   bersenda   gurau
sambil ~ tembakau
kulum, kulum-kulum n senggulung; teng-
gulung
kulup a 1 kulit khatan (kulit pd ujung ke-
maluan  laki-laki);  2  panggilan  kpd  anak
laki-laki (terutama murid pertapa);
berkulup   v   mempunyai   kulup;   ada
kulupnya;  belum (tidak)  dikhitankan: pd
umumnya  sernua  anak  laki-laki  yg  baru
dilahirkan ~
kulur n pohon keluih (timbul), Artocarpus
communis
2
kumai, kumaian n 1 ukiran yg beringgit-
ringgit  atau  yg  timbul  (spt  pd  bingkai
gambar, kaki meja); 2 bingkai (pd bakul,
keranjang, dsb);
berkumai v ada kumainya; memakai ku-
mai: kaki meja ~;
mengumai(kan)  v  mengukir  (melarik);
membuat kumai
kuma-kuma n kunyit
kumal  a  renyuk  dan  kotor  (pakaian  dsb);
berkerut-kerut  (spt  kertas  direnyuk);  lu-
suh: bantalnya — spt tempat duduk mobil
yg sudah tua;
mengumalkan v merenyukkan; menggu-
malkan
kumala?? kemala
kuman n 1 binatang yg amat kecil yg me-
nyebabkan    penyakit    kudis;    2    basil;
bakteri; 3 ki barang yg kecil sekali (debu
dsb);
mencungkil — dng alu, pb melakukan pe-
kerjaan yg sia-sia; — di seberang lautan
tampak,  gajah  di  pelupuk  mata  tidak
tampak, pb kesalahan (kekurangan) orang
lain  biarpun  kecil  sekali  akan  kelihatan,
tetapi   kesalahan   (kekurangan)   sendiri
(meskipun besar) tidak kelihatan; — beri
bertali,  pb  melakukan  sesuatu  yg  tidak
mungkin;
– air kutu air (yg menyebabkan kudis pd
kaki)
kumandang   n gema; gaung; kemandang;
sipongang;
berkumandang v 1 bergema; bergaung;
2  ki  terngiang-ngiang;  seakan-akan  ter-
dengar  kembali:  suaranya  yg  tetap  dan
mengandung kekuatan selalu ~ di rongga
dadaku;
mengumandang v menggema;
mengumandangkan  v  1  mengeluarkan
suara  (bunyi)  yg  bergema:  dng  menaiki
kendaraan     masing-masing;     beriring-
iringan sambil ~ takbir dan tahmid; 2 ki

775
mendengung-dengungkan;  menggembar-
gemborkan:  dewan-dewan  mahasiswa  ~
perlunya perbaikan ekonomi nasional
pengumandang  n  orang  yg menguman-
dangkan
kumanga  n  barang-barang  kelontong  (ba-
rang  plastik,  kaca,  dsb)  spt  piring  atau
gelas
kumango?? kumanga
1
kumat   a kembali sakit lagi; bentan; angot;
kambuh:   penyakitnya   –   lagi,   sesudah
2
beberapa lama sembuh
kumat, kumat-kamit?? komat-kamit
kumanga?? kumbang

buhnya  panjang  dan  selubung  sayapnya
pendek  hanya  menutupi  sebagian  kecil
abdomennya, termasuk ordo Coleoptera;
– gasing kumbang air yg cara berenang-
nya berputar-putar di permukaan air ko-
lam  dan  sungai  sehingga  sering  disebut
kumbang  gasing,  makanannya  serangga
yg   jatuh   di   air,   termasuk   keluarga
Gyrinidae;  –  goliat  kumbang  yg  paling
berat, terdapat di Afrika, kumbang jantan
berukuran raksasa, lebih besar dp betina,
kaki   depan   kuat,   makanannya   getah,
termasuk    keluarga    Scarabaeidae;    –
macan  kumbang  yg  larinya  cepat,  me-
nangkap mangsa dng rahangnya yg kuat,
bersembunyi  di  liang  vertikal,  termasuk
keluarga  Cicindelidae;  –  bangkai  kum-
bang  yg  hidup  di  bangkai,  bertelur  pd
bangkai yg membusuk, sehingga larvanya
menetas  pd  bangkai,  termasuk  keluarga
Silphidae; — permata kumbang berwarna
metalik, hidup di air, biasanya di daerah
tropis  disebut  samber  liler,  makanannya
nektar   dan   daun,   termasuk   keluarga
Buprestidae; — selam kumbang yg hidup
di daerah kering, bersembunyi di bawah
batu,  bergerak  lamban,  biasanya  keluar
pd  malam  hari,  pemakan  bangkai,  biji-
bijian, termasuk keluarga Tenebrionidae;
kumbang tepung; — rusa kumbang yg ke-
palanya  besar,  rahang  kumbang  jantan
bercabang seperti tanduk rusa, makanan-
nya  getah  pohon  atau  cairan  tanaman;
Lucanidae;  –  penggerek  kumbang  yg
termasuk   keluarga   kumbang   bermon-
cong, moncongnya yg panjang digunakan
untuk  melubangi  polong  biji  dan  tunas
tanaman   kapas,   makanannya   tanaman,
dan   dapat   mengakibatkan   kerusakan,
termasuk    keluarga    Curculionidae;    –
sunggut   panjang   kumbang   yg   mem-
punyai  sungut  atau  antene  panjang,  su-
ngutnya  mencapai  tiga  kali  panjang  tu-
kumayan?? kemenyan
1
kumba n belanga atau buyung yg berleher
(sbg tempat air);
– emas kumba dr emas; — mayang bela-
nga  yg  dihiasi  daun  kelapa  dsb  yg  diisi
2
air untuk memandikan pengantin
kumba n bonggol (ponok) pd dahi gajah
kumbah v, mengumbah v mencuci (mem-
basuh) dng air: ~ baju;
kumbang  n  1  lebah  yg  besar  dan  hitam
gilap warnanya (spt — madu); 2 serangga
yg berkepak keras (spt — daun; — nyiur;
–  gajah;  –  bertanduk;  –  hijau);  3  ki
hitam    (mengkilat)    spt    warna    sayap
kumbang;
–  tidak  seekor  (bunga  tidak  sekaki),  pb
masih  banyak  pria  (wanita)  lain  tempat
menambatkan hati;
– buah kumbang yg bertelur dl buah yg
muda, jika buah itu masak telurnya  me-
netas dan memakan buah yang masak itu;
– daun kumbang yg memakan daun-dau-
nan;  –  janti  kumbang  yg  bagus  sekali,
sayapnya hijau berkilau-kilauan, Lucani-
dae; — kayu kumbang hijau yg besar dan
bersarang  dl  kayu  dsb,  Scolyticlae;  –
kelapa kumbang yg memakan umbut ke-
lapa,  Oryctes  rhimboceros;  –  madu  le-
bah;  –  pengembara  kumbang  yg  tu-

kumbar?? kumulonimbus
776
buhnya,  makanannya  bunga  dan  serbuk
sari, termasuk keluarga Cerambycidae; –
koksi kumbang yg bentuk tubuhnya bulat
dan  berkilau,  warnanya  dipakai    untuk
mengelabuhi    musuhnya,    makanannya
kutu  daun,  hidup  di  bawah  balok  kayu,
kulit  batang,    atau  timbunan  daun,  ter-
masuk keluarga Coccinellidae; — tepung
kumbang selam
kumbar  n  palem  berduri,  Zalacca  walli-
chiana
kumbara?? embara
kumbik n pohon kemiri, Aleurites moluccana
kumbu  n  bakul  (keranjang  kecil)  tempat
ikan; kembu
kumbuh n rumput (gelagah) biasa dianyam
untuk tikar dsb, Scirpus mucronatus
kumel?? kumal
kumena /kuména/ n Kim pencampur bahan
bakar kapal terbang (C  19H 12); pelarut
kumico ark n ketua rukun tetangga (pd za-
man pendudukan Jepang)
kumis n bulu di atas bibir atas; misai;
–  kucing  tumbuhan,  bunganya  menye-
rupai kumis kucing, daunnya direbus un-
tuk   obat   penyakit   ginjal,   Orthosiphon
grandiflorus
berkumis v mempunyai kumis, bermisai
kumkuma n kunyit, Crocus sativus
kumpai n nama rumput (gelagah) yg tum-
buh di paya-paya, Panicum stagninurn
1kumpal?? gumpal
2kumpal v, terkumpal-kumpal v 1 terka-
tung-katung; 2 ki dl kesulitan
kumpar v, mengumpar v menggulung (be-
nang  dsb)  pd  gelondong;  kumparan  alat
penggulung benang; gelendong
~ benang gulungan tempat benang terlilit
kumpi  n moyang (laki-laki atau perempuan)
kumpul  v,  berkumpul  v  1  bersama-sama
menjadi satu kesatuan atau kelompok (ti-
dak terpisah-pisah): para karyawan ~ di
halaman
kantor
untuk
mengadakan
upacara; 2 berhimpun; berkampung; be-
rapat  (bersidang):  mahasiswa  diminta  ~
di auditorium untuk mendengarkan cera-
mah;  3  berkerumun:  tiap  hari  banyak
orang di ujung jalan itu;
mengumpulkan  v  1  membawa  sesuatu
banyak-banyak  untuk  membuatnya  ber-
kumpul;  mengampungkan;  mengerahkan
(rakyat  dsb);  menyuruh  (membuat  dsb)
supaya berkumpul: ~ barang-barang an-
tik;  ~  orang;  2  menjumlahkan  (bilangan
dsb): ~ angka kemenangan;
terkumpul  v  telah  dijadikan  satu  (seke-
lompok  dsb);  terhimpun:  uang  yg  di-
perlukan itu sudah ~;
kumpulan  n  1  sesuatu  yg  telah  dikum-
pulkan;  himpunan;  2  kelompok;  3  per-
himpunan;  serikat;  4  tempat  berkumpul,
rapat, pertemuan;
perkumpulan   n   perserikatan;   perhim-
punan (tt organisasi dsb;
pengumpul n orang yg mengumpulkan;
pengumpulan n perihal mengumpulkan;
penghimpunan; pengerahan
kumuh a kotor; cemar: orang berhati –;
mengumuhkan  v  mengotorkan:  duduk
berpeluk  lutut  itu  mematikan  semangat
dan ~ pikiran
kumulasi  n  1  penyatuan;  timbunan; 2  pe-
rangkapan  jabatan  (oleh  seseorang)  dl
pemerintahan;  3  Huk  penggabungan  be-
berapa gugatan (dl satu surat gugatan di
muka hakim);
–  objektif  Huk  seorang  penggugat  me-
ngajukan  beberapa  gugatan  thd  si  ter-
gugat; — subjektif Huk 1 beberapa orang
penggugat menghadapi seorang tergugat;
2  seorang  penggugat  menghadapi  bebe-
rapa orang tergugat
kumulonimbus n awan tebal dan padat yg
menjulang   tinggi   menyerupai   menara
atau gunung, sebagian puncak-puncaknya

777
kumulus?? kunci
mulus atau menyerupai serabut yg hampir
rata
kumulus n 1 timbunan; tumpukan; 2 awan
padat  dng  garis  yg  jelas,  timbulnya  ke
atas  dl  bentuk  onggokan  spt  stupa  atau
menara  dng  bagian  atasnya  menyerupai
bunga kol
kumur  v,  berkumur  v  membasuh  mulut
dng menggerak-gerakkan air di dl mulut:
sehabis makan, sebaiknya ~
kumus  n  nama  pohon  besar  yg  kayunya
biasa dibuat tiang rumah, jembatan, dsb,
Shorea laevis
kumut ark v, berkumut v menyeringai
kumutatif  a  bersangkutan  dng  kumulasi;
bersifat   menambah;   terjadi  dr   bagian-
bagian yg makin bertambah; bertumpuk-
tumpuk; bertimbun
kunang-kunang  n  binatang  kecil,  sebesar
lalat  yg  mengeluarkan  cahaya  berkelip-
kelip pd malam hari
–  sekebun  cincin  yg  mempunyai  satu
permata   besar   dikelilingi   intan   kecil-
kecil;
berkunang-kunang  v  1  berpendar-pen-
dar;  berkelip-kedip:  air  laut  kelihatan  ~
kena    cahaya    bulan;    2    seakan-akan
melihat  cahaya  berkilap-kilap  pd  mata
(ketika  kepala  pening,  hendak  pingsan,
dsb):  tangannya  gemetar  dan  matanya
terasa sakit, kadang-kadang ~
kunani ark?? kinantan
kunar-kunar  a,  berkunar-kunar  seakan-
akan melihat cahaya berkilap-kilap pd mata
kunarpa ark n bangkai; mayat
1
kunca n sj bakul (keranjang) kecil
2
kunca  n ujung atau sudut kain; punca
kuncah ark n 1 berkas besar (padi, pandan,
jerami,  dsb);  2  ukuran  isi  (ada  yg  160
gantang, ada yg seperlima koyan)
kuncen  /kuncén/   n  juru  kunci  (di  tempat
keramat  dsb)  yg  sekaligus  mengetahui
riwayat tempat keramat dsb yg dijaganya
kunci n 1 alat pengancing pintu dsb yg ter-
diri dr anak kunci dan induk kunci; 2 alat
yg dibuat dr logarn untuk membuka atau
mengancing  dng  dimasukkan  ke  dl  lu-
bang yg ada pd induk kunci; anak kunci;
3 alat pengancing pintu, peti, dsb yg ter-
pasang pd pintu, peti, dsb; 4 alat yg gu-
nanya  untuk  membuka  dan  memasang
sekerup dsb; 5 alat untuk menghidupkan
atau menjalankan mesin (mobil dsb); 6 ki
sesuatu yg dipakai untuk mencapai suatu
maksud     (spt     membongkar     rahasia,
memecahkan masalah, menentukan kalah
menang, atau berhasil tidaknya sesuatu);
7  ki  jawaban  atas  pertanyaan  ujian  dsb;
8  ki  kedudukan  (tempat)  yg  sangat  pen-
ting untuk menguasai sesuatu atau untuk
mengenakan  pengaruh;  9  Mus  runtutan
nada yg berhubungan satu sama lain dan
berdasar pd suatu nada utama; 10 (kunci-
kunci) sendi (pertemuan) tulang;
–    botanik  Tan  cara  yg  dipergunakan
untuk  mengidentifikasi  jenis  tumbuhan
yg  masih  asing  dng  jalan  melihat  ke-
lengkapan  organnya;  –  gantung  induk
kunci  yg  tergantung;  –  kontak  kunci
untuk menghidupkan mesin mobil dsb; –
kura-kura  kunci  gantung;  –  lutut  tem-
purung lutut; — maling anak kunci palsu
(dapat dipakai untuk membuka berbagai-
bagai kunci); — mati 1 rahasia yg sangat
tertutup;  2  jalan  buntu;  –  paha  pangkal
paha; selangkangan; — pas alat dr logam
(bermacam-macam  ukuran)  untuk  mem-
buka  sekerup;  –  sok  alat  yg  bertangkai
panjang  untuk  membuka  dan  memasang
sekerup yg letaknya jauh atau di dalam; –
tolak anak kunci yg cocok dng berbagai-
bagai kunci; — wasiat sesuatu yg dipakai
untuk  membuka  rahasia  dsb,  atau  untuk
mencapai
tercapai);
suatu
maksud
(yg
sukar

kuncung?? kuning
778
berkunci v 1 mempunyai kunci; 2 dl ke-
adaan terkunci: rumahnya ~ ;
mengunci(kan)  v 1  mengancing  (menu-
tup) dng kunci: Ibu ~ pintu; 2 menyudahi
(mengakhiri):  ia  ~  makalahnya  dng  ke-
simpulan; 3 mengatupkan: ia ~ bibirnya;
terkunci  v  1  terkancing  (tertutup)  dng
kunci:  pintu  gerbang  itu  tidak  ~  ketika
para penjahat itu memasuki pekarangan;
~ mulutnya tidak dapat berkata-kata (krn
kaku rahangnya atau krn takut, kaget, dsb);
pengunci n alat untuk mengunci (menu-
tup, membuka); penutup (karangan, pida-
to, dsb)
kuncung  n  sejumput  rambut  yg  tertinggal
di bagian tengah depan kepala yg gundul;
jambul; jambul; jambak; gombak
kuncup  v  tertutup;  tidak  kembang;  tidak
mekar (tt bunga, payung, dsb);
–   hati merasa gentar (takut dsb);
menguncup v 1 menjadi tertutup (tt pa-
yung dsb); 2 menjadi kecli; mengerut (tt
balon dsb);
menguncupkan   v   menjadikan   kuncup
(tertutup); menutupkan (payung dsb);
~  tangan  mengatupkan  tangan  spt  hen-
dak menyembah
kundai n sanggul; gelung rambut;
mengundai  v membuat kundai; mengge-
1
kundur   n   labu   besar;
Benincasa hispida;
beligo;   baligo,
–  tidak  melata  pergi,  labu  tidak  melata
mari,  pb  persetujuan  (persahabatan  dsb)
harus dr kedua belah pihak datangnya
kunfayakun  v  (firman  Allah  yg  berarti)
jadilah! maka (dunia pun) jadilah
kung  n bunyi” dengkung” spt bunyi gong
dipukul atau anjing menggonggong
kungfu  n  seni  bela  diri  yg  pd  umumnya
tanpa  senjata  (menyerupai  pencak)  dng
mengandalkan  sepakan  atau  pukulan  yg
melemahkan lawan
kungkang  n  nama  binatang  kera  kecil,
tidak berekor, suka bergantung di cabang
pohon; agih-agih –, pb terlampau murah
hati sehingga menderita sendiri;
mengungkang v 1 memasang kungkang;
2  memakan  dng  mengerat-ngerat;  me-
ngunggis
kungkang ark n katak besar
kungki n nama pohon, kayunya dibuat le-
sung dsb, kulitnya dibuat obat luka yang
bernanah, Fernetia pinnata
kungkung  n  kayu  atau  besi  berlubang  yg
dipasang atau digantungkan di leher (sbg
hukuman  atau  supaya  jangan  melarikan
diri); pasung;
mengungkung v 1 memasang kungkung
pd; membelenggu; 2 ki mengelilingi; me-
liputi: di waktu penyakit flu masih ~ ba-
dan, dng sendirinya jasrnani terseret juga
mendekati Allah; 3 ki mengurung; meling-
kung; mengepung: ~ kubu-kubu musuh;
terkungkung  v  terbelenggu;  terkurung;
terlingkung:  bangsa  kita  ~  penjajahan
selama lebih dr tiga setengah abad;
kungkungan n perihal mengungkung atau
terkungkung; ki pembelengguan; kurungan
pengungkungan n hal, cara, proses me-
ngungkung
kuning   a   warna   spt   warna   kunyit:   ia
mengenakan selendang — di bahunya,
1
2
2
3
4
lung rambut
kundang,  mengundang  v  selalu  memba-
wa ke mana saja
kundang,  kundangan  n  anak  yg  sangat
disayangi   atau   dimanjakan;   anak   ber-
kundang
kundang,  kundangan  kl  n  budak  pengi-
ring (raja); biduanda; juak-juak
kundang(an) n nama pohon, daun dan bu-
ahnya  dibuat  lalap,  kayunya  dibuat  per-
kakas rumah, Bouea macrphylla
kundi n biji saga, dahulu dipakai untuk me-
nimbang emas (1 emas = 24 kundi)

779
1
Kuningan?? kuntung
1
2
–  oleh   kunyit,   hitam  oleh   arang,  pb
mudah dihasut atau dipuji;
– emas warna kuning spt warna emas; –
gading kuning muda spt warna gading; –
langsat  warna  putih  kekuning-kuningan
dan  bersih  (terutama  tt  kulit  seseorang);
– telur bagian telur yg berwarna kuning;
menguning  v  1  menjadi  berwarna  ku-
ning: kertasnya sudah ~ krn terlalu lama
disimpan; 2 sudah mulai masak (tt padi);
menguningkan  v  menjadikan  kuning:  ~
nasi dng kunyit;
kekuningan  adv  1  berwarna  agak  ku-
ning;  bercampur  dng  warna  kuning:  di-
belinya anggur yg ~ warnanya; di sudut
rnatanya ada benda lembek ~; 2 barang-
barang    yg    berwarna    kuning    (tanda
kebesaran raja);
kekuning-kuningan  adv  berwarna  agak
kuning
Kuningan n hari raya umat Hindu Dharma
dua minggu setelah Hari Raya Galungan
dirayakan   setiap   210   hari   sekali   atau
sekali tiap 6 bulan menurut penanggalan
Bali
kuningan n logam campuran tembaga dan
seng
~ muhibah kunjungan dl rangka mengu-
kuhkan tali persahabatan yg sudah ada; ~
kerja perlawatan dinas untuk mengetahui
dan  menyaksikan  secara  langsung  (ke-
giatan   pembangunan,   keadaan   masya-
rakat, situasi keamanan, dsb);
pengunjung n orang yg mengunjungi
kunir?? kunyit
1
kunjung,  berkunjung  v  1  pergi  (datang)
untuk  menengok  (menjumpai  dsb):  pd
hari  Minggu  kita  ~  ke  rumah  Paman;
2  bepergian:  rombongan  wisatawan  itu
akan   ~   ke   Pulau   Bali;   3   melawat:
Presiden akan ~ ke Papua Nugini;
berkunjung-kunjungan v tengok-mene-
ngok; saling mengunjungi: mereka selalu ~;
mengunjungi   v   1   mendatangi   untuk
menjumpai  (menengok,  melawat,  dsb):
setahun   sekali   ia   ~   orang   tuanya   di
Palangkaraya; 2 berkunjung ke: ia telah
~ beberapa negara Eropa;
kunjungan  n  hal  (perbuatan  dsb)  me-
ngunjungi atau berkunjung;
kunjung a lekas; pernah: dian nan tak –
padam
kuno a 1 lama (dr zaman dahulu); dahulu
kala:  barang-barang  –;  2  kolot;  tidak
modern:  pendapat-pendapat –  harus di-
tinggalkan;
kekunoan  n  1  segala  sesuatu  yang  ber-
sifat kuno; 2 kekolotan
kunta kI n  lembing yg dilemparkan
kuntau n pencak secara Cina
kuntilanak  n  hantu  perempuan  yg  suka
mengambil  anak  kecil  atau  mengganggu
orang perempuan yg baru melahirkan
kuntit  v, menguntit v 1 mengikut (dr bela-
kang): pengasuhnya terus ~ nya ke mana
pun anak itu pergi; 2 mengekor: ía selalu
~, tidak mempunyal pendirian sendiri;
menguntiti  v  mengikuti:  polisi  terus  ~
penjahat itu
kuntuan n kain sutera yg berkilat spt satin
1
kuntul a tidak berekor; togel (tt ayam dsb)
2
kuntul n burung bangau berbulu putih, pe-
mangsa   ikan   (katak   dsb),   bermacam-
macam   jenisnya   spt   –   kecil,   Egretta
garzetta; — karang; — kerbau; — malam,
Nycticorax nycticorax
kuntum n 1 kuncup bunga yg hampir me-
kar (kembang; 2 ki gadis muda; 3 peno-
long bilangan untuk bunga;
menguntum v mulai mekar atau berkem-
bang (tt bunga);
terkuntum v mulal mekar sedikit (tt bu-
nga)
kuntung n kucir (terutama tt rambut orang
Cina zaman dahulu); taucang
2

kunut?? kupas
780
kunut n Isl doa yg dibaca dl sembahyang
subuh atau witir (terutama salat witir pd
malam ke-16 sampai akhir bulan  Rama-
dan);
– nazilah Isl doa kunut yg dibacakan krn
ada malapetaka (wabah, peperangan, mu-
sim kemarau, dsb)
kunyah v, mengunyah v 1 menghancurkan
atau melumatkan (makanan dsb) dl mulut
dng gigi; memamah: ia susah ~ makanan
krn giginya sakit; 2 ki memikirkan (me-
mahami   dsb)   baik-baik   (tt   pelajaran,
pengetahuan,  dsb);  3  ki  berulang-ulang
mengatakan (menyebutkan);
mengunyahkan  v  mengunyah  untuk  (o-
rang lain);
terkunyah  v  1  sudah  dikunyah;  2  tidak
sengaja mengunyah;
~  di  batu,  ki  malang;  sial;  ~  di  nasi,  ki
beruntung; mujur;
kunyahan n sesuatu yg sudah dikunyah
kunyam  a  kempis  (tt  pipi  krn  tidak  ber-
gigi); kempung
kunyit n nama tumbuhan, umbinya kuning,
untuk obat, rempah-rempah, dsb, Curcu-
ma domestica;
sbg  –  dng  kapur,  pb  mudah  dan  lekas
mesra (bercampur, berpadu, bersetuju)
kunyuk n kera kecil; monyet
kuorum n batas banyaknya anggota (rapat,
majelis, dewan, dsb) yg harus hadir untuk
dapat mengesahkan suatu keputusan (bia-
sanya lebih dr separuh jumlah anggota)
kuosien   /kuosién/   n   bilangan   sbg   hasil
pembagian  suatu  bilangan  oleh  bilangan
lain; hasil bagi
kuotasi n Dag penawaran harga thd produk
atau jasa yg ditawarkan
kuotum n 1 jumlah tertinggi dr barang yg
mendapat   izin   impor   (ekspor);   jatah;
2  jumlah  tertinggi orang-orang yg  boleh
masuk  (keluar)  ke  (dr)  suatu  negara  spt
menunaikan ibadah haji
kup n tempat duduk di punggung gajah
kupak a patah; rusak; bejat: lemari itu ti-
dak dapat dibuka krn kuncinya –;
berkupak v terbuka (rusak); rusak; bejat:
laci meja itu –, tidak dapat dikunci lagi;
mengupak   v   mematah(kan);   merusak-
kan;  membejatkan:  pencuri  masuk  dng
cara ~ jendela nako;
kupakan n pecahan; patahan; selumbar
kupang  n  1  mata  uang  zaman  dahulu  yg
berbeda-beda  nilainya  (menurut  daerah),
di Penang 10 sen, di Kelantan 121/2 sen, di
Padang  50  sen,  di  Agam  30  sen,  di
Payakumbuh 40 sen, dsb); 2 ukuran berat
emas (± 1/2 real = 10 gram)
kupang n siput laut, Mytilus
3
kupang n nama tumbuhan, daunnya untuk
lalap,   sering   dipakai   untuk   mengobiti
penyakit kulit, Cassia alata;
–  merah   kupang  bercangkang  cokelat
kemerahan;   kupang   jawa;   kupang   ka-
wung;   Musculista   senhausi;   –   beras
kupang putih; — kawung kupang merah;
– putih kupang bercabang putih; kupang
beras; Corbula faba
kupas  v,  mengupas  v  1  membuka  dng
membuang kulitnya (tt buah-buahan dsb);
mengubak:  ~  jeruk;  2  rnenguraikan  dan
membicarakan dng saksama (tt suatu so-
al, peristiwa, pendapat orang, hasil kesu-
sastraan,  dsb);  mengulas;  menganalisis:
kita  akan  mencoba  ~  cara  dan  metode
untuk menerapkan pengetahuan itu;
mengupaskan v mengupas sesuatu untuk
(orang  lain):  Ibu  ~  pepaya  untuk  anak-
anak;
terkupas  v  1  sudah  dibuang  kulitnya;
sudah dikupas (tt buah, telur, dab); 2 hi-
lang  atau  lecet  kulitnya  (tt  manusia  dan
binatang);
kupasan n 1 hasil mengupas; barang apa
yg   sudah   dikupas;   2   analisis;   ulasan;
uraian; kritik;
1
2

781
pengupas n 1 alat untuk mengupas; 2 orang
yg mengupas (tt buah, telur, dsb); 3 orang yg
mengupas (mengulas, menganalisis);
pengupasan   n   1   perbuatan   (hal   dsb)
mengupas; 2 pengulasan; penguraian
kupat-kapit  v berkibas-kibas (tt ekor dsb);
terjuntai berayun-ayun
kupel?? kubah
kupi n tabung (tempat mesiu dsb)
kupih,  mengupih  v  mengambil  makanan
dng menggunakan dua jari atau lebih ber-
kali-kali:  adik  ~  kue  yg  terletak  di  atas
meja
kupil v, mengupil v mengambil dr tongkol-
nya (tt jagung dsb)
kuping  n telinga;
masuk  –  kiri  keluar  –  kanan,  pb  tidak
mendengarkan orang;
– gajah 1  nama tanaman  hias,  daunnya
lebar, bunganya berwarna merah; 2 nama
sj kue kering, berbentuk spt kuping gajah;
– menjangan nama tumbuhan, akar dan
daunnya untuk obat batuk, Plantago ma-
jor;  –  tikus  nama  cendawan,  enak  di-
makan, Auricularia buliard;
menguping(i) v mendengarkan secara di-
am-diam
kuplet  /kuplét/ n  bait  sajak  (nyanyian)  yg
terdiri atas dua baris atau lebih
kupluk  n peci; kopiah
kupon n 1 surat kecil atau karcis (yg boleh
ditukarkan dng  barang  atau  untuk  mem-
beli barang dsb); 2 surat kecil tanda men-
dapat bunga uang; 3 surat kecil yg dapat
disobek   dr   buku   atau   majalah   untuk
memesan  barang  dsb  atau  untuk  mem-
peroleh hadiah
–  obligasi  Ek  kupon  untuk  pembayaran
bunga obligasi
kupron  n  Kim  pereaksi  pengendap  kuan-
titatif bagi tembaga
kupu  n kupu-kupu
kupat-kapit?? kurambit

- -  tarung    ki  pintu  yg  terdiri  atas  dua
daun pintu yg jika dibuka dapat menutup
kembali krn digerakkan oleh pegas
kupui n nama pohon, buahnya disayur atau
dibuat manisan, Conneropsis grifflthii
kupu-kupu  n  serangga  bersayap  lebar,
umumnya berwarna cerah, berasal dr ke-
pompong ulat, banyak macamnya; rama-
rama;
– gajah kupu-kupu yg besar; — malam
ki wanita tunasusila; pelacur
kupu-kupu  n  nama  tumbuhan,  kayunya
kuat  dan  halus,  biasa  dibuat  hulu  keris
dsb, Baithinia ternentosa
kupur  n  nama  tumbuhan,  daunnya  dibuat
obat  batuk,  akarnya  direbus  untuk  obat
disentri, Rubus moluccanus
kur n 1 bunyi burung tekukur; 2 suara o-
rang memanggil ayam
kura n limpa
2
kura, kura-kura n 1 binatang melata ber-
kaki   empat,   berkulit   keras   pd   pung-
gungnya,  hidup  di  air  dan  di  darat,  dr
jenis  Chelonia;  2  sesuatu  yg  bentuknya
spt (punggung) kura-kura;
~ (hendak) memanjat kayu, pb sesuatu yg
mustahil tercapai (terjadi dsb);
~  jendela  batik  (lis)  jendela;  ~  kaki
bagian  kaki  sebelah  atas  (punggung  ka-
ki); ~ tangan bagian tangan sebelah atas
(punggung tangan)
kurai  n  urat  (garis-garis,  loreng,  dsb)  pd
kayu,  batu  pualam,  dsb;  gambar  (bank-
bank  dsb)  pd  bilah  keris  dsb  yg  ber-
pamor;
berkurai  v  berurat  atau  bergaris-garis;
ada kurainya: kayu yg ~;
Kuraisy  n  nama  subbangsa  Arab  (yg  di-
pimpin  oleh  Abdulmutallib,  kakek  Nabi
Muhammad saw)
kurambit  n  pisau  kecil  yg  melengkung
untuk berkelahi
1
2
1

kurang?? kurapunktur
782
kurang  adv  1  tidak  atau  belum  cukup
(sampai,   genap,   lengkap,   tepat,   dsb):
uangnya masih — untuk membayar uang
pangkal  sekolah  anaknya;  2  (untuk  me-
nyatakan bilangan, ukuran, dsb yg) sedi-
kit (satu, dua, dsb) lagi menjadi bilangan
bulat–  lima  menit  pukul  tujuh  (pukul
6.55);  3  tidak  atau  belum  sama  dng  yg
seharusnya:    masakan    ini    –    garam;
adukan ini — semen; 4 (dl perbandingan
menyatakan) tidak lebih dr (dp): peserta
lomba deklamasi tahun ini — dp tahun yg
lalu;    5  tidak  berapa;  sedikit:  mereka
bekerja keras, tetapi penghasilannya –; 6
sesuatu  yg  tidak  ada  (yg  mcnyebabkan
tidak  lengkap,  tidak  genap,  tidak  cukup,
tidak  sempurna,  dsb);  cacat;  cela:  kami
sekeluarga di sini sehat-sehat saja, tidak
– suatu apa; 7 hilang: cengkeh dl gudang
tinggal 75 ton, berarti — 40 ton;
– adab kurang sopan; tidak tahu adat; –
adat  kurang  ajar;  –  air  tidak  cukup
airnya; tidak banyak airnya; — ajar tidak
sopan;  tidak  tahu  sopan  santun;  –  akal
tidak  berapa  pandai;  agak  gila;  –  asam
cak  kurang  ajar;  –  bahasa  tidak  tahu
sopan santun; — beres tidak beres; — da-
rah penyakit yg disebabkan tidak cukup
darah  di  dl  tubuh  seseorang;  anemia;  –
harga   dibedakan;   dipilihkasihkan;   di-
anaktirikan;  –  hati  tidak  bersemangat;
tidak  berminat;  –  ingat  1  tidak  berapa
ingat;  agak  lupa;  2  kurang  hati-hati;  –
ingatan  agak  gila  sedikit;  –  jadi  tidak
banyak  buahnya  atau  hasilnya  (tt  pohon
buah-buahan dsb); — jantan penakut; pe-
ngecut;  –  lebih  kira-kira;  lebih  sedikit
atau kurang sedikit; — periksa tidak tahu;
–  pikir  tidak  dipikirkan  balk-baik  ter-
lebih  dahulu;  –  pikiran  kurang  pandai;
bodoh; — tenaga 1 tidak bertenaga; tidak
kuat; 2 tidak cukup orang yg bekerja; –
terima 1 tidak berterima kasih; tidak tahu
membalas  budi;  2  tidak  puas;  tidak  se-
nang;
kurang-kurang adv 1 kalau kurang; ka-
lau tidak: ~ hati-hati, kita bisa terjebak;
2 sangat kurang; makin kurang: ~ modal,
kita bisa gulung tikar;
berkurang v menjadi kurang (sedikit); ti-
dak   bertambah;   semakin   kurang:   pe-
nyakitnya sudah ~;
mengurang  v  menjadi  kurang  (susut):
arus urbanisasi mulai ~;
mengurangi v 1 mengambil (memotong)
sebagian: pemerintah tidak akan ~ jatah
beras pegawai; 2 menjadikan berkurang:
kita   tidak   akan   ~   kewaspadaan   kita;
3 merugikan; menjadikan kurang: skandal
itu telah harga diri dan kehormatannya;
mengurangkan  v  menyusutkan;  menye-
babkan kurang: tindak pidana korupsi di
kalangan  pejabat  ~  kepercayaan  rakyat
kpd pemerintah;
pengurangan  n  1  perihal  mengurangi
atau  mengurangkan;  2  Mat  hitungan  tt
mengurangi: dan penjumlahan; 3 penyu-
sutan; pembatasan (hak, kuota, dsb);
kekurangan n 1 tidak mempunyai (sesu-
atu yg diperlukan); tidak cukup mendapat
(beroleh) sesuatu; menderita krn kurang;
miskin; 3 hal (keadaan) kurang; 4 barang
apa   yg   kurang;   sesuatu   yg   menjadi
kurang (yg belum dibayar, digenapi, dsb);
5 cacat; cela;
berkekurangan v ada kekurangannya;
sekurang-kurangnya adv paling sedikit;
setidak-tidaknya; serendah-rendahnya
kurap n nama penyakit kulit kudis yg sa-
ngat  gatal  (ada  bermacam-macam  spt  –
ayam, — anjing);
berkurap  v  1  menderita  penyakit  kurap
2 ki bercacat; buruk; curang
kurapunktur   n   teknik   pengobatan   dng
mengadakan pemijatan melalui akupunk-
tur ataupun moksibasi sekitar perut

783

1kuras n sehelai kertas yg dipergunakan dl
pencetakan  buku,  dilipat-lipat  dan  dipo-
2
tong menjadi beberapa halaman buku
kuras  v,  menguras  v  1  membersihkan
(kulah dsb) dng air; mengalirkan air un-
tuk membersihkan selokan dsb; 2 meng-
habiskan   isi   sesuatu;   3   ki   mengeks-
ploitasi:   kaum   kolonialis   (imperial(s)
biasanya ~ kekayaan tanah jajahannya;
terkuras  v  1  (telah)  dikuras  (tt  kolam
dsb); 2 telah dikeluarkan atau dihabiskan
benar-benar: tidak sedikit kekayaan yg ~
krn ia keranjingan berpesta pora;
pengurasan  n  1  hal  menguras  (meng-
alirkan air); 2 hal menghabiskan (isi dsb)
1
kuras?? kurok
berkurban v mempersembahkan kurban:
setiap   tahun   masyarakat   Tengger   di
kawah Gunung Bromo;
mengurbankan v mempersembahkan se-
suatu  sbg  kurban:  ada  yg  –  lembu,  ada
pula yg buah-buahan
1
kurcaci n 1 orang halus yg kecil-kecil; 2 ki
(orang) yg suka mengganggu
kurcaci n ark pandu putri kecil
kuret /kurét/ n Dok alat yg dilengkapi dng
sebuah   kikis   pd   salah   satu   ujungnya
untuk membersihkan rahim;
menguret v membersihkan rongga rahim
(dng mempergunakan kuret);
penguretan n pembersihan rongga rahim
dng menguret
kuria  n  1  induk  kampung  (kampung  yg
menjadi induk); distrik (di daerah Batak);
2 (daerah) persekutuan umat Kristen Pro-
testan (di tanah Batak)
kurik n bintik; rintik;
berkurik-kurik   v   berbintik-bintik:   pi-
sang itu ~ krn sudah matang sekali
kurikuler  /kunikulér/  a  bersangkutan  dng
kurikulum
kurikulum n 1 perangkat mata pelajaran yg
diajarkan  pd  lembaga  pendidikan;  2  pe-
rangkat   mata   kuliah   mengenai   bidang
keahlian khusus
kuring a coreng; loreng; belang
2
kuring n aku; saya
kuripan n kapur yg belum disiram air; ka-
pur tohor
kurir n utusan yg menyampaikan hal pen-
ting dng cepat
kuririk n jangkrik
kurkuma n kunyit
kurma  n  nama  pohon  palem  yg  buahnya
dijadikan   semacam   manisan,   Phoenix
dactylifera
kurok n dinding terbuat dr pelupuh bambu
atau  kulit  kayu,  berfungsi  untuk  mem-
2
1
kurasani  n  nama  besi  yg  baik  mutunya
(berasal dr Khorasan)
kurasao n minuman keras yg dicampur dng
kulit jeruk (yg tumbuh di Curacao)
kurasi  n  kegiatan  mengelola  benda-benda
dl ekshibisi di museum atau galeri
kuratif  a  (dapat)  menolong  menyembuh-
kan (penyakit dsb); mempunyai daya un-
tuk mengobati: daya — dr sinar matahari,
air laut telah lama dikenal orang
kurator n 1 pengurus atau pengawas harta
benda  orang  yg  pailit  dsb;  2  anggota
panitia pengawas dr perguruan tinggi; pe-
nyantun; 3 pengurus atau pengawas mu-
seum  (gedung  pameran  seni  lukis,  per-
pustakaan, dsb)
menguratori v menjadi kurator
kuratorium n kekuratoran; dewan kurator
kurau n nama ikan laut Polynemis
kurawal  n  tanda  baca  yg  merupakan  ku-
rung besar; {}
kurban  n  1  persembahan  kpd  Tuhan  (spt
biri-biri, sapi, unta yg disembelih pd hari
Lebaran  Haji);  2  pujaan  atau  persem-
bahan kpd dewa-dewa;
–  Misa  upacara  mempersembahkan  roti
suci dan air anggur;

kurs?? kurva
784
batasi  tempat  tidur,  ruang  makan,  dan
dapur
kurs n harga uang suatu negara dinyatakan
dng harga uang negara yg lain
kursi n 1 tempat duduk yg berkaki dan ber-
sandaran;  2  ki  kedudukan  (dl  parlemen,
kabinet, pengurus, dsb;
–  empuk  ki  kedudukan  yg  enak  (sbg
menteri, kepala jawatan, dsb); — goyang
kursi  yg  bisa  digoyang-goyangkan  (ke
depan  dan  ke  belakang)  untuk  tempat
beristirahat; — lanting kursi tempat pilot
pesawat  jet;  –  listrik  kursi  yg  diberi
aliran  listrik,  tempat  menghukum  mati
para penjahat; — makan kursi yg menge-
lilingi  meja  makan;  –  malas  kursi  pan-
jang  untuk  istirahat  dan  tidur-tiduran  yg
sandarannya landai; — panjang kursi yg
dapat diduduki lebih dr satu orang; sofa
kursif a miring (tt tulisan, huruf, cetakan)
kursor n penunjuk bergerak pd layar kom-
puter  untuk  mengarahkan  pengguna  ke
posisi mulai
kursus  n  pelajaran  tt  suatu  pengetahuan
atau  kepandaian  yg  diberikan  dl  waktu
singkat;
kurtase  n  Dag  uang  jasa  (upah)  yg  dibe-
rikan kpd makelar; komisi
kurtosis  n  pengukuran  tinggi  rendahnya
grafik distribusi frekuensi, terutama ber-
kenaan  dng  konsentrasi  nilai  yg  men-
dekati  rata-rata  jika  dibandingkan  dng
distribusi normal
kurun n daur (peredaran tahun atau masa);
abad;
–  ke-20  abad  ke-20;  –  Masehi  X  abad
X; — zaman (seperedaran) masa; zaman;
berkurun-kurun  v  beratus-ratus  tahun;
berabad-abad
kurung n lingkung; lingkar;
–   batang  usungan jenazah;
berkurung  v  1  tinggal  di  rumah  saja:
siang  malam  gadis  itu  ~  di  rumahnya;
2  memakai  tanda  kurung:  kata  yg  ~  itu
hendaklah   diganti   dng   kata   lain   yg
bersamaan artinya;
mengurung  v  1  memasukkan  ke  dl  ku-
rungan (penjara dsb); 2 membiarkan ada
di dl rumah saja: pd masa remajanya ia
lebih  banyak  ~  diri  dl  kamar  belajar;
3 mengepung (musuh dsb) supaya jangan
lolos:  pasukan  kita  berhasil  ~  pasukan
musuh;  4  memberi  bertanda  kurung  (pd
angka   dl   hitungan   atau   pd   kata   dl
kalimat);
terkurung  v  tertutup  dl  ruang  (rumah
dsb); terpenjara; terkepung: harimau itu ~
di  dl  kerangkeng;  markas  pemberontak
itu sudah ~ oleh pasukan keamanan;
~ pahamnya picik pengetahuannya;
kurungan n 1 sangkar; kandang burung;
2 penjara; 3 ruang yg diberi berdinding;
bilik (di perahu);
pengurungan n hal (perbuatan dsb) me-
ngurung(kan); pengepungan
kurus a 1 kurang berdaging; tidak gemuk
(tt  tubuh  dsb):  badannya  –  krn  kurang
makan;  2  tandus;  tidak  subur  (tt  tanah
dsb):  lahan  yg  ~  itu  harus  dipupuk  su-
paya subur;
–  kering  kurus  sekali;  –  mering  kurus
kering; kurus sekali;
mengurus v menjadi kurus; merana: be-
berapa hari ini tampak badannya ~;
menguruskan v menjadikan kurus: ia se-
dang berdiet untuk ~ badan;
kekurusan n 1 hal (keadaan dsb) kurus;
2 terlampau kurus
kuruyuk n kokok (ayam)
kurva n 1 garis lengkung; 2 grafik yg meng-
gambarkan variabel (msl yg memperlihat-
kan  perkembangan)  yg  dipengaruhi  oleh
keadaan;
–  kenyamanan  Met  kurva  pd  sebuah
diagram yg menunjukkan batas perasaan
nyaman;  –  bola   Mat  kurva  yg  seluruh

785
kurvatur?? kutaha
titik-titiknya terletak pd permukaan bola;
–  pertumbuhan  Stat  kurva  yg  meng-
gambarkan pertumbuhan suatu populasi
kurvatur n lengkung
kurviliniar  a  merupakan  garis-garis  leng-
kung
kus n bunyi kucing mendengus; dekus
1
kusa  n  tongkat  yg  ujungnya  diberi  besi
berkait   (untuk   mengemudikan   gajah);
angkusa;
2
mengusa v mengemudikan gajah dng kusa
kusa kl n rumput
kustodian  n  Ek  pihak  pemberi  jasa  pe-
nitipan  efek  dan  harta  lain  yg  berkaitan
dng efek dan jasa lain, termasuk meneri-
ma dividen, bunga, dan hak lain, menye-
lesaikan transaksi efek, dan mewakili pe-
megang rekening yg menjadi nasabahnya
kusu  ark,  berkusu-kusu  v  berkelompok-
kelompok  kecil;  berduyun-duyun:  orang
banyak itu ~ juga maju ke depan
kusu ark, berkusu-kusu v berbisik-bisik
kusuk n daun yg dipakai untuk menggosok
badan pd waktu mandi;
berkusuk v menggosok badan dng daun
pd waktu mandi: mandi ~ daun kubang;
mengusuk v menggosok
kusut a 1 bersimpul dan jalin-menjalin ti-
dak keruan hingga sukar diuraikan (ram-
but, benang, dab): rambutnya –; 2 kacau
tidak teratur: alas tempat tidur itu    — ;
1
2
1
3 ki rumit; rusuh dan bingung (hati, pikir-
an,  dsb):  –  lah  hatinya  dan  kacaulah
pikirannya;
–   diselesaikan,   keruh   diperjernih,   pb
perselisihan   hendaklah   dibereskan;   tak
ada   –   yg   tak   selesai,   pb   tidak   ada
perselisihan yg tidak dapat didamaikan; –
kasau  (–  masai,  –  murut,  –  misut)
sangat kusut;
berkusut-kusut  v  berpakaian  dan  be-
rambut kusut;
mengusut v menjadi kusut;
mengusutkan v 1 membuat (menjadikan)
kusut: benang; 2 ki mengacaukan (pikiran
dsb);    merumitkan    (perkara    dsb);    ~
perkara yg sudah hampir selesai;
kekusutan n hal (keadaan dsb) yg kusut;
kekacauan (pikiran); kerusuhan (hati)
kusal v, mengusal v menggosok-gosok dng
mengguling-gulingkan  benda  bulat  (spt
sugi   tembakau   pd   mulut);   membulat-
bulatkan sesuatu dng mengguling-guling-
kannya di antara kedua telapak tangan: ~
bibir dng sugi;
kusam  a  suram  (tidak  berkilap  atau  ber-
cahaya); muram atau tidak berseri-seri (tt
muka); tidak terang (tt lampu dsb)
kusat-mesat ark a sangat kusut
kusau,  berkusau-kusau  a  kusut  sekali  (tt
rambut): segumpal rambut ~ di keningnya
kusen /kusén/ n bingkai kayu dsb yg mem-
batasi   lubang   pintu   atau   jendela   dng
dinding
kusik, berkusik v bergerak sedikit
kusir n orang yg menjalankan kereta kuda
(dokar, andong, dsb); sais
kuskus  n  binatang  yg  memanjat,  berekor
panjang,  bermata  bulat,  bertelinga  kecil,
dan  berbulu  lebat,  banyak  terdapat  di
Australia, Sulawesi, Timor, dan Seram
kusruk, mengusruk v jatuh tersungkur;
mengusrukkan v mendorong hingga ja-
tuh tersungkur
kusta  n  penyakit  menahun  yg  menyerang
kulit dan saraf, yg secara perlahan-lahan
menyebabkan  kerusakan  pd  anggota  tu-
buh; lepra
kusti, berkusti v bergumul
kusut,   mengusut   v   menyelidiki   benar-
benar; rnenyiasati
kusut   a   tidak   teratur   atau   tidak   licin:
rambutnya –  setelah tertiup angin
kutaha ark p agaknya; konon;
2

1
kutak??   kutu
786
– tah; — kah; takutkan syaitan gerangan
raja ini atau gilakah –?
kutak  v,  mengutak  v  mengguncangkan
kuat-kuat;
mengutak-ngatikkan v 1 mengguncang-
guncangkan;  menghuru-harakan  (negeri
dsb):  ~  negeri;  2  memperlakukan  dng
sewenang-wenang atau sesuka hati
kutang   n   1   baju   dalam   wanita   untuk
menutupi payudara; 2 baju tanpa lengan
kutat,  berkutat  v  sibuk  memikirkan  se-
suatu:  seharian  ini  dia  ~  membantu  ibu
menghitung uang belanja
kutat-kutet    a  dl  keadaan  sibuk  (memi-
kirkan atau mempertimbangkan berbagai
hal): keluarga petani itu sedang — memi-
kirkan   sawahnya   yg   diserang   hama
wereng
kuteks /kutéks/ n cat kuku; pewarna kuku;
berkuteks v memakai kuteks: kukunya ~
merah tua
kuteri  ark  n  bilik  tempat  tidur  di  perahu
1
2
(kapal)
kuti,  menguti  v  mencabik  (mengoyak)
kecil-kecil
kuti, kuti-kuti ark a selalu mencela (me-
negur) kesalahan yg kecil-kecil; kutik
kutilang?? ketilang
kutik, berkutik  v 1 bergerak  sedikit-sedi-
kit:  badannya  tidak  ~  lagi;  2  berbuat
sesuatu;  berdaya:  tuduhan  yg  tepat  itu
membuat ia tidak dapat ~;
mengutik-ngutik  v  1  menyentuh-nyen-
tuh (menggerak-gerakkan) dng jari: anak
itu  ~  kancing  baju  ayahnya;  2  mem-
bicarakan   sedikit   atau   menyinggung-
nyinggung (suatu hal, perkara, dsb); suka
mencela   atau   mencari-cari   kesalahan
orang  dsb: jangan  ~ hal itu  lagi krn itu
bukan urusanmu; spt ular dikutik ekor, pb
bergerak  terus  dng  gelisah  (krn  marah
dsb);  cepat  beraksi  (bergerak  melawan,
dsb);
kutika?? ketika
kutikan n sentuhan; singgungan
kutikula n 1 bagian tumbuhan yg merupa-
kan  lapisan  yg  jernih,  sangat  tipis,  dan
biasanya lapisan itu berupa lapisan lilin;
2  Zool  lapisan  pd  permukaan  kulit  yg
terdiri dr bagian-bagian sel yg telah mati
kutil n 1 bintil merah kecil spt jerawat pd
kulit; 2 sisa kecil kelapa yg diparut;
mengutil  v  mengambil  (memakan  atau
menggigit) sedikit-sedikit;
sekutil a sedikit sekali
– kelamin kulit yg terdapat di daerah ke-
lamin  atau  sekitar  dubur  akibat  infeksi
virus  papilloma  yg  dapat  meningkatkan
risiko terinfeksi HIV
kutin  n  Tan  lapisan  lilin  yg  meliputi  per-
mukaan tumbuhan
kuting,  berkuting-kuting  v  selalu  meng-
ikut (mengekor) dng tidak membantah
kutip, mengutip v memungut benda kecil-
kecil  satu  demi  satu:  ~  uang  yg  ber-
jatuhan di tanah; 2 mengambil perkataan
atau  kalimat-kalimat  dr  buku  dsb;  me-
metik  karangan  dsb;  menukil:  ~  pasal-
pasal  penting  dr  kitab  undang-undang;
3  mengumpulkan dr  berbagai  sumber: ~
derma;
kutipan n pungutan; petikan; nukilan;
pengutip n orang yg mengutip; pemungut
pengutipan n cara atau perbuatan mengutip
kutu n insek parasit tidak bersayap yg me-
ngisap darah binatang atau manusia (spt -
- ayam, — anjing); mencari — di ijuk; pb
melakukan pekerjaan yg sia-sia;
pantang   –   dicukur,   pantang   manusia
dihinakan,  pb  tidak  ada  orang  yg  mau
dihinakan;  sudah  mati  –  nya,  pb  sudah
hilang kekuatannya; tidak mendapat apa-
apa lagi; malu;
– air kuman yg menyebabkan gatal-gatal
pd  jari  kaki;  –  anjing  kutu  yg  dapat
menempel  pd  binatang  berdarah  panas,
1

787
2
kutu?? kwotum
terutama  anjing;  –  busuk  bangsat;  ke-
pinding;
berkutu v 1 mempunyai kutu: rambutnya
~; 2  mencari kutu di kepala;  menyelisik
kepala sendiri;
berkutu-kutu v saling menyelisik (untuk
mencari kutu);
mengutui v mencari kutu di kepala
kutu  ark  ki  n  perkumpulan  dagang  dsb;
sekutu;
berkutu ark v berkumpul; berserikat; ber-
sekutu
2
terkutuk v 1 terkena kutukan: perbuatan
yg ~; 2 celaka: ~lah kamu jlka melawan
orang tuamu;
kutukan n sumpah (makian, nista, dsb);
laknat (Tuhan)
2
kutuk n sukat beras ( = 4 genggam);
sekutuk adv satu sukat; sesukat; ~ beras
basah, pb tidak ada gunanya
kutuk  n anak ayam
kutung   a  terpotong;  terpenggal;  kudung;
buntung
kuud v duduk pd waktu salat
kuvet /kuvét/ n Kim tabung kaca atau silika
yg  dipakai  sbg  wadah  larutan  yg  akan
diuji secara instrumentasi
kuwalat v mendapat (kena) celaka akibat dr
kelakuannya  sendiri  yg  tidak  senonoh:
aku — kpd orang tuaku
kuwu  n kepala desa; lurah
kuwuk   n kucing yg besar yg suka makan
anak ayam dsb
kuwung-kuwung n pelangi
kuya n kura-kura kecil; baning; bulus
kuyam?? koyam
1kuyu a 1 tidak berseri; muram (muka) dan
lesu; kusam; 2 sedih: hati –
2kuyu a penakut
kuyuh n kencing;
menguyuhi v mengencingi
kuyup a basah sama sekali;
penguyupan n pembasahan sama sekali
kwartir  n  1  markas;  2  tempat  berkumpul
dan bekerja para pemimpin
kwiz?? kuis
kwosien /kwosién/?? kuosien
kwotum?? kuotum
3
kutub n ujung poros atau sumbu bumi;
– janubi kutub bumi sebelah selatan; ku-
tub selatan; — magnet kedua ujung besi
berani  yg  paling  kuat  daya  tariknya;  –
syamali kutub bumi sebelah utara: kutub
utara
mengutub  v  1  mengarah  pd  dua  bagian
yg  berlawanan:  secara  garis  besar,  ha-
luan pemikiran Islam yg berlawanan pd
abad modern ~ pd liberalisme dan garis
keras; 2 terpolarisasi: ion karbonat men-
jadi ~
pengutuban  n  proses,  cara,  perbuatan
mengutub
terkutub  v  dapat  mengarah  pd  bidang
tertentu: pilihan zoom pd kamera digital
dewasa ini ~ pd dua hal yg menentukan
1
perbesaran dng cara optik dan digital
kutuk n 1 doa atau kata-kata yg dapat me-
ngakibatkan kesusahan atau bencana kpd
seseorang; 2 kesusahan atau bencana yg
menimpa seseorang disebabkan oleh doa
atau  kata-kata  yg  diucapkan  orang  lain;
laknat; sumpah;
mengutuk(i)  v  1  mengatakan  (menge-
nakan)  kutuk  kpd;  menyumpahi;  melak-
natkan;  2  menyatakan  dan  menetapkan
salah  (buruk):  kita  harus  ~  segala  per-
buatan korupsi;

788
L
L  l  /él/  n  1  huruf  ke-12  abjad
Indonesia;    2    angka    Romawi
untuk bilangan lima puluh (L); 3
kp liter (l)
1la  p  tiada;  tidak  ada  (hanya  terdapat  dl
ungkapan  Arab  spt  lailaha  ilallah,  tiada
Tuhan selain Allah)
la n nada keenam dl tangga nada diatonik
(pd musik)
laal n intan yg merah warnanya
laas  a  hilang  baunya  atau  khasiatnya  krn
sudah   terlalu   lama   disimpan   (minyak
kayu putih, obat, dsb)
lab kp laboratorium
laba  n  1  keuntungan  (yg  diperoleh  dng
menjual   barang   lebih   tinggi   dr   pem-
beliannya,  pembungaan  uang,  dsb):  dr
modal  satu  juta  rupiah  diperolehnya  –
seratus rupiah; 2 faedah; guna; manfaat:
apa –nya kita berperang mulut ini?;
–   tertinggal,   harta   lingkap,   pb   tidak
beroleh  laba  sama  sekali,  bahkan  mo-
dalnya  ikut  habis;  –  sama  dibagi,  rugi
sama  diterjuni,  pb  bersahabat  sehidup
semati;  mengaut  –  dng  siku,  pb  selalu
hendak   mencari   untung   banyak,   tidak
peduli apakah orang lain akan menderita
krn perbuatannya itu; kalau — bercikun-
cikun,   buruk   diberi   tahu   orang,   pb
apabila  beroleh  kesenangan  diam  saja,
tetapi  apabila  menderita  kesusahan  ber-
keluh kesah atau minta tolong kpd orang
lain;
`  –  bersih  laba  yg  diterima  setelah  pen-
jualan   dikurangi   modal   dan   berbagai
pengeluaran   lain;   –   ditahan   Ek   ke-
untungan  korporasi  yg  tidak  dibagikan
kpd  anggota  untuk  memperbesar  modal
atau  menutup  kerugian;  –  perang  ke-
untungan yg diperoleh dl masa perang (dr
pemungutan   pajak);   –   margin   laba
berdasarkan  tingkat  selisih  antara  biaya
produksi dan harga jual di pasar; — rugi
2
untung  rugi:  belum  tahu  –  rugi  belum
tahu baik atau buruk;
berlaba v beroleh laba: jika tidak ~, apa
gunanya berjualan?;
melabakan v (melabai) menguntungkan:
peraturan itu ~ hanya kaum pedagang saja
laba-laba  n  serangga  besar,  berkaki  de-
lapan,  berwarna  abu-abu  kehitam-hitam-
an, menjalin sarang berupa jaring dr zat
yg keluar dr perutnya yg berfungsi untuk
menangkap mangsanya; Aracneida
labak n ikan laut kecil-kecil
1labang,  melabang  v  menempa  besi  dsb
supaya lebar
2labang,  melabang  v  berjalan  tidak  tentu
arah; mengembara
labas ark a habis sama sekali; tidak bersisa
label  /labél/  n  1  sepotong  kertas  (kain,
logam,  kayu,  dsb)  yg  ditempelkan  pd
barang yg berisikan tt nama barang, nama
pemilik,  tujuan,  alamat,  dsb;  2  etiket;
merek dagang; 3 petunjuk singkat tt zat-
zat yg terkandung dl obat dsb; 4 petunjuk
kelas kata, sumber kata, dsb dl kamus
–  bagasi  label  yg  dilekatkan  pd  setiap
barang penumpang sbg bukti kepemilikan
dng tujuan tertentu;
berlabel v mempunyai label; mempunyai
nama: baju itu ~ nama penjahitnya;
melabelkan v memberikan label;
pelabelan   n   proses,   cara,   perbuatan
melabel;
– mutu Dag keterangan tt mutu produk
yg dicantumkan pd produk atau kemasan
labelisasi /labélisasi/ n pelabelan
laberang  n  Lay  tali-temali  pd  kapal  atau
perahu untuk menguatkan tiang
labial  n  berkaitan  dng  bunyi  konsonan  yg
terjadi krn penyempitan antara bibir atas
dng bibir bawah, mslnya /p/, /b/, /v/
labi-labi n kura-kura kecil yg hidup dl air
tawar, Trionyx cartilagineus

789
labil?? labu
labil   a   1   mudah   terpengaruh;   memiliki
pendirian  yg  mudah  goyah:  jiwa  anak
muda  itu  masih  –;  2  tidak  kokoh  (tt
bangunan);  tidak  mantap  (tt  cara  ber-
jalan):  jalan  anak  itu  masih  –,  ia  baru
mulai belajar tatah; 3 tidak stabil tt harga
barang-barang di pasaran, nilai uang dsb:
harga bahan pokok di pasar masih –
labilitas  n  1  kegoyahan;  ketidakmantapan
(tt bangunan, pemerintahan, dsb); 2 kego-
yahan;   ketidaktenangan   (tt   kendaraan,
kapal,  pesawat  terbang,  dsb);  3  ketidak-
tetapan (tt harga barang, nilai uang, dsb)
labiodental  /labiodéntal/  a  Ling  bunyi  yg
terjadi krn penyempitan jarak antara bibir
bawah   dan   gigi   atas   (msl   bila   kita
mengucapkan bunyi /f/ atau /v/)
labiovelar /labiovélar/ a Ling berartikulasi
pd langit-langit lembut (velum) dan bibir
(pd waktu menghasilkan bunyi w)
labirin  n  1  gua  yg  di  dalamnya  banyak
jalan   bersimpang   siur   sehingga   orang
mudah tersesat; 2 jalan yg terlalu banyak
gang   dan   simpangnya;   3   sesuatu   yg
susunannya tidak teratur; 4 sistem rongga
yg berhubungan
labium n 1 Zoo bibir bawah pd serangga; 2
Bot bagian bibir  bawah  pd bunga-bunga
suku labiatae; 3 bibir
laboran n orang yg ahli di bidang kimia yg
bekerja di laboratorium
laboratorium n ruangan yg dilengkapi dng
peralatan     khusus     untuk     melakukan
percobaan; penyelidikan dsb
– konservasi laboratorium untuk tempat
pemeliharaan dan restorasi
labrak, melabrak v 1 memukuli; 2 menga-
ta-ngatai   (mencela   dsb)   dng   keras;   3
menyerang;   menghantam   musuh   dng
hebatnya;
labrakan v pukulan; serangan (dng senjata,
kata-kata, dsb)
labrum  n  Zoo  bibir  depan  serangga  yg
menutup pangkal rahang dan membentuk
atap mulut serangga
labu    n    1    buah    tumbuhan    menjalar,
Cucurbitaceac (banyak macamnya, spt –
air,  –  putih,  Lagenaria  leucantha,  –
ambon, — merah, Cucurbita moschata); 2
botol  berperut  besar,  berbagai  guna  dan
macamnya;
spt  –  dibenam,  pb  sangat  congkak;  –
dikerebok   tikus,   pb   gadis   yg   bukan
perawan lagi;
– Claisen labu penyulingan berleher dua,
lazimnya pipa bagi uap dihubungkan dng
leher  samping,  sedangkan  leher  utama
digunakan untuk memasukkan bahan dan
untuk mengaduk; — Dewar labu kaca yg
berfungsi  menyimpan  zat  cair  pd  tem-
peratur yg berbeda, msl botol termos; –
gas   Kim   wadah   berbentuk   labu   yg
digunakan   untuk   menampung   gas;   –
infiltrasi  Kim  kecepatan  menyusupnya
cairan lewat lapisan zat padat yg berpori-
pori  ke  dl  suatu  sistem,  msl  air  hujan
lewat  permukaan  tanah  ke  dl  tanah;  –
kematian  spesifik  Kim  jumlah  proporsi
dr  kematian  thd  sejumlah  populasi  yg
spesifik   atau   thd   jumlah   tertentu;   –
kencing botol dr karet untuk menampung
air   kencing   (orang   sakit);   –   kuning
tanaman yg buahnya mempunyai bentuk
bermacam-macam   dimasak   sbg   sayur;
Cucurbita  pepo;  –  kondensor  Tek  labu
(botol)  bulat  besar  yg  dipenuhi  dng  zat
cair  untuk  menyerap  panas  dr  sumber
cahaya  untuk  memperbesar  lentensitas-
nya;   –   Martin   labu   kaca   biakan   yg
terdiri  dr  buli-buli  (guci  kecil)  dr  kaca
dng tiga leher panjang, digunakan untuk
membuat  toksin;  –  Pasteur  labu  kaca
untuk pembiakan bakteri;   — reaksi Kim
banyaknya  hasil  reaksi  yg  terbentuk  per
satuan waktu, dl satuan massa per satuan

3
labu-labu??   lacak
790
waktu  dan  volume,  mslnya  molar  per
detik; — suling Kim labu tapak bulat, dng
leher  yg  dilengkapi  pipa  yg  menghadap
serong  ke  bawah;  ditemukan  beberapa
modifikasi,  msl  labu  Claisen;  –  tanah
kendi tempat air (dibuat dr tanah);
labu-labu  n  1  buyung  kecil  berleher  pan-
jang;  2  barang  bulat  perhiasan  puncak
masjid  dsb;  3  keranjang  bulat,  digan-
tungkan pd tiang di pelabuhan sbg tanda
bahwa    kapal    sudah    boleh    masuk
pelabuhan;
melabu v 1 spt labu perutnya (gendut); 2
menjaram atau mengompres (dng labu); 3
ki  menipu;  mempermainkan  orang  dng
kata-kata yg manis
labudda adv tidak boleh tidak; tentu; mesti;
harus
labuh a dl keadaan turun atau tergantung
ke bawah spt kelambu, tali, jangkar, tirai,
atau layar panggung;
berlabuh v 1 tergantung ke bawah; turun
(tt  kelambu,  thai,  layar  panggung,  dsb):
tirai  ~;  layar  panggung  ~;  2  berhenti;
menurunkan   sauh   (tt   kapal,   perahu):
kapal-kapal   besar   pun   dapat   ~   di
pelabuhan Tanjung Perak;
melabuh  v  1  menurunkan  (tt  sauh):  ~
sauh; 2 Mk beranak (tt kerbau, sapi);
melabuhkan v 1 menurunkan (kelambu,
tirai, layar, panggung, dsb): tirai; 2 mem-
berhentikan    (perahu,    kapal,    dsb    di
pelabuhan dsb); 3  membuang  atau  men-
campakkan ke air (taut dsb);
~  pancing  membuang  pancing  ke  air; ~
orang  mencampakkan  orang  ke  laut;  ~
hukum menjatuhkan hukuman;
labuhan  n  tepi  taut  atau  sungai  tempat
kapal berlabuh; pelabuhan;
pelabuhan n tempat berlabuh;
~  alam  pelabuhan  yg  menurut  keada-
annya sudah baik untuk tempat berlabuh;
~  bebas  pelabuhan  yg  tidak  memungut
1
2
3
cukai  barang  masuk  dan  keluar;  ~  laut
pelabuhan  umum  yg  menurut  kegiatan-
nya melayani kegiatan angkutan di laut; ~
penyeberangan  pelabuhan  yg  menurut
kegiatannya  melayani  kegiatan  angkutan
penyeberangan; ~ sungai dan danau pe-
labuhan  yg  menurut  kegiatannya  mela-
yani kegiatan angkutan di sungai dan di
danau; ~ udara lapangan terbang
labuh ark n penolong bilangan bagi tirai
labuh  n,  labuhan  n  upacara  tradisional
keraton  yg  dilaksanakan  di  tepi  laut  di
selatan  Yogyakarta  yg  diadakan  pd  tiap
ulang    tahun    Sri    Sultan    Hamengku
Buwono menurut perhitungan tahun Saka
labun  ark  n,  berlabun-labun  v  bercakap-
1
2
3
cakap; beromong-omong
labur  v,  melabur  v  menyapu  (mengoles,
mengecat) dng kapur tembok: ia sedang
~ pagar sekolah
labur,  melabur  v  memberi  makan  atau
uang    makan    kpd    pekerja;    memberi
perbekalan (modal dsb);
pelabur n bekal (makanan atau uang)
labur,   kelaburan   n   lubang   yg   dalam
(untuk menangkap binatang)
labut ark a patut; layak; pantas; cocok; sesuai
1
lacak,  melacak  (berlacak)  a  banyak  se-
kali;  banyak  kedapatan  di  mana-mana
2
3
(barang dagangan dsb)
lacak v, melacak v mencari atau menuruti
jejak; menyelidiki; mengusut; memeriksa
dng teliti: polisi — jejak para pencuri itu;
terlacak   v   telah   diketahui   jejaknya;
berhasil dilacak (diketahul jejaknya);
perlacakan   n   perihal   lacak-melacak;
perihal pencarian jejak;
pelacak  v  orang  (anjing)  yg  melacak
(mencarii jejak);
pelacakan   n   perihal   mencari   (mene-
lusuri) jejak; perihal melacak
lacak,  melacak  a  larat;  melincir  (tidak
menyangkut tt sauh dsb)

791
4lacak  n  permainan  yg  menggunakan  batu
domino
laci  n  kotak  kecil  pd  meja  dsb  yg  dapat
disorong,    tempat    menyimpan    benda-
benda kecil
lacur  a  malang;  celaka;  gagal;  sial;  tidak
jadi
lacur a tidak baik kelakuan (tt perempuan);
melacur  v  berbuat  lacur;  menjual  diri
(sbg tunasusila atau pelacur);
pelacur n orang perempuan yg melacur;
sundal; wanita tunasusila;
pelacuran  n  perihal  menjual  diri  sbg
pelacur; penyundalan
lacut, melacut v menyebat; memukul (dng
cemeti, rotan, dsb); lecut
lad  a  keluar  dr  desa  krn  tidak  mematuhi
ketentuan adat yg berlaku di desa letu: la
sudah – dr keanggotaan banjar
lada n 1 biji-bijian yg pedas rasanya, bia-
sanya   dipakai   untuk   rempah-rempah;
merica; 2 cabai; lombok;
kecil-kecil  –  api  (padi,  kuluk),  pb  kecil
tetapi berani (pandai dsb); belum tahu di
pedas  –,  pb  masih  muda  sekali;  belum
berpengalaman;  siapa  makan  –,  ialah
berasa   pedas,   pb   barang   siapa   yg
bersalah  akan  merasa  tersinggung  (oleh
sindiran dsb); burung terbang dipipiskan
–,    pb    sudah    bersedia-sedia    untuk
bersenang-senang dng barang sesuatu yg
belum lagi diperoleh;
–  api  (padi,  kutuk)  cabai  rawit,  Cap-
sicum  frutesceus;  –  berekor  kemukus,
Piper subeba; — hitam rempah-rempah sj
lada, Piper nigrum; — merah lombok;
meladai v membubuhi lada pd (sayur dsb)
ladah a cemar; kotor; jijik
ladam n sepatu kuda yg dibuat dr besi yg
bentuknya  melengkung  spt  bentuk  kuku
kuda, dipasangkan pd tapak kuda supaya
tahan serta berbunyi ketika berjalan; besi
pelapis tapak kuda
1
2
4
lacak?? laden
ladan  n  1  pohon  yg  menghasilkan  damar
untuk    perekat     atau     ramuan     obat;
2 perekat yg dibuat dr damar
ladang n tanah yg diusahakan dan ditanami
(ubi, jagung, dsb) dng tidak diairi; tegal;
lain  –  lain  belalang,  lain  lubuk  lain
ikannya,  pb  tiap-tiap  negeri  atau  bangsa
berlainan    adat    kebiasaannya;    menari
(merentak)  di  –  orang,  pb  bersenang-
senang  memakai  harta  orang  atau  di  ru-
mah  orang  lain;  mati  se  –,  pb  berbini
seorang  saja;  –  yg  berpunya,  pb  pe-
rempuan yg sudah kawin;
– minyak wilayah pengusaha minyak; –
padi  huma;  –  tinggal  ladang  yg  tidak
diusahakan lagi;
berladang   v   mempunyai   (mengusaha-
kan)  ladang:  di  daerah  transmigrasi  ini
banyak orang ~;
memperladangkan v memperladang;
memperladangi  v  membuka  (mengusa-
hakan) tanah menjadi ladang;
perladangan   n   1   ladang-ladang   atau
tempat  orang  berladang:  ia  dilahirkan
dan  dibesarkan  di  ~  bapaknya;  2  hal
tanam-menanam  di  ladang:  urusan  per-
kebunan dan ~;
peladang   n   orang   yg   mengusahakan
ladang; petani ladang
ladar   n   Fis   sistem   penjejak   rudal   yg
menggunakan berkas sinar kasatmata sbg
pengganti  berkas  radar  mikrogelombang
untuk  mengukur  laju,  tinggi,  arah,  dan
jarak rudal
laden  /ladén/  v,  meladeni  1  melayani:  la
diberi tugas ~ tamu-tamu dr luar kota; 2
membalas  (menyambut,  mengindahkan)
serangan, ajakan, tantangan, dsb: jangan
terlalu  ~  perkataannya  yg  belum  tentu
benar;
ladenan n layanan; pelayanan;
peladen n pelayan;

2
lading??   lagam
792
peladenan  n  1  perihal  meladeni  (me-
layani);   ladenan;   pelayanan;   2   Komp
komputer  dl  jejaring  yg  berfungsi  sbg
penyelia layanan ke komputer lain
~  berkas  komputer  dl  jejaring  daerah
lokal  yg  menyimpan  program  aplikasi
dan berkas data yg diakses oleh komputer
lain;   ~   proksi   sistem   komputer   yg
menjadi jembatan antara pengguna kom-
puter dan jaringan lain di internet; ~ ladi
n   sebutan   untuk   orang   Sakai   (suku
bangsa di Malaka, kadang-kadang berarti
pengiring)
lading n parang yg pendek dan agak lebar
di   tengah-tengah,   matanya   yg   tajam
lengkung keluar;
– tajam sebelah, pb selalu mau menerima
pemberian,     tetapi     segan     memberi;
mencencang — patah, pb membanggakan
sesuatu   yg   tidak   ada   harganya   sama
sekali;  memakuk  dng  punggung  –,  pb
sangat menyakiti hati orang
biar  lambat  –,  asal  menang,  pb  biar
lambat asal selamat;
berlaga v 1 berkelahi (tt ayam, kambing,
dsb);   2   berlanggaran;   bertumbuk   (tt
ombak,  perahu,  dsb):  terdengar  suara
ombak ~;
melaga  v  menyabungkan  (ayam);  me-
lagakan   mengadu   (ayam   dsb);   mem-
perlagakan;
memperlagakan v 1 mumpersabungkan;
mempertarungkan         (ayam         dsb);
2 memperlanggarkan (perahu dsb);
perlagaan n pertempuran; perkelahian;
pelaga  n  1  ayam  sabungan;  2  yg  suka
berlaga (berkelahi)
laga   a,   belaga   menyombongkan   diri;
berlagak
2
1
ladu  n  tanah  (pasir,  lumpur)  dr  gunung
berapi
ladu n kue bulat-bulat yg dibuat dr tepung
beras
ladung  a  terhenti  (tidak  mengalir  atau
meluik spt embun di atas daun);
berladung v basah;
~ air mata basah oleh air mata; bersiram
air mata;
meladungkan v menyiram
ladung  n  timah  pemberat  kail,  jala,  batu
duga, dab supaya tenggelam dl air
ladung n lekuk; lekung
lafal n ucapan (tt bahasa);
melafalkan  v  mengucapkan  (kata,  doa,
dsb): ia belajar ~ kata-kata asing yg beru
dipelajarinya
lafaz n ucapan;
melafazkan v mengucapkan;
pelafazan n pengucapan
laga n perkelahian (tt binatang);
2
1
2
3
1
lagak  n  tingkah  laku  dan  tutur  kata  (yg
menunjukkan  kesombongan,  kegagahan,
kebagusan,   dab):   –nya   spt   seorang
bangsawan;
–  bahasa  gaya  bahasa;  cara  dan  lagu
mengucapkan   kata-kata;   –   lagam   (–
lagu) ark tingkah laku dan tutur kata;
berlagak  v  1  menyombongkan  diri:  be-
lum  jadi  juara  la  sudah  ~  apalagi  jadi
juara;  2  berlaku  spt  (pemberani,  orang
pandai, dsb); berpura-pura: ketika ditanya
polisi, ía ~ tidak tahu-menahu;
melagak  v 1 berlagak: adik  suka  ~ ma-
cam   pembalapdng   sepeda   barunya;   2
menggertak;  menakut-nakuti  dng  mem-
perlihatkan   kekayaan,   kekuasaan,   dsb:
aku  tidak  tahu  bahwa  perbuatannya  itu
hanya ~ saja;
melagakkan  v  menyombongkan;  rnem-
peragakan: ia senang sekali ~ kebolehan-
nya sepatu roda;
pelagak  v  1  orang  yg  suka  berlagak;
2 ark barang-barang perhiasan dsb untuk
1
2
memperagakan diri
lagam ark n kekang kuda
lagam ark a lagu; cara; langgam; ragam

793

1lagan n keruing; Dipterocarpus
2lagan a alat perkakas makan (di kapal)
lagang,  melagangkan  v  memulai  meng-
anyam (menenun, mengerjakan, dsb)
lagi  p  1  sedang  (dl  keadaan  melakukan
dsb); masih: jangan berisik, Ayah –tidur;
2 tambah sekian (atau sedemikian) pula:
kerjakan sekali –; tunggu sebentar –; 3
kembali    (berbuat    dsb)    spt    semula;
berulang spt semula; pula: kemarin sudah
menonton, sekarang hendak menonton –;
4 dan serta; juga: anak itu pandai — rajin;
istrinya muda, cantik, — kaya; 5 partikel
yg  dipakai  untuk  menekankan  kata  atau
kalimat yg mendahuluinya (mengandung
makna:  sama  sekali,  betul-betul,  amat,
sangat, dsb): kekejaman tentara penjajah
sungguh tidak terkatakan –; penderitaan
rakyat kecil sudah tidak tertahan –;
–  pula  lebih-lebih;  dan  lagi;  tambahan
pula; — pun lagi pula;
lagi-lagi adv berulang lagi; kembali lagi: ~
mau mencanduiku;
selagi   adv   1   selama   (masih,   belum);
sementara  (masih,  belum):  ~  aku  masih
hidup  aku  tidak  akan  lupa  kepadamu;
2 pd ketika; pd masa; semasa: pd malam
hari ~ adik-adiknya tidur ia belajar
lagonder ark n serdadu berkuda
lagu n 1 ragam suara yg berirama (dl ver-
cakap,     bernyanyi,     membaca,     dsb):
bacaannya  lancar,  tetapi  kurang baik –
nya; 2 nyanyi; nyanyian: — perjuangan; 3
ragam  nyanyi  (musik,  gamelan,  dsb:  –
keroncong   asli;  4   tingkah  laku;   cara;
lagak: –nya spt orang asing saja;
menyanyikan  –  lama  (kuno),  pb  meng-
utarakan  pendapat  yg  telah  usang  atau
sudah sering dikatakan orang;
– dua jenis musik Melayu Lama;
berlagu v 1 dng lagu; selaku bernyanyi; 2
ark bernyanyi; menyanyi;
melagu v bernyanyi; menyanyi;
1
1
lagan??   lahan
melagui  v  memberi  lagu  (dng  not  pd
sajak dsb): kelompok musik pelajar itu ~
beberapa sajak Hamid Jabar;
melagukan v menyanyikan; menuturkan
(syair,   sajak,   dsb)   dng   lagu;   mem-
bawakan  lagu:  banyak  penyanyi  ~  iklan
di televisi;
laguan n ark nyanyian;
pelagu n orang yg melagukan (syair dsb);
pembawa lagu; penyanyi
laguh-lagah a riuh-rendah; hiruk-pikuk
laguna n  Geo 1  danau kecil atau tasik yg
terjadi pd laut dangkal yg dikelilingi oleh
beting   karang   atau   gosong   pasir   yg
menutup  pesisir  atau  mutiara  sungai;  2
danau    berair    asin    dekat    pantai    yg
dahulunya   merupakan   bagian   laut   yg
dangkal krn pengaruh geografi terpisah dr
laut
–   aerasi   kolam   untuk   mengoksidasi
limbah   dng   bantuan   mikroorganisme,
kemudian    disusul    dng    proses    sedi-
mentasi;  –  limbah  lahan  basah  buatan
berupa    kolam    yg    digunakan    untuk
1
2
mengolah  limbah  yg  berasal  dr  proses
aerasi
lah  p  partikel  yg  dipakai  untuk  mene-
kankan   kata   yg   di   depannya   (meng-
andung arti: suruhan, penguatan maksud,
penunjuk  aspek,  dsb):  tidur  –  anakku;
begitu — adanya
lah p kp telah
lahad n ceruk atau relung di lubang kubur
tempat meletakkan mayat; serasa di liang
–,  ki  1  serasa  sempit  sekali;  2  sangat
sedih dan kesepian
lahak n bau busuk;
1
– busuk berbau busuk sekali
lahan n tanah tempat kegiatan atau usaha
dilakukan   (tt   pertanian,   permukiman);
tanah  garapan:  –  yg  kosong  di  pinggir
jalan itu ditanami jenis-jenis bunga;

2
lahan?? laik
794
–  basah  ki  lokasi  (pekerjaan  dsb)  yg
mendatangkan   banyak   keuntungan;   –
gambut  lahan  yg  terbentuk  dr  serasah
atau  sisa  tanaman  basah  atau  tergenang
air  yg  membusuk  dan  terurai  lambat,
ketebalan lapisan dapat mencapai lebih dr
15 m; — garapan lahan pertanian yg akan
digarap;  –  tidur  tanah  terbuka  yg  tidak
digunakan  pemiliknya  secara  ekonomis;
–  parkir  lahan  untuk  memarkir  ken-
daraan;  –  tanaman  media  berupa  tanah
yg  digunakan  terutama  untuk  menanam
berbagai jenis tanaman atau vegetasi baik
yg    bersifat    produktif    maupun    tidak
produktif
pengetahuan   –   pendidikan   –;   yg   –
menunjukkan yg batin, pb kelakuan orang
menunjukkan   tabiatnya   atau   perasaan
hatinya;
– batin ki dng segenap hati; dng setulus
hati;  dng  hati  yg  tulus  lekhlas;  –  dini
Dok     lahir     sebelum     waktunya;     –
prematur Dok lahir dini;
melahirkan v 1 mengeluarkan (perasaan,
pendapat,  pikiran,  dsb):  di  zaman  refor-
masi  orang  bebas  ~  pendapat;  2  me-
ngeluarkan anak (dr kandungan); beroleh
anak; bersalin: ibunya ~ku ketika berusia
tiga  puluh  tahun;  3  mengadakan;  men-
jadikan;  menimbulkan:  tindakan  menga-
tasi    ketertiban    pedagang    kaki    lima
kerapkali ~ kesukaran baru;
terlahir v 1 dilahirkan; 2 lahir (tt anak);
kelahiran n 1 perihal lahir; 2 sesuatu yg
bertalian dng perihal lahir (seseorang)
lahiriah a lahirnya; tampaknya (dr luar)
lahung  n  1  pohon,  tinggi  hingga  40  m,
berbanir,  buahnya  mirip  durian  bergaris
tengah  15  cm,  berwarna  merah  tua,  biji
buah   yg   berwarna   cokelat   dibungkus
salut  biji  berwarna  kuning  tua;  Durio
dulcis; 2 buah lahung
lai kp helai
lalalat n (ajaran) yg sesat (keliru)
laici n buah lengkeng; leci
laif a lemah; daif;
laifan n Fis atenuasi;
pelaif n atenuator
laik a patut; pantas; layak;
– laut keadaan yg memenuhi persyaratan
yg ditentukan serta aman untuk berlayar
di laut (tt kapal penumpang dsb); — lintas
memenuhi   persyaratan   yg   ditentukan
serta   aman   untuk   dilintasi   (tt   jalan,
jembatan)  –  udara  keadaan  yg  tepat,
lengkap,  dan  memenuhi  semua  persya-
ratan  yg  ditentukan  serta  aman  untuk
terbang di udara (tt pesawat terbang);
lahan Ar ark n lagu (yg baik)
lahang ark n nira; tuak
lahap  a  1  suka  makan  banyak  dng  tidak
memilih-milih  makanan;  rakus;  2  ber-
napsu sekali ketika makan;
melahap v makan banyak-banyak;
pelahap  n  1  orang  yg  rakus  (apa  pun
dimakan); 2 ki orang yg tamak (serakah)
lahar n lumpur yg keluar dr kawah gunung
berapi;
–  dingin  endapan  bahan  lepas  (pasir,
kerikil,   lapili,   bongkah   batu   dsb);   –
letusan   lahar   yg   keluar   krn   letusan
gunung  berapi  yg  berkawah;  –  panas
Geo  endapan  bahan  lepas  pasir,  kerikil
dsb) di  sekitar lubang kepundan gunung
api yg bercampur air panas dr dl kawah;
berlahar v mengeluarkan lahar
lahat l lahad
lahip l daif
lahir  v  1  keluar  dr  kandungan:  ia  –  di
Jakarta  pd  tahun  1998;  2  muncul  di
dunia (masyarakat): setelah reformasi, –
lah  beberapa  organisasi  politik;  3  yg
(tampak)  dr  luar:  –nya  amat  peramah,
tetapi   hatinya   belum   tentu;   4   berupa
benda  yg  kelihatan;  keduniaan;  jasmani:
kemuliaan –;
2

795
kelaikan  n  keadaan  yg  patut  (pantas,
layak); kelayakan
lailah n malam; lailat
lailaha  ilallah  (u)  Ar  n  tidak  ada  Tuhan
selain Allah
lailatulkadar   Ar   n   malam   penurunan
wahyu Tuhan (yakni malam yg gasal pd
bulan Puasa sesudah tanggal 20)
lain a 1 tidak sama (halnya, rupanya, dsb):
ia tidak mau mengindahkan pendapat yg
–  ;  2  kecuali;  tidak  termasuk  (dl  hitu-
ngan,  golongan,  dsb):  harga  buku  itu
Rp50000,00 — ongkos kirim; 3 beda; seli-
sih: salak bali — rasanya salak pondoh;–
dahulu,   –   sekarang,   tiap-tiap   waktu
(masa) ada adatnya sendiri; tidak — dan
tidak bukan, yang sebenarnya (bukan yg
lain);
– dr itu di samping itu; selain itu (ver-
fungsi  sbg  ungkapan  penghubung  antar-
kalimat);   –   hari   (bulan,   tahun)   hari
(bulan, tahun) yg lain (yg akan datang); –
halnya  tidak  sama;  berbeda  halnya;  –
orang bukan orang yg terdahulu; — tidak
tidak ada hal yg lain;
berlainan   v   berbeda;   berselisih:   sek-
retaris OSIS ~ paham dng ketua OSIS;
berlain(-lain)an   v   tidak   sama;   ber-
macam-macam: pendapat orang ~;
melaini v menyalahi: ~ aturanyg telahada;
melainkan  v  1  memperbedakan:  jangan
kau  lainkan  siswa  yg  kurang  pandai  dr
murid-murid  yg  lain;  2  mengasingkan;
memisahkan  dr  yg  lain:  telur  yg  busuk
hendaklah   kau   lainkan   tempatnya;   3
hanya:  ~  Allah  yg  wajib  disembah;  4
tetapi  (sesudah  perkataan  yg  menyang-
kal): bukan dia yg salah, ~ saya;
memperlain v menjadikan berbeda dr yg
lain;
pemerlain  v  yg  membuat  menjadi  ber-
beda; pembeda; yg memperlainkan
lailah?? laju

kelainan   n   1   perbedaan;   2   hal   yg
menyalahi   atau   menyimpang   dr   ke-
biasaan
laip ark a lemah; daif
1
lais,  melais  v  menolak  (air  dng  dayung
2
3
4
dsb)
lais   n   ikan   sungai,   Ceratoglanis   scle-
ronema
lais n bengkuang, Pandanus Furcatus
lais n permainan untuk mendatangkan roh
dng  medium  manusia  (di  pantai  utara
Jawa Tengah)
laja ark n lengkuas
1
lajak n nama kain;
– benang kain lajak yg dibuat dr benang;
2
1
2
– sutera kain lajak yg dibuat dr sutera
lajak a lekas; cepat
– aktif a terlalu aktif; — laku kelebihan
gaya
lajang adv sendirian (belum kawin)
lajang, melajang v melompat; menerjang
lajat a sangat payah (tt sakit)
laju a cepat (tt gerak, lari, terbang, dsb): –
benar lari kuda pacuan itu; kapal udara
lebih — dp kapal laut;
–  angin  Met  perbandingan  antara  jarak
perjalanan  yg  ditempuh  oleh  udara  dan
waktu  yg  diperlukan  untuk  menempuh
jarak  perjalanan  letu;  –  dosis  Kim  nilai
yg menyatakan jumlah dosis untuk setiap
satuan waktu; sering diamati bahwa efek
penyerapan   sejumlah   dosis   yg   sama,
tetapi    dng    laju    dosis
menyebabkan     akibat
yg
yg
berbeda
berbeda;
–   endapan   kecepatan   mengendapnya
suatu  zat  cair;  –  lenfiltrasi  Kim  ke-
cepatan  menyusupnya  cairan  lewat  la-
pisan  zat  padat  yg  berpori-pori  ke  dl
suatu   sistem,   mslnya   air   hujan   lewat
permukaan  tanah  ke  dl  tanah;  –  inflasi
Ek kecepatan naiknya inflasi; — infiltrasi
Kim    kecepatan    menyusupnya    cairan
lewat lapisan zat padat yg berpori-pori ke

lajur?? lakanofobia
796
dl  suatu  sistem  per  satuan  luas  -  ke-
matian spesifik Kim jumlah proporsi dr
kematian  thd  sejumlah  populasi  yg  spe-
sifik atau thd jumlah tertentu; — luberan
Kim  kuantitas  cairan  yg  meluber  per-
satuan   waktu   dan   satuan   permukaan
wadah; — molekul Kim jarak rata-rata yg
ditempuh  molekul  persatuan  waktu;  –
kematian  spesifik  Kim  jumlah  proporsi
dr  kematian  thd  sejumlah  populasi  yg
spesifik   atau   thd   jumlah   tertentu;   –
luberan Kim kuantitas cairan yg meluber
persatuan  waktu  dan  satuan  permukaan
wadah; — molekul Kim jarak rata-rata yg
ditempuh molekul persatuan waktu; kece-
patan  molekul;  –  mula  Fis  kecepatan
gerakan  yg  mula-mula  sekali;  –  penu-
runan adiabatik Met laju penurunan suhu
thd   tinggi   apabila   udara   mengalami
proses adiabatik; — penurunan adiabatik
kering  Met  laju  penurunan  adiabatik  yg
besarnya   lebih   kurang   1ºC/100   m;   –
penurunan  suhu  Met  besar  perubahan
suhu ke arah vertikal di dalam atmosfer; -
-  penurunan  suhu  autokonvektif  Met
laju penurunan suhu  yg  tidak  mengubah
kepadatan  udara  atmosfer  thd  tinggi;  –
perkembangan      kecepatan      perkem-
bangan  (tt  sesuatu  yg  sedang  berkem-
bang);   –   perkolasi   Kim   laju   aliran
berdasar  pd  gravitasi  bumi  dr  air  tanah
melalui  pori-pori  tanah  atau  batuan  per
satuan  luas;  –  permeabilitas  Kim  ke-
mampuan    batuan    untuk    melewatkan
cairan  per  satuan  luas  –  rambat  Fis
kecepatan menyebar (tt bunyi); — reaksi
Kim banyaknya hasil reaksi yg terbentuk
per  satuan  waktu,  dl  satuan  massa  per
satuan waktu dan volume, msl molar per
detik; — pertambahan tenaga kerja per-
bandingan antara jumlah tenaga kerja dan
rata-rata  jumlah  tenaga  kerja  yg  ada  dl
suatu jangka waktu tertentu;
berlaju-lajuan   v   bersilaju;   berlomba
(bercepat-cepat);   adu   cepat   (tt   kapal,
perahu, dsb);
melaju v menjadi laju;
melajukan  v  1  mencepatkan  (lari,  ge-
rakan,  dab);  2  membangatkan  atau  me-
lancarkan (perundingan dsb);
perlajuan  n  Fis  perihal  niempercepat
gerakan, waktu, dsb;
kelajuan n perihal laju
lajur n 1 deret beberapa benda (orang dsb)
yg merupakan baris atau banjar: empat –
buku baru yg disusun rapi di rak bukunya
menambah semarak ruangan itu; 2 kolom
(dl surat kabar dsb): halaman surat kabar
itu terbagi atas sembilan –; 3 baris tebal
memanjang (pd kain dsb): kain putih dng
– hijau; 4 ark baris; garis (pertahanan): –
pertahanan  yg  terdepan  telah  dihujani
dng tembakan artileri;
berlajur   v   ada   lajurnya;   mempunyai
lajur: kain putih ~ merah
lak  n  perekat  keras  (dr  damar  berwarna
merah,  hitam,  dsb)  untuk  cap,  meterai,
dsb;
mengelak  p  1  merekatkan  dng  lak:  kita
harus  ~  amplop  soal-soal  ujian;  2  me-
nyegel (supaya tidak dibuka pihak lain):
petugas   menggeledah   dan   memeriksa
rumah  korban  prampokan  kemudian  ~
rumah itu
laka l lak
lakab  n  gelar  (sbg  kehormatan  atau  ejek-
an);
melakabkan  v  memberi  gelar  (nama)
terutama kpd raja yg telah mangkat atau
turun takhta
lakak, melakak v memukul dng barang yg
keras;
–  kucing  di  dapur,  pb  berbuat  aniaya
dng cara yg mudah
lakanofobia n Psi fobia thd sayur

797
lakar?? lakon
lakar a belum selesai dibuat tt perahu (baru
dipasang papan-papannya)
laken  n  kain  sekelat  (kain  tenun  dr  bulu
domba; kain wol)
lakeri ark lak
laki n 1 suami; imbangan bini; 2 pria;
–  pulang  kelaparan,  dagang  lalu  di-
tanakkan, pb lebih banyak mengindahkan
urusan   orang   lain   dp   urusan   sendiri;
menanti   –   pulang   maling,   pb   sangat
gelisah;
– bini suami istri;
laki-laki, lelaki n  1  pria (untuk  manusia);
jantan    (untuk    hewan):    kawan-kawan
sekelasku  terdiri  dr  dua  puluh  orang  ~
dan   sepuluh   orang   perempuan;   2   ki
pemberani;  keberanian:  memperlihatkan
laki-lakinya;
berlaki v (sudah) kawin (tt perempuan);
mempunyai laki;
~ anak semang, pb perempuan yg buruk
kelakuannya;
memperlaki   v   mengambil   jadi   laki
(suami);
memperlakikan  v  mengawinkan  (anak
perempuan);
kelaki(-laki)an n 1 keberanian; kegagah-
an;  2  sbg  laki-laki  tingkah  lakunya  (tt
perempuan)
laklakan  n  pangkal  lidah;  lubang  teng-
gorokan
laklak n tulisan Batak kuno
lakmus  n  kertas  yg  diberi  berwarna  biru
kemerah-merahan,  menjadi  merah  oleh
zat asam dan menjadi biru oleh alkali
laknat Ar n 1 kutuk; 2 orang yg terkutuk;
melaknat v mengutuk;
melaknatkan v mengutuki
laknatullah n kutuk Allah
lakolit n lensa batuan beku dalam yg besar
yg terjadi dr magma yg membeku di sela-
sela    lapisan    batuan    sedimen    dekat
permukaan bumi; batolit
lakon  n  1  cerita  yg  dimainkan  dl  wayang
(sandiwara,  film,  dsb):  pertunjukan  wa-
yang  kulit  dng  –  Mahabrata;  2  peran
utama;   3   karangan   yg   berupa   cerita
sandiwara  (dng  gaya  percakapan  lang-
sung): cerita rakyat Jabar akan dijadikan
–  untuk  dipentaskan;  4  ki  perbuatan;
kejadian;   peristiwa:   demikianlah   kesu-
dahannya — seorang pecinta alam;
–  ajaran  lakon  atau  tokoh  dl  sebuah
cerita  yg  dimaksudkan  untuk  memberi
petunjuk  atau  contoh  positif  kpd  ma-
syarakat; — episodik Sas lakon yg terdiri
atas   beberapa   episode   yg   jalinannya
berdasarkan  arus  longgar;  –  pembuka
Sen  lakon  yg  terdiri  atas  satu  babak  yg
ditampilkan  pd  bagian  awal  pertunjukan
sebelum   pementasan   yg   sesungguhnya
dimulai;
melakonkan   v   1   memainkan   lakon
(sandiwara): pertunjukkan ketoprak itu ~
“Damar   Wulan”;   2   mengarang   (me-
nyadur)  cerita  menjadi  lakon  sandiwara:
~  cerita  Sandyakalaning  Majapahit;  3
memainkan sebuah cerita sbg sandiwara:
murid-murid  diberi  kesempatan  ~  cerita
yg   terdapat  dl   buku   cerita   rakyat;  4
menceritakan:  film  itu  ~  seorang  gadis
Yahudi yg berusaha menyelamatkan diri
dr pengejaran tentara Nazi;
pelakon ark n pelaku; pemeran; pemain
dl sandiwara; tokoh dl cerita
berlakon v 1 memainkan lakon (dl dra-
ma,  teater,  sandiwara,  dsb):  dl  film  itu,
dia  ~  sbg  dokter  yg  bertugas  di  daerah
terpencil;  2  berpura-pura  atau  berlagak
sbg  orang  baik  dsb:  tidak  usah  ~  di
depanku — aku sudah tahu maksudmu;
melakonkan  v  1  memainkan  suatu  lakon
(dl  film,  drama,  dsb):  dl  cerita  sinetron
itu, dia ~ anak yg taat kpd ibu bapaknya;

lakonik?? laku
798
2   mengisahkan:   cerita   rakyat   itu   ~
Legenda Sangkuriang
lakonik a singkat (ringkas) dan jelas
lakonisme   n   pembicaraan   yg   singkat;
pernyataan sesuatu secara singkat, tetapi
penuh mengandung makna
lakri l lakeri
lakrimasi n pengeluaran air mata
lakrimator  n  Kim  zat  yg  merangsang  air
mata ke luar
laksa num sepuluh ribu
2laksa n lauk yg mengandung banyak kuah,
bercampur saus daging ayarn, dsb
laksamana n 1 kl gelar atau sebutan kepala
angkatan laut; 2 panglima angkatan laut;
– muda jabatan dl angkatan laut (perwira
tinggi) di bawah laksamaria
laksana n 1 ki tanda (yg baik); sifat; laku;
1
perbuatan;   2   kl   seperti;   sebagai:
minyak dan air dibelah dua;

pelaksanaan n perihal (perbuatan, usaha,
dsb)    melaksanakan    (rancangan,    ke-
putusan,  dsb):  kepala  sekolah  meninjau
pembangunan   perpustakaan   di   seko-
lahnya;
terlaksana v sudah (dapat) dilaksanakan:
ujian  nasional  tahun  ini  sudah  dapat  ~
dng baik berkat bantuan berbagai pihak
laksatif  n  Far  obat  untuk  mengeluarkan
tinja   dr   saluran   pencernaan   makanan;
obat urus-urus
1laksmi kl a elok; molek; cantik
2
laksmi n nama dewi (Batari Laksmi) istri
Batara Wisnu
laktase  n  Kim  enzim  dl  usus  yg  dapat
mengubah gula susu menjadi glukosa dan
galaktosa
laktobasilus   n   genus   bakteri   yg   meng-
hasilkan asam susu dng fermentasi gula
laktometer  /laktométer/  n  hidrometer  yg
digunakan untuk menentukan rapat jenis
usus
laktoovovegetarian  /laktoovovégetarian/ n
vegetarian  yg  masih  mengonsumsi  susu
dan   telur,   tetapi   tidak   mengonsumsi
daging yg berwarna merah
laktosa n Bio gula disakarida yg terdapat dl
susu  C  12H 22O 11,  tidak  berwarna,  kristal,
berbentuk rombis
laktose n gula yg ada dl usus;C  12H 22O11
laku  n  1  perbuatan;  kelakuan;  cara  men-
jalankan  atau  berbuat:    –  bocah  kecil
sangat menggemaskan; 2 laris (tt barang
dagangan); sudah terjual: dagangannya –
keras  hari  ini;  3  sah;  boleh  dipakai  (tt
uang,  karcis,  dsb):  uang  kertas  tahun
1980 itu sudah tidak –;
– biadab tindakan yg tidak beradab dan
kejam; — lancung laku atau tindakan yg
penuh kepalsuan dan kecurangan;
–   istri   (perempuan)   perbuatan   (pe-
kerjaan)   yg   patut   dilakukan   oleh   pe-
rempuan;
melaksanakan  v  1  kI  memperbanding-
kan; menyamakan dng: ia ~ karangannya
dng  karangan  temannya;  2  melakukan;
menjalankan;   mengerjakan   (rancangan,
keputusan, dsb); menerapkan (teori dsb);
menyampaikan  (harapan,  cita-cita,  dsb):
teori  sudah  dikuasai,  tetapi  tidak  dapat
~nya;
pelaksana  n  orang  (panitia,  organisasi,
dsb) yg mengerjakan atau melaksanakan
(rancangan dsb);
~  harian  orang  yg  diberi  kepercayaan
melaksanakan  tugas  lembaga  atau  ins-
titusi krn pemimpin lembaga berhenti; ~
tugas    orang    yg    diberi    kepercayaan
melaksanakan   tugas   dl   kurun   waktu
relatif singkat krn pemimpin sedang ber-
halangan

799
berlaku  v  1  berlangsung;  terjadi;  masih
berjalan   (sedang   dikerjakan   dsb):   jam
ronda ~ dr pukul 2300 sampai pukul 500
WIB;  2  berbuat;  bertindak:  ia  suka  ~
kocak  kpd  teman-temannya;  3  bertindak
menjadi;  menjalankan  tugas  menjadi:  dl
pemilihan  ketua  kelas,  calon  presiden
pun ~ sbg pemilih; 4 sah; boleh dipakai
(surat, uang, dsb):  KTP saudara tidak ~
lagi  krn  sudah  habis  masanya;  5  di-
kenakan untuk atau pd;
memberlakukan  v  menjadikan  berlaku:
Pemerintah    telah    ~    undang-undang
perpajakan yg baru;
melakukan v 1 mengerjakan (menjalan-
kan dsb): ia gugur dl ~ tugasnya; 2 me-
ngadakan   (suatu   perbuatan,   tindakan,
dsb):  ~  pendaratan  darurat;  ~  demons-
trasi;  3  melaksanakan;  mempraktikkan;
menunaikan: Pemerintah akan ~ tindakan
tegas    thd    setiap    penyelewengan    yg
terjadi; 4 melazimkan (tt kebiasaan, cara,
dsb):    Kepala    Sekolah    bermaksud    ~
“Senam Pagi lendonesia” di sekolahnya;
5  menjadikan  (membuat  dsb)  berlaku;
menjadikan   laku:   uang   palsu   adalah
suatu  perbuatan  yg  melanggar  hukum;
6  berbuat  sesuatu  thd  (suatu  hal,  orang,
dsb):  ia  ~  anak  yatim  itu  sbg  anaknya
sendiri; 7 meluluskan; mengabulkan (per-
mintaan, doa, dsb): orang tuanya selalu ~
permintaan anak itu;
memperlakukan  v  1  menjadikan  (me-
nyatakan)  berlaku:  bangsa  Indonesia  ~
bahasa  Indonesia  sbg  bahasa  persatuan
dan bahasa negara; 2 menganggap: ia ~
saya sbg anak kandungnya sendiri;
perlakuan n perbuatan yg dikenakan thd
sesuatu  atau  orang:  semua  murid  ~  yg
adil;
pelaku  n  1  orang  yg  melakukan  suatu
perbuatan; 2 pemeran; pemain (sandiwara
1
lakum??   lalai

dsb);    3    Ling    yg    melakukan    suatu
perbuatan (dl suatu kalimat dsb);
~ utama orang berperan paling penting dl
suatu peristiwa, kejadian, dsb;
kelakuan  n  1  perbuatan;  tlngkah  laku;
perangai; 2 perihal; keadaan;
selaku   p   sebagai   (tt   kedudukan):   ia
bertindak ~ wali murid
lakum n nama tumbuh-tumbuhan menjalar,
Vitis trifolia
lakuna  n  Bio  1  ruang  antarsel,  pd  tum-
buhan  biasanya  berisi  udara;  2  ruangan
pd   jaringan   pembuluh   tabung   sentral;
3 Dok lekukan kecil, rongga di antara sel-
sel atau lapisan
lakunosus n Met varietas awan yg ditandai
dng adanya ruang atau lubang yg terdapat
di bagian bawahnya, biasanya terdapat pd
awan   jenis   sirokumulus,   altokumulus,
dan stratokumulus
lakur v bercampur (tt logam);
–  baur  campur  baur;  –  biner  lakur  yg
terdiri atas dua logam utama
melakurkan v mencampurkan (dua jenis
logam atau lebih): pandai besi itu ~ besi
dan tembaga
1
2
1
2
1
melakur v mencampur
lala n siput
lala ark, melala v berenang menelentang
lalah  a  rakus;  suka  makan  sebarang  ma-
kanan;
pelalah  n  (orang  dsb  yg)  bersifat  lalah;
pelahap
lalah, melalah v mengejar; memburu; bak
menanti   orang   dahulu,   bak   ~   orang
kudian, pb melakukan sesuatu yg sia-sia;
terlalah v 1 terkejar; tergesa-gesa;
~  terkejar  tertangkap  waktu  melakukan
kejahatan; tertangkap basah
lalai  a  1  lengah;  kurang  hati-hati;  tidak
mengindahkan    (kewajiban,    pekerjaan,
dsb): krn –, dompetnya tertinggal di laci;
2  terlupa;  tidak  ingat  krn  asyik  melaku-

2
lalai?? lalu
800
kan sesuatu: semuanya – bermain kartu,
terlupa krn bermain kartu;
berlalai-lalai  v  1  tidak  memperhatikan;
2 bermalas-malas; 3 berlambat-lambat;
melalaikan  v  melupakan;  tidak  meng-
indahkan; melengahkan;
~ tugas tidak melaksanakan tugas; ~ hati
(sedih) menghibur hati (sedih);
memperlalaikan  v  1  membuat  (menye-
babkan dsb) lalai (lupa, tidak sadar, dsb):
untuk   ~   adiknya,   ia   diberi   mainan;
2    mempertangguhkan;    mengundurkan
(maksud,  niat,  dsb):  ia  ~  niatnya  untuk
menghadiri     pesta     ultah     temannya;
3 menghiburkan (hati, sedih, dsb);
terlalai  v  1  terlupa;  kurang  lengat  akan
(kewajiban  dsb);  2  tidak  sadar  lagi  (spt
tertidur);  3  terhibur  (hati,  sedih);  4  ter-
lambat;   5   tidak   terpelihara   baik-baik
(dibiarkan saja);
pelalai n 1 (orang yg) bersifat lalai; pe-
lengah;  pemalas;  2  mantra  untuk  men-
jadikan orang jadi lalai (lupa);
pelalaian  ark  n  perihal  melalaikan  (ke-
wajiban dsb);
kelalaian  n  sifat  (keadaan,  perbuatan,
dsb)  lalai:  kekalahan  itu  bukan  krn  ke-
tidakmampuan,  melainkan  krn  semata-
mata ~
lalai n tali di kapal (perahu) untuk pemutar
kayu palang tempat menggantungkan layar
lalak  ark,  melalak  v  menyala;  terbakar;
meletup: mobilku ~ dng tiba-tiba
lalandak n Tan alat penyiang gulma berupa
roda  yg  bergerigi,  terbuat  dr  kayu  dan
logam besi atau baja
lalang   n   rumput   yg   tinggi   dan   besar,
imperata cylindrica;
tanam   –   tak   akan   tumbuh   padi,   pb
melakukan   kejahatan,   kejahatan   juga
balasnya
lalang ark v mengembara; pergi ke mana-
mana; melanglang
1
2
2
lalap n ulam; daun-daun muda (mentimun,
petai mentah, dsb) yg dimakan bersama-
sama dng sambal dan nasi;
melalap  v  1  memakan  lalap;  2  meng-
habiskan: kebakaran yg terjadi di daerah
itu ~ puluhan rumah penduduk; 3 menga-
lahkan  dng  mudah  (tanpa  perlawanan):
kesebelasan  sekolah  kami  ~  lawan  dng
5-0 langsung; 4 menggagah
lalar n lalat
lalat n binatang kecil berasal dr bernga;
–  hijau  1  lalat  besar  berwarna  hijau;
2 ark mucikari;  — kerbau (kuda) lalat yg
suka hinggap pd kerbau (atau kuda);
–  tsetse  Bio  lalat   pengisap  darah  dr
marga Glossina, terdapat di Afrika, terke-
nal sbg pembawa protozoa parasit, yaitu
Trypanosoma,   yg   dapat   menyebabkan
penyakit  tidur  dan  penyakit  lainnya  pd
ternak dan manusia
lalau,  melalau  v  merintangi;  mengalang-
alangi; mencegah;
pelalau n 1 kl perintang; alat dsb untuk
merintangi;  2  ki  mantra  untuk  meng-
halang-halangi perkawinan (supaya tidak
dipinang orang dsb);
pelalauan n hal (perbuatan dsb) melalau
lali  a  tidak  berasa  apa-apa  (pd  kulit  dsb);
hilang perasaan;
melali  v  menjadikan  tidak  sadar;  men-
jadikan  tidak  berasa  apa-apa  (pd  kulit
dsb)
lalim  a  bengis;  tidak  menaruh  belas  ka-
sihan; tidak adil; kejam;
melalimi  v  menindas;  menganiaya;  ber-
buat sewenang-wenang thd;
melalimkan v ark menganiaya; melalimi;
kelaliman   n   kebengisan;   kekejaman;
ketidakadilan
lalim l zalim
laliofobia n Psi fobia berbicara
lalu v 1 berjalan; lewat: dilarang — di jalan
leni lantai belum kering; 2 sudah lewat;

801
sudah lampau: bulan — ia sakit; 3 habis;
selesai: musim kemarau telah –; 4 lulus;
lantas (dapat masuk terus): — penjahit, –
kelindan;  5  kemudian;  lantas;  6  tidak
boleh    ditebus    kembali    (tt    barang
gadaian): empat hari lagi gadaianku –; 7
langsung; lanjut: pertunjukan tidak dapat
– krn hujan turun;
–  lintas  1  (berjalan)  bolak-balik;  hilir
mudik:  banyak  kendaraan  –  lintas  di
jalan  raya;  2  perihal  perjalanan di  jalan
dsb:  pedagang-pedagang  di  tepi  jalan
sangat   mengganggu   –   lintas;   3   per-
hubungan  antara  sebuah  tempat  dng  yg
lain   (dng   jalan   pelayaran,   kereta   api,
dsb):   –   lintas   di   Kalimantan   banyak
dilakukan melaui sungai;
berlalu  v  1  lewat;  lampau:  kesempatan
baik ini jangan sampai ~; 2 pergi; mati;
ia  telah  ~  dua  tahun  yg  lalu;  3  tidak
makan sahur (waktu puasa);
~ angan masuk akal;
melalui v 1 menempuh (jalan, ujian, per-
cobaan,  dsb);  melintas:  untuk  sampai  di
lokasi  jatuhnya  pesawat  harus  ~  jalan
darat dan jalan sungai yg sangat sulit; 2
melewati:  ~  saluran-saluran  diplomatik;
3  melanggar;  tidak  mengindahkan  (na-
sihat, perintah, dsb): jangan coba-coba ~
peraturan lalu lintas; 4 melampaui; me-
langkahi; melangkaui: kalau ingin mere-
but gadis itu ~ dulu aku;
melalukan  v  1  membiarkan  lalu  (ber-
jalan,  masuk,  dsb):  oknum  pejabat  pe-
labuhan  itu  diketahui  telah  ~  penyelun-
dupan  barang-barang  elektronik;  2  me-
lakukan;   menjalankan:   tentara   Irak   ~
serangan   udara   thd   lapangan   udara
Teheran; 3 meneruskan; melangsungkan:
~  maksud;  ía  akan  singgah  di  Ambon
sebelum ~ perjalanannya ke Papua;
terlalu  v  1  melampaui  batas;  berlebih-
lebihan; 2 amat sangat;
lalu lalang?? lama-lama

keterlaluan  n  hal  yg  melampaui  batas
(kesopanan
memang ~;
dsb)
:perbuatannya
itu
kelaluan  n  1  telah  lalu;  telah  lewat;
2  maksud; tujuan;
berkelaluan  v  tidak  berhentinya;  tidak
ada batasnya; selalu
lalu  lalang  a  1  berulang  kali  lalu;  keluar
masuk;  hilir  mudik:  dl  kereta  api  itu,
para  pedagang  asongan  -  menawarkan
dagangannya;  2  berantakan,  tidak  ter-
susun  rapi:  perpustakaan  itu  sedang  di-
renovasi sehingga buku-buku tampak –
lalu  lintas  1  n  perihal  kendaraan  di  jalan
raya: — macet krn sedang ada perbaikan
jalan;  2  v  bolak-balik;  hilir-mudik:  ber-
bagai kendaraan — di depan rumahnya;
3  perhubungan  antara  satu  tempat  dng
tempat lain (dng mobil, kereta api, dsb): -
- di desa itu hanya dapat dilakukan dng
sepeda;
perlalulintasan n perihal berlalu lintas
–  giral  Ek  lalu  lintas  pembayaran  dng
menggunakan  bilyet  giro,  cek,  dan  alat
pemindahbukuan lain
lam n nama huruf ke-23 dl abjad Arab
lama  a  1  panjang  antaranya  (tt  waktu):
sudah — aku menunggu di depan sekolah;
2   panjangnya   waktu   (antara   waktu):
berapa hari –nya ia tugas ke luar kota;
3  kuno;  sejak  dahulu  kala;  yg  dahulu
telah  ada;  mempelajari  kesusasteraan: ia
baru  saja  bertemu  dng  sahabat  –nya;
4  tua  (tidak  baru):  diberikannya  sepatu
dan tas –nya kpd fakir miskin;
lama-lama  adv  1  lambat  laun;  akhirnya;
2 makin lama makin;
lama-kelamaan   adv   bertambah   lama
bertambah;  selangkah  demi  selangkah;
akhir-akhirnya; semakin lama semakin;
berlama-lama a lama (dl melakukan pe-
kerjaan);  tidak  lekas-lekas;  tidak  cepat-
cepat: ia selalu ~ di kamar mandi;

laman?? lambang

memperlamakan
waktu dsb;
802
v
memanjangkan
kelamaan n ark terlampau lama;
selama  n  segenap  waktu;  semasa:  ~  ia
berada di luar negeri ia selalu mengirim
kabar ke anaknya;
selamanya  adv  selalu:  tidak  ~  ibu  tiri
jahat;
selama-lamanya  adv  1  yg  terlama;  pa-
ling  lama:  pencuri  itu  dijatuhi  hukuman
penjara   ~   dua   tahun;   2   tidak   habis-
habisnya; sepanjang masa; kekal: semoga
damai dan sejahtera ~
laman n halaman utama dr suatu situs web
yg diakses oleh pengguna pd awal masuk
ke situs tsb
lamang n pedang pendek; cenangkas
lamar v, melamar v 1 meminang: pemuda
kota itu ~ gadis desa; 2 meminta peker-
jaan (di kantor dsb): ~ pekerjaan;
melamarkan v meminangkan;
~  diri  ark  menawarkan  diri  supaya  di-
terima (bekerja, sekolah, dsb);
lamaran  n  1  pinangan;  permintaan;  2
permintaan pekerjaan;
~  kerja  Adm  orang  yg  mengajukan  la-
maran   untuk   jabatan   tertentu   dl   per-
usahaan;
pelamar n orang yg melamar;
lamaran  n  1  pinangan;  2  permohonan
pekerjaan;
lamarkisme  n  Bio  teori  yg  dikemukakan
oleh  Lamarch  (1744-1829)  yg  menya-
takan   bahwa   evolusi   disebabkan   oleh
lenduksi lingkungan
lamat-lamat  a  1  sayup-sayup:  dr  jauh  –
terdengar  bunyi  lonceng  gereja;  2  tidak
kelihatan  nyata;  samar-samar  terlihat  dr
jauh:  di  padang  gurun  terlihat  -  rom-
bongan kafilah dng kendaraan onta
lambai, berlambai-Iambai ark v berayun(-
ayun) turun naik (spt daun tertiup angin);
melambai  v  1  menggerak-gerakkan  ta-
ngan turun naik (untuk memanggil dsb):
tangannya  ~  dr  balik  jendela;  2  me-
ngayun-ayun turun naik (spt daun-daunan
tertiup angin): Sang Saka ~ megah ditiup
angin; nyiur ~ di sepanjang pantai;
melambai-lambaikan  v  menggerak-ge-
rakkan (tangan, saputangan, dsb) turun naik;
lambaian  n  1  gerakan  tangan  dsb  turun
naik; 2 ki panggilan; seruan; ajakan
lambak  n  longgok  atau  timbunan  (barang
yg tidak teratur rapi);
berlambak v 1 berlonggok-longgok; ber-
timbun-timbun  (tidak  teratur);  2  banyak
sekali;  berlimpah:  pd  bulan  Desember
biasanya buah rambutan ~ di sepanjang
jalan raya Bogor
lamban  a  lembam;  tidak  tangkas;  tidak
cekatan  (dl  bekerja  dsb):  tidak  semua
wanita — bekerja
melambankan   v   menjadikan   lamban;
mengurangi kecepatan: ketika melintas di
depan rumah ibadah ~ kendaraannya;
kelambanan n perihal lamban

Kamus Besar Bahasa Indonesia 13

Posted: 21st Desember 2010 by Agung Berbudi Luhur in Tak Berkategori

Kamus Besar Bahasa Indonesia 13

kerekah?? kereta

kerekah??? kerkah
700
kereket  /kerékét/  n  bunyi  “ket,  ket”  spt
bunyi balai-balai diinjak-injak;
kerekot  /kerékot/  a  1  bengkok-bengkok
atau tumbuh melekat (tt jari tangan); 2 ber-
kerut-kerut atau tidak rata (tt lantai); 3 sa-
ngat kikir
kerekut /kerékut/?? kerekot
keremi n cacing kerawit
keremot /kerémot/ ark a berkerut-kerut (tt
muka)
kerempagi n pisau cukur atau pisau lipat
kerempeng  /kerémpéng/  a  sangat  kurus
hingga tulang rusuknya tampak menonjol
kerempung ark n perut sebelah bawah
keremunting?? kemunting
keremut?? keremot
keren /kerén/  a 1 tampak gagah dan tang-
kas; 2 galak; garang; lekas marah; 3 lekas
berlari cepat (tt kuda); 4 perlente
kekerenan n perihal keren
keren-kerenan     a     bergaya     keren;
(berlaku) ingin lebih keren dp yg lain
kerencang n bunyi sbg rantai bersentuhan
kerencing?? kerenting
kerencung  n  bunyi  yg  hampir  sama  dng
bungi kerencang (spt bunyi rantai bersen-
tuhan)
kerendang n nama tumbuhan, Pouzolzia zey-
lanica
kereng  a  1  garang;  keras  segala  perin-
tahnya (thd anak dsb); perengus; 2 hitam
pekat  (tt  pensil  dsb);  tebal:  hidungnya
mancung, alisnya –
kerengga n semut besar yg merah warna-
nya, Oecophylla smaragdina
kerengkam n lumut laut
kerengkiang   n   jorong   padi;   rengkiang;
lumbung padi
kereneng n 1 kantong (tas) dr anyaman da-
un pandan; 2 keranjang arang (terbuat dr
anyaman bambu); 3  keranjang kecil tem-
pat (pembungkus) buah-buahan (dibuat dr
anyaman bambu)
kerentam n gerentam
kerenting n bunyi denting atau dencing
kerenyau?? kernyau
kerenyit?? kernyit
kerenyot  /kerényot/,  mengerenyot  v  me-
ngerotkan mulut; menyeringai
kerenyut?? kernyut
kerepai?? kerpai
kerepak?? kerpak
1kerepas?? kerpas
2kerepas a pecak
mengerepas  v  memejamkan;  mengejap-
kan (mata)
kerepek /kerépék/??? keripik
1kerepes /kerépés/, mengerepes v meraba-
raba (mencari sesuatu)
2kerepes /kerépés/ a tipis dan gepeng
kerepot /kerépot/ a berkerut-kerut; keriput
kerepyak  n  suara  atau  bunyi  spt  bunyi
hujan jatuh atau tombak bersentuhan dsb
1keresek /kerésék/ n bunyi spt bunyi daun
atau ranting kering terpijak
2keresek /kerésék/?? kerisik
kereseng  /keréséng/  a  rekah  atau  pecah
kulitnya;  bercelah  atau  terbuka  sedikit
hingga tampak isinya;
terkereseng v menyeringai; mengerising:
mulut  ~  1  mulut  mengerising  (menye-
ringai); 2 mulut yg terbuka krn sumbing
bibirnya
keresot /kerésot/ a kerut; kedut (pd dahi);
kisut; kerisut
berkeret v berbunyi “kereket” spt bunyi
balai-balai diinjak-injak
keret, mengkeret a 1 berkerut (tt kain); 2 ki
ketakutan; hilang semangat: ia menjadi ~,
tak    berani    menghadapi    lawan    yg
seperkasa itu
kereta  /keréta/  n  1  kendaraan  yg  beroda
(biasanya ditarik oleh kuda); 2 kereta api;

701
1
kereta api??   kerik
kendaraan yg ditarik oleh lokomotif atau
lok, berjalan di atas rel;
–  angin  sepeda;  –  baja  ark  mobil  ber-
lapis  baja;  –  barang  kereta  yg  khusus
untuk mengangkut barang; — bogi kereta
kecil  (biasanya  beroda  dua  dan  ditarik
oleh seekor kuda); — dorong kereta (ge-
robak dsb) yg didorong untuk membawa
sesuatu;  –  jenazah  kendaraan  (mobil,
dsb)  untuk  membawa  mayat;  –  listrik
kereta yg dijalankan atau digerakkan oleh
tenaga  listrik;  –  mati  kereta  jenazah;  –
pelangkin kereta yg bentuknya spt tandu;
–  penumpang  kereta  (gerbong)  untuk
mengangkut penumpang (orang); — salju
kereta  yg  khusus  dipakai  pada  musim
salju; — sorong kereta dorong;
berkereta   v   naik   kereta;   menumpang
kereta;    mengendarai    kereta:   saya    ~
sejauh 200 km
kereta  api  /keréta  api/  n  kendaraan  yg
terdiri atas rangkaian gerbong ditarik oleh
lokomotif, berjalan di atas rel;
–   monorel   kereta   listrik   yg   jalurnya
berupa   satu   batang   besi   sbg   lintasan;
letak   lintasan   kereta   didesain   di   atas
tonggak;  –  diesel  kereta  api  yg  dijalan-
kan   atau   digerakkan   oleh   diesel;   –
bawah  tanah  kereta  api  yg  berjalan  di
bawah   permukaan   tanah;   –   magnet
kereta api yg memanfaatkan gaya angkat
magnetik  pd  relnya  sehingga  terangkat
sedikit,   gaya   dorong   dihasilkan   oleh
motor  induksi  dan  mampu  melaju  dng
kecepatan sampai 650 km/jam
berkereta api v naik kereta api
keretan /kerétan/ n geretan
1
keretek /keréték/ n rokok yg tembakaunya
dicampur cengkeh
– tangan rokok keretek yg pengolahan-
nya   dilakukan   dng   tangan;   –   mesin
rokok  keretek  yg  pengolahannya  dila-
kukan dng mesin
2keretek /keréték/ n bunyi spt daun terbakar;
keretot /kerétot/ a kerekot
keretut /kerétut/ a kerekot
kereweng  /keréwéng/  n  pecahan  benda-
benda   yg   dibuat   dr   tanah   liat   atau
tembikar (spt kuali, genteng)
keri n sabit kecil (untuk menyiangi rumput
dsb);
mengeri v menyiangi (memangkas) rum-
put dng keri
keri n serat daun nenas
keria n kue yg  dibuat dr adonan kentang,
tepung, dan gula
keriang-keriut  n  bunyi  “kiat,  kiut”  spt
pohon bambu yg krn ditiup angin gesek-
menggesek
keriap, berkeriapan v berkerumun banyak-
banyak (tt semut); menggerumut;
mengeriap v berkeriapan
keriat-keriut?? keriang-keriut
keriau  ark,  berkeriau  v  berkicau  terus-
menerus (tt burung murai dsb);
mengericau v berkicau
keridas n kurap yg gatal sekali
keridik  n  jangkrik  yg  dapat  terbang  (ada
bermacam-macam spt — api, — padang);
–  pesan-pesan  nama  binatang  serangga
yg berbisa
1kerih n bunyi kera berteriak; teriak kera
mengerih  v  1  berbunyi  (bersuara)  keras
(tt kera); 2 mengerang (kesakitan)
2kerih ark a dng susah payah; sangat lam-
bat maju
1kerik  n  bunyi  “rik,  rik”  spt  bunyi  ketika
menggores batu tulis dsb;
mengerik v 1 mengikis sesuatu dng pisau
(spt mengerik kulit wortel, kulit gaharu);
2   menghapus  tulisan   tinta   dng   pisau;
3  menggaruk-garukkan  uang  logam  dsb
pd bagian tubuh orang yg masuk angin
kerikan  n  1  kikisan;  barang  apa  yg  di-
kerik;   2   perihal   menggaruk-garukkan
1
2

2
kerik?? kerinjang
702
2
3
uang logam dsb pd bagian tubuh orang yg
masuk angin
kerik  n  bunyi  jangkrik  (suara  yg  ditim-
bulkan oleh gesekan sayap jangkrik);
mengerik v berbunyi rik-rik (tt jangkrik)
kerik, — api ark n korek api, gores api
kerikal kl n pinggan besar berkaki (biasa-
nya dibuat dr logam)
kerikam n kain linen kasar
kerikil  n  butiran batu  lebih besar  dr pasir
dan lebih kecil dr kerakal (garis tengah 2
dan 4 mm);
mengerikil(i) v melapis dsb dng batu ke-
rikil: ~ jalan
pengerikilan n 1 perihal melapisi dng batu
kerikil; 2 pekerjaan melapisi dng kerikil
kerikit v, mengerikiti v menggigiti sedikit
demi   sedikit   (dl   bentuk   kecil-kecil);
mengerip; mengerumit: tupai itu ~ buah
kelapa hingga berlubang
kerimuk?? kerumuk
kerimut  ark  a  berkerut-kerut  (tt  muka);
keromot; kerepot; keriput
kerinan a terlambat bangun; kesiangan (tt
bangun dr tidur)
kerincing  n  1  bunyi  berdencing-dencing;
2 nama bunyi-bunyian dr logam
kerinding n seruling dibuat dr pelepah enau
1
kering a 1 tidak basah; tidak berair; tidak
lembap; tidak ada airnya lagi: kain pel itu
dijemur  supaya  –  tiap  musim  kemarau
banyak  sumur-sumur  yg  –;  roti  –;  2  ki
sudah  habis  atau  kosong  (tt  uang  dsb):
kantongnya  –  ;  3  ki  sudah  tidak  men-
dapat  haid  lagi  (tt  perempuan);  sudah
tidak  datang  bulan  lagi  (tt  perempuan);
4 ki tersirap (tt darah); kaget; keheranan;
–  darahnya;  –  embun  waktu  sekitar
pukul  800  –  0900  pagi;  –  kerontang
kering sekali (tt air sungai, sawah, dsb);
– mersik kering sekali (tt kayu); — ring-
kai  kering  sekali  (tt  barang-barang  yg
dijemur);
kering-kering air a lembap
berkering  v  menjadi  kering:  ~  air  liur
perkataan (nasihat dsb) yg sia-sia
mengering ark v menjadi kering
mengeringi  v membiarkan kering  (tidak
berair): ~ sawah;
mengeringkan  v  membuat  (menjemur)
supaya  kering:  ia  beraingin-angin  ~  ke-
ringat;
kekeringan  1  n  sifat  (keadaan,  hal)  ke-
ring; 2 sudah menjadi kering (tidak berair
lagi,  tidak  basah  lagi);  3  ki  kehabisan
uang dsb
kering n bunyi “ring, ring” spt bunyi bel
berdering;
berkering-kering v berbunyi “ring, ring”
pengering n alat untuk mengeringkan;
~ rambut alat untuk mengeringkan rambut;
pengeringan n proses, cara mengeringkan;
keringat n  air yg  keluar melalui pori-pori
tubuh (krn panas dsb); peluh;
dng –nya sendiri, ki dng usahanya (jerih
payah)   sendiri;   makan   –   orang,   ki
mengecap   kesenangan   dsb   dng   jalan
memperkuda    orang    lain;    keluar    –
keringnya,  ki  payah  sekali;  memeras  –
bekerja (berusaha) dng sekuat tenaga;
–  dingin  peluh  yg  menyebabkan  berasa
dingin pd tubuh (krn masuk angin);
berkeringat   v   mengeluarkan   keringat;
berpeluh:  ia  berlari-lari  sampai  ~;  ~
dingin  1  berpeluh  bukan  krn  bekerja,
hawa  panas,  dsb  melainkan  krn  takut,
berahi,  masuk  angin,  dsb;  2  ki  gemetar
tidak keruan (krn takut, perasaan cemas);
mengeringatkan    v   ark   mengerjakan
(melakukan) sesuatu dng susah payah
1
keringsing??  geringsing
kerinjal ark n ginjal; buah pinggang
kerinjang, mengerinjang kl v melangkah-
langkahkan    (menjejak-jejakkan)    kaki:
maka ia pun memencak silat lankah ge-
2

703
lombang  dua  belas  ~  sahaja  kakinya  ke
sana ke mari
kerinjing  n  nama  pohon,  kayunya  keras,
dibuat   bahan   bangunan   rumah,   dsb,
Bischofia javanica
kerintil a bergantungan banyak-banyak (tt
buah-buahan dsb)
kerinting n siput (kerang) yg diasinkan
kerinyut?? kernyut
kerip n bunyi spt bunyi mengerik;
mengerip v mengerumit; mengeriti: tupai
~ buah kelapa
keripik n penganan dibuat dr kentang, pi-
sang,  ubi  kayu,  dsb  diiris  tipis-tipis  lalu
digoreng
keriput a kerut, kedut, kerepot;
berkeriput v berkerut; berkernyut; mem-
punyai    kerut-kerut    pd    muka    tanda
ketuaan:    ia    tertegun    melihat    wajah
kawannya yg telah ~ itu
mengeriput  v  menjadi  keriput:  wajah
ibunya sudah ~
mengeriputkan v mengerutkan
keris  n  senjata  tajam  bersarung,  berujung
tajam, dan bermata dua (bilahnya ada yg
lurus, ada yg berkeluk-keluk); — alang (–
pandak;  –  panjang)  keris  yg  sedang
panjangnya;  –  bahari  keris  kuno  ber-
tuah; — berluk keris yg bilahnya berkeluk-
keluk; — melela keris baja (tidak berpa-
mor); –   parung (sari) keris yg berbentuk
ular   menjalar   (berkeluk   sembilan);   –
pendua keris yg dipakai sbg cadangan; –
sempana keris yg berluk tiga, lima, atau
tujuh; — sepukal keris yg lurus bilahnya;
berkeris v 1 memakai (mempergunakan)
keris:  ia  tidak  ~  melainkan  berpateram;
2 tikam-menikam dng keris: main ~; 3 ki
mempunyai kekuatan untuk mempertahan-
kan diri;
berkeras tidak ~, pb bertindak keras, tetapi
tidak  mempunyai  kekuatan  untuk  mem-
pertahankan diri;
kerinjing?? kerja

mengeris v menikam dng keris: ia pun ~
orang yg tidak berdosa itu
kerisi n nama ikan laut, Synagris
1
kerisik n daun pisang yg sudah kering;
mengerisik v menjadi kering lalu menge-
lupas (kulit kaki dsb)
kerisik n bunyi spt daun kering bergesekan;
berkerisik v berbunyi “kerisik, kerisik”;
kerisikan n bunyi berkerisik
kerisik n pasir kasar; kersik
kerisut a berkerut-kerut; lesut; kisut
kerit n bunyi “rit, rit” spt menggores dng
ujung pena, pisau;
–  dayung  belalang  yg  berbunyi  “kerit-
kerit” pd malam hari; belalang kerit-kerit;
mengerit  v  berbunyi  “rit-rit”:  jangkrik
pun mulai ~, pertanda hari sudah mulai
malam;
mengeritkan   v   menggeratkan   (gigi);
mengertakkan (gigi)
keritik  n,  berkeritik-keritik  v  berbunyi
spt rambut terbakar
keritik?? kritik
keriting a ikal kecil-kecil (tt rambut)
mengeriting(i) v mengikalkan rambut
keriuk  n,  berkeriuk  v  berkokok  (tt  ayam
jantan)
terkeriuk v berkeriuk
keriut n , berkeriut(an) v berbunyi “kiut,
kiut” spt pohon bambu bergesekan
kerja n 1 kegiatan melakukan sesuatu; se-
suatu yg dilakukan (diperbuat); 2 sesuatu
yg dilakukan untuk mencari nafkah; mata
pencaharian; 3 perayaan yg berhubungan
dng perkawinan, khitanan, dsb;
–  bakti   kerja  bergotong  royong  tanpa
pamrih  (untuk  kepentingan  bersama);  –
bendang  bersawah;  –  borongan  peker-
jaan  yg  upahnya  diperhitungkan  untuk
keseluruhan hasil pekerjaan itu; — kasar
pekerjaan yg memerlukan tenaga fisik; –
ladang  (sawah) berladang; bersawah;  –
lembur  pekerjaan  yg  dilakukan  di  luar
2
3
1
2

kerjantara?? kerkau
704
jam  kerja;  –  paksa  pekerjaan  yg  harus
dilakukan   secara   paksa   sbg   hukuman
(tanpa  diberi  upah);  –  raja  rodi;  kerja
paksa;  –  sama  kegiatan  atau  usaha  yg
dilakukan  bersama-sama  oleh  beberapa
pihak;
bekerja  v  1  melakukan  suatu  pekerjaan
(perbuatan):  berbuat  sesuatu: sebelum  ia
~ di perkebunan, ia adalah seorang man-
dor  bangunan;  2  mengadakan  perayaan
nikah    dsb:    ketika    ~    mengawinkan
anaknya, aku tidak diundangnya;
~ bakti melakukan suatu pekerjaan baik
secara   bersama-sama   maupun   sendiri-
sendiri  dng  suka  rela  untuk  kepentingan
umum: sebulan sekali rakyat di kampung
kami  diharuskan  ~;  ~  sama  melakukan
(melaksanakan)        suatu        pekerjaan,
perniagaan,    dsb    yg    ditangani    oleh
beberapa  pihak  (orang):  orang  tua  dan
guru  harus  ~  mencegah  dan  menindak
perkelahian antarpelajar;
mengerjakan v  1 melakukan; melaksana-
kan;   menjalankan;   berbuat   sesuatu:   ia
selalu ~ tugas-tugasnya dng baik; 2 meng-
usahakan;  memperbuat  sesuatu:  untuk  ~
pemukiman   baru   diperlukan   biaya   yg
tidak sedikit; 3 melaksanakan; menjalan-
kan,  menyelesaikan:  tim  penelitian  itu
akan ~ tugasnya dl waktu dekat ini;
~  mayat  mengurus  mayat  (spt  meman-
dikan, mengafani);
pekerja  n  orang  yg  bekerja;  orang  yg
makan upah; buruh;
~  mingguan  buruh  atau  pegawai  yg  di-
bayar setiap akhir minggu; ~ kasar buruh
yg  melakukan  pekerjaannya  dng  tenaga
fisik (spt pd bangunan, perbaikan jalan);
kuli;  ~  harian  buruh  atau  pegawai  yg
upahnya    diperhitungkan    tia-tiap    hari
(jumlah hari kerjanya); ~ bulanan buruh
atau pegawai yg dibayar sebulan sekali;
mempekerjakan   v   menyuruh   bekerja
(pd):  Pemerintah  akan  ~  dokter-dokter
muda  pd  puskesmas-puskesmas  di  luar
Jawa;
te(r)kerjakan v sudah dikerjakan; dapat
dilakukan  (dilaksanakan):  tugas  yg  di-
berikan kepadanya sudah ~ dng baik;
pekerjaan n 1 barang  apa yg dilakukan
(diperbuat, dikerjakan, dsb); tugas kewa-
jiban; hasil bekerja; perbuatan; 2 perusa-
haan;    pencaharian;    barang    apa    yg
dijadikan pokok penghidupan: ia sedang
berusaha  mencari  ~;  3  hal  bekerjanya
sesuatu:  berkat  ~  mesin  baru,  hasilnya
sangat memuaskan;
~  tangan  hal  membuat  barang-barang
dng tangan; kerajinan tangan;
sepekerjaan n sekerja; sejawat;
sekerja n sama pekerjaannya; satu peker-
jaan; sejawat
kerjantara  ark  n  perantaraan  orang  yg
mencari pekerjaan dng pihak yg mencari
tenaga kerja
kerjap,  mengerjap(-ngerjap)kan  v  me-
ngejap(-ngejap)kan;
dipkan (mata);
mengerdip-nger-
berkerjap-kerjap v 1 mengerjap-ngerjap
(tt mata); 2 ki semarak: bisnis di kawasan
ini bukan redup tapi malah makin ~
kerkah,  mengerkah  v  memakan  (mengu-
nyah,  menggigit)  barang  yg  keras  atau
liat: harimau itu ~ kepala kambing;
dikerkah v digigit;
~ dia menampar pipi, dibakar dia melilit
puntung, pb selalu hendak membalas kpd
orang yg berbuat jahat
pengerkah n alat atau orang yang menger-
kah
kerkak n bunyi sbg bunyi tulang dikerkah
1
kerkap?? kerkah
2
kerkap?? kerkak
kerkau,    mengerkau    v    mencengkeram
(menggaruk) dng cakar

705
1
kerkeling??   kerokot
kerkeling?? kerakeling
kerkup n bunyi spt bunyi tulang dikerkah
1
kerlap,  be(r)kerlapan  v  mengilat;  berki-
lauan;
2
1
2
1
2
mengerlap v be(r)kerlapan
kerlap, te(r)kerlap v tertidur sebentar
kerling  n  1  pandangan  mata  ke  sebelah
kanan atau kiri;
mengerling  v  melihat  dng  pandangan
mata ke sebelah kiri atau kanan; melirik;
menjeling;
kerlingan   n   pandangan   mata   melirik;
lirikan
kerling, mengerling a gemerlap
kerlip n kelip (tt cahaya, mata);
be(r)kerlip  v  berkelap-kelip;  berkedip-
kedip
mengerlip v be(r)kerlip; berkedip;
sekerlip v sekejap (mata); sesaat
kerlip v jatuh cinta; perlip
kerlipan n hasil mengerlip
kernying, mengernying v memperlihatkan
gigi krn marah dsb; menengking
kernyit n kerut alis atau dahi;
mengernyit v mengerutkan alis (dahi)
kernyut n kerut; kedut;
be(r)kernyut v 1 berkerut 2 berdenyut(-
denyut);
be(r)kernyut(an)  v  berkerut:  orang  tua
yg kurus itu kulitnya ~;
mengernyut  v  mengerutkan  bibir,  alis,
dahi
kernyut n bunyi spt bunyi gigi bergesekan
1
kero /kéro/ n tempat tidur dr pipa besi
2
kero /kéro/ a juling (tt mata)
kerobak a 1 berlubang(-lubang); sobek be-
sar; 2 berparut-parut (spt bopeng)
kerobak kerobit a kerobak kerobek
kerobak-kerobek  a  1  cabik-cabik;  2  ber-
parut-parut (bopeng dsb);
kerobak-kerobik a kerobak kerobek;
kerobek  /kerobék/  a,  mengerobek  v  me-
nyobek kecil-kecil; mencabik-cabikkan
keroco  1  n  siput  kecil;  2  a  ki  hina;  tidak
berharga; 3 a ki tidak berpangkat (berke-
dudukan)
kerocok n 1 bunyi “cok,cok” (spt bunyi air
dl  botol  yg  dikocok);  2  semacam  orok-
orok (nama bunyi-bunyian)
kerodong?? kerudung
keroh??  3keruh
keroh  /kéroh/  a  tidak  lurus  hati;  tidak
berterus terang; serong; curang
kerok n semacam penggaruk (untuk mem-
bersihkan bulu kuda dsb)
mengerok  v  membersihkan  bulu  (kuda
dsb) dng kerok
kerokan  n  perihal  atau  perbuatan  me-
ngerok  (menggaruk-garuk  bagian  tubuh
(spt punggung, leher) yg masuk angin dng
mata uang logam dsb agar cepat sembuh
kerokot n gelang (nama tumbuhan), Por-
tulaca oleracea
2
1
kermak n nama tumbuhan, daunnya dibuat
obat, Alternanthera sessilis;
– jantan nama tumbuhan, daunnya dibu-
at obat untuk sakit kepala, Eclipta alba
kermanici  n  nama  lauk  dibuat  dr  daging
sapi atau babi
kermi n cacing kecil-kecil yg hidup dl pe-
rut manusia;
kermian   n   sakit   yg   disebabkan   oleh
terlalu banyak kermi dl perut
kermunting?? kemunting
kernai,  mengernai  v  menyayat  (-nyayat);
mencincang (daging dsb)
kernet /kernét/ n pembantu sopir; kenek
kernu kl n tempat mesiu dibuat dr tanduk
kernyat-kernyut  v  berbunyi  keriat-keriut
(spt bunyi sepatu, pintu)
kernyau n bunyi spt bunyi yg timbul ketika
mengunyak mentimun
kernyih n kerising; seringai;
mengernyih v mengerising; menyeringai
(spt kera)

2
1
kerokot??   kerosok
706
2kerokot v, mengerokoti v menggigiti se-
dikit  demi  sedikit  dl  jumlah  gigitan  yg
agak kasar;
pengerokotan n perihal (perbuatan) me-
ngerokoti
keromong  n  nama  bagian  gamelan  (ben-
tuknya spt bonang pd gamelan Jawa)
keroncang ark?? kerajang
keronco?? keroncor
1
keroncong n 1 bunyi spt bunyi giring-gi-
ring; 2 bunyi dl perut krn lapar;
(ber)keroncongan  v  1  berbunyi  spt  bu-
nyi giring-giring; 2 berbunyi dl perut krn
2
3
4
lapar
keroncong  n  irama  musik  yg  pelan  (dng
lagu-lagu  Indonesia), hampir serupa dng
langgam
keroncong,  keroncongan  n  nama  tum-
buhan  semacam  orok-orok,  boleh  dibuat
pupuk hijau, Crotalaria striata
keroncong   n   bilik-bilik   (bagian)   buku
sebelah dalam;
bagai ikan di — , pb tidak tertolong lagi
mengeroncongkan v menganjurkan (bibir)
(spt orang mengepulkan asap rokok)
menasihati  dia,  tetapi  selalu  tidak  dide-
ngarnya
kerongsang n bros (perhiasan dada, spt pe-
niti  bertahtakan  intan  yg  disematkan  di
baju bagian dada)
kerongsong?? kelongsong
keronsang?? kerongsang
kerontang?? kering
keropak  n  1  daun  lontar  bertulis  (naskah
kuno di Jawa dan Bali); 2 surat kuno yg
tertulis pd lontar
keropas-keropis n 1 berbagai barang kecil
yg  tdk  berharga;  2  mengerjakan  hal-hal
yg kecil-kecil (yg sedikit kegunaannya)
keropeng /keropéng/ n kerak (kotoran) yg
kering pd luka (kudis dsb)
mengeropeng v mengambil keropeng (dr
luka dsb)
1keropok, sekeropok num setumpuk; seke-
lompok:  hanya  di  sana-sini  kelihatan  ~
orang berdiri di muka toko
2keropok a  tidak ada isinya; keropong; ko-
song
3keropok a 1 lapuk; 2 hampa (tidak berisi,
kering isinya); 3 ki lemah; lembek
keropong a kosong (tidak berisi); gerohong
keropos a 1 tidak padat; berongga-rongga;
2  menjadi  tipis  krn  panas  (tt  udara);  3
lapuk dan rusak
– tulang osteoporosis
kerosak n bunyi seperti bunyi daun kering
diinjak
kerosang?? kerongsang
kerosek /kerosék/ n bunyi spt bunyi beras
dikosek
kerosin /kérosin/ n minyak tanah untuk ba-
han penerangan, bahan bakar, dan bahan
pembersih
1kerosok  n  bunyi  sbg  bunyi  daun  kering
diinjak dsb; kerosak;
– ular di rumpun bambu, pb tidak perlu
takut akan gertak atau ancaman orang;
keroncor  n  ketam  besar  jantan,  Limulus
moluccanus  (yg  betina  namanya  belang-
kas);
spt — dng belangkas, pb sangat karib (tt
persahabatan)
keroncot ark?? kerucut
kerong (-kerang) n bunyi spt bunyi barang
keras dl kaleng diguncangkan
kerong-kerong   /kérong-kérong/   n   nama
ikan laut; Therapon
kerongkongan n 1 pembuluh (pd leher) ja-
lan makanan masuk ke perut besar; 2 le-
kum; tenggorokan;
belum basah –, ki belum minum seteguk
air pun; berair — , ki ada rezeki; kering –
menasihati  dia,  ki  sudah  berulang  kali

707
2
kerosok?? kertas
2
berkerosok   v   (mengerosok)   berbunyi
“kerosok, kerosok”
kerosok  n  daun  tembakau  kering  (mutu-
nya kurang baik)
kerosong   n   kulit   ular   (yg   ditinggalkan
sesudah berganti kulit);
mengerosong v mengelupas (kulitnya)
kerotot a berkerut-kerut, berlubang-lubang
atau   beringgit-inggit   (spt   kikir,   limau
parut, topeng)
keroyok  v  mengeroyok  menyerang  bera-
mai-ramai (orang banyak): orang sekam-
pung serentak ~ dan memukuli pencopet
yg tertangkap basah itu;
keroyokan  v  serangan  (orang  banyak);
perkelahian (beramai-ramai);
pengeroyok n orang dsb yg mengeroyok
pengeroyokan n hal (perbuatan dsb) me-
ngeroyok
kerpai n tempat obat bedil; patrum
kerpak n bunyi spt bunyi cabang kayu patah
kerpas   n   bunyi   spt   bunyi   semak-semak
diinjak
kerpik  n  bunyi  spt  bunyi  kerpas,  tetapi
lebih pelan
kerpubesi n Geo senyawaan besi dan bele-
rang, banyak terdapat di alam (menyerupai
emas)
kerpuk n bunyi spt bunyi kerpak
1
kerpus n kopiah
2
kerpus  n  bubungan  rumah  yg  dilepa  (di-
3
turap)
kerpus ark n rumah tutupan bagi serdadu;
(provos)
dikerpus v dihukum kurungan (bagi ser-
dadu)
kersang a 1 kering tidak subur (tt tanah):
tanahnya — , tumbuhan tidak dapat hidup
di atasnya; 2 tegak kaku atau tidak lem-
but (tt rambut)
kersani  ark  n  besi  yg  baik,  berasal  dr
Chorasan
kersik n pasir kasar; batu kerikil halus;
melekatkan  –  ke  buluh,  pb  melakukan
pekerjaan dng susah payah, tetapi sia-sia;
menggerisiki v melapis dng kersik
kersik n bunyi sbg bunyi daun pisang ber-
sentuhan;
tekerisik v berbunyi “kersik, kersik”
kersip?? kedip
kersuk  n  bunyi  hampir  spt  bunyi  kersik,
tetapi lebih keras
kertah n ketam darat
kertak n bunyi spt bunyi dahan patah atau
lantai terinjak;
kertak-kertuk v berbunyi “kertak-kertak”
be(r)kertak  (gigi)  v  menggeserkan  gigi
dng gigi hingga menimbulkan bunyi “ker-
tak-kertak”
kertang  a  kotor  krn  ada  sesuatu  yg  me-
lekat
kertang  ark  n  bunyi  “tang”  (spt  kaleng
dipukul)
mengertang     v     memukul     (hingga
1
2
1
2
berbunyi “tang”)
~ perisai menangkiskan perisai
kers /kérs/ n nama pohon dan buahnya, rasa
buahnya manis, Prunus
kersai   a   berbutir-butir   (berderai)   tidak
lembik (tt nasi)
kersak  n  bunyi  spt  bunyi  rumput  kering
diinjak
kertang  n  nama  ikan  laut,  Epinephelus
pantherinus
kertap   n   bunyi   spt   bunyi   daun   pintu
dikatupkan
kertap-kertap n bunyi “kertap-kertap”
kertas n barang tipis dibuat dr rumput, jera-
mi, kayu, dsb yg biasa ditulis atau untuk
pembungkus dsb
sbg dawat dng –, pb sesuai benar
–  aspal  kertas  yg  pd  satu  muka  atau
kedua belah mukanya dilapisi dng aspal,
dipakai sbg pembungkus atau penutup yg
tahan air; — ampelas kertas yg permuka-
3

1
kerubung??   keruh
708
annya dilapisi serbuk kaca untuk melicin-
kan atau menghaluskan kayu dsb; kertas
pasir; — bungkus kertas untuk membung-
kus   barang-barang;   –   dinding   kertas
(bergambar  dsb)  biasa  ditempelkan  pd
dinding;  — embos Kim jenis kertas, bia-
sanya  karton,  yg  sudah  diberi  pola;  –
embun kertas penetap; — gambar kertas
yg  khusus  untuk  membuat  gambar  atau
digambari  (biasanya  tidak  bergaris);  –
isap  kertas  penetap;  kertas  untuk  me-
ngeringkan  tulisan  tinta;  –  kabar  ark
surat  kabar;  koran;  –  kado  kertas  ber-
warna-warni dipakai untuk membungkus
kado; — karbon?? karbon; — kembang
kertas  penetap;  kertas  pengering  tulisan
tinta;  –  kerja  uraian  tertulis  yg  mem-
bahas suatu masalah tertentu (dikemuka-
kan  untuk  mendapat  pembahasan  lebih
lanjut); makalah; — lap kertas penetap; –
lilin kertas yg diresapi lilin, dipakai untuk
membungkus makanan; — merang kertas
yg dibuat dr merang; — minyak kertas yg
dapat menahan air atau minyak (biasanya
untuk   membungkus   kue);   –   penetap
kertas  untuk  mengeringkan  tulisan  tinta;
kertas  penyerap  tinta;  –  rokok  kertas
untuk  menggulung  tembakau  rokok;  –
saring kertas untuk menapis barang cair;
–   seloidin   kertas   berlapis   yg   peka
cahaya, dipakai untuk keperluan fotografi;
– telur?? kertas minyak; — tekap kertas
tipis  yg  diletakkan  di  atas  lukisan  dsb
untuk   menirunya;   –   tulis   kertas   yg
khusus untuk ditulisi (biasanya bergaris-
garis)
kerubung,   berkerubung   v   berkerumun:
banyak orang ~;
mengerubungi  v  mengerumuni;  rakyat
berdesak-desakkan ~ kantor polisi untuk
melihat pencuri yg tertangkap
1kerubut v, mengerubuti v datang banyak-
banyak hendak melihat, membeli, menge-
royok, dsb; mengerubungi
kerubut  n  pasilan  yg  banyak  bunganya
(ambai-ambai), Rafflesia hasseltii
kerucil n nama wayang, yg dibuat dr kayu
yg  pipih  bentuknya  yg  melakonkan  ce-
rita-cerita panji, terdapat di Jawa Timur;
wayang kelitik
kerucut  n  1  basung  dr  kertas  (daun,
kelopak bambu dsb) untuk tempat kacang
dsb;  2  Mat  benda  (ruang)  yg  beralas
bundar dan merunjung hingga sampai ke
satu titik;
– penggal Mat bagian kerucut yg terletak
di  antara  dua  bidang  yg  taksejajar  dan
berpotongan   sepanjang   garis   yg   tidak
menembus   kerucut;   –    lingkar    Mat
kerucut yg alasnya berupa lingkaran;
mengerucut  v  1  berbentuk  spt  kerucut;
runjung; 2 kuncup;
pengerucutan n proses menguncup atau
mengecil  dl  hal  bentuk,  jumlah,  dsb  (tt
perusahaan dsb)
keruduk,  berkeruduk  a  gumal;  renyuk:
kopiahnya yg sempititu ~menutupkepalanya;
mengerudukkan v merenyukkan: kertas
ke dalam keranjang sampah
kerudung   n   tudung   (lampu   dsb);   kain
penutup kepala (muka); cadar;
berkerudung  v  memakai  kerudung:  pe-
rempuan tua itu ~;
mengerudungi   v   menudungi;   menyelu-
bungi; menutup dng kerudung: ~ kepala
keruh a 1 tidak jernih (tt air dsb); 2 kusut
tidak  keruan;  kalut;  kacau;  tidak  beres:
pikirannya –;
mengeruh v menjadi keruh;
mengeruhkan   menyebabkan   (menjadi-
kan, membuat) keruh: yg ~ air sumur itu
ialah tanah putih di sekeliling lingkaran
sumur yg longsor;
2
1

709
2
1
keruh??   kerut
2
kekeruhan n keadaan (hal, sifat) yg ke-
ruh;  kegentingan  (tt  keadaan,  suasana,
dsb); kekalutan;
keruh n dengkur; dengkur; dengus;
berkeruh v mengeruh;
mengeruh  v  mendengkur;  mendengkus;
mendengus;
keruhbumi kl n ukuran panjang (2–3 mil)
keruing n Bot pohon yg menghasilkan mi-
nyak dempur untuk memakal dsb, Dipte-
rocarpus
keruit n kerawit; kermi
berkeruit-keruit   v   bergerak-gerak   pd
ujungnya (tt cacing, ekor, dsb)
keruk n bunyi sbg bunyi menggores, meng-
garuk, mengikis, dsb
mengeruk  v  1  menggaruk  dng  tangan,
cakar, dsb dng maksud hendak megambil
(mengaut dsb): ia ~ kerak nasi yg masih
direndam  di  periuk;  2  mengorek;  me-
ngeduk;   menggali:   para   pekerja   itu
sedang ~ lumpur;
pengerukan n perbuatan (hal, cara, dsb)
mengeruk; pengorekan
kerukan n hasil mengeruk
kerukut  n,  mengerukut  v  berkerut-kerut
(tt daun yg kena penyakit); kokot (tt jari);
mengerut (tt tangan dan kaki);
mengerukutkan  v  mengerutkan;  meng-
gulungkan
keruma n kuman (pd kudis dsb)
kerumit, mengerumit v menggigit (mema-
kan) bedikit-dikit; mengerip; mengunggis
kerumun,   berkerumun   v   berkerubung;
berhimpun  banyak-banyak:  penduduk  ~
di   dekat   mobil   yg   membawa   minyak
tanah;
mengerumuni  v  datang  berbanyak-ba-
nyak  mengelilingi:  wartawan  ~  Menteri
Luar  Negeri  yg  baru  tiba  kembali  dr
Bangkok;
kerumunan n kerubungan;
sekerumun num sekelompok; sekumpul-
an: ~ manusia berada di pinggir lapangan
terbang untuk menyaksikan atraksi pesawat
terbang
kerumus,   mengerumus   v   memeluk   dan
mencium
kerung  n  1  lekuk  (pd  sendok  dsb);  2  lu-
bang berbentuk bulat dl suatu benda
keruntang-pungkang a kacau-balau
kerunting  n  genta  yg  dibuat  dr  kayu  (di-
pasang pd leher lembu, kerbau)
keruntung  n  1  tabung;  2  bakul  beranyam
rapat dan bertali (untuk menyimpan ikan
dsb);
mengeruntungkan v memasukkan ke da-
lam keruntung
kerunyut n lipatan kecil pd dahi, pipi, dsb;
kerut; bedut;
berkerunyut v berkerut(-kerut); mengge-
lembur; kerepot: kulit nenek itu sudah ~;
terkerunyut v gumal: walaupun bajunya
~ tetap dipakai juga
kerup n bunyi sbg bunyi yg timbul ketika
mengunyah mentimun mentah dsb
kerupuk  n  makanan  dibuat  dr  tepung  di-
campur dng lumatan udang atau ikan, se-
telah  dikukus,  disayat-sayat  dan  dijemur
kemudian digoreng;
– kulit kerupuk dr irisan kulit sapi atau
kerbau; — udang kerupuk yg bahannya dr
tepung dan udang
kerupukan  a  kebingungan;  tergopoh-go-
poh; gugup
kerut  n  lipatan  kulit  pd  dahi  dsb;  kedut;
gelembur;
– kering kering sekali dan kisut-kisut; –
merut 1 banyak kerut-kerutnya; 2 kusut,
kacau tidak keruan; rusuh dan bingung (tt
pikiran,  hati);  3  banyak  bohongnya  (tt
perkataan dsb);
berkerut(-kerut) v, terkerut v 1 berke-
dut; bergelembur (tt kulit dsb): wajahnya
~ keheranan; 2 mengecut; menjadi lebih
1

2
kerut?? keselak
710
2
pendek: urat itu dapat~ ; 3 keriting; ikal:
rambutnya ~
mengerut v 1 berkerut: kulitnya ~ 2 me-
ngedutkan (dahi); menggelemburkan (ku-
lit  dsb):  ia  menjawab  sambil  ~  kening;
3  mengecutkan;  memendekkan  (barang
apa yg dapat panjang pendek)
kerut n bunyi spt bunyi pisau digoreskan
pd barang yg keras dsb
danya sehingga selama hidup tidak akan
dilupakannya;
mengesan   v   meninggalkan   (memberi)
kesan;  membekas:  rupanya  pujian  dan
sanjungan itu sedikit pun tidak ~ pd air
mukanya
karenanya;
bahwa
ia
berbesar
hati
kerutak  v,  mengerutak  v  mengerkah  (tt
tulang dsb)
kerutup n bunyi berdetasan spt bunyi daun
basah terbakar
kesah n terlahirnya perasaan gelisah (kesal,
tidak senang, dsb); keluh kesah;
mengesah v melahirkan perasaan gelisah
(kesal dsb); mengeluh
kesak, mengesak v bergeser (beralih, ber-
ingsut)  perlahan-lahan:  ia  ~  dr  tempat
duduknya;
mengesakkan  v  menggeserkan  perlahan-
lahan: ia berhasil ~ lemari ke sudut kamar
kesal a 1 tidak senang hati; dongkol; sebal;
2 kecewa (menyesal) bercampur jengkel;
3 tidak suka lagi; sangat bosan;
mengesalkan   v   membangkitkan   rasa
kesal; menjemukan;
kekesalan  n  perasaan  kesal;  kesebalan;
kejengkelan; kejemuan
kesam ark,  berkesam v mendendam;  me-
naruh dendam
kesambet  a  sakit  krn  gangguan  roh  jahat
(orang halus, hantu)
kesambi  n  pohon,  kayunya  keras,  baik
dibuat arang, Schleichera oleosa
kesan n 1 bekas (kaki dsb); jejak; 2 apa yg
terasa  (terpikir)  sesudah  melihat  (men-
dengar) sesuatu;
berkesan  v  1  meninggalkan  bekas;  ber-
bekas: segala kebaikannya tiada ~ sedikit
juga;  2  meninggalkan  kesan:  perjumpa-
annya  yg  pertama  itu  sangat  ~  kepa-
mengesankan   v   meninggalkan   kesan;
menyebabkan  berkesan:  pertunjukan  itu
sangat ~;
terkesan  v  memperoleh  kesan  (sesudah
melihat): ia ~ sekali akan anak kecil yg
berbakat melukis itu
kesandung   v   tersandung;   terserandung;
terantuk
kesang,  mengesang  v  membuang  ingus
dng  memijit  hidung  (bukan  disapu  dng
sapu tangan)
kesangsang v jatuh tersangkut
kesap-kesip v kedip-kedip (tt mata)
kesasar p tersesat; salah jalan; tersasar
kesat a 1 kasar (apabila diraba): papan yg
–; 2 kurang licin; kering (apabila diraba);
tidak  lembap;  tidak  lembik  (tt  tubuh,
kain): kain yg — ; kulitnya –;
– daun pimpin, pb dikatakan kpd orang
yg  tidak  selamanya  lemah  saja  (kalau
perlu    dapat    bertindak    keras    juga);
bertunggul  di  tarah,  –  di  ampelas,  pb
sudah beres (tt perselisihan);
mengesat v menyeka supaya kering: ia ~
tas dan sepatunya yg kena hujan;
pengesat n alat untuk mengesat;
~ kaki keset (terbuat dr sabut kelapa dsb
untuk membersihkan kaki)
kesatria  n  1  kasta  bangsawan  atau  kasta
prajurit   (kasta   kedua   dl   masyarakat
Hindu); 2 orang (prajurit, perwira) yg ga-
gah berani; pemberani
kesek /késék/, mengesek v menggesek dng
barang yg kesat
keselak v tersedak; kesedakan
1

711
1
keseleo??   ketak
keseleo  /keseléo/  v  salah  urat  pd  tangan
atau kaki; terkilir;
– lidah salah mengatakan;salahmengucapkan
kesemek n pohon, buahnya dapat dimakan,
manis rasanya, Diospyros kaki
kesengsem a sangat tertarik hati; tergila-gila
keset   /kesét/   v,   mengeset   v   membeset;
menguliti (binatang): ~ sapi yg telah disem-
belih
keset  /kését/  n  pengesat  kaki,  terbuat  dr
sabut kelapa, dsb;
berkeset   v   mengesat   (membersihkan)
kaki pd keset
kesi n bentuk mutiara spt kancing
kesiap, terkesiap a terkejut sekali
kesik(-kesik)   n   bunyi   spt   suara   orang
berbisik-bisik
kesima,terkesima   a   tercengang;   hilang
akal; termangu-mangu
kesimbukan   n   Bot   tumbuhan,   daunnya
tidak sedap baunya, biasa digunakan sbg
obat sakit perut atau dimasak bersama pa-
rutan kelapa muda sbg botok, Saprosma
1
arboreum
kesip a tidak berbiji (tt buah);
mengesip v mengisap-isap buah dsb
2kesip?? kedip
kesiur ark, berkesiur v bersiul; berbunyi
(spt seruling, peluit)
keskul  ark  n  tempat  makanan  terbuat  dr
tempurung yg biasa dibawa oleh pengemis
kesohor a termasyhur; terkenal
kesomplok a 1 tersampuk; tertumbuk; ter-
langgar; 2 kehabisan uang (biaya)
kesot /késot/, berkesot (mengesot) v maju
berangsur-angsur dng mengesakkan pan-
tat  (spt  anak  yg  belum  pandai  berjalan,
orang lumpuh);
terkesot-kesot adv dl keadaan mengesot:
anak kecil itu ~ menghampiri ibunya
kesrakat  a  melarat  dan  sengsara:  potensi
desanya  minus,  dan  kehidupan  ekonomi
rakyatnya sangat –
kesting ark n nama kain (bahan baju)
kesturi n 1 Zool zat yg harum baunya, ber-
asal   dr   musang   kesturi;   2   Bot   nama
berbagai tumbuhan (spt bunga –, kayu –,
limau –);
–  mati  karena  baunya,  pb  mendapat
kecelakaan krn perbuatannya sendiri
kesu-kesi n bunyi spt orang berbisik-bisik
kesuh-kesih  a  ngih-ngih  (spt  orang  sakit
bengek) (tt bernapas)
kesuk-kesik n bunyi spt rumput kering di-
injak, daun-daunan tertiup angin
kesuma  kl n  1  bunga; 2  ki perempuan  yg
cantik (elok, molek); bangsawan;
–  bangsa  bunga  bangsa  (para  pemuda
dan pemudi): prajurit itu gugur sbg ~
kesumat n pertengkaran; perselisihan; per-
musuhan; kebencian
kesumba n 1 berbagai tumbuhan yg meng-
hasilkan  cat  merah,  Bixa  orellana  dan
Trichosperma kuzzil; 2 warna merah tua;
merah menyala;
– murup merah menyala;
dikesumba  v  diberi  warna  merah  dng
kesumba
kesup n bunyi spt bunyi mengisap;
mengesup v  mengecup; mencucup
kesusu adv tergesa-gesa; terburu-buru
kesut ark, terkesut-kesut a susah dan ke-
takutan
ketaban ark n kayu palang pd kemudi se-
pak (yg ada di rusuk perahu)
ketah kl?? kutaha
1
ketai,   berketai-ketai   a   pecah   (hancur,
remuk, dsb) menjadi kecil-kecil (tt bang-
kai, kayu); 2 sobek kecil-kecil: baju anak
itu ~ digigit-gigit anjing
ketai adv paling kalah (tt bermain kartu)
1
ketak n bunyi “tak, tak” (spt bunyi ketuk-
an pd papan);
berketak-ketak v (berketuk-ketuk) 1 ber-
bunyi   “ketak-ketak”;   2   berkotek-kotek
(bunyi ayam);
2

2
3
ketak??   ketang
712
2
berketak-ketik  v  1  berbunyi  “ketak-ke-
tik”  (tt  arloji  dsb);  2  kl  berdebar-debar
hatinya
ketak  n  pelipatan  (kerut)  pd  kulit  leher
dsb;
berketak v 1 berlipat (pd kulit leher dsb):
lehernya  jenjang  ~  tiga,  tempat  peluh
bemain; 2 berombak-ombak (rambut): ia
menyekat rambutnya yg ~ itu
mengetam v melicinan (meratakan)kayu
dng ketam;
pengetaman n 1 tahi ketam; serutan ka-
yu; tatal; 2 perihal mengetam
4
ketakong n tumbuhan yg boleh dipakai sbg
1
2
3
ganti rotan, Nepenthes ampullaria
ketam a terkatup rapat-rapat (kuat-kuat);
– mulut kejang mulut; terkancing gigi;
mengetam  v  mengatupkan  rapat-rapat;
mengetap; mengapit; menyepit,
~ mulut mengatupkan mulut rapat-rapat;
mengetamkan  v  mengetapkan  (menga-
tupkan, menjepitkan; menyepitkan) rapat-
rapat;
~ bibir mengetap (mengatupkan) bibir ra-
pat-rapat;
pengetam n penjepit; sj kakak tua
ketam n pisau kecil tidak berhulu melain-
kan berlandas kayu (untuk menuai padi);
mengetam v menuai (memotong) padi dng
ani-ani: ayah sedang ~ padi di sawah;
pengetam  n  1  tuai;  ani-ani;  2  orang  yg
mengetam (padi);
pengetaman  n  perihal  memotong  padi
dng ketam; penuaian; panenan
ketam n alat untuk melicinkan kayu; serut;
– betina ketam untuk meratakan papan;
–  boseng  ketam  jantan;  –  bulat  ketam
untuk  membuat  kumai;  –  jantan  ketam
untuk  membuat  alur;  –  kumal  ketam
bulat;  –  lidah  ketam  untuk  membuat
lidah  papan  yg  akan  disambungkan  dng
papan lain; — panjang ketam yg bentuk-
nya   leblh   panjang;   –   perapat   ketam
lidah;
berketam  v  dl  keadaan  telah  diketam:
papan yg dijual biasanya tidak ~
ketam  n  kepiting  berkaki  enam  dan  ber-
sepit, hidup di lumpur di tepi pantai atau
di pematang sawah;
kuat  –  krn  sepit,  pb  seseorang  ditakuti,
hanya   selama   ia   berkuasa;   –   menyu-
ruhkan anaknya berjalan betul, pb orang
yg  memberi  nasihat,  tetapi  dia  sendiri
tidak  melakukan  spt  yg  dinasihatkannya
itu;
–  batu  ki  sangat  bakhil  (kedekut);  –
galah ketam yg sepitnya panjang; — pa-
sir  ketam  yg  sering  berada  di  pasir;  –
sempada ketam beracun yg dapat mem-
bunuh orang
ketam, mengetam v mengerat; memotong
(kuku): ibu ~ kuku (jari) adik
ketambak n ikan laut yg disebut juga ba-
wal tambak, Stromateus niger
ketampi n semacam burung hantu, Ketupa
neylonensis leschenault
ketan  n   beras,   kalau   dimasak  biasanya
lengket  atau  menjadi  lekat;  beras  pulut,
Oryza sativa;
– hitam beras ketan yg warnanya hitam;
– sirkaya nasi ketan yg dimakan dng air
gula campur santan (nama penganan); –
urap nasi ketan yg diberi kelapa parut yg
sudah dicampur dng sedikit garam
ketang  ark  a  1  tegang;  erat  terikat  (spt
memakai ikat pinggang yg erat); 2 sempit
atau  ketat  (tt  baju):  kemeja  itu  sudah
terlalu –
ketang n ikan laut; kendang, Scatophagus
argus;
– lada ikan laut, Siganidae
ketang, — tanduk n tumbuhan pakan jan-
tan, Kibara chartacea
5
1
2
3

713
ketap?? ketela
ketap, mengetap v 1 mengetam (mengatup)
rapat-rapat (tt bibir); 2 menggigit bibir (krn
marah atau kesal)
ketapak n batu alas tiang; tapak; alas
ketapang n 1 pohon besar yg daunnya le-
bar,  buahnya  bertempurung  keras,  kulit-
nya untuk menyamak kulit, bijinya boleh
dibuat minyak, Terminalia catapa; 2 tum-
buhan;  baru-baru;  bebaru  laut,  Geutarda
speciosa
ketapek n  tumbuhan  merambat, Ventilago
maingayi
ketap-ketip v, berketap-ketip v berkedip-
1
2ketawa  n,  –  udang  tumbuhan,  Buchana-
nia sessifolia
ketaya  n  suluh  dr  buluh  yg  diberi damar
pd ujungnya (untuk dibakar)
ketaya n tali leher (kerbau, sapi) terbuat dr
anyaman  rotan  terpilin  yg  diikatkan  pd
bom pedati
ketayap n kopiah putih  (songkok haji)  yg
dibebat serban;
–  cendawan  bagian  atas  cendawan  (yg
melebar)
ketegar  a  keras  kepala;  tegar  hati;  tidak
mau menurut kata (nasihat) orang
ketek /keték/ n monyet; kera
1
ketek /kéték/ n ketiak;
mengeteki    v   mengilik-ngilik    (meng-
gelikan) ketiak
ketek / kéték/ a kecil; sedikit;
ketel  a rimbun (daunnya); lebat (daun dan
buahnya); padat (penduduknya)
ketel /ketél/ n titik (air); tetes;
berketel, berketel-ketel v bertitik(-titik):
air matanya
seketel v setitik; setetes
ketel /kétél/ n  1  cerek; 2 kuali besi untuk
menanak nasi; 3 tangki di kapal, lokomo-
tif, dsb untuk memanaskan air yg uapnya
dipakai  sbg  pembangkit  tenaga  pengge-
rak mesin;
– bantu ketel yg digunakan untuk mem-
beri   uap   kpd   pesawat-pesawat   bantu,
apablia ketel pokok rusak atau macet; –
uap   tempat   air   dipanaskan   sebelum
disalurkan ke radiator; — pendidih   alat
tempat sinar matahari yg terkumpul untuk
meningkatkan suhu fluida pendingin
ketela  /ketéla/  n  ubi  kayu,  semacam  tum-
buhan  yg  ubinya  dimakan  dan  daunnya
dipergunakan sbg sayur;
–  gantung  pepaya;  kates;  buah  betik,
Carcia papaya; — gendruwo ubi kayu yg
berukuran besar dan beracun; — kayu ubi
kayu;  singkong;  –  pohon  ubi  kayu;  –
1
2
2
2
kedip: matanya ~
ketar a gentar; sangat takut;
keletar v geletar;
berketar-ketar  v  menggeletar;  gemetar
(krn  takut  dsb)  menggigil:  dia  kelihatan
takut dan ~
ketar  a  berasa  hampir  spt  getir  (pahit,
agak pedas)
ketarap n ikan laut, Pseudoscarus gholbam
ketat  a  1  erat  melekat  (hingga  sukar  di-
cabut  atau  dilepaskan  spt  keris  pd  sa-
rungnya, sumbat pd botolnya); 2 sendat;
sempit  (pakaian);  3  ki  tetap  tidak  dapat
diubah, tanpa kecuali (tt perkataan, janji,
perintah,  peraturan,  dsb):  seleksi  -  di-
lakukan  dl  penerimaan  calon  pegawai
negeri sipil; 4 ki teliti, cermat, dan rapi (tt
penjagaan):   tempat-tempat   yg   penting
dikawal — siang dan malam;
mengetatkan v menjadikan ketat; meng-
eratkan;
memperketat v menjadikan (lebih) ketat;
mempererat;
pengetatan  n  pelaksanaan  (perihal)  me-
ngetatkan
ketaton   v   kena   luka;   kena   cedera:   ia
mengamuk dng hebatnya spt banteng –
1ketawa?? tertawa;
mengetawai v menertawakan

ketemu?? ketil
714
rambat tumbuhan merambat dan ubinya
manis, Ipomoea batatas
ketemu   v   bertemu;   berjumpa;   terdapat:
pagi — pagi, pagi hingga paginya lagi;
– akal masuk akal; logis;
keteng  /kéténg/  ark  n  setengah  sen;  peser
(uang logam zaman Belanda),
mengeteng v membeli satu-satu atau se-
dikit-sedikit;   membeli   eceran:   kalau~
biasanya
sekaligus;
lebih
mahal
dp
membeli
ceriterakan keburukan kaum keluarganya
sendiri
ketial ark a 1 sangat ketat atau sangat kuat
melekat (tidak mudah tercabut, msl sum-
bat  botol);  2  tidak  mudah  bergerak  (krn
terlalu gemuk dsb); lamban
ketiap  n  perahu  kecil  untuk  pelayaran  di
sungai
ketiap n papan teratas di susunan papan yg
merupakan  dinding  sampan:  –  sampan
itu pecah ditimpa ombak
ketiau  n  pohon  yg  kayunya  dibuat  bahan
bangunan rumah, bijinya biasa dibuat mi-
nyak, Ganua motleyana
–  pulung  1  beroleh  bahagia  (anugerah,
hadiah,    pangkat,    dab);    2    mendapat
kemalangan  (kesuiltan)  akibat  pekerjaan
orang lain; — rezeki nomplok mendapat
rezeki berlimpah secara mendadak
ketiding  n  bakul  besar  berbentuk  empat
persegi  yg  dibuat  dr  rotan  sbg  tempat
menyimpan padi atau beras;
pinggang   ramping   bagai   –,   ki   ping-
gangnya   besar   dan   sama   sekali   tidak
ramping (sbg cemooh)
ketik v, mengetik v menulis menggunakan
mesin ketik
ketika 1 n waktu yg sangat singkat atau yg
tertentu;  saat;  2  n  waktu  atau  saat  yg
bertalian  dng  nasib  dsb  (dl  perhitungan,
primbon,  atau  tenung);  3  p  tatkala;  pd
waktu (yg bersamaan);
seketika    adv    sesaat    itu    juga;    dng
mendadak;   sekejap;   sebentar:   keempat
orang itu diam ~
ketil,  seketil  num  sepotong  kecil;  sebutir
kecil (sebesar kedelai);
berketil-ketil  v  berpotong-potong  kecil;
berbutir kecil-kecil;
mengetil v memotong (mengiris, menge-
rat,  merobek,  menyayat)  sedikit-sedikit;
mengerip: tupai itu ~ buah kelapa
1
2
mengetengi v membagi-bagikan (barang
dagangan)   untuk   dijual   satu-satu   atau
sedikit-sedikit: agen datang ~ para pen-
jual di toko;
mengetengkan  v  menjual  satu-satu  atau
sedikit-sedikit;    menjual    eceran:    toko
koperasi   harus   ~   barang-barang   yg
langka kpd anggotanya secara merata;
ketengan  n  cara  penjualan  atau  pem-
belian sedikit-sedikit; eceran
ketepeng /ketépéng/ n nama pohon, Cassia
alata
ketes /ketés/ n tetes; titik (air dsb);
mengetesi  v  menitikkan  (air  dsb)  pada:
ibu ~ obat mata pd mata adik
keteter /ketétér/ a 1 tertinggal jauh di be-
lakang; ketinggalan jauh; 2 hampir kalah;
tidak kuat melawan lagi;
keteteran v keteter
ketgat /kétgat/ n Far benang aseptik (steril)
terbuat dr usus hewan yg digunakan sbg
1
2
3
4
benang jahitan pd luka bedah
keti n seratus ribu; sepuluh laksa;
berketi-keti v beratus-ratus ribu
keti n bola yg dibuat dr kayu
keti, keti-keti n lebah kecil
keti, mengeti ark v menimbang
ketiak n bagian yg lekuk di antara pangkal
lengan dan badan;
selalu  di  bawah  –  istrinya,  ki  sangat
dikuasal     istrinya     (dl     kebijaksanaan
keluarga); mengembang — amis, pb men-

715
ketilang?? ketrok
ketilang n burung kedil yg bunyi nyaring;
burung nilam
ketimbang   p dibandingkan dng: kepadatan
penduduk lebih cepat berkembang –  pro-
duksi bahan makanan
ketimbir n bisul kecil di tepi pelupuk mata;
timbil
ketimbul n pohon besar yg kayunya tidak
keras,  daunnya  lebar  berbulu  halus  dab
berbentuk  spt tangan  terentang, buahnya
bulat  sebesar  kelapa  yg  berdaging  spt
buah nangka dan berbiji, (biasa dimasak
sbg sayur), Artocarpus communis; keluih
ketimbung   n   bunyi   spt   air   ditampar;
kecipung
be(r)ketimbunga(an)  v  1  bermain  air
dng  menampar-nampar  sehingga  berbu-
nyi (pd waktu mandi); 2 berbunyi “bung-
bung” spt air ditampar
ketimun?? mentimun
keting n bagian kaki antara tumit dng betis;
mengeting v 1 memotong urat keting (sbg
hukuman);  2  ki   memutuskan  hubungan
1
2
3
(bantuan dsb): ~ musuh
ketip  n  gigitan  binatang  kecil-kecil  (spt
agas, nyamuk);
mengetip v 1 menggigit (tt nyamuk dsb):
nyamuk  malaria  ~  sambil  menungging;
2 mencubit sedikit: ~ perut
pengetip n 1 binatang-binatang kecil yg
mengetip  (nyamuk,  semut,  dsb);  2  alat
untuk mengetip
ketip ark n mata uang 10 sen; picis;
seketip num sepuluh sen; sepicis
ketip n kelip; kedip
ketir-ketir   a dalam perasaan cemas (kha-
watir, waswas, gelisah) dan takut: hatinya
selalu — apabila akan ujian
ketis, mengetis v menjentik supaya melesat
atau terlempar
ketitir(an)  n   burung   kecil   yg   suaranya
nyaring  dan  panjang,  biasanya  dipertan-
dingkan suaranya; burung perkutut
ketok v ketuk; pukul;
– kadal permainan anak-anak dng bilah
bambu yg dipukul;
mengetok  v  1  mengetuk  (pintu  dsb);
2 membetulkan atau memperbaiki bagian
yg penyok (pd karoseri mobil dsb);
pengetok n 1 alat untuk mengetok; 2 tu-
kang ketok;
ketokan  n  1  hal  mengetok  atau  menge-
tuk; 2 hasil mengetok
ketola n  tanaman menjalar, buahnya hijau
sebesar  mentimun,  dagingnya  yg  masih
muda  empuk  berongga  spt  kapas,  kulit-
nya  bersegi-segi  (di  Jawa  disebut  gam-
bas)  dan  dibuat  sayur  (ada  bermacam-
macam: — ular, — manis), Luffcylindrica
ketombe /ketombé/  n penyakit kulit kepala
(bersisik-sisik  putih  gatal),  Tinea  furfu-
racea; kelemumur
keton?? ketun
2
keton n  pohon yg kayunya biasa dibuat peti,
Mitragyna speciosa
ketoplankton  /kétoplankton/  n  Bio  plank-
ton  yg  memiliki  cuatan  duri  atau  bulu
untuk mengurangi laju tenggelamnya
ketopong n topi tinggi (kopiah) yg dipakai
sbg perhiasan;
– besi topi baja (biasa dipakai oleh tentara)
ketoprak n sandiwara yg disertai nyanyi-
an, tarian, dan gamelan
ketoprak n makanan (khas Jakarta) terdiri
dr  tahu  goreng,  kerupuk,  dan  taoge  yg
dibubuhi bumbu yg berkecap
ketrok?? ketuk
1
1
2
ketiplak   n   bunyi   spt   orang   berjalan
memakai bakiak (sandal dr kayu)
ketipung n gendang kecil (yg dipukul dng
tangan)
ketirah  n  tanaman  suluran  yg  ddaunnya
berwarna merah, Lesa indica

1
ketu??   ketur
716
ketu n kopiah berbentuk bulat panjang yg
be(r)perhiasan  (kadang  dipakai  dng  sor-
ban dan pd zaman dulu biasa dipakai oleh
pendeta atau pertapa);
– udeng kain kepala yg sudah diatur sdb
ketu
ketua n 1 orang yg tertua dan banyak peng-
alamannya (dl suatu kampung dsb); 2 orang
yg mengepalai atau memimpin (rapat, de-
wan pekumpulan, dsb);
–   kehormatan ketua perkumpulan dsb yg
diangkat oleh perkumpulan dsb sbg peng-
hormatan saja; — muda wakil ketua
mengetuai v menjadi ketua; mengepalai;
memimpin   (rapat,   perkumpulan,   dsb):
Pak Lurah ~ rapat pembangunan desa
ketual?? katwal
ketuat n bintil (daging yg kecil dan keras)
pd kulit; kutil; mata ikan
ketuban?? tuban-tuban
ketuir n tumbuhan yg tumbuh di tepi pantai
yg  biasa  dipakai  nelayan  untuk  mena-
1
barang siapa yg ~ ialah yg bertelur, pb
siapa   yg   merasa   tersindir,   dialah   yg
berbuat sbg yg disindirkan itu; ~ di luar
sungkur,  bertanam   di   luar  pagar,   pb
mengemukakan   keterangan   (keberatan
dsb) sesudah diputuskan
3
ketuk n bagian gamelan; kenung
1
ketul num sebanyak isi tangan terkepal (tt
nasi, tanah, dsb): gumpal; kepal;
berketul-ketul   v   berkepal-kepal;   ber-
gumpal-gumpal: ~ tanah; ~ nasi
ketul a berkerut tegang (otot-otot, urat)
mengetulkan (kaki) v menarik atau me-
ngerutkan kaki yg melunjur; melipat kaki
ketul a 1 tumpul; 2 ki bodoh; kurang cerdas
ketumbar  n  tumbuh-tumbuhan  yg  bijinya
biasa    dipakai    untuk    rempah-rempah,
Corriandrum sativum
ketumbi n tahi yg penghabisan;
– tahi ayam, ki orang yg sangat hina
ketumbit n rumputan yg daunnya biasa di-
2
3
pergunakan
zeylanica
sbg
obat
luka,
Leucas
2
warkan bisa dsb, Clerodendron inerme
ketuk n bunyi pukulan pd pintu, meja, dsb
yg dibuat dr kayu;
mengetuk v memukul sesuatu dng buku
jari, martil, dsb: sebelum masuk ia ~ pin-
tu dulu;
~ hati, ki menggugah hati; membangkitkan
hati; ~ kawat mengirimkan telegram;
mengetukkan   v   mengetuk   dng:   ia   ~
jarinya ke meja;
terketuk  v,  ki  tergugah;  tergerak  (tt  niat
atau keinginan): hatiku ~ untuk membantu
fakir miskin itu;
ketukan n pukulan pd meja, pintu, dsb;
pengetuk n 1 alat untuk mengetuk; 2 orang
yg mengetuk
ketuk n bunyi spt bunyi kotek ayam betina
sesudah bertelur;
berketuk v berbunyi “tuk, tuk” (spt ayam
betina setelah bertelur); berkotek (tt ayam
betina);
ketumbu n bakul bertutup
ketumbuhan n 1 penyakit cacar; sakit ca-
car; 2 bisul dl kulit
ketumpang   n   ekor   kucing   (nama   tum-
buhan), Dysophylla auricularia
ketun kl n uang ringgit
ketungging n kala yg besar, hitam warna-
nya,  hidup  di  sela-sela  batu, Heteromet-
rus cyanus; kalajengking
ketup  (ketup-ketup)  n  bunyi  spt  bunyi
kaki yg dientakkan di atas papan dsb
ketupat n makanan dibuat dr beras yg di-
masukkan ke dl anyaman pucuk daun ke-
lapa  berbentuk  kantung  segi  empat  dsb,
kemudian   ditanak   (direbus),   dimakan
bersama sayur sbg pengganti nasi
ketupuk  n  unggas;  elang  malam;  kokok
beluk
ketur n tempat ludah (ketika makan sirih
dsb); peludahan
1

2
717
ketur?? khatulistiwa
2
ketur, berketur v berbunyi “wek, wek” (tt
katak):  laksana  kodok  ditimpa  kemarau,
riuh ~ hujan tidak sampai
ketus   a   keras   dan   tajam   perkataannya;
lancang  mulut:  pertanyaan  itu  dijawab-
nya dng –
kewalahan a tidak sanggup melawan (me-
ngerjakan)  krn  terlalu  banyak  yg  harus
dilawan (dikerjakan): ia — menerima pe-
sanan  membuat  kue  untuk  menyambut
hari Lebaran
kha n huruf ke-7 abjad Arab
khabar?? kabar
khadam (khadim) n pelayan; orang gajian
khair a elok; baik (tt perbuatan dsb)
khalayak n 1 segala yg diciptakan oleh Tu-
han; makhluk (manusia dsb); 2 orang ba-
nyak; masyarakat ramai
– ramai masyarakat ramai; publik; orang
banyak; umum
khali a 1 bebas (lepas, terhindar) dp: tidak
– dr kesalahan, ada kesalahannya; 2 lalai:
tiada — ia berbuat kebajikan
khalifah   n   1   wakil   (pengganti)   Nabi
Muhammad  saw  Setelah  Nabi  wafat  (dl
urusan negara dan agama); 2 (gelar) kepala
agama dan raja di negara Islam;
– debus pemimpin permainan debus
kekhalifahan n perihal khalifah
khalik n yg menciptakan (yakni Allah)
khalikah n 1 yg dicipta atau dijadikan oleh
Tuhan; alam; makhluk; 2 keadaan; peker-
ti; tabiat; kelakuan
khalikul alam v yg menciptakan alam se-
mesta (ialah Allah)
khalikul  bahri  n  yg  menciptakan  lautan
(ialah Allah)
khalil Allah (khalilullah) n sahabat Allah;
gelar untuk Nabi Ibrahim
khalis a suci; bersih; murni; jujur
khalwat  n  pengasingan  diri  untuk  meng-
heningkan pikiran dsb;
berkhalwat v mengasingkan diri di tem-
pat yg sunyi untuk bertafakur, beribadah,
dan   lain-lain:   selama   bulan   Ramadan
ulama itu ~ di kampung yg jauh terpencil
khamar n minuman keras; anggur
khamir n, berkhamir v bercampur ragi
khanjar n  parang atau pedang bermata dua
yg panjang dan bengkok
kharab a rusak dan lenyap penduduknya (tt
daerah tempat tinggal); musnah; lenyap
kharisma?? karisma
khas   a   khusus;   teristimewa:   tawanya
sangat –;
mengkhaskan  v  ark  mengistimewakan;
mengkhususkan;
kekhasan n hal (sifat) khusus yg tidak di-
miliki oleh yg lain; kekhususan
khasiat  n  manfaat  (faedah,  kegunaan)  yg
bersifat khas; keistimewaan; kekuatan (ke-
gunaan, faedah) yg istimewa (tt obat, azi-
mat, dsb);
berkhasiat  v mempunyai  khasiat;  mem-
punyai  kekuatan  (kegunaan,  faedah)  yg
istimewa: benalu teh itu ~ untuk menyem-
buhkan penyakit kanker
khatam kl n cincin meterai; cincin stempel
2
khatam  a  tamat;  selesai;  habis;  Alquran
telah dibacanya sampai –;
– kaji tamat belajar (membaca) Quran;
mengkhatamkan v menamatkan; menye-
lesaikan  (tt  bacaan):  pd  usia  15  tahun
anak itu sudah tiga kali ~ Quran
khatib n orang yg menyampaikan khotbah
(pd  waktu  sembahyang  Jumat  dsb);  juru
khotbah
khatifah n kain tebal dr bulu domba; per-
madani
khatulistiwa   n   garis   bayangan   keliling
bumi  terletak  melintang  pd  nol  derajat
(yg membagi bumi menjadi dua belahan
sama,   yaitu   belahan   bumi   utara   dan
belahan  bumi  selatan);  garis  lintang  nol
derajat; ekuator
1

khawatir?? khulak
718
khawatir  a  takut  (gelisah,  waswas)  thd
suatu  hal  yg  belum  terjadi:  jangan  –,
anakmu dl keadaan baik;
mengkhawatirkan   v   1   khawatir   thd
suatu hal: ia ~ kesehatan anaknya; 2 me-
nimbulkan  rasa  khawatir:  keadaan  jan-
tungnya sangat ~;
kekhawatiran   v   ketakutan;   perasaan
khawatir:   timbul   ~   dl   dirinya,   kalau-
kalau ia tidak lulus ujian
khayal  n  1  lukisan  (gambar)  dl  angan-
angan;  fantasi;  2  diangan-angankan  spt
benar-benar ada;
berkhayal v 1 melihat sesuatu yg hanya
ada  dl  angan-angan:  ia  ~  seakan-akan
anaknya   yg   telah   meninggal   datang
mengunjunginya;  2  berbuat  sesuatu  spt
benar-benar  terjadi:  anak-anak  biasanya
~,    mempunyai    teman    bermain    yg
sebetulnya tidak ada;
mengkhayal(kan) v menggambarkan (me-
lukiskan)   dl   angan-angan;   mengangan-
angankan;  mereka-reka;  membuat  fantasi:
ia sedang ~ bagaimana seandainya musuh
menyerang dng tiba-tiba;
pengkhayalan n 1 hal mengkhayal(kan);
2 hasil berkhayal atau mengkhayal;
khayalan n 1 hasil angan-angan; fantasi;
rekaan; 2 angan-angan
khayali a 1 bersifat khayalan (hanya ada
dl  angan-angan);  2  kl  mabuk;  berada  dl
keadaan puncak (terutama dl arti tasawuf)
khazanah  n  1  barang-barang  milik;  harta
benda; kekayaan; 2 kumpulan barang; per-
bendaharaan;  3  tempat  menyimpan  harta
benda  (kitab-kitab,  barang  berharga,  dsb)
khazanatul kitab, perpustakaan
khianat n perbuatan tidak setia; tipu daya;
tidak menepati janji
berkhianat    v    berbuat    khianat:    ia
dihukum krn ~ kpd negara dan bangsa;
mengkhianat(i)  v  berbuat  khianat  kpd;
tidak setia kpd; memperdayakan: ~ bang-
sa sendiri;
pengkhianat  n  orang  khianat;  orang  yg
tidak setia kpd negara (teman dsb); orang
yg merugikan (mencelakakan dsb) negara
atau teman sendiri;
pengkhianatan n perbuatan khianat
khidmat  a  hormat;  takzim:  orang-orang
mendengarkan ayat suci Alquran dng –
berkhidmat v 1 berbuat khidmat; berso-
pan-santun; 2 mengabdi kpd: ~ kpd tanah
air
khilaf a keliru; salah (yg tidak disengaja);
kekhilafan n kekeliruan; kesalahan
khisit a dengki; iri hati
khitan n sunat (memotong kulup, yaitu ku-
lit pd ujung kemaluan laki-laki);
berkhitan v sudah berpotong kulup;
mengkhitankan v mengadakan peralatan
memotong kulup; menyutani;
khitanan     n     pelaksanaan     (upacara)
memotong kulup
~ massal khitanan sejumlah anak sekaligus
khittah n langkah; rencana; kebijaksanaan
khoja(h)  n  saudagar  (dr  Persia  atau  Hin-
dustan)
khotbah  n  pidato  (terutama  yg  mengurai-
kan ajaran agama);
berkhotbah v berpidato (tt ajaran agama
dsb): tiap-tiap hari Jumat ia ~ di masjid
di dekat rumahnya;
mengkhotbahkan  v  mengajarkan  atau
membicarakan   dl   khotbah:  ~   tt   sikap
hidup berdasarkan agama;
pengkhotbah  n  pembicara  (penyampai)
dl khotbah; juru khotbah
khudu a rendah hati; patuh
khulafa n para khalifah;
khulafaurrasyidin, para khalifah yg me-
nempuh jalan yg benar (yaitu Abubakar,
Umar, Usman, dan Ali)
khulak??  2khuluk

719
khuldi  n  (buah-)  buah  larangan  (yg  di-
1
2
makan Adam dan Hawa dl taman firdaus)
khuluk  n  sifat  asli  (dibawa  sejak  lahir);
pembawaan; tabiat
khuluk n perceraian atas permintaan pihak
perempuan    dng    mengembalikan    mas
kawin yg diterimanya; tebus talak
1
khuldi??   kian

5 sebutan bagi benda yg dianggap bertuah
(senjata, gamelan, dsb);
–   Tunggulwulung   (bendera   pusaka   di
Yogyakarta)
kiak, kiak-kiak n  semut  yg  besar dan  hi-
tam warnanya; cengkiak; kelengkiak
kial,  (ber)kial-kial  v  bergerak  kuat-kuat
(krn hendak melepaskan diri, krn tertawa,
dsb)
terkail-kial v (ber)kial-kial
kial  ark  n  gerakan  tangan  (badan)  sbg
isyarat atau melukiskan suatu perbuatan
berkial v memperlihatkan suatu gerakan
tangan   (badan   dsb)   selaku   sandiwara:
bernyanyi sambil ~;
mengialkan v menggambarkan (menerang-
kan)  dng  perbuatan  atau  gerakan  selaku
sandiwara: ~ percakapan pendek di kelas;
perkialan  n  1  gerakan  untuk  memper-
lihatkan  suatu  perbuatan  (perasaan  dsb);
2 hal berkial
kiam v berdiri tegak (pd waktu salat)
kiamat n 1 hari kebangkitan dp mati (orang
yg  telah  meninggal  dihidupkan  kembali
untuk diadili perbuatannya); 2 hari akhir
zaman  (dunia  seisinya  rusak  binasa  dan
lenyap);   3   ki   celaka   sekali;   bencana
besar; rusak binasa
kiambang n tumbuhan air yg mengapung,
Pistia stratiotes;
ibarat –, ki tidak teguh; tidak tetap: spt –
dilempar,    pb    bercerai    sebentar    lalu
berkumpul  kembali  (tt  orang  ramai  yg
berkumpul);  biduk  lalu,  –  bertaut,  pb
orang  yg  berkelahi  atau  bertengkar  yg
akhirnya berbaik kembali
kian 1 n sebegitu; sebanyak itu (ini); 2 adv
makin  bertambah:  matahari  –  lama  –
tinggi;
berkian-kian  num  banyak-banyak;  ba-
nyak  sekali:  beberapa  banyaknya:  harta
dunia yg ~ itu tidak akan dibawa mati;
1
2
1
khunsa  n  banci  (bukan  laki-laki,  bukan
perempuan); wadam
khurafat n dongeng  (ajaran dsb)  yg  tidak
masuk akal; takhayul
khusuf n gerhana bulan
khusus a khas; istimewa; yg tidak umum:
untuk anak buta tersedia buku bacaan –;
mengkhusus  v  menjadi  khusus;  berlaku
khusus;
mengkhususkan    v    mengistimewakan;
1
2
menguntukkan bagi sesuatu yg tertentu: ~
diri dl bidang kebudayaan;
kekhususan n keistimewaan; sifat khusus
pengkhususan n perihal mengkhususkan;
terkhusus v teristimewa; terutama
khusyuk  a  sungguh-sungguh;  dng  penuh
penyerahan dan bulat hati; penuh keren-
dahan hati: mereka sedang berdoa dng –
khusyuk n tujuan; niat
ki  n sebutan untuk orang tua-tua atau guru
1
2
(yg menjadi teladan): — Hajar Dewantara
kia ark (– sangat, — bunga sambu) jahitan
tangan yg menyerupai jahitan mesin jahit
(sama luar dalamnya); setik
kia (kia-kia) n (hiu –) ikan hiu yg mon-
congnya panjang, Rhibatis
kiah, mengiah(kan) v menarik supaya reng-
gang;
pengiah (~ sepatu) n alat spt sudu untuk
mempermudah   masuknya   kaki   ke   dl
sepatu; senduk sepatu
kiai n 1 sebutan bagi alim ulama (cerdik pan-
dai  tt  agama  Islam);  2  alim  ulama;  3  se-
butan  bagi  guru  ilmu  gaib  (dukun  dsb);
4  kepala  distrik  (di  Kalimantan  Selatan);

2
kian?? kibik
720
2
sekian n sebanyak itu (ini); sampai sebe-
gitu
kian p sana; situ;
– kemari ke sana kemari; hilir mudik
4  lambang;  5  sindiran;  6  pelajaran  (dari
suatu cerita dsb);
pengiasan  n  hal  (perbuatan,  cara)  me-
ngiaskan
kiang-kiut  n  bunyi  “kiut,  kiut”,  spt  bunyi
pintu yg dibuka dan ditutup
kiani n singgasana — , kl takhta kerajaan
kiap n penyangga tiang bendera, yakni dua
keping papan berdiri diberi berpasak un-
tuk menegakkan tiang; standar
kiar n uap atau cairan yg dikeluarkan oleh
kulit limau (bila kena mata sangat pedih)
kiara n nama ara
1
kias n 1 perbandingan (persamaan); ibarat;
contoh yg telah ada (terjadi); 2 sindiran; 3
contoh  (model)  yg  telah  ada;  analogi;  4
alasan  (hukum)  yg  berdasarkan  perban-
dingan  atau  persamaan  hal  yg  telah  ter-
jadi (dl hukum Islam);
manusia  tahan  –,  binatang  tahan  palu,
pb mengajar manusia dng sindiran sudah
cukup,  tetapi  kalau  mengajar  binatang
harus dng pukulan;
berkias   v   berkata-kata   dng   memper-
gunakan kias (ibarat): aku tak pandai ~;
berkias-kiasan v sindir-menyindir: mula-
mula ~, akhirnya berkelahi
mengias(i)  v  menyindir:  jangan  suka  ~
orang;
mengiaskan  v  1  mengenakan  kias  (per-
bandingan,  persamaan)  pd:  suatu  pasal
undang-undang  kpd  suatu  keadaan  ter-
tentu;   2   mengibaratkan;   menunjukkan
(mengemukakan)     sbg     perbandingan:
cerita itu ~ kesetiaan orang bersahabat;
3  mengatakan  sesuatu  (sindiran  dsb)  di-
kenakan  kpd:  telah  acapkali hal  itu  aku
bayangkan, aku~ kepadamu;
kiasan n 1 pertimbangan tt suatu hal dng
perbandingan atau persamaan dng hal yg
lain;  2  perumpamaan;  ibarat;  3  (arti  ~,
kata  ~)  arti  kata  yg  bukan  sebenarnya;
kias   (ilmu   –)   ilmu   sihir;   kepandaian
mengobati dsb dng jampi-jampi
kiasi ark menurut kias (analogi); berkenaan
dng kias
kiat n akal, seni (cara melakukan); taktik
2
kiat, berkiat v 1 kaku atau kejang ( tt ang-
gota  tubuh);  piuh:  tubuhnya  sudah  ~,
karena   sudah   meninggal;   2   bergeliat;
salah urat
kiat ark v, mengiat v membuka kartu
kibar,  berkibar(-kibar)  v  bergerak-gerak
mengombak krn ditiup angin (tt bendera
dsb): Sang Merah Putih ~ ditiup angin;
mengibarkan v membentangkan (mema-
sang)  supaya  berkibar-kibar:  pd  tanggal
17 Agustus tiap rumah ~ bendera Merah
Putih;
kibaran n   gerakan mengombak (tt ben-
dera yg berkibar);
pengibar  n  yg  mengibarkan  (bendera);
pengibaran n perihal mengibarkan
kibas,   mengibas(-ngibas)   v   bergerak-
gerak   spt   melambai   atau   mengipasi:
gajah itu telinganya selalu ~;
mengibas(-ngibas)kan  v  mengguncang-
guncangkan    spt    melambai-lambaikan:
1
3
1
sapi   betina   itu   ~   ekornya   sementara
anaknya menyusu;
kibasan n gerakan mengibas(kan): ~ ekor
kuda itu gunanya untuk menghalau lalat-
lalat yg mengganggu
2
kibas (kambing –) n kambing yg bulunya
panjang, tebal, dan keriting; domba
kibernetika   /kibernétika/   n   Adm   ilmu
pengetahuan  tt  komunikasi  dan  penga-
wasan yg khususnya berkenaan dng studi
bandingan  atas  sistem  pengawasan  oto-
matis (spt sistem saraf dan otak)
kibik?? kubik
2

721
1
kibir??   kijai
kibir  a  tekebur;  sangat sombong;  angkuh;
menganggap  dirinya  lebih  hebat  (kuat
dsb)
kiblat n 1 atak ke Kabah di Mekah (pd waktu
salat); 2 arah; jurusan; mata angin
berkiblat (kepada) v menuju ke: politik
yg ~ kpd kepentingan perorangan;
mengiblatkan v mengarahkan ke kiblat;
menujukan
kibriah  n  ketekeburan;  kesombongan;  ke-
angkuhan
kibul  n pantat;
mengibuli  v  ki  membohongi;  menipu:
penipu itu berhasil ~ beberapa ibu rumah
tangga;
terkibul  v  ki  tertipu:  pulanglah  ia  dng
hati kesal, krn merasa ~ lagi oleh penjual
obat di pinggir jalan;
pengibul  n  ki  pembohong;  penipu:  aku
tidak  percaya  apa  yg  kamu  katakan  itu,
sebab kamu dikenal sbg ~
mengibul   v   berbohong;   membohong:
anak itu suka ~
kicak n penganan khas Yogyakarta yg lebih
mudah ditemui pd bulan Puasa, dibuat dr
beras  ketan  dicampur  dng  kelapa  muda
dan buah nangka, kenyal, rasa gurih dan
manis
kicang-kecoh  (kicu)  ark  n  berbagai  tipu
muslihat;
kicang-kecoh  ciak,  pb  suatu  perkara  yg
1
kicik ark a kecil
kicu n (kicuh) 1 tipu: kena –; 2 penipu
mengicu v 1 (berkicuh) melakukan peni-
puan:  orang  itu  pandai  ~;  2  (mengicu-
kan)
terkicu v tertipu;
pengicu n penipu;
pengicuan n penipuan;
kicuh??  kecoh;  kicu
kicut,  berkicut  v  berbunyi  “cut,  cut”  (spt
bunyi  as  roda  yg  kurang  minyak  dsb):
mesin jahit itu sudah mulai
kidab ark n dusta; bohong; kizib
kida-kida  ark  n  perhiasan  yg  dibuat  dp
emas,   kertas,   dsb   (dikenakan   pd   tepi
selendang, tepi destar mempelai, dsb)
kidal  a  bersifat  lebih  terampil  menggu-
nakan tangan kiri
kidam a kekal; tidak bermula: Tuhan ber-
sifat — tidak bepermulaan
kidamat ark?? khidmat
kidang n kijang
kidar  v kisar; kitar
kidul  n selatan: laut (segara) –, laut sebe-
lah selatan Pulau Jawa
kidung  n  nyanyian,  lagu  (syair  yg  dinya-
nyikan);
mengidung v bernyanyi kidung;
mengidungkan v menyanyikan kidung;
kidungan n nyanyian yg bersifat lirik yg
melukiskan suatu perasaan
kifarat  n  Isl  denda  krn  melanggar  hukum
atau  peraturan  agama  Islam  yg  tertentu,
spt  bersetubuh  di  siang  hari  pd  bulan
Ramadan
kifayah (fardu –) n Isl kewajiban bersama
(spt menyembahyangkan mayat) yg boleh
dilaksanakan   oleh   beberapa   orang   saja
sehingga kalau sudah ada yg mengerjakan
maka yg lain tidak menanggung dosa
kihanat ark n petenungan; ramalan
1
kijai  n  1  nama  pohon,  kayunya  dibuat
bahan   bangunan   rumah   dsb,   Santiria
1
1
2
akan diperiksa hendaklah ada buktinya
kicau n 1 bunyi burung (terutama burung
murai);  2  ki  celoteh;  perkataan  yg  seba-
rang saja
berkicau v 1 berbunyi (tt burung murai):
tiada  berhenti  burung  murai  ~;  2  ki
berkata-kata   sebarang   saja;  berceloteh;
mengoceh:  biarkan  dia  ~,  nanti  akan
berhenti sendiri;
kicauan?? kicau
kicau tipu; kecoh
kici n perahu kecil bertiang dua

2
2
kijai??   kikis
722
2
griffithii; 2 nama pohon yg menghasilkan
sj karet
kijai,   terkijai-kijai  a   menggeletar   (spt
tangan  orang  tua);  mengibas-ngibaskan
jari atau tangan (krn kesakitan)
mengikik v tertawa “kik, kik, kik” lawan
dr tertawa terbahak-bahak;
terkikik-kikik v mengikik
kikil n kulit kerbau (sapi, kambing) bagian
dalam  yg  dapat  dimakan  (biasa  dibuat
sate dsb)
kikir  n  alat  dr  besi  baja  yg  bergerigi,
dipakai  untuk  meratakan  (menajamkan
dsb) sesuatu
–   belah   rotan   kikir   yg   salah   satu
permukaannya melengkung; — pari kikir
yg dibuat dr kulit pari; — parut kikir yg
rigi-riginya  tajam  (dipakai  untuk  meng-
ikis kayu yg akan diketam supaya tanah,
pasir yg melekat terbuang);
berkikir v 1 telah dikikir: besi ~; 2 tidak
licin (tt kulit); berkerut-kerut; kesap: kulit ~;
mengikir v meratakan (menghaluskan dsb)
dgn kikir: ~ besi;
kikiran n serbuk (sisa) barang yg dikikir;
tahi kikir
kikir  a  terlampau  hemat  memakai  harta
bendanya; pelit; loket; kedekut: orang yg
– tidak banyak sahabat;
kekikiran n perihal (sifat) kikir
kikis, mengikis v mengerik (menghilang-
kan,  menghapuskan,  dsb)  dgn  benda  ta-
jam (spt pisau, dll): ~ lumut atau kotoran
dr dinding;
kikisan n hasil (akibat) mengikis; kerikan;
pengikis n alat untuk mengikis;
pengikisan n hal (perbuatan dsb) mengikis
kikis a hilang; habis (harta, benda);
mengikis  v  menghilangkan;  melenyap-
kan: ia telah ~ habis harta pusaka orang
tuanya di meja judi;
dikikis v ki dilenyapkan;  diberantas: se-
gala   kebobrokan   masyarakat   harus   ~
habis;
terkikis v tersapu; lenyap: segala  peris-
tiwa itu sudah hampir ~ dr ingatannya
1
2
1
2
kijang n binatang spt rusa, tubuhnya lebih
kecil    dan    tanduknya    tidak    panjang,
Cervulus muntjac;
spt  –  lepas  ke  rimba,  ki  orang  yg  telah
pulang ke tempat asalnya dan sukar dicari;
– kambing kijang kecil yg warna kulit-
nya    kuning    muda;    –    menjangan
berbagai macam kijang (spt rusa, napuh,
pelanduk);  –  tembu  kijang  yg  warna
bulunya kehitam-hitaman, tanduknya ber-
cabang sampai tiga
kijang-kijang n  karang  berduri,  warnanya
merah, dan dipakai sbg obat
kijil,    akar    –    n    sebangsa    tumbuhan
memanjat; akar banar; akar gadong tikus,
1
2
Smilase helferi
kijing n kepah (remis) yg agak besar tapi
lebih   kecil   dr   kerang,   halal   dimakan,
cangkangnya agak pipih, Tellina
kijing n penutup makam berupa batu ku-
buran   dgn   batu   nisannya   (terbuat   dr
pualam,  tegel,  atau  semen):  –  pamanku
almarhum terbuat dr tegel hijau;
mengijing  v  membuatkan  kijing  (untuk
makam)
kijip?? kejap
kiju?? keju
1
kik n perkakas tenun (bingkai tenunan)
2
kik?? akik
3
kik  n  semacam  kantong  kulit,  tempat  air
(air anggur, madu, dsb)
kikih,   terkikih-kikih   v   terkekeh-kekeh;
tertawa  tidak  keras  (tertahan);  melihat
pemuda   yg   aneh   itu   kedua  gadis   itu
tertawa ~
kikik,  berkikikan  v  dua  orang  atau  lebih
tertawa “kik, kik, kik”;

723
kikitir n surat bukti dr kelurahan tt pemilikan
tanah (sawah, kebun, dsb): dgn memiliki –,
petani berhak mendapat kredit
kikuk  a  canggung;  belum  berapa  pandai;
belum  biasa:  ia  merasa  –  bergaul  dgn
orang-orang asing;
kekikukan n kecanggungan
1
kila  ark v,  mengila menyangkali; memu-
2
1
1
kikitir??   kilat

sudah  ~  membajak  pula,  pb  tidak  ber-
henti bekerja (menderita kesusahan dsb);
perkilangan  n  1  tempat  kilang-kilang
(pabrik-pabrik);  2  usaha  membuat  dgn
kilang;
pengilang  n  orang  yg  memiliki  (me-
ngurus) kilang;
pengilangan n perbuatan mengilang
2
tarbalikkan (kenyataan); menipu
kila n pancang; patokan; panah
kilah n 1 tipu daya; tipu muslihat; 2 dalih;
alasan (yg dibuat-buat)
berkilah(-kilah)  v  mencari-cari  alasan;
berusahan   memutarbalikkan   kebenaran
(dgn menyangkal dsb): di depan orang yg
searif dan sebijaksana itu ia tidak dapat
~ lagi;
mengilah-ngilahkan   v   memutar-mutar
(perkataan dsb); memutarbalikkan; meng-
gunakan  helah  atau  tipu  muslihat:  demi
kepentingan pribadi beberapa orang po-
litikus berusaha ~ kebenaran
kilah n siput laut yg bertanduk
berkilah   v   berusaha   memutarbalikkan
kebenaran; mencari-cari alasan: dia ~ sakit
padahal malas pergi ke sekolah
kilai n kumparan benang (untuk memintal)
1
kilan n jengkal;
2
1
mengilan v menjengkal
kilan,  terkilan  v  tidak  senang  hati;  ter-
singgung hatinya; merasa sakit hati: saya
~ mendengar ucapan-ucapannya itu;
~  di  hati,  terkalang  di  mata,  pb  selalu
terasa tidak menyenangkan hati
kilang (kilangan) n 1 apitan yg berputar;
penggilingan (tebu); 2 bangunan (kelom-
pok   bangunan   tempat   mengolah   atau
membuat barang-barang);
–  angin  sebangsa  alat  jentera  yg  dige-
rakkan dgn tenaga angin;
mengilang v menggiling tebu (untuk me-
ngambil   airnya);   mengapit;   menyuling
(memurnikan minyak mentah): ~ minyak;
kilang  n  air  tebu  atau  nira  yg  diasamkan
tetapi belum menjadi tuak
kilap n gilap; kilat;
berkilap(-kilap)  v    mengkilap;  berkilat
(bercahaya);    berkilauan;    gilap:    pelat
kuningan   itu   ~   setelah   digosok   dgn
Brasso;
mengilap  v  berkilap:  sepatunya  ~  krn
sering disemir;
terkilap v terkilat (memancar dgn terang
cahayanya);
sekilap  (mata)  v  sekejap  mata;  sekelip
mata: dgn ~ uang itu disambar pencopet
kilar n siput yg bisa dimakan
1
kilas n 1 sebangsa jerat atau gelang-gelang
dr  rotan  (untuk  mengikat  kaki  binatang,
mengikat  pengayuh,  dsb);  2  gulung(an)
kain sarung pd pinggang;
mengilas  v  1  memasang  kilas;  mengen-
cangkan   ikatan   (tali)   dgn   pengungkil;
2  menggulung  kain  di  pinggang  (ketika
memakainya)
kilas n kilat;
– balik 1 pandangan kembali atas keja-
dian sebelumnya; 2 sorot balik (dl bidang
sastra);
terkilas  v  terkilat:  jawabannya  sudah  ~
dl pikiranku;
sekilas n sekejap mata; selayang pandang
kilasan n kilas
~  peristiwa  peristiwa  atau  kejadian  yg
diceritakan atau disajikan kembali secara
singkat
kilat n 1 cahaya yg merambat cepat-cepat
di langit (petir dsb); 2 cahaya sesuatu yg
2
1
2

2
2
kilat??   kilir
724
berkilau (gilap); 3 cepat sekali; 4  dalam
waktu singkat;
hilang  –  dalam  kilau,  pb  (kepandaian,
kebesaran, dsb) tidak menonjol lagi sesu-
dah berada bersama orang-orang pandai,
orang-orang  terkenal,  dsb;  –  di  dalam
kilau,  pb  dl  gerak-gerik  (perkataan  dsb)
seseorang   mengandung   kemauan   atau
maksudnya;
berkilat  v  mengeluarkan  kilat;  menyi-
narkan cahaya spt kilat;
berkilat-kilat v berkilat
berkilatan   v   banyak   berkilat:   lampu
pemotret dr para wartawan ~;
mengilat  1  v  gilap;  berkilap;  bercahaya
berkilauan;   bersinar-sinar:   permata   yg
dipakainya ~ kelihatan dr jauh; 2 a sbg
kilat;   cepat   sekali;   tampak   sebentar
sekali: pantas kudanya jadi juara, larinya
~  benar;  3  a  ki  menjadi  terkenal  atau
lebih  nyata  keberhasilannya  (perusaha-
an):  saya  harus  menjadikan  perusahaan
ini   lebih   ~,   baik   citranya   maupun
kinerjanya
mengilatkan v 1 memancarkan (menge-
luarkan)  cahaya  spt  kilat:  cermin  itu  ~
cahaya  yg  menyilaukan;  2  menggosok
(menjadikan)   supaya   berkilap;   meng-
gilapkan:   di   pasaran   banyak   beredar
obat-obatan    untuk
kuningan;
~    barang-barang
2kilat??  kelat
3kilat n tumbuhan, jangkar paya, Icicaster
planchoni
kilau n cahaya gemerlap; cahaya berkilap;
cahaya yg memantul;
berkilau v gemerlap; berkilap;
berkilau(-kilau)an  a  gemerlapan  (seolah-
olah  sinarnya memantul-mantul): putri  itu
mengenakan permata yg ~;
mengilau v berkilau; gemerlap;
kilau-mengilau v bercahaya gemerlapan;
bercahaya berkilap: bintang di langit~;
kilauan n gemerlap; kilapan
1kili kl n pertapa perempuan
2kili,  kili-kili  n  1  gelang-gelang  yg  biasa-
nya   terbuat   dr   rotan   yg   dipasang   di
hidung kerbau; 2 kumparan spt gulungan
benang  tenun  (yg  dimasukkan  dl  torak)
dsb;
~ dayung tempat pegangan pd dayung; ~
pancing    sepotong    kayu    yg    dipakai
penggulung tali pancing;
mengili v menggulung (benang atau  tali
layang-layang)
3kili n kelim (jahitan);
mengili  v  mengelim;  ~  baju  menjahit
pinggiran baju
1kilik??  kelat
2kilik v 1 gelitik; 2 ki hasut;
mengilik-ngilik v 1 menggelitik (supaya
merasa geli); 2 menghasut supaya bangkit
amarah: jangan suka ~ orang, akibatnya
tidak baik
1kilir v gosok; asah;
mengilir  v  menggosok,  mengasah  pisau
dsb supaya tajam: ~ pisau;
kiliran  n  1  alat  untuk  mengilir;  2  hasil
mengilir;
~   budi   mengasah   budi;   alat   untuk
mempertaham  pikiran;  ~  taji  ujung  taji
yg dipertajam
2kilir,terkilir  v  terpelecok;  tergeliat:  kaki-
nya ~ krn jatuh
5
5
mengilat-ngilatkan    v    membayangkan
(kehendaknya,  isi  hatinya,  dsb)  menyin-
dirkan;    menyampaikan    secara    tidak
langsung: apa yg dikehendakinya dikilat-
kilatkannya dl perkataannya itu;
terkilat  v  1  tampak  berkilat  sebentar;  2
terbayang  sejurus  (dl  ingatan  dll):  ~  dl
hati  tiba-tiba  terbayang  dl  hati;  ~  pada
mukanya tampak terbayang pd mukanya;
pengilat  n  obat  atau  alat  yg  digunakan
untuk membuat sesuatu berkilat
kilatan n kilat

725
kilo n kp kilogram; kilometer
berkilo-kilo num 1 beberapa kilogram: ~
daging dibelinya; 2 beberapa kilometer: ~
jauhnya dia berjalan kaki;
mengilo v menimbangdgn kiloan: ~ daging;
kiloan n timbangan dl kilogram
kilogram n ukuran timbangan berat, sama
dgn 1000 gram
kilohertz n ukuran yg sama dng 1000 hertz
kilokalori  n  jumlah  kalor  yg  diperlukan
o
untuk menaikkan suhu satu kg air, 1 C
kiloliter  n  ukuran  takaran  sama  dgn  1000
liter
kilometer  /kilometer/  n  1  ukuran  panjang
(1000 meter); 2 alat pengukur kecepatan
mobil
kilowatt  n  satuan  ukuran  tenaga  listrik,
sama dng 1000 watt
kim n permainan judi berbentuk totalisator
yg  masing-masing  pemain  (penebaknya)
menandai  nomor-nomor  (yg  tercetak  pd
papan atau kertas) yg diduga akan keluar
sesuai dng yg disebutkan oleh salah seo-
rang    pelaksananya    (biasanya    sambil
dinyanyikan)
kima  n  1  siput  yg  besar,  Chama  gigas;
2 kulit lokan;
– gebang kima yg terbesar, dipakai untuk
tempat air; — kelereng kima yg cangkang-
nya bulat menyerupai kelereng dan sangat
keras
kimah n 1 harga; nilai; 2 kira-kira; lebih;
terkimah  v  1  ternilai;  2  terkira  (terhi-
tung):   tidak   ~   jumlah   manusia   pd
pertandingan bola itu
kimantu  ark  n  panggilan  kpd  orang  Cina
totok
kimar n kuda
kimbah, mengimbah v mengais pasir dll:
penyu   pandai   ~   pasir   supaya   hilang
bekas tempat bertelur
kimbang,  terkimbang-kimbang  v  1  ter-
bang  melayang  berkeliling-keliling  (spt
2
kilo??   kinang

burung   layang-layang,   burung   elang);
2  ki  merasa  bimbang;  tidak  mempunyal
pegangan  pikiran;  hati  dan  pikiran  ter-
ombang-ambing
kimbul ark n tempat yg ketinggian di atas
buritan perahu
kimia n pengetahuan tt susunan, sifat-sifat,
dan  reaksi  dr  suatu  unsur  atau  atom  dr
zat-zat
kimlo n sayur berkuah
kimkha  ark  n  semacam  kain  sutera  halus
yg berbunga-bunga
kimograf  n  alat  untuk  mencatat  (melu-
kiskan) variasi tekanan atau gerakan (msl
gerak gelombang denyut nadi, tekanan da-
rah)
kimono n baju panjang khas Jepang
kimosin  n  Kim  enzim  yg  mampu  meng-
gumpalkan susu
kimpa?? kimpal
kimpal a padat (tidak berongga di dalamnya);
mengimpal  v  1  menempa  emas  untuk
dibuat  sesuatu;  2  menyambung  besi  dll
dng  jalan  memanaskan  dan  memukul-
mukulnya
1kimpul n nama tumbuhan talas; birah hitam;
keladi hitain, Hanthosoma violaceum
2kimpul n tas kecil (tempat uang dsb)
kimpus,   terkimpus   v   kepek;   cekung;
pipinya ~
kimput ark a kecut (hati); gentar; takut
kin ark??  ken
kina n kulit batang pohon yg termasuk ge-
nus  Cinchona  yg  rasanya  sangat  pahit,
dipakai sbg obat anti malaria, Chinchona
succimbra
1kinang n sekapur sirih;
menginang v makan sirih (dng rempah -
rempahnya);
penginangan n tempat menyimpan rem-
pah-rempah untuk dimakan dng sirih
2kinang?? ginang-ginang

kinantan?? kipa
726
kinantan a 1 seluruh (sekujur) tubuhnya pu-
tih  (tt  ayam,  kuda,  dsb);  2  ki  luar  biasa
(kepandaian,  keberanian,  dsb):  pemuda
itu seorang –
kinanti n tembang jenis macapat, terdapat
di  Jawa,  Sunda,  Bali,  (biasanya  untuk
melukiskan cerita-cerita percintaan)
kinasa n Kim enzim yg mengkatalisasi ak-
tivitas suatu enzirn lain
kinasih a sangat dikasihi: ia adalah murid –
kinca n air gula; tengguli; seterup gula
kincah, mengincah v 1 membersihkan (cu-
cian dl air, daging, kemaluan, dsb); 2 me-
ngacau air supaya keruh
kincak,  terkincak-kincak  v  terlompat-lom-
pat  sambil  menggerak-gerakkan  kaki  dan
tangan km gembira (senang)
kincang?? kecoh
kincau ark,mengincau v mengaduk; men-
campur
kincir n 1 jentera yg dinyalakan dng angin
atau air; 2 jentera pemintal (penggulung);
rahat;
– air 1 roda yg diberi bertangguk untuk
mengangkat air dr bendar (sungai) untuk
dialirkan ke sawah dsb; 2 roda yg diputar-
kan dng pertolongan air untuk menjalankan
mesin; — angin 1 roda besar yg dijalankan
dng pertolongan angin (untuk menggiling
gandum  dsb);  2  baling-baling;  –  padi
tempat  penggilingan  padi  yg  dijalankan
dng pertolongan air;
berkincir,   ~   air   licik   (licin;   cerdik);
pintar (cakap) dl menjawab dsb;
kinciran  n  jentera  (roda)  yg  dijalankan
oleh air dsb
kincit  v  tercirit  sedikit;  keluar  tahi  sedikit
dng tidak terasa
kincung??  1kencoh
kincup a tidak terbuka lebar; hampir tertu-
tup (tt lubang hidung dsb): lubang hidung
kuda itu kembang — krn lelahnya;
mengincup v menjadi lebih kincup
kindap  kl,  terkindap-kindap  a  kian  ke-
mari mengintai-intai (spt orang mencari-
cari atau melihat-lihat sesuatu);
kinesiologi /kinésiologi/ n  ilmu  tt gerakan
otot dan sendi tubuh
kinestesis /kinéstésis/ n Bio indra yg meneri-
ma rangsangan gerakan, keseimbangan, be-
rat, dan posisi
kingka?? kimkha
kingking n nama jeruk yg buahnya kecil-kecil,
rasanya masam sekali, Triphasia aurantiola
kingkip n limau kingking
kingkit n limau kingking
kini adv pd waktu ini; sekarang ini:  — dia
tiada lagi
kinine n obat berupa pil dibuat dr kulit pohon
kina untuk mengobati penyakit malaria
kinja v lompat; lonjak; loncat;
berkinja-kinja  v  melonjak-lonjak  (me-
lompat-lompat) krn kegirangan: beberapa
anak kecil sedang bermain-main dan ~ di
halaman;
terkinja-kinja v terlonjak-lonjak krn ke-
girangan; berkinja-kinja
kinjat  ark,  terkinjat  v  terloncat  (terkejut
dsb); tersentak; terperanjat
kinjeng n capung
kintaka, perkintakaan ark n arsip
1
kintal n katak yg dapat menggembungkan
perutnya
2kintal?? kuintal
kintar?? kitar
kintil, mengintil v mengikuti; membuntuti
kinyam?? kenyam
kinyang n hablur (kristal), dipakai sbg batu
permata dsb
kiong?? keong
kios  n  rumah  kecil  (tempat  berjual  buku,
koran, dsb)
kip??  1kep
kipa ark a timpang atau pincang (krn ku-
dung sebelah kakinya)

727
kipai?? kira-kira
kipai  ark,  mengipaikan  v  mengibas-ngi-
baskan (ekor): anjing — ekornya melihat
tuannya datang
kipal?? kimpal
kipang  n  penganan  dibuat  dr  kacang  tanah
(bijan) dimasak dng gula; semacam tenteng
kipar??? kepar /képar/
kipas n 1 alat untuk mengibas-ngibas (su-
paya  mendapat  angin, sejuk, dsb); 2 ba-
ling-baling   pd   pesawat   (kapal,   mobil,
dsb);
– air alat untuk menyapu air dr kaca mo-
bil   (bagian   depan   atau   belakang);   –
angin  baling-baling  yg  dijalankan  dng
listrik atau batu baterai untuk menyejuk-
kan kamar dsb;
berkipas  v  1  memakai  kipas;  ada  ki-
pasnya; 2 (sedang) mengibas-ngibas dng
kipas agar sejuk;
berkipas-kipas v berkibas-kibas; melam-
bai-lambaikan ekor dsb;
mengipas v 1 bergerak-gerak keras (tt jan-
tung); kembang kempis; 2 pipih menyeru-
pai kipas (tt bentuk);
mengipas-ngipas  v  1  menggerak-gerak-
kan sesuatu (kipas dsb) untuk mendapat-
kan  hembusan  angin  supaya  sejuk  atau
lekas dingin; 2 bergerak-gerak spt gerak-
an kipas (tt telinga gajah dsb);
mengipasi  v  menyejukkan  (mengangin-
kan dsb) dng kipas: ~ nasi supaya lekas
dingin;
mengipaskan v 1 mengibaskan (ekor, te-
linga,  dsb);  2  menangkis  dng  sayap  (ta-
ngan  dsb):  ia  ~  tangan  orang  yg  akan
menghalanginya itu
pengipas n 1 orang yg mengipasi; 2 alat
untuk mengipasi
kipe  /kipé/  n  proses  penyuntikan  heroin,
putauw, atau morfin ke dl pembuluh da-
rah; cucan
kiper n penjaga gawang (pd permainan se-
pak bola dsb)
kiprah  n 1 tarian Jawa yg mengawali suatu
pertunjukan wayang orang dsb (biasanya
ditarikan  seorang  laki-laki);  2  derap  ak-
tivitas;
berkiprah v giat beraktivitas
kiprat, mengipratkan v 1 menepiskan; me-
nangkis  (dng  tangan);  2  memercikkan  air
dng tangan
kipsiau n 1 teko (tempat membuat air teh
dsb); 2 cerek (dr tanah)
kipu  ark  n  ahli  dl  bidang  pertukangan;
tukang; pandau
kipunjin n jenis monyet yg jarang menyen-
tuh  tanah,  tinggi  monyet  dewasa  sekitar
90   cm,   hidup   di   dataran   tinggi   di
pedalaman Afrika; Rungwecebus kipunji
kirab  n upacara berjalan keliling mengitari
keraton  tempat  diselenggarakan  upacara
dsb (biasanya diadakan pd upacara perka-
winan)
kirabat ark?? kerabat
1
kirai,  mengirai(kan)  v  1  mengibas-ngi-
baskan (mengirap dsb) supaya bersih atau
hilang kotoran (air dsb) yg melekat; 2 me-
nampi  (beras,  lada,  dsb)  dng  digoyang-
goyangkan;   3   membentangkan;   menye-
rakkan (padi dsb) yg dijemur; 4 mengepak-
ngepak (sayap, bulu, dsb);
terkirai-kirai  v  1  tersampir  dan  tergan-
tung  berkibar-kibar  (tt  pakaian  yg  di-
jemur);  2  hilang  atau  beterbangan  krn
digoncang-goncangkan dsb
kirai n jalur; carik (yg panjang)
3
kirai n sebangsa pohon nipah yg daunnya
dibuat atap, Metroxylon rumphii
kirai v cerai;
mengirai(kan) v menceraikan (istri)
kira-kira  adv  1  kira;  lebih-kurang;  ~  50
keluarga  harus  mengungsi  akibat  banjir
di   desa   itu;   2   agaknya;   barangkali;
mungkin (hampir pasti): ~ ia tidak akan
berani  mengatakannya;  3  dugaan;  sang-
ka-sangka;   agak-agak;   jangan   ~   saja,
2
4

kirana?? kiri
728
katakan setepat-tepatnya; 4 perhitungan;
taksiran;   rancangan   (pengeluaran   uang
dsb): menurut ~, dia akan menghabiskan
seratus ribu  rupiah; 5  timbang-timbang;
pikir-pikir dulu: kalau bicara ~ dulu ya
berkira-kira v 1 menghitung-hitung; me-
naksir-naksir  (berapa  banyaknya);  berpi-
kir-pikir;  mengira-ngira:  ia  ~  sebentar,
lalu mengiyakan tanda setuju; 2 beragak-
agak;   bersedia-sedia   (hendak   berbuat
sesuatu);  berniat  hendak  (melakukan  se-
suatu):  ia  ~  hendak  menanyakan  hari
ulang tahunnya;
mengira 1 v menyangka; menduga: me-
reka   ~   bahwa   kereta   api   itu   akan
berhenti  di  stasiun  yg  lama;  2  memper-
hitungkan; menaksir (berapa jumlahnya):
hendaknya kita dpt ~ berapa uang masuk
dan berupa uang keluar;
mengira-ngira v memperhitungkan (meng-
angan-angankan, mengetahui) lebih dahulu:
dapatkah kau ~ akan dibawa ke mana kita
ini?,
mengira-ngirakan  v  memperkirakan;
menduga;
memperkirakan v   membuat perhitung-
an kira-kira; menduga (tt suatu perhitung-
an); membuat perkiraan;
terkira  v  terduga;  tersangka;  terhitung:
tidak ~ sakitnya;
terkirakan   v   terkatakan;   terbayangkan
(menurut   akal   sehat):   rakyat   hidup   dl
ketakutan  dan  penderitaan  yg  tidak  ~
lagi;
perkiraan n pertimbangan; perhitungan;
pengiraan  n  perihal  hasil  mengira;  pe-
naksiran;
kira-kiraan n perhitungan; dugaan; per-
kiraan
sekira-kira  adv  1  kira-kira;  2  sekedar-
nya:   menjemput   kersik   sebesar   batu,
hendak kubawa ~
kiranya  adv  1  agaknya;  rupanya:  saya
sangka   dia   orang   baik,   ~   dia   peng-
khianat; 2 semoga; mudah-mudahan (un-
tuk    menyatakan    harapan):   ~    Tuhan
menyertai kita sekalian;
sekiranya adv seandainya; jikalau: ~ bu-
ku ini bisa menggembirakan hatinya, aku
akan memberikannya dng senang hati
kirana ark n 1 sinar; 2 ki molek; cantik; elok
kirap,  mengirap  v  1  ark  mengepak-nge-
pakkan (sayap); 2 menangkis-nangkiskan
(perisai)  naik  turun;  3  terbang;  hilang:
lambat laun peristiwa itu dr ingatannya;
mengirapkan v 1 mengepakkan (sayap);
2 membentangkan (sayap, dsb); 3 meng-
ayunkan   (perisai   dsb);   4   mengiraikan
(mengibas-ngibaskan dsb);
memperkirapkan v mengenyahkan atau
mengusir (orang)
kiras n pohon, kayunya dapat dijadikan ba-
han rumah dsb, Garcinia celebica
kiratabasa?? keratabasa
kirau ark a masih mentah dan keras (tt bu-
ah); mengkal
kirbat n pundi-pundi kulit (tempat air, su-
su, anggur, dsb);
–  es  kantong  di  karet  diisi  es  untuk
menjaram (mengompres)
kiri 1 n arah atau pihak sebelah barat kalau
kita menghadap ke utara; 2 a selalu ber-
buat (bekerja) dng tangan kiri; kidal; 3 a
ki sial; tidak mujur: langkah –; 4 n Pol
yg  berhaluan  sosialisme  yg  ekstrem  (tt
politik, partai, dsb);
–  dalam  OIr  pemain  depan  sepak  bola
yg menduduki posisi sebelah kiri tengah;
pemain tengah; — kanan kedua belah pi-
hak (kiri dan kanan); — luar Olr pemain
depan (sepak bola) yg menduduki posisi
paling  kiri;  mengiri  menuju  (membelok,
menepi,  dsb)  ke  kiri;  bintangnya  ~,  ki
nasibnya selalu sial (tidak mujur);

729
1
kirik?? kisai
1
2
mengirikan  v  1  membawa  (mengarah-
kan, menempatkan, dsb) ke sebelah kiri:
~   mobilnya   ke   depan   sebuah   kantor;
2  mengesampingkan;  tidak  berapa  me-
mentingkan;   membuang   dr   (golongan
dsb); menyingkirkan (dr kumpulan dll);
mengiri    v  tidak  ~  menganan,  ki  tidak
mendua hati; tetap pikirannya
kirik   ark,   mengkirik   v   berdiri   bulu
romanya (krn merasa takut, ngeri, dsb)
kirik n anak anjing (anjing kecil)
perkiriman  n  ark  perihal  kirim-mengi-
rim (barang dsb);
pengirim n orang yg mengirim(kan); orang
yg menyuruh untuk menyampaikan;
pengiriman    n
mengirimkan
hal
(perbuatan
dsb)
kirim  v,  berkirim  v  menyampaikan  dng
perantara:   ia   selalu   surat   kpd   orang
tuanya, paling tidak satu kali dl sebulan;
~ diri kl menyerahkan diri supaya men-
dapat perlindungan;
berkirim-kiriman v saling berkirim; sa-
ling  mengirim  (surat  dsb):  selama  ia  di
asrama, tidak pula ~ surat dng keluarga-
nya;
mengirim  v  1  menyampaikan  (meng-
antarkan   dsb)   dng   perantaraan   (pos,
telegram, dsb): ia mampir ke kantor pos
untuk ~ surat-surat kpd kakaknya; 2 me-
nyuruh pergi ke suatu tempat; menugasi:
beberapa  negara  menyatakan  kesedia-
annya untuk ~ wakilnya ke konferensi itu;
3   menitipkan  barang  (untuk  dijual,  di-
simpan, dsb): tempat ~ sepeda;
mengirimi   v   berkiriman   kpd;   mengi-
rimkan  kpd:  kalau  musim  buah,  Nenek
sering  ~  kami  jeruk;  mengirimkan  me-
nyampaikan  dsb  (dng  perantara)  ke  ber-
bagai  alamat  (tujuan  dsb);  mengirimkan
ke berbagai alamat (tujuan dsb): kemarin
saya telah ~ buku yg dipesannya;
terkirim(kan)  v  1  dikirim  (dikirimkan):
maaf suratmu belum ~, saya belum sem-
pat ke kantor pos; 2 dapat dikirim;
kiriman n 1 barang yg dikirimkan; 2  ba-
rang  yg  dititipkan  (diamanatkan)  untuk
disimpan (dijual dsb)
kirim-mengirim v saling mengirim;
~ konsinyasi orang yg menitipkan barang
dagangan kpd orang lain untuk dijualkan
kirip n sebangsa siput yg enak dimakan
kiris  n  sebangsa  pohon  kayu,  akarnya  di-
pakai ramuan obat dan buahnya dimakan
orang
kirmizi a warna merah tua atau ungu
kiru n tumbuhan (pohon kecil), Mitrephara
reticukita
kiruh a 1 keruh; 2 ki kacau; tidak tenteram
(keadaan dll)
kirung,  berkirung v berlukis dng gambar
dll (pd kulit tubuh)
kiryah n  ark dosa
kiryat??  kiryah
1kisa n jala yg kecil;
mengisa v menjaring (ikan dsb) dng kisa
2kisa n pundi-pundi (kantung uang) yg ke-
cil
3kisa n kantong anyaman daun kelapa (di-
gunakan untuk membungkus buah nang-
ka, ayam, dsb)
kisah n  cerita  tt  kejadian  (riwayat  dsb)  dl
kehidupan  seseorang  dsb;  kejadian  (ri-
wayat dsb);
mengisahkan  v   menceritakan  kernbali
suatu kejadian (riwayat dsb); meriwayat-
kan: Pak guru sedang ~ legenda Si Malin
Kundang;
terkisah  v  diceritakan;  dikisahkan:  ~lah
dalam  buku  itu  bagaimana  asal  mulanya
gunung Takngkuban Parahu
kisai, mengisai v 1  mengayak;  menyaring
tepung  (pasir  dsb);  2  menguraikan:  ~
benang;

kisar?? kista

kisaian    n
730
ayakan;
pengayak
(alat
penyaring tepung)
kisar n Fis gerakan berputar pd porosnya;
berkisar v 1 berpusing; berputar (tt roda,
baling-baling, dsb): roda ~; 2 berpindah;
beralih;  bergeser;  bertukar;  3  mengenai;
bertumpu pd;
duduk ~, tegak berpaling, pb memungkiri
janji (perkataan dsb yg pernah diucapkan
atau dijanjikan);
berkisaran  (berkisar-kisar)  v  berputar
(terus-menerus);  berputaran:  matanya  ~
dng liar, spt mata orang mabuk;
mengisar(kan) v 1 memutarkan; memu-
singkan; ~roda; 2 menggiling (padi, gan-
dum, dsb); 3 memutar jarum penunjuk pd
jam  (kompas);  4  memindahkan;  meng-
geserkan:  akhirnya  mereka  herhasil  ~
peti itu; 5 mengubah pendapat (janji dsb):
hatinya  keras,  tidak  ada  yg  dapat  pen-
diriannya;  6  memberikan  (menyerahkan
kpd orang lain); menghibahkan: sebelum
meninggal  ia  telah  ~  selurah  kekaya-
annya  kpd  anaknya;  7  menjual;  meng-
gadaikan:  krn  kalah  main  judi  laki-laki
itu ~ sawahnya kpd orang lain;
kisaran n 1 putaran (roda dsb); 2 pusaran
(air, angin, dsb); 3 (peng)gilingan; 4 per-
alihan; pergantian; 5  keturunan ayam biasa
dng ayam hutan;
perkisaran  n  1  perputaran;  peredaran;
2 peralihan; pergantian;
pengisar   n   1   alat   untuk   mengisar;
(peng)gilingan;   kisaran;   2   orang   yg
menggiling (padi dsb); penggiling;
pengisaran n 1 perihal mengisar (memu-
tar); 2 pemindahan; penggantian;
kisas n  pembalasan dendam (berupa pem-
bunuhan);
mengisas v menjalankan kisas; menuntut
balas atas suatu pembunuhan
kisat a, mengisatkan v mengeringkan  su-
paya tidak lembek, dsb;
pengisat n rekaan untuk menguapkan zat
cair;
pengisatan n penguapan atau perubahan
zat cair menjadi uap di bawah titik didihnya
1
kisi n, kisi-kisi n 1 kayu atau besi yg dipa-
sang berdiri dan berjarak sehingga terda-
pat  celah-celah  (pd  tingkap  dsb);  terali;
jeruji;  2  jari-jari  (roda);  3  celah;  gang-
gang (pintu dsb);
berkisi v 1 memakai kisi-kisi; 2 berpusat
pd; searah menuju ke
kisi n Kim jaringan garis-garis tiga dimensi
yg menghubungkan titik-titik pusat atom
atau ion di dl kristal
kisi  n  Stat  segi  empat  kecil  pd  suatu  bi-
dang  dasar  yg  dibentuk  oleh  dua  gugus
baris tegak lurus thd sesamanya

1
kisik, kisikan n bisikan: jangan dengarkan
~ setan
kisik ki, mengisik v menumbuk perlahan-
lahan
kismat n 1 bagian; nasib; 2 cak apa boleh
buat
kismet?? kismat
kismis  n  buah  anggur  yg  dikeringkan  dan
dihilangkan bijinya
kisruh a 1 tidak sesuai dng rencana (aturan
dsb);  tidak  lancar:  jalannya  pertunjukan
agak –; 2 kacau; ruwet: keadaan rumah
tangganya sekarang sedang –;
mengisruhkan  v  mengacaukan;  menye-
babkan tidak beres
kekisruhan n kekacauan; ketidakberesan
(krn  adanya penyimpangan-penyimpang-
an dr peraturan, perkiraan, dsb)
kista  n  Dok  1  pernbengkakan  pd  jaringan
yg  berongga  dan  berisi  cairan  yg  kental
menyerupai bubur; 2 selaput membentuk
kantong  tertutup  berisi  tempoyak  (ku-
man)  yg  timbul  secara  tidak  normal  dl
suatu jaringan atau rongga badan
2
3
2

731
kisut  a  lisut;  (ber)kedut  krn  kering,  tua,
dsb; keriput;
mengisut  v  mulai  kisut;  menjadi  lesut;
mengeriput: pipinya sudah ~ begitu pula
kulit tangan dan kakinya;
mengisutkan v melisutkan; mengedutkan;
mengeriputkan
kiswah   n   selubung   permadani   penutup
Kabah
kit  ark  n  rumah  tempat  berjualan  madat
(secara legal)
kita n kata ganti orang pertama jamak; aku
dan engkau (sekalian);
– sama — di antara kita sendiri
kekitaan   n   ki   paham   yg   berciri   pd
kepentingan bersama
kitab n 1 buku; 2 wahyu Tuhan yang dibu-
kukan; kitab suci
– kemitab berbagai-bagai kitab; –    suci
wahyu Tuhan yg dibukukan (spt Alquran,
Injil, dan Taurat);
berkitab v mempunyai kitab (suci);
pengitaban n Huk larangan-larangan dan
perintah-perintah   yg   dikumpulkan   dan
dijadikan  kitab  (undang-undang);  penyu-
sunan hukum
kitang(-kitang)  n  Zool  nama  ikan  laut,
Scatophagus;
lubuk dalam, si — yg empunya, pb setiap
1
orang berkuasa di lingkungan sendiri
kitar,  berkitar  v  berkisar;  berpusing  (yg
berpusat  pd  sumbu);  berputar  mengeli-
lingi; beredar;
mengitar(-ngitar)  v  1  berkisar(-kisar);
berpusing:  baling-balingnya;  2  berkeli-
ling;   berputar(-putar)   mengelilingi:   dr
pagi hingga petang kerjanya ~ saja;
mengitari   v   mengeliingi;   mengedari:
berlari-lari ~ lapangan;
mengitarkan  v  mengisarkan;  mengge-
rakkan supaya berkitar: ~ jentera;
kisut?? kiut

terkitar-kitar  v  berputar-putar;  berpu-
sing-pusing: matanya ~, lidahnya terulur-
ulur dan mulutnya ternganga-nganga;
pengitaran n hal mengitari atau mengitar-
kan;
sekitar n 1 (daerah) sekeliling; 2 berkisar
pd;  mengenai;  3  lebih  kurang,  kira-kira
(untuk bilangan)
kitar,  mengitarkan  v  menolakkan  atau
mendesakkan ke sisi (dng lengan dsb): ia
~ orang yg ingin menghadangnya;
memperkitarkan   v   menolakkan   atau
mendesakkan ke sisi; mengitarkan;
kitaran n gerakan berkitar; putaran;
perkitaran n hal berkitar; perputaran
kitik,  mengitik(-ngitik)  v  memegang  ba-
gian  badan  yg  menimbulkan  rasa  geli;
menggelitik; — hati menggelikan
kitin  n  Zool  zat  tanduk  setengah  bening,
terdapat dl rangka luar yg berfungsi sbg
kulit (pd serangga dan binatang yg  lain,
spt kulit lebah)
kiting  a  dua  jari  tangan  atau  kaki  yang
saling melekat (bertumpang tindih): telun-
juknya  menjadi  –  krn  tersiram  air  panas
sewaktu kecil
kiting, keteng a sedikit sekali; keteng; ecer;
mengiting v mengeteng;
kitingan n ketengan
kitir ark n surat keterangan pajak bumi (yg
harus dibayar oleh seorang pemilik tanah):
kitiran n baling-baling
kiu n tongkat penyodok bola biliar
1
kiuk  n  bunyi  spt  bunyi  ayam  ketika  di-
tangkap atau dipukul;
terkiuk v berbunyi ketika ditangkap atau
dipukul (tt ayam)
kiuk, terkiuk v 1 terpulas; tergeliat; 2 sa-
lah urat; terpelecok
kiuk n dadu panjang (untuk berjudi)
kiu-kiu n permainan judi dng kartu kecil
kiut??  kicut
1
2
2
3
2

1
kiwi?? kledofit
732
1
2
kiwi ark n juru petak (di perahu); orang yg
menyewa ruang perahu (turut berekanan)
kiwi  n  Zool  nama  burung,  sebesar  ayam
jantan yg bersayap kecil, tetapi tidak da-
pat terbang, berbulu spt rambut, terdapat
di Selandia Baru, Apterix
kizib a dusta; bohong
klaim  n  1  tuntutan  pengakuan  atas  suatu
fakta bahwa seseorang berhak (memiliki
atau mempunyai hak) atas sesuatu; 2 per-
nyataan bahwa itu merupakan suatu fak-
ta, atau sesuatu yg benar;
mengklaim  v  1  meminta  atau  menuntut
pengakuan  atas  suatu  fakta  bahwa  sese-
orang   (suatu   organisasi,   perkumpulan,
negara,  dsb)  adalah  berhak,  atau  memi-
liki,  atau  mempunyai  hak  atas  sesuatu:
ada  negara  lain  yg  ~  kepulauan  dekat
Serawak; 2 menyatakan bahwa itu meru-
pakan suatu fakta atau sesuatu yg benar:
Pernerintah Chili ~ bahwa tokoh politik
itu meninggal krn bunuh diri
klakson  n  tuter  pd  mobil  atau  kendaraan
bermotor   lainnya   yg   dibunyikan   dng
listrik
klamidospora  n  Biol  spora  yg  berdinding
tebal  dan  terbentuk  dr  suatu  benang  sel
biasa yg membulat
klan n Antr kelompok kekerabatan yg besar;
suatu kesatuan genealogis yg  mempunyai
kesatuan tempat tinggal dan rnenunjukkan
adanya integrasi sosial
klandestin  a  secara  rahasia;  secara  gelap;
secara diam-diam
klarinet /klarinét/ n Mus alat musik tiup di-
buat dr kayu atau logam yg diberi lubang-
lubang dan gamitan-gamitan
klarino n alat musik dng pipa kerucut tanpa
katup  atau  kunci  dan  digunakan  untuk
panggilan militer
klas?? kelas
klasifikasi  n  penggolongan  (menurut  jenis);
penyusunan  dl  golongan-golongan;  pem-
bagian menjadi golongan-golongan;
mengklasifikasikan   v   menggolong-go-
longkan  menurut  jenisnya;  menyusun  dl
golongan-golongan:  etnologi  ~  bangsa-
bangsa atas dasar ras dan kebudayaan
klasik a 1 tt mutu yg tertinggi; mempunyai
nilai  atau  posisi  yg  diakui  dan  tidak  di-
ragukan; 2 tt standar kesastraan, kesenian
dan kebudayaan Yunani dan Latin kuno;
3 bersifat spt seni kiasik, yaitu sederhana,
serasi, dan tidak berlebihan; 4 bersejarah:
bangunan — peninggalan zaman Sriwija-
ya itu akan dipugar; 5 tradisional (tt po-
tongan  pakaian,  kesenian  pakaian,  kese-
nian, dsb): pertunjukkan tari-tarian Jawa –
klasikal a secara bersama-sama di dl kelas:
pendidikan  seks  belum  waktunya  diberi-
kan secara — di sekolah menengah
klasis  n  Kris  kesatuan  wilayah  gereja  pd
masyarakat Kristen Protestan
klasisisme n peniruan langgam seni (kebu-
dayaan, sastra) Yunani dan Romawi Kuno,
yg   ditandai   dng   pengutamaan   bentuk,
kesederhanaan, dan penguasaan emosi, spt
yg terjadi pd abad ke-18
klausa n satuan gramatikal berupa kelom-
pok  kata  yg  sekurang-kurangnya  terdiri
dr  subjek  dan  predikat  yg  mempunyai
potensi menjadi kalimat
klausul   n   ketentuan   tersendiri   dr   suatu
perjanjian,  yg  dng  demikian  salah  satu
pokok atau pasalnya diperluas atau diba-
tasi; yg memperluas atau membatasi
klaver n semanggi
klavikor n Sen alat musik kuno piano
klavikula n tulang selangka
klaviola n Sen  piano yg dapat  dibunyikan
oleh mesin
kledofit /klédofit/ n Bio tumbuhan yg tum-
buh pd tempat penimbunan sampah

733
klemensi /kléménsi/ n kemurahan hati; ke-
rahiman;  keadaan  berbelas  kasihan;  ke-
sediaan mengampuni atau memaafkan
klen /klén/?? klan
klep /klép/ n alat atau bagian perkakas yg
secara teratur (menurut gilirannya) dapat
membuka dan menutup untuk memompa
udara, air, dsb; katup
kleptofobi /kléptofobi/ n Dok penyakit ta-
kut kecurian
kleptofobia /kléptofobia/ n Psi fobia mencuri
kleptomania /kléptomania/ n Dok penyakit
yg  menyebabkan  orang  suka mengambil
milik  orang  lain;  kelainan  berupa  kei-
nginan  hendak  mencuri  yg  tidak  dapat
ditahan-tahan, sekalipun barang curian itu
tidak berharga atau tidak berguna
klerek /klérek/ ark n 1 pegawai rendah yg
melakukan   pekerjaan   tulis-menulis   di
kantor  pemerintah,  berpangkat  setingkat
di  atas  juru  tulis;  2  juru  tulis;  kerani;
pegawai yg mengerjakan pekerjaan tulis-
menulis di kantor swasta
klien /klién/ n 1 Huk orang yg mmperoleh
bantuan hukum dr seorang pengacara
klik n kelompok orang yg saling membantu
atau   bekerja   sarna   untuk   kepentingan
mereka:  kalau  bukan  –  nya  tidak  akan
dilayani dng cepat;
klimafit  n  Bio  tumbuhan  yg  daerah  per-
sebarannya ditentukan oleh faktor iklim
klimaks n 1 puncak dr suatu hal, kejadian,
keadaan,   dsb   yg   berkembang   secara
berangsur-angsur;   2   Sen   Sas   kejadian
atau   adegan   yg   paling   menarik   atau
terpenting;  3  Dok  saat  keadaan  memun-
cak  atau  keadaan  paling  gawat  dl  suatu
proses   perkembangan   penyakit;   4   Bot
Geog   tingkat  terakhir  dl  pertumbuhan
tumbuh-tumbuhan    di    suatu    tempat,
apabila  telah  diadakan  penyesuaian  yg
sempurna  dng  keadaan,  udara  dan  jenis,
keadaan   serta   struktur   tanah   sehingga
klemensi?? kliping

tidak ada perubahan lebih lanjut yg dapat
diusahakan
klimatolog n ahli tt iklim (sebab terjadinya,
ciri-ciri, dan pengaruhnya thd bentuk fi-
sik dan kehidupan)
klimatologi n ilmu iklim; ilmu tt iklim, yg
meneliti         mengenai         sebab-sebab
terjadinya,  ciri-cirinya,  dan  pengaruhnya
thd   bentuk   fisik   dan   kehidupan   di
berbagai negeri yg berbeda
klimis  a licin (halus) berkilat
klimosekuen /klimosekuén/ n Geo rangkai-
an tanah yg berbeda satu sama lain, teru-
tama  disebabkan  oleh  iklim  yg  merupa-
kan faktor pembentuk tanah
klinik  n  Dok  1  (bagian)  rumah  sakit  atau
lembaga kesehatan tempat orang berobat
dan   memperoleh   nasihat   medis   serta
tempat  mahasiswa  kedokteran  mengada-
kan pengamatan thd kasus-kasus penyakit
yg diderita para pasien; 2 balai pengobat-
an khusus;
–  kecantikan  tempat  pengobatan  dan
perawatan khusus kecantikan
klinometer    /klinométer/    n    alat    untuk
mengukur   ketinggian   atau   kemiringan
lereng gunung, bagian bangunan, dsb
klinosekuen /klinosekuén/ n Geo rangkaian
tanah yg berbeda satu sama lain terutama
krn pengaruh derajat kekeringan
klip n alat untuk menjepit lembaran kertas
menjadi satu, dibuat dr kawat atau plastik
kliping  n  guntingan  artikel  atau  berita  dr
surat  kabar,  majalah,  dsb  yg  dianggap
penting   untuk   disimpan   atau   didoku-
mentasikan;
mengkliping  v  1  menggunting  artikel,
berita, dab dr koran, majalah, dsb kemu-
dian menempelkan pd kertas lain (kartu)
untuk dokumentasi; 2 menjepit dng klip:
pegawai   poliklinik   itu   ~   kartu-kartu
pasien;

klise?? knalpot
734
pengklipingan  n  pengguntingan  artikel,
berita, dsb (dr koran, majalah, dsb) untuk
dokumentasi
klise  /klisé/  n  1  gambar  negatif  pd  film
potret;  2  gambar  yg  agak  menonjol  pd
pelat  (keping  logam)  cetak;  3  gagasan
(ungkapan)  yg  kuno  dan  terlalu  sering
dipakai; 4 ki tiruan;hasil meniru;
mengklise  v  meniru;  menirukan:  para
pemain itu terbentur pd keharusannya ~
sutradara;
keklisean   v   keadaan   atau   sifat   klise;
keadaan meniru begitu saja: perlu diper-
hatikan  ~  yg  berasal  dr  bahasa  asing
yang merusak bahasa kita
klitoriditis n Dok radang klitoris
klitoris  n  Biol  Anat  daging  atau  gumpal
jaringan  kecil  yg  terdapat  pd  ujung  atas
lubang vulva (lubang pukas); kelentit
kloaka n Zool bagian akhir alat pencernaan
makanan   tempat   bermuaranya   saluran
kencing,  saluran  reproduksi  (terdapat  pd
hewan vertibrata, amfibi, dan unggas)
klok n model rok (bawahan) yg berbentuk
lingkaran lebar
klon n Kim gas yg berwarna kuning hijau
yg dapat menyebabkan lemas jika tersedot
klona n Komp peranti lunak atau keras ti-
ruan dr merek terkenal
klor?? klorin
kloral n zat cair spt minyak, tanpa warna,
dan  dapat  merangsang  rasa  mengantuk
(kadang-kadang digunakan sbg obat tidur)
kloramina n hablur putih yg digunakan sbg
pencegah infeksi dan antiseptik untuk air
minum
klorida nKim senyawaanklor denganguguslain
klorin n unsur halogen yg dipisahkan men-
jadi  gas  yg  tajam  dan  dipakai  sbg  zat
pemutih dan pembunuh kuman dl air
klorobenzena  /klorobénzéna/  n  Kim  zat
cair tanpa warna, terutama dipergunakan
sbg zat antara dl pembuatan bahan kimia
lain; C  6 H  5 Cl
klorofil   n   Bot   zat   penghijau   tumbuh-
tumbuhan (terutama pd daun)
kloroform n cairan yg mudah menguap yg
mengandung  bau  eter  yg  dipergunakan
sbg pelarut atau pembius
kloroformat n Kim hablur yg di dl struk-
turnya terdapat kioroform
klorokuin  n  Far  obat  penyakit  malaria
(biasanya berupa tablet)
kloroplas n Bot benda kecil pd sel-sel tum-
buhan yg mengandung klorofil
klorosis n 1 Bot keadaan tidak sehat yg di-
tandai oleh menguningnya bagian-bagian
yg  biasanya  berwarna  hijau  sbg  akibat
tidak cukup terbentuknya klorofil; 2 Dok
bentuk   anemia   yg   terlihat   pd   wanita
muda yg disebabkan oleh terlampau sedi-
kitnya hemoglobin
kloset /klosét/ n tempat buang air, biasanya
terbuat   dr   porselen   atau   keramik   dan
terpasang di dl kamar kecil
klub n perkumpulan sekelompok orang yg
mempunyai   kegemaran   yg   sama   (dl
bidang olah raga, kesenian atau hiburan,
pelajaran, dsb);
–  janapada  klub  atau  perkumpulan  yg
menyelenggarakan  kehidupan  sosial  dan
rekreasi  yg  biasanya  terletak  di  pinggir
kota; — malam tempat hiburan yg dibuka
pd  waktu  malam  (sampai  larut  malam)
dng  memberi  kesempatan  berdansa  kpd
pengunjungnya   serta   mengadakan   per-
tunjukan dan menyediakan makanan dan
minuman; — musik klub atau perkumpulan
yg menyelenggarakan kegiatan musik
kluster  n  Ling  kelompok  konsonan  atau
vokal yg terdapat dl satu daerah ucapan;
gugus bunyi
knalpot   n   pipa   untuk   pembuangan   gas
kotor  dan  meredam  bunyi  gas  pd  ken-
daraan bermotor

735
knop n tombol untuk membuka dan — me-
nutup pintu, menyetel radio, menyalakan
dan   memadamkan   lampu   listrik   atau
televisi,  membesarkan  dan  mengecilkan
nyala kompor atau lampu mlnyak, dsb
knot n Lay satuan ukuran kecepatan kapal
(1 knot = 1852m)
koagregasi  /koagrégasi/  n  Astron  penya-
tuan tetes-tetes kabut atau awan menjadi
tetes-tetes yg lebih besar
koagulasi n Kim perihal menjadi keras atau
padat,  baik  seluruh  maupun  sebagian  dr
cairan sbg akibat perubahan kimiawi spt
bergumpalnya darah, mengerasnya proto-
plasma  dan  zat  putih  telur  apabila  di-
panaskan
koak (koak-koak) n tiruan bunyi spt bunyi
burung gagak;
berkoak-koak  v  1  berbunyi  “koak-ko-
ak”; 2 berseru-seru; berteriak-teriak; ber-
gembar-gembor
koaksi v saling mempengaruhi antara ber-
bagai   macam   tumbuh-tumbuhan   atau
antara tumbuh-tumbuhan dan binatang yg
hidup di tempat yg sama
koalisi  n  Pol  kerja  sama  antara  beberapa
partai untuk memperoleh kelebihan suara
dl parlemen
koar n, berkoar v 1 berkata-kata dng ke-
ras; berteriak; 2 berbunyi dng nyaring;
berkoar-koar  v  berkata-kata  dng  suara
keras
kobah ark n gendang (genderang besar)
kobak  n  permainan  judi  dng  uang  yg  di-
lemparkan ke dl lubang di tanah;
kobakan  n  1  lubang  kecil  di  tanah;  2
lekuk tanah yg berisi air (sehabis hujan)
kobalt  n  Kim  unsur  kimia  berupa  logam
berwarna putih perak (agak spt besi tetapi
lebih  keras)  dipergunakan  sbg  unsur  lo-
gam campuran dl baja bubut cepat; Co
kobar,  berkobar  v  1  menyala  besar:  api
mulai ~ di rumah itu; 2 ki berkecamuk (tt
1
knop??   kocak

perang,   pemberontakan,   dsb):   perang
kembali ~ di Beirut; 3 ki bertambah besar
atau   menjadi-jadi   (tt   kemarahan   dsb):
demi        mendengar        berita        itu
kemarahannya semakin ~;
mengobarkan v 1 membakar hingga me-
nyala-nyala; menjadikan berkobar; 2 mem-
bangkitkan semangat hingga berapi-api: –
semangat patriotisme;
terkobar v 1 menyala besar: api yg ~ itu
menjilat atap rumah; 2 ki berkecamuk (tt
perang,   pemberontakan,   dsb):   pertem-
puran terus ~ di Libanon Selatan;
kobaran n nyala
kobas  n  pemilik  rumah  tumpangan  (yg
menerima  orang-orang  yg  menumpang
tinggal dan makan dng membayar): –nya
orang pensiunan
kobok  n  kelompok  (orang);  puak;  partal;
golongan;
– kanan pihak kanan; golongan yg ber-
pihak  kpd  raja (penguasa); –  kiri  pihak
kiri;  golongan  yg  berpihak  kpd  rakyat,
yaitu  yg  mempertahankan  hak  rakyat  di
dl dewan perwakilan rakyat;
berkobok-kobok v berkelompok-kelom-
pok; bergolong-golong(an)
kobok,  berkobok  v  memasukkan  tangan
ke dl tempat yg berisi air;
mengobok v mengambil sayur atau ma-
kan dng tangan (tidak memakai sendok);
kobokan  n  mangkuk  tempat  air  untuk
mencuci   tangan   sebelum   dan   sesudah
makan
kobra n ular sendok besar yg sangat berbisa
kocah-kacih  a  selalu  sibuk  mengerjakan
ini (dan) itu
kocak n gerakan yg keras (tt benda cair);
guncang;
berkocak  1  berguncang  (tt  benda  cair);
2 berpalu (tt ombak di pantai dsb): ombak
~ pd batu karang; 3 menjadi keruh atau
1
2
1

2
kocak?? kodifikasi
736
2
3
4
tidak berseri-seri (tt mata); menjadi rusuh
(gelisah): matanya (hatinya) ~;
~  tanda  tak  penuh,  pb orang  yg  banyak
cakap   menandakan   kurang   pengetahu-
annya;
mengocak(kan)    v    mengguncang(kan)
botol air dsb;
terkocak v terguncang; tergerak; terkacau;
~  hati  terguncang  hatinya;  goncang  pi-
kirannya; gelisah
kocak  a  lucu;  jenaka:  Tukul  adalah  seo-
rang pelawak yg sangat — dan pintar;
berkocak-kocak  v  berjenaka;  bersenda
gurau;
mengocak v membuat lelucon
kocak  a  gagah;  bagus  sekali;  serba  baik:
berjalan dng –nya
kocak  a  sombong;  congkak:  makin  men-
jadi-jadi –nya
kocar-kacir a cerai berai tidak keruan; po-
rak-poranda;  kusut  masai  (tt  pekerjaan
dsb); tidak beraturan (tidak beres dsb)
mengocar-ngacirkan  v  menjadikan  ko-
car-kacir; mencerai-beraikan
kocek /kocék/ n kantung; saku (baju dsb)
koci lembik n penyakit yg disebabkan oleh
penyakit sifilis; puru koci
kocoh, terkocoh-kocoh a tergopoh-gopoh;
sangat tergesa-gesa
kocok,  mengocok  v  1  mengguncang-gun-
cangkan (botol obat dsb): ia ~ dulu obat
itu sebelum diminum; 2 mengacau: ibu ~
telur;  3  ki  mencampuradukkan:  ~  adat
dng syarak;
pengocok n alat untuk mengocok (telur,
adonan, dsb)
kocolan n anak ikan gabus yg kecil (untuk
dijadikan umpan mengail)
kocong n 1 kain putih penutup kepala ma-
yat   (atau   orang   yg   akan   digantung);
2  bungkus  yg  panjang  (diikat  sebelah
atau dua belah ujungnya;
mengocong v membungkus (mayat dsb);
mengocongkan v mengikat ujung karung
(bungkusan dsb)
kocor, mengocor v mengalir: keringatnya ~
koda  n  Sen  bagian  terakhir  komposisi  se-
buah lagu sbg penutup; ekor lagu
kodak n 1 nama merek dagang (untuk alat
potret, film, dan kertas cetak foto); 2 na-
ma alat untuk memotret
kode n 1 tulisan (kata-kata, tanda) yg dng
persepakatan  mempunyai  arti  atau  mak-
sud  tertentu;  2  Adm  sistem  dng  tanda-
tanda  rahasia  yg  dlgunakan  untuk  men-
jamin kerahasiaan berita, perintah, dsb;
– etik aturan tata susila; sikap akhlak; –
etik jurnalistik aturan tata susila kewar-
tawanan;
berkode v mempunyai kode, diberi kode
kodein /kodéin/ n zat berasal dr morfin yg
terdapat dl candu, pakai untuk mengobati
batuk
kodek /kodék/ n perangkat yg mengodekan
dan mendekodekan sinyal elektronik
kodeks /kodéks/ n naskah kuno, yg berupa
tulisan tangan
kodeterminasi /kodétérminasi/ n hal mem-
buat keputusan tingkat puncak diberikan
kpd  suatu  dewan  direksi  yg  terdiri  atas
wakil-wakil  pemilik  saham,  manajemen,
dan serikat pekerja
kodi n satuan jumlah barang sebanyak dua
puluh (1 kodi = 20 helai);
berkodi-kodi num beberapa kodi;
kodian 1 n dijual (dikeluarkan, diproduk-
sikan) dl jumlah besar (dl satuan dua pu-
luhan);  2  kurang  baik  buatannya  (tt  ba-
rang dagangan; 3 berkodi-kodi;
sekodi num satu kodi
kodifikasi  n  penghimpunan  pelbagai  ke-
tentuan  menjadi  undang-undang; hal  pe-
nyusunan kitab perundang-undangan;
mengodifikasikan   v   menyusun,   mem-
bukukan  sehingga  menjadi  kitab  perun-
dang-undangan: ~ hakum adat

737
kodok?? koka
kodok n katak;
spt   –   ditimpa   kemarau,   pb   berkeluh
kesah   tidak   karuan;   –   dapat   bunga
sekuntum,  pb  sia-sia  saja  (tidak  dapat
mempergunakan sesuatu yg balk);
– hijau kodok yg licin kulitnya dan hijau
warnanya;  –  puru  kodok  yg  licin  ber-
bercak; — setan kodok besar yg terdapat
di Madagaskar, termasuk dl subkeluarga
kodok bertanduk; Beelzebufo
kodok-kodok n pengisap pompa
kodrat n 1 kekuasaan (Tuhan); — dan ira-
dat   Tuhan   kekuasaan   dan   kehendak
Tuhan;  2  hukum (alam);  3  sifat  yg  asli;
sifat bawaan;
– alam hukum alam; — Ilahi kekuasaan
Allah (Tuhan)
kodrati a berhubungan dgn kodrat
koedukasi /koédukasi/ n Dik pendidikan yg
diberikan  kpd  anak  laki-laki dan perem-
puan bersama-sama dl satu ruangan; pen-
didikan campuran
koefisien  /koéfisién/  n  Mat  pengali  atau
2
bilangan  pokok  (spt  5a ,  5  adalah  koe-
2
fisien dr a )
koeksistensi  /koéksisténsi/  n  Pol  keadaan
hidup berdampingan secara damai antara
dua negara (bangsa) atau lebih yg berbeda
atau bertentangan pandangan politiknya
kofermen /koférmén/ n Kim bahan yg me-
naikkan keaktifan formen atau enzim, spt
kalsiuni untuk trombin
kofermentasi  /koférméntasi/  n  Kim  syarat
fermentasi supaya enzim utama tidak da-
pat  melangsungkan  reaksi  tertentu  tanpa
adanya kofermen
koheren   /kohéren/   n   berhubungan;   ber-
sangkut paut
kohesi   /kohési/   n   1   Fis   kekuatan   tarik-
menarik di antara molekul-molekul dl suatu
benda; 2 Sos hubungan yg erat; perpaduan
yg kokoh
kohesif /kohésif/ a melekat satu sama lain;
padu
kohiponim  n  Ling  hubungan  antara  kata-
kata khusus dr superordinat yg sama
kohir n surat daftar penetapan pajak
kohol ark a sifat mata
kohong  a  berbau  busuk  (spt  bau  bangkai,
bau ikan busuk)
koin n mata uang logam
koinsiden /koinsidén/ a 1 terjadi dl waktu
yg  sama;  2  terdapat pd  titik  yg  sama  dl
satu ruang
koinsidensi /koinsidénsi/ n 1 terjadinya dua
peristiwa d waktu yg sama; 2 berkumpul
menjadi  satunya  dua  atau  lebih  titik  dl
satu ruang
koitus n persetubuhan antara dua jenis ke-
lamin yg berlainan; sanggama
koja  n  kendi  berleher  yg  tidak  bercerat;
gasnuh; batang
koja ark n 1 gelar saudagar Parsi; 2 orang
Mur; orang India
kojah  n  gelar  saudagar  Parsi,  India,  dan
Arab
kojang  n  Tan  penyakit  ayam  yg  hanya
sekali berjangkit
kojoh a Tan digenangi atau penuh berisi air
(tt sawah); sebak
kojol, berkojol-kojol v tertawa terpingkal-
pingkal
kok  n  bola  dl  permainan  bulu  tangkis,
terbuat  dr gabus  berbentuk  setengah  bu-
latan yg dilapisi kulit tipis, pd bagian yg
rata  diberi  bulu-bulu  angsa  yg  dipasang
berdiri mellngkar sepanjang pinggirnya
kok  p  1  kata  untuk  menekankan  atau
menguatkan  maksud:  bukan  aku  –  yg
mengambilnya;  2    mengapa;  kenapa:  –
dia tidak datang?
koka n Bot jenis pohon yg berasal dr Ame-
rika  Selatan,  daunnya  mengandung  zat
kokain,  dapat  merusakkan  paru-paru,  me-
lemahkan saraf otot, Erytkroxylum coca
1
2
1
2

3
kokah??    kolak
738
kokah n binatang kera, Simnopithecus sia-
mensis
kokain  n  Far  Kim  zat  dr  daun  koka  sbg
obat  untuk  pembiusan  lokal,  sehingga
tidak terasa sakit, Erythroxytum coca dan
Etythroxylum  truxillense;  Kim  zat  tanpa
warna, sangat sukar larut dl air,  larut dl
10 bagian etanol, diperoleh dr daun koka
kokang,  mengokang  v  menarik  pelocok
senjata  (bedil,  senapang,  dsb)  sehingga
peluru masuk ke kamar peluru untuk siap
menembak;  menyiapkan  senapan  untuk
ditembakkan
kokarde  n  pita  atau  bunga  berwarna  ter-
tentu,  terbuat  dr  kertas  dsb,  yg  dise-
matkan di dada (baju) sbg tanda pengenal
dl suatu peralatan atau upacara
kokas n Kim arang sisa yg diperoleh sete-
lah arang gas atau arang lemak dipanas-
kan;
– alami Kim arang batu bara, Carbonite
koki n juru masak
kokila ark n burung tiung
kokoh?? kukuh
kokok n bunyi ayam jantan;
berkokok  v  1  berbunyi  ‘kukuruyuk’  (tt
ayam  jantan):  ayam  ~  pd  dinihari;  2  ki
mengeluarkan   kata-kata   untuk   menun-
jukkan keberanian dsb: Si Jampang (jago
Betawi)  ~  setelah  mengalahkan  kawan-
kawannya
kokokbeluk n unggas elang malam; burung
1
2
hantu
kokol n tumbuhan resam
kokol, mengokol v membungkuk; mering-
kuk: tidur ~;
terkokol(-kokol) a amat menggigil
–  betina  besi  atau  kawat  yg  dibeng-
kokkan  untuk  tempat  memautkan  kokok
jantan;  –  jantan  kokot  untuk  memaut;
kokot  yg  berkait  pd  kokot  betina;  –
kunci   telinga   tempat   menggantungkan
(ibu) kunci;
mengokot v 1 mengunci peti dsb dng ko-
kot; 2 mencakar-cakar; menggaruk-garuk
(kerak dsb);
terkokot v bengkok dan melekat (tt jari
tangan atau jari kaki); kerukut; kokot
kokot, mengokot v melayani; memelihara:
~ anak sakit
kokpit  n  ruangan  bagian  depan  pesawat
terbang tempat duduk pilot dan kopilot
kokus n bakteri yg berbentuk bulat
1
kol n kubis
2
kol n Mil kependekan dr kolonel
3
kol n kendaraan bus atau truk
kola n Bot tumbuhan yg termasuk keluarga
Sterculiaceae, bijinya mengandung kafe-
in,   dapat   dipakai   sbg   obat   penyegar
(antara    lain    dicampurkan    ke    dalam
minuman
kolaborasi n perbuatan kerja sama;
berkolaborasi v bekerja sama; mengada-
kan pertunjukan bersama-sama (tt pentas
seni dsb)
mengolaborasi v melakukan kolaborasi
kolaboratif a bersifat kolaborasi
kolaborator n orang yg bekerja sama dng
musuh; orang yg membantu musuh
kolagenase  /kolagénase/  n  Kim  enzim  yg
mengatalisis hidrolisis kolagen
kolah?? kulah
1
kolak n makanan yg dibuat dr pisang (ubi
dsb) yg direbus dng gula dan santan;
mengolak v memasak kolak
kolak n sepotong kayu yg ujungnya bulat,
dipakai untuk menggiling lada atau rem-
pah-rempah pd cobek
kolak ark n takaran beras sebanyak empat
gantang atau 20 kati
2
3
2
kokon n kepompong (ulat sutera)
kokosan n buah langsat, Lansium domesticum
1
kokot  n  1  besi  (kawat)  yg  dibengkokkan
untuk memaut; gembok; 2 kerukut (beng-
kok  dan  melekat  tt  jari  tangan  atau  jari
kaki);

739
kolam?? kolestasis
kolam n 1 ceruk di tanah yg agak luas dan
dalam  berisi  air  (untuk  memiara  ikan
dsb); 2 bak tempat air;
– ikan kolam untuk memelihara ikan; –
kaca bak berdinding kaca berisi air untuk
memelihara   ikan   hias;   akuarium;   –
1
2
renang Olr kolam untuk berenang
kolang-kaling n buah enau (yg sudah di-
kupas)
kolang-kaling v pulang pergi; ulang-alik;
(bergerak) naik-turun
kolaret /kolarét/ n garis, batas, atau rantai
yg mengelilingi leher
kolasi   n   Filol   membanding-bandingkan
naskah   untuk   menentukan   naskah   yg
dianggap asli
kolateral  a  Biol  1  sejalan;  berdampingan;
sejajar;  2  (dikatakan  tt)  garis  famili  yg
mempunyal   asal   usul   yg   sama   atau
berasal dr satu keturunan
kolator    n    Filol    orang    (petugas)    yg
membanding-bandingkan   naskah   untuk
menentukan naskah yg dianggap asli
kolega /koléga/ n teman sejawat; kawan se-
pekerjaan; rekan
kolegial /kolégial/ a bersifat atau akrab spt
teman sejawat
kolegialitas /kolégialitas/ n rasa solider dng
teman sejawat
koleh-koleh    /koléh-koléh/    n    penganan
dibuat dr tepung, semacam onde-onde yg
agak kecil
kolek  /kolék/  n  perahu  kecil  dibuat  dr
batang kayu;
berkolek-kolek v terapung-apung; terka-
tung-katung kian-kemari
kole-kole /kolé-kolé/ n jenis perahu di daerah
Maluku yg memakai dua pasang cadik
koleksi /koléksi/ n kumpulan; pengumpul-
an  (gambar-gambar,  benda-benda  berse-
jarah,  lukisan,  dsb)  yg  sering  dlkaitkan
dng minat atau hobi seseorang
kolekte /kolékte/ n pengumpulan uang per-
sembahan dl misa kudus
kolektif  /koléktif/  a  secara  bersama,  ter-
kumpul, atau sbg kelompok
kolektivis  /koléktivis/  n  penganut  paham
kolektivisme
kolektivitas /koléktivitas/ n perihal (keada-
an) kolektif; kekolektivan
kolektivisme  /koléktivisme/  n  Fils  ajaran
atau  paham yg  tidak  menghendakii  ada-
nya  hak  milik  perseorangan  atau  modal,
tanah, atau alat-alat produksi, melainkan
harus  dijadikan  milik  bersama,  kecuali
barang konsumsi
kolektor /koléktor/ n 1 orang yg mengum-
pulkan dana; 2 orang yg mengumpulkan
sesuatu,    msl    perangko,    benda-benda
bersejarah; 3 alat atau benda untuk meng-
umpulkan sesuatu; 4 Lis tahanan yg men-
jadi  penyambung  antara  bagian  yg  ber-
gerak  dan  bagian  yg  tidak  bergerak  dl
jaringan listrik
kolembeng  /kolembéng/ n  kue  roti;  kolom-
ben
kolemia  /kolémia/  n  Dok  penyakit  yg  di-
sebabkan  oleh  adanya  empedu  di  dalam
darah
koleng /koléng/ a terapung-apung
koleoptil /koléoptil/ n Bot daun permulaan
pd bibit tumbuhan berkeping satu yg me-
rupakan  upih  pelindung  sekeliling  daun
lembaga yg baru tumbuh
kolera /koléra/ n penyakit perut yg disertai
dng buang-buang air dan muntah-muntah
koleris a bertemperamen emosional; sangat
cepat   bereaksi   dan   mudah   memuncak
emosinya bila menghadapi acuan
kolese /kolése/ n 1 dewan majelis; 2  kuliah
kolesom  /kolésom/  n  Far  nama  akar  yg
dibuat obat kuat; ginseng
kolestasis /koléstasis/ n Dok kondisi berku-
rangnya atau terhentinya aliran empedu

kolesterase?? kolonial
740
kolesterase  /kolésterase/  n  Kim  enzim  yg
menghidrolisis kolesterol
kolesterin /kolésterin/ n Dok lemak empe-
du semacam alkohol, yg belum diketahui
benar  susunannya,  biasanya  terdapat  dl
darah,  empedu,  otak,  dan  terutama  pd
batu empedu
kolesterol /kolésterol/ n 1 Kim zat berwana
spt  lilin,  terdapat  dl  semua  sel  tubuh
binatang  dan  manusia,  terutama  sel-sel
saraf  dan  otak,  dan  mempunyai  peranan
penting dl pengangkutan lemak dan pem-
buatan hormon; C  27H 55OH; 2 Dok steroid
penting  yg  banyak  terdapat  dl  minyak
dan lemak hewan, kuning telur, jaringan
saraf, empedu, dan batu empedu; 3 lemak
yg biasa terdapat dl darah, otak, empedu,
dan batu empedu
koligatif n Kim sifat larutan yg tidak ber-
gantung  pd  jenis  zat  terlarut,  tetapi  di-
tentukan oleh banyaknya atau konsentrasi
zat terlarut
kolik n Dok rasa nyeri yg amat sangat yg
hilang-timbul  di  daerah  usus  atau  se-
kitarnya, spt kolik batu empedu, kolik krn
masuk angin, kolik bawasir
kolimasi  n  Fir  proses  pengubahan  suatu
berkas  cahaya  (atau  sinar)  yg  divergen
(pencar) menjadi berkas sejajar
terkolimasi v sudah dikolimasi
kolimator n Fis 1 alat berupa sistem optis
untuk   membuat   sinar   menjadi   sejajar
arahnya;  2  alat  untuk  mengendala  sinar
suatu berkas cahaya di dalam sudut ruang
yg  diinginkan;  3  Kim  alat  untuk  meng-
ubah  cahaya  yg  menyimpang  menjadi
sinar sejajar
kolintang n alat musik pukul terdiri dr bi-
lah-bilah  bambu  yg  disusun  berderet  yg
dipasang  di  atas  sebuah  bak  kayu  (spt
gambang), terutama terdapat di Sulawesi
Utara
kolkoz  n  tanah  pertanian  yg  merupakan
milik  koperasi  rakyat  yg  diawasi  peme-
rintah (di Uni Sovyet)
kolofon n Filol petunjuk-petunjuk d penulis
naskah mengenai tempat, waktu penulis-
an, dsb, biasanya terdapat pd bagian pe-
nutup naskah
koloid n 1 Kim zat yg terpencar dl suatu zat
pelarut sbg butir-butir yg ukurannya lebih
dr  ukuran  molekul,  tetapi  tidak  dapat
diihat dng mata; 2 Dok zat yg sifatnya spt
getah atau lem;
koloidal a Kim bersifat koloid
1kolok?? kuluk
2kolok  a manja;
kolokan  a  manja  sekali  (senang  disan-
jung, dipuji-puji, dsb)
kolom n 1 ruang antara dua baris dl surat
kabar dsb; lajur; 2 Tek tiang dr batu; pi-
lar; beton bertulang
kolon n Dok bagian usus antara usus buntu
dan poros usus; usus besar
kolone n barisan tentara yg diatur sbg lajur
(makin ke belakang makin melebar)
kolonel  /kolonél/  n  nama  pangkat  perwira
menengah (satu tingkat di bawah brigadir
jenderal)
1kolong n ruang atau rongga (yg lebar) di
bawah  suatu  benda  atau  bangunan  ber-
tiang (ranjang, rumah panggung, dsb); 2 lu-
bang (tembusan) di dalam tanah (tambang);
korok;
–  langit  ruang  di  bawah  langit  (dunia
ini); — timah tambang timah
2kolong, kolong-kolong n gelang-gelang be-
sar atau lingkaran dr rotan dsb;
kolongan?? kolong-kolong
3kolong, — layar n kain dsb yg bertuliskan
dan direntangkan untuk reklame dsb; kain
rentang
koloni n (tanah) jajahan
kolonial  a  berhubungan   atau  berkenaan
dng   sifat-sifat   jajahan:   pemerintah   –

741
kolonialis?? kombor
mendirikan benteng dan menguasai alur
pelayaran di pulau itu
kolonialis n orang atau negara yg menganut
paham atau mempraktikkan kolonialisme;
penjajah
kolonialisme n penguasaan oleh suatu ne-
gara atas daerah atau bangsa lain
kolonisasi n 1 tempat perpindahan pendu-
duk;  2  perpindahan  penduduk  ke  tanah
seberang (ke luar negeri dsb)
kolonoskop n Dok teropong untuk meme-
riksa   bagian   dl   usus   besar,   biasanya
dilengkapi  dng  alat  pemotong  jaringan
untuk keperluan biopsi
kolonoskopi n Dok prosedur endoskopi un-
tuk mengamati kolon atau usus besar dng
menggunakan kolonoskop
kolor(an) n tali celana (dr karet atau kain)
kolorektal  n  Dok  usus  yg  meliputi  kolon
dan rektum
kolorimeter /koloriméter/ n 1 Opt Kim alat
untuk mengukur atau memperbandingkan
warna-warna kromatis
kolorimetri  /kolorimétri/  n  Fis  ilmu  ukur
warna
kolostomi n Dok pembedahan untuk mem-
buat  lubang  pd  usus  besar  melalui  din-
ding  tubuh  untuk  mengeluarkan  ampas
(kotoran,  tinja)  krn  adanya  kelainan  pd
dubur dsb
kolostrum n Dok air susu yg berwarna ke-
kuning-kuningan yg keluar beberapa hari
setelah bersalin, banyak mengandung zat
telur tertentu dan zat antikuman yg sangat
berguna bagi bayi; air susu jolong
kolot a kuno; tidak modern;
kekolotan  n  1  cara  (adat-istiadat  dsb)
kuno; 2 perihal kolot; kekunoan
kolportir n orang yg pekerjaannya mencari
pelanggan  iklan  dl  surat  kabar,  majalah,
atau barang cetakan lainnya
kolt n senjata api genggam; pistol otomatis
buatan Amerika, kaliber 11,4 mm
kolumnis n orang yg secara tetap menulis
artikel dl surat kabar atau majalah
kolusi n kerja sama secara tersembunyi un-
tuk tujuan tidak terpuji; persekongkolan
koluvium  n  Geol  pecahan  batuan  dan  ba-
han  tanah  yg  terhimpun  dl  dasar  lereng
yg curam krn hukum gaya tarik-menarik
(gravitasi)
koma  n  tanda  baca  untuk  menunjukkan
berhenti sebentar di antara bagian-bagian
suatu kalimat
2koma, koma-koma?? komkoma
3koma  a  Dok  keadaan  seseorang  yg  tidak
sadar sama sekali dan tidak mampu mem-
beri reaksi thd suatu rangsangan
4koma n Astr bagian yg spt kabut di sekitar
kepala komet (bintang berekor)
komaliwan n perlengkapan makan di kapal
komandan n 1 kepala (pimpinan) pasukan
(di  suatu  daemah,  kota,  atau  benteng);
2 ark kepala pasukan polisi;
– upacara pemimpin upacara
mengomandani v memimpin
komanditer  /komanditér/  n  peserta  perse-
kutuan dagang dsb dng memberikan seba-
gian  modal  saja  tanpa  turut  menjalankan
perusahaan itu
komando n aba-aba; perintah;
mengomando(kan) v memberi perintah;
memimpin (gerakan tentara dsb);
pengomandoan n hal mengomandokan
komat-kamit v bergerak-gerak mulut atau
bibirnya (spt orang berdoa)
kombat n pertempuran; perkelahian
kombinasi  n  gabungan  beberapa  hal  (pe-
ngertian, perkara, warna, pasukan, dsb);
mengombinasikan    v    menggabungkan
beberapa hal (pengertian, perkara, warna,
pasukan, dsb)
kombor   a  longgar tt celana: joki itu me-
ngenakan celana — yg panjangnya sam-
pai lima sentimeter di bawah lutut
1

komedi?? komisioner
742
komedi  /komédi/  n  sandiwara  yg  penuh
dng  kelucuan-kelucuan  (yg  tidak  masuk
akal); sandiwara gembira
komendur n 1 kepala pasukan; 2 pembesar
pelabuhan;  syahbandar;  3  kepala  daerah
(kontrolir)
komeng /koméng/ a kerdil; selalu kecil saja
(dr yg biasa); kecil sedikit;
sekomeng num sedikit sekali; kecil sekali
komensalisme /koménsalisme/ n Biol kon-
disi yg memungkinkan binatang-binatang
atau   tumbuh-tumbuhan   yg   bermacam-
macam  hidup  bersama,  umumnya  dng
makanan  yg  sama,  tanpa  banyak  saling
memberi efek
komentar  n  ulasan  atau  tanggapan  atas
suatu  berita,  pidato,  dsb  (untuk  mene-
rangkan atau menjelaskan);
mengomentari   v   memberi   komentar;
mengulas;
berkomentar v memberi kritik;
komentator  n  orang  yg  pekerjaannya
mengomentari atau mengulas suatu berita
dsb; juru ulas
komersial a 1 bersangkutan dng niaga atau
perdagangan;  2  dimaksudkan  untuk  di-
perdagangkn;  3  bernilai  seni  rendah  krn
dibuat supaya cepat laku (tt barang kera-
jinan,  kesenian,  bangunan,  dll);  mengo-
mersialkan  menjadikan  sesuatu  sbg  ba-
rang   dagangan;   menggunakan   sesuatu
untuk   berdagang   (mencari   keuntungan
sendiri):   beberapa   pejabat   pemerintah
didapati menjadikan jabatannya untuk ~
komersialisasi n perbuatan menjadikan se-
suatu sbg barang dagangan
komes /komés/ n rambut di bawah bibir ba-
gian bawah
komet  /komét/  n  Astr  benda  angkasa  yg
beredar mengelilingi matahari, bercahaya
spt bintang, bagian tengahnya bercahaya
terang,  dan  berekor  panjang  menyerupai
kabut
komidi  n  1  pertunjukan  cerita  yg  dimain-
kan oleh orang; sandiwara; 2 pertunjukan
berbagai  kepandaian  gerak  badan  (men-
jengkolet,  meniti  kawat,  dsb);  akrobat;
3 pertunjukan keterampilan binatang;
–  gambar  bioskop;  gambar  hidup;  –
putar  pertunjukan  dan  permainan  untuk
anak-anak yg berupa roda besar yg dapat
berputar pd sumbunya secara tegak atau
mendatar, diberi tempat duduk berbentuk
kursi atau kuda-kudaan, dsb;
mengomidikan v mempermainkan
komik  n  1  cerita  bergambar  (dl  majalah,
surat  kabar  atau  berbentuk  buku);  2  pe-
lawak; badut
komis ark n jabatan pegawai kantor di atas
juru tulis
komisariat  n  1  jabatan  atau  kantor  komi-
saris;  2  kantor  kepala  polisi  di  suatu
daerah
komisaris  n  1  orang  yg  ditunjuk  untuk
melakukan suatu tugas, terutama menjadi
anggota  pengurus  perkumpulan,  perse-
roan, dsb; 2 (– agung, — tinggi) wakil dr
pemerintah lain setingkat duta yg menjadi
anggota  persatuan  negara;  3  (–  polisi),
kepala kepolisian di suatu daerah
komisi n 1 sekelompok orang yg ditunjuk
(diberi  wewenang)  oleh  pemerintah,  ra-
pat, dsb untuk menjalankan fungsi (tugas)
tertentu; 2 (uang –) imbalan (uang) atau
persentase tertentu yg dibayarkan krn jasa
yg   diberikan;   3   (barang     –)   barang
dagangan   yg   dititipkan   pd   seseorang
untuk  dijualkan;  4  (pergi  –  )  pergi  ke
suatu tempat untuk memeriksa suatu hal;
mengomisi v memeriksa; menyelidiki
komisioner  /komisionér/  n  orang  yg  tu-
gasnya  melaksanakan  penjualan  barang
dagangan  milik  pemerintah  atau  orang
lain dng menerima imbalan dr keuntung-
annya

743
1
komite??   kompleks
komite  /komité/  n  sejumlah  orang  yg  di-
tunjuk   untuk   melaksanakan   tugas   ter-
tentu; panitia
komitmen  n  perjanjian  untuk  melakukan
sesuatu; kontrak;
berkomitmen v memiliki komitmen
komkoma n kunyit
komoditi n barang dagangan; benda niaga
komodo   n   biawak   yg   besar,   Varanus
Kornodoensis  Ouwens,  panjangnya  bisa
mencapai  5  m  dng  berat  ±  150  kg,  ter-
dapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara
Timur
komodor   n   perwira   tinggi   dl   angkatan
udara atau angkatan laut
kompak  a  bersatu  padu  (dl  menanggapi
atau menghadapi suatu perkara dsb): tim
voli Indonesia tampak sangat –;
kekompakan n perihal kompak;
mengompakkan v menjadikan kompak
kompanyon  n  1  kawan;  2  kawan  dl  satu
usaha perdagangan
komparatif  a  berkenaan  atau  berdasarkan
perbandingan
komparator  a  1  Fis  alat  untuk  memban-
dingkan  ukuran  panjang,  umumnya  di-
buat  dr  sebuah  teleskop  atau  mikroskop
yg   digerakkan   naik   turun   pd   sebuah
skala; 2 Opt alat untuk membuat perban-
dingan antara dua sinar atau warna
komparisi  n  penghadapan  atau  kehadiran
di muka sidang atau rapat
kompartemen /kompartemén/ n bagian yg
terpisah
kompas n alat untuk mengetahui arah atau
mata angin (biasanya bentuknya spt jam
yg  berjarum  besi  berani  yg  menunjuk
arah utara selatan);
pengompasan   v   cara   perbuatan   atau
mengompas
kompendium  /kompéndium/  n  Filol  ikh-
tisar karangan ilmiah lengkap dan padat
kompeni n 1 persekutuan dagang Belanda
pd zaman dahulu; 2 pemerintah Belanda
(dl  zaman  penjajahan);  3  serdadu  (ter-
utama serdadu VOC atau serdadu Belan
da);
kompenian n 1 kewajiban bekerja untuk
kepentingan  pemerintah  (jajahan)  tanpa
upah;  rodi;  2  pajak  tanah  yg  dikenakan
kpd pemakai tanah partikelir
kompensasi  /kompénsasi/  n  1  ganti  rugi;
2  pemberesan  piutang  dng  memberikan
barang-barang yg seharga dng utangnya;
3 Dik pencarian kepuasan dl suatu bidang
untuk  memperoleh  keseimbangan  dr  ke-
kecewaan dl bidang lain
kompes /kompés/, mengompes v menekan
dng pertanyaan-pertanyaan supaya meng-
aku (tt pemeriksaan terdakwa dsb)
kompeten  /kompetén/  a  1  cakap  menge-
tahui;  2  berwenang;  berkuasa  (memu-
tuskan, menentukan) sesuatu;
berkompeten v mempunyai kompeten
kompetensi   /kompeténsi/   a   kewenangan
(kekuasaan)  untuk  menentukan  (memu-
tuskan) sesuatu
berkompetensi v mempunyai kompetensi
kompetisi a 1 pertandingan olah raga (se-
pak bola dsb) untuk merebut kejuaraan dl
segabungan  perkumpulan  olah  raga  (se-
pak bola dsb): Persib ketuar sbg juara  –
PSSI  wilayah  III;  2  (sistem  –)  sistem
pertandingan olah raga yg mengharuskan
semua   pihak   saling   bertanding   (ber-
hadapan);
berkompetisi v bersaing; bertanding
kompi n Mil bagian dr batalion yg dipim-
pin oleh seorang kapten
kompilasi  n  kumpulan  yg  tersusun  secara
teratur   (tt   daftar   informasi,   karangan-
karangan, dsb);
kompleks /kompléks/ n himpunan; kesatu-
an; kelompok: — perumahan rakyat;
1

2
kompleks?? komputasi
744
2
–  perumahan  kelompok  rumah,  biasa-
nya dihuni oleh karyawan instansi peme-
rintah atau swasta: ia tinggal di — peru-
mahan itu sudah 10 tahun;
kompleks  /kompléks/  a  mengandung  be-
berapa  unsur  yg  pelik,  rumit,  dan  sulit:
masalah  yg  dihadapinya  sangat  –  dan
sulit untuk dipecahkan
kekompleksan n kerumitan; kepelikan
komplemen  /komplemén/  n  1  sesuatu  yg
melengkapi atau menyempurnakan; 2 ka-
ta  atau  frase  yg  secara  gramatikal  me-
lengkapi kata atau frase lain, keterangan
pelengkap (tambahan)
komplementaritas   /kompleméntaritas/   n
Fis  asas  yg  menyatakan  bahwa  suatu
entitas,  msl  elektron,  dapat  diterangkan
dng  menggunakan ungkapan  zarah  atau-
pun ungkapan gerak gelombang
komplementer  /kompleméntér/  a  bersifat
isi-mengisi; bersifat melengkapi
komplet /komplét/ a lengkap; genap; tidak
kurang suatu apa: rumah itu sudah — dng
segala perabotannya
komplikasi  n  1  Dok  penyakit  yg  baru
timbul kemudian sbg tambahan pada pe-
nyakit  yg  sudah  ada;  2  percampuran  yg
kusut (dr berbagai-bagai hal); kerumitan;
–   spiral   Dok   gejala   spt   perdarahan,
translokasi,  infeksi  yg  diakibatkan  oleh
spiral yg terpasang
komplimen  /komplimén/  n  penghargaan;
pujian
komplot,  berkomplot  v  bersekutu  secara
rahasia  untuk  kejahatan:  mereka  ~  hen-
dak merampok toko emas;
komplot(an)  n  1  persekutuan  yg  ber-
maksud melakukan kejahatan; gerombol-
an penjahat; 2 teman melakukan kejahat-
an; kaki tangan
komponen   /komponén/   n   bagian   dr
1
keseluruhan; unsur
kompong a rompong; kudung; kotong
2kompong n alat musik sejenis rebana
komponis n penggubah lagu (musik)
kompor  n  anglo  (perapian)  untuk  mema-
sak, yg menggunakan minyak tanah dsb,
sebagai bahan bakar;
– gas kompor menggunakan gas sebagal
bahan bakar; — listrik perapian yg meng-
gunakan   tenaga   listrik   sebagai   pem-
bangkit panas
kompos  n  pupuk  berasal  dr  sampah  tum-
buh-tumbuhan dan/atau sampah (kotoran)
hewan (manusia) yg sudah membusuk
komposisi n 1 gubahan; karangan; 2 susunan
komposit n gabungan; campuran
komprador  n  orang  yg  berkhianat  (mem-
bantu musuh)
komprang a sangat longgar (tt celana)
komprehensif  /komprehénsif/  a  1  bersifat
mampu menangkap (menerima) dng baik;
2 luas dan lengkap (tt ruang lingkup atau
isi);  3  mempunyai  dan  memperlihatkan
wawasan yang luas
kompres  /komprés/  n  kain  pembebat  dsb
yg dibasahi dng air dingin (es dsb) untuk
menyejukkan kepala dsb; jaram;
mengompres v menyejukkan kepala dsb
dng  kompres;  menjaram:  ia  sedang  ~
anaknya yg sedang panas
kompres /komprés/ n kain yg dibasahi air
atau es ditempelkan di kening atau di ba-
dan  untuk  mendinginkan  suhu  badan  yg
tinggi;
kompresi  /komprési/  n  pengempaan;  pe-
mampatan; pemberian tekanan yg tinggi
kompresor /komprésor/ n alat berupa pom-
pa untuk meninggikan tekanan pd gas
kompromi  n  persetujuan  dng  jalan  damai
atau  saling  mengurangi  tuntutannya  (tt
persengketaan dsb)
kompulasi   n   perbuatan   tidak   logis   yg
dilakukan secara sadar
komputasi  n  1  penghitungan  dng  meng-
gunakan  komputer;  2  Mat  penghitungan

745
komputer?? kondensator
dng menggunakan bilangan-bilangan atau
peubah-peubah yg dilaksanakan berdasar-
kan urutan langkah yg diberikan
komputer n alat elektronik otomatis yg da-
pat  menghitung  atau  mengolah  data  se-
cara cermat
komputerisasi n penggunaan komputer (dl
menghitung,  mengolah  data,  dsb)  secara
besar-besaran; pengkomputeran;
mengomputerisasi  v  membuat  sesuatu
(data sekolah, kantor, dsb) menggunakan
komputer;
mengomputerisasikan   v   mengompute-
risasi;
terkomputerisasi   v   sudah   dikompute-
risasikan;
pengomputeran n proses, cara, perbuat-
an mengomputerkan
komtabilitas  n  aturan-aturan  tt  tanggung
jawab dl pengurusan keuangan
komunal a bersangkutan dng komune
komune n wilayah administrasi terkecil yg
ditandai  oleh  pemilihan  dan  pemakaian
hak secara kolektif
komuni n Kat 1 sakramen dl gereja Kristus
diwujudkan  oleh  penyantapan  roti  dan
anggur  sebagai  peringatan  pd  wafatnya
Kristus;  2  bagian  misa  yg  di  dalamnya
diterima sakramen
komunikasi n pengiriman dan penerimaan
berita  antara  dua  orang  atau  lebih  dng
cara  yg  tepat  sehingga  dipahami  apa  yg
dimaksud; hubungan; kontak;
–  massa  perhubungan  dng  umum;  hu-
bungan dng orang banyak;
berkomunikasi  v  mengadakan  komuni-
kasi; berhubungan
komunikatif  a  1  dl  keadaan  saling  dapat
berhubungan  (mudah  dihubungi);  2  mu-
dah  dipahami  (dimengerti):  bahasanya
sangat — sehingga  hal-hal yg  disampai-
kan dapat diterima dng baik
komunike /komuniké/ n pengumuman atau
pemberitahuan  resmi  dr  pemerintah  (di
surat kabar dsb)
komunis  n  paham  dl  lapangan  politik  yg
bermaksud  menghapuskan  milik  perse-
orangan dan menggantikannya dng milik
bersama
komunisme  n  paham  yg  menganut  ajaran
komunis
komunistis a menurut ajaran-ajaran komu-
nisme; bersifat komunis
komunitas  n  Sas  kesatuan  yg  terdiri  dr
individu-individu; masyarakat;
– maya komunitas yg anggotanya saling
berkomunikasi melalui internet
komutasi n pergantian
komutator  n  alat  untuk  menghubungkan
atau memutuskan aliran Iistrik
konan,  mengonani  v  menghajar  (menge-
royok dsb): ía dihukum krn ikut ~ korban
konasi  n  bagian  dr  kehidupan  mental  yg
banyak hubungan dng usaha termasuk di
dalamnya keinginan atau kemauan
konco  n teman; sahabat; pembantu; kaki ta-
ngan
kondangan  v  pergi  menghadiri  undangan
penkawinan dsb (untuk mengucapkan se-
lamat dsb)
konde  /kondé/  n  sanggul;  gelung  rambut;
kundai;
mengonde  v  menggelung  rambut;  me-
nyanggul
kondektris  /kondéktris/  n  kondektur  pe-
rempuan
kondektur/kondéktur/  n  pegawai  yg  me-
meriksa karcis atau menarik ongkos dsb
di kereta api, trem, bus)
kondensasi /kondénsasi/ n Kim transforma-
si  bentuk  dr  gas  ke  air;  pengembunan;
2  penimbunan  elektron  (msl  dl  konden-
sator)
kondensator /kondénsator/ n Fis 1 alat un-
tuk  mendapatkan  uap  sehingga  menjadi

1
kondisi??   kongkong
746
air atau embun; 2 alat untuk menghimpun
tenaga  listrik  yg  berserakan;  3  lensa  yg
memberkaskan cahaya
kondisi n 1 persyaratan; 2 keadaan
kondisioner /kondisionér/ n cairan yg digu-
nakan  untuk  meluruskan,  memperindah,
dan memudahkan pengaturan rambut se-
telah keramas
kondom n alat pencegah kehamilan (penu-
laran penyakit) dibuat dr bahan karet yg
sangat  tipis,  berbentuk  selubung  yg  di-
pakai   laki-laki   dl   bersanggama   (cara
pemakaiannya  dng  menyelubungkannya
pd kelamin pria)
kondominium n apartemen mewah
kondor(an) n sakit (penyakit) burut; hernia
konduite n perikelakuan, kemampuan atau
tata tertib (tt pegawai)
konduksi n hantaran panas atau arus listrik
oleh benda tak bergerak
konduktimeter  /konduktiméten/  n  Fis  alat
untuk mengukur konduktivitas (tenaga un-
tuk menghantar) listrik dr zat-zat, terutama
zat cair
konduktivitas n  Fis  kekuatan  menghantar
panas (listrik)
– air ukuran kemasinan total dr air
konduktometri   /konduktométri/   n   Kim
pengukuran hantaran elektrik dl larutan
konduktor n Fis benda yg menghantar pa-
nas atau arus listrik
kondusi  n  Fis  hantaran  panas  oleh  benda
yg tidak bergerak
koneksi  /konéksi/  n  hubungan  yg  dapat
memudahkan (melancarkan) segala urus-
an (kegiatan)
konektivitas  /konéktivitas/    n  sambungan
selular
koneng /konéng/ n nama kue
konfederasi  /konféderasi/  n  gabungan  dr
beberapa  federasi  yg  dibentuk  untuk  sa-
ling   menunjang   atau   untuk   bertindak
bersama
konfeksi  /konféksi/  n  pakaian-pakaian  yg
dibuat secara massal yg dijual dl keadaan
jadi, tidak diukur menurut pesan
konferensi /konferénsi/ n rapat atau perte-
muan  untuk  berunding  atau  bertukar  pen-
dapat mengenai suatu masalah yg dihadapi
bersama; permusyawaratan; muktamar
konfigurasi n 1 bentuk; wujud; 2 Geo ben-
tuk   horizontal   dan   vertikal   dr   bagian
bumi; 3 Kim susunan ruangan atom-atom
di dl molekul
konfiks  n  imbuhan  tunggal  yg  terjadi  dr
dua bagian yg terpisah (misalnya ke–an
dl kemerdekaan)
konfirmasi n pembenaran; penegasan; penge-
sahan
konflik  n  percekcokan;  perselisihan;  per-
tentangan
konfrontasi n 1 perihal berhadap-hadapan
langsung (antara saksi dng terdakwa dsb);
2 permusuhan; pertentangan;
berkonfrontasi v bertentangan;
mengonfrontasi v melakukan konfrontasi
mengonfrontasikan  v  mempertemukan
secara bersemuka
kongesti /kongésti/ n 1 kesulitan yg ditim-
bulkan oleh terlalu banyaknya barang yg
tertimbun  di  suatu  tempat;  2  Dok  darah
yg  mengalir  ke  kulit  atau  badan  lainnya
secara berlebihan
konghucu n kepercayaan tradisonal Tiong-
hoa yg dikembangkan oleh  dng inti ajar-
an Konfusianisme
kongko v bercakap-cakap yg tidak ada arti-
nya; mengobrol
kongkoan  n  1  gedung  untuk  umum  (ter-
utama untuk kalangan masyarakat Cina);
2 majelis (penasihat) urusan Cina
kongkong   n  kayu  (besi)  berlubang  yg
dipasang  di  leher  (sbg)  hukuman  atau
supaya  terhukum jangan  melarikan  din);
pasung;
1

747
2
kongkong?? konkresi
2
mengongkong v 1 memasang kongkong
pd;   membelenggu   dng   kongkong:   ~
orang gila supaya angan mengamuk; 2 ki
mengurung;   mengepung:   ~   kubu-kubu
musuh;  3  meliputi;  mencakup  (tt  ilmu
dsb):   ilmu   filsafat   ~   ilmu   metafisika,
logika, dsb;
terkongkong v  1 terbelenggu (dng kong-
kong);   2   ki   terkurung,   tidak   bebas;
terkepung (tt benteng dsb);
kongkongan ki 1 pembelengguan; ikatan
(tt kebebasan seseorang dsb); kurungan
kongkong n salak anjing yg keras; gong-
gong;
mengongkong v menyalak keras; meng-
gonggong
kongkret /kongkrét/??  konkret
kongkurs n perlombaan (bernyanyi, musik)
konglomerasi n keutuhan yg terjadi dr ber-
macam-macam unsur
konglomerat n 1 massa atau campuran yg
terjadi dr bermacam-macam unsur; 2 per-
usahaan  yg  berusaha  dl  bidang  yg  ber-
macam-macam
kongregasi /kongrégasi/ n Kat perkumpul-
an para biarawan Katolik dr satu kesatuan
khusus (orde)
kongres /kongrés/ n (rangkaian) pertemuan
para wakil organisasi (politik, sosial, pro-
fesi) untuk mendiskusikan dan mengam-
bil  keputusan  mengenai  suatu  masalah;
rapat besar
kongruen  /kongruén/ a  Mat sama dan se-
bangun
kekongruenan  n  Mat  sifat  dr  gambar
geometrik yg bentuknya sama dan seba-
ngun; kesamabangunan
~  linear  Mat  kekongruenan  yg  semua
sukunya  berderajat  satu  dl  peubah  yg
terlibat; ~ segitiga Mat kekongruenan pd
segitiga yg sudut-sudut dan panjang sisi-
sisi yg berpadanan sama
kongsi n 1 persekutuan dagang; perseroan;
2 perkumpulan;
berkongsi v   1 mengadakan persekutuan
dagang   (dng);   2   bersekutu;   berkom-
plotan;
kongsian  n  ark  pajak  tanah  bagi  peng-
guna tanah partikelir;
perkongsian  n  1  persekutuan  (dagang);
perseroan; 2 perihal berkongsi
konjugasi n 1 Ling sistem perubahan ben-
tuk  kata  kerja  yg  berhubungan  dng  bi-
langan, jenis kelamin, modus, dan waktu
(terdapat pd bahasa-bahasa fleksi); tasrif;
2  Biol  pemaduan  garnet  yg  serupa  yg
kemudian menggabungkan intinya; 3 Kim
pembentukan  molekul  tertentu  pd  pro-
tein-protein rumit
konjungsi  n  1  Ling  partikel  yg  mengga-
bungkan  kalimat-kalimat,  frase-frase,  atau
kata-kata; 2 Astron pertemuan atau papasan
semu antara dua benda angkasa atau lebih
dl derajat rasi yg sama
konjungtif a berlaku sbg konjungsi
konjungtur  n  pertukaran  naik  turunnya
kemajuan  dan  kemunduran  ekonomi  yg
terjadi secara berganti-ganti
konkaf a cekung
konklaf  n  pertemuan  para  kardinal  gereja
Katolik yg diadakan secara terpendil dan
terus-menerus  untuk  memilih  Paus  yg
baru
konklusi n kesimpulan (pendapat)
konkordansi n daftar alfabetis kata pokok
dr   sebuah   buku   atau   karya   seorang
penulis dng konteks yg terdekat
konkordat  n  persetujuan  antara  Paus  dng
seorang raja atau suatu pemerintah negara
untuk  mengatur  soal-soal  kegerejaan  di
negara itu
konkresi  /konkrési/ n  Kim senyawa kimia
(spt  kalsium  karbonat  atau  oksida  besi)
yg terkonsentrasi lokal dl bentuk butiran

konkret?? konserto
748
konkret /konkrét/ a nyata; benarbenar ada
(berwujud,  dapat   dilihat,  diraba,  dsb):
mengajukan usul-usul yg — suatu benda yg —
konkuren  /konkurén/  1  n  lawan  bersaing
(harga dsb); 2 v bersaing; bersengketa
konkurensi   /konkurénsi/   n   perlawanan;
1
2
persaingan; persengketaan
konon adv 1 gerangan; agaknya (biasanya
di  belakang  kata  tanya);  2  kata  orang;
kabarnya;   katanya;   3   ark   barangkali;
mungkin;  4  Sas  kabar;  5  (kononkan,  –
pula,  –  lagi)  istimewa  pula;  apalagi;
jangan lagi;
mengononkan  v  memberitahukan;  men-
ceritakan;  mengabarkan:  orang  tua-tua
sering  ~  adanya  hantu-hantu  yg  beliau
sendiri belum pernah melihatnya;
konon,   memperkonon   ark   v   menipu;
memperdayakan    (dng    perkataan    yg
berkonsekuensi   v   mempunyai   konse-
kuensi atau akibat
konsekutif a berurutan tanpa rumpang
konseling   n   pemberian   bimbingan   oleh
orang  yg  ahli  kpd  seseorang  dng  meng-
gunakan metode psikologis
konselor  n  1  anggota  (staf)  perwakilan  di
luar negeri, kedudukannya di bawah duta
besar dan bertindak sbg pembantu utama
(pemangku) kepala perwakilan; 2 penasihat
konsensual  /konsénsual/     a  menyangkut
pertujuan seluruh anggota yg terlibat
konsensus /konsénsus/ n kesepakatan atau
permufakatan  bersama  (mengenai  pen-
dapat, pendirian, dsb)
konsentrasi  /konséntrasi/  n  1  pemusatan
perhatian atau pikiran pd suatu hal; 2 pe-
musatan  tenaga,  kekuatan,  pasukan,  dsb
di suatu tempat
konsentrasi  /konséntrasi/  n  Kim  persen-
tase kandungan bahan di dl suatu larutan
konsentris /konséntris/ a mempunyai pusat
yg sama
konsep /konsép/ n 1 rancangan atau buram
surat   dsb;   2   ide   atau   pengertian   yg
diabstrakkan dr peristiwa konkret;
mengonsep v membuat konsep (rancangan);
pengonsep n penyusun konsep;
pengonsepan n cara mengonsep;
konsepsi /konsépsi/ n 1 pengertian; penda-
pat  (paham);  2  rancangan  (cita-cita  dsb)
yg telah ada dl pikiran; 3 Dok pembuahan
benih; kehamilan
konseptor   /konséptor/   n   1   orang   yg
mencetuskan  atau  mula-mula  memiliki
gagasan; 2 penyusun konsep
konser  /konsér/  n  1  pertunjukan  musik  di
depan  umum;  2  pertunjukan  oleh  seke-
lompok  pemain  musik  yg  terjadi  dr  be-
berapa komposisi perorangan
konserto /konsérto/ n Kes komposisi untuk
permainan  tunggal  dng  satu  alat  atau
lebih dng iringan orkes simfoni
1
2
bukan-bukan): jangan coba-coba ~ saya
konosemen /konosemén/ n Lay surat muat-
an  kapal;  surat  keterangan  (pengantar)
barang yg diangkut dng kapal;
– bersih Lay konosemen tanpa penjelas-
an (mengenai kemasan harang-barangnya
dsb);   –   kotor   Lay   konosemen   dng
penjelasan bahwa kemasannya rusak
konotasi n Ling makna tertentu yg oleh se-
seorang atau sekelompok orang diberikan
kpd  suatu  kata  atau  kelompok  kata,  msl
merah dl makna ‘komunis’ adalah makna
konotasi; makna tambahan;
berkonotasi v mempunyai konotasi
konotatif a Ling (tt perkataan) mempunyai
makna tambahan
konperensi /konperénsi/?? konferensi
konsekuen  /konsekuén/  a  sesuai  dng  apa
yg telah dikatakan atau diperbuat; berwa-
tak  teguh;  tidak  menyimpang  dr  apa  yg
sudah diputuskan
konsekuensi  /konsekuénsi/  n  1  akibat  (dr
suatu  perbuatan,  pendirian,  dsb);  2  per-
sesuaian dng yg dahulu

749
konservasi   n   pemeliharaan   dan   perlin-
dungan sesuatu secara teratur untuk men-
cegah kerusakan dan kemusnahan;
– tanah ilmu tt cara-cara pengelolaan ta-
nah sehingga dapat menyelamatkan tanah
dr bahaya erosi
konservatif a 1 kolot; 2 bersikap memper-
tahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi
lama (yg turun temurun)
konservatisme  n  paham  poitik  yg  ingin
rnempertahankan tradisi dan stabilitas so-
sial,  melestarikan pranata-pranata yg su-
dah ada, dan menghendaki perkembangan
setapak  demi  setapak,  serta  menentang
perubahan yg radikal
konservator n orang yg bertanggung jawab
atas     pemeliharaan     pemugaran     dan
1
konservasi?? konsorsium

kpd   pengadilan   (msl   apabila   penagih
hutang menolak menerima pembayaran);
4  Dag  penitipan  barang  dagangan  kpd
agen   atau   orang   untuk   dijualkan   dng
pembayaran kemudian; jual titip
konsisten   /konsistén/   a   1   tetap   (tidak
berubah-ubah); taat asas; 2 selaras; sesu-
ai: perbuatan hendaknya –  dng ucapan
konsistensi /konsisténsi/ n 1 ketetapan dan
kemantapan (dl bertindak); ketaatasasan;
2 kekentalan
konsistensi /konsisténsi/ n Geo 1 ketahan-
an  suatu  material  thd  perubahan  bentuk
atau  perpecahan;  2  derajat  kohesi  atau
adhesi massa tanah;
mengonsistensi v mengonsistenkan
konsistometer  /konsistométer/  n  Kim  alat
untuk menetapkan kepadatan bahan sete-
ngah padat
konsistori  a  1  Prot  dewan  gereja;  2  Kat
permusyawaratan    kardinal-kardinal    di
Roma yg diketuai oleh Paus
konsolidasi n perbuatan (hal dsb) memper-
teguh   atau   memperkuat   (perhubungan,
persatuan, dsb);
mengkonsolidasikan    v    memperteguh
atau memperkuat (perhubungan, persatu-
an, dsb)
terkonsolidasi v tergabung atau dikonso-
lidasi
konsonan n Ling bunyi bahasa yg sebagian
besar dihasilkan dng hambatan pd selaput
suara
–  letupan  konsonan  yg  dihasilkan  dr
udara yg keluar melalui samping lidah; –
sengau   konsonan   yg   dihasilkan   dng
keluarnya udara melalui hidung
konsorsium  n  1  kerja  sama  beberapa  ne-
gara ekonomi kuat, bank-bank besar, dsb
dl masa tertentu untuk tujuan tertentu: –
itu  diikuti  oleh  8  negara;  2  dewan  yg
ditugasi  menangani  hal-hal  tertentu  (dl
bidang ilmu dsb)
1
2
2
perbaikan benda-benda museum
konservatori   n   Mus   sekolah   (lembaga
pendidikan) musik (tari)
konservatori  n  Bot  ruang  kaca  tempat
memelihara tanam-tanañan (supaya tidak
terpengaruh perubahan udara atau cuaca,
spt dl pembibitan)
konservatorium  /konsérvatorium/  n  seko-
lah musik
konsesi /konsési/ n 1 izin untuk membuka
tambang,  menebang  hutan,  dsb;  2  kere-
laan (mengurangi tuntutan dsb)
konsesif  a  Ling  menyatakan  persyaratan:
klausa –
konsetabel n polisi penjaga keamanan
konsiderans  n  pertimbangan  yg  menjadi
dasar penetapan keputusan, peraturan, dsb
konsiderasi n pertimbangan
konsili  n  musyawarah  besar  pemuka-pe-
muka gereja Katolik Roma
konsinyasi  a  1  Mil  larangan  bagi  tentara
untuk  meninggalkan  kesatrian  (di  kea-
daan  siaga);  2  larangan  meninggalkan
tempat   kerja   krn   harus   siap   bertugas
sewaktu-waktu atau harus menyelesaikan
tugas yg mendesak; 3 Huk penitipan uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia 12

Posted: 21st Desember 2010 by Agung Berbudi Luhur in Tak Berkategori

Kamus Besar Bahasa Indonesia 12

kasturi?? kata
648
kasturi n tumbuhan, daunnya dibuat obat lu-
ka dsb, Tapeinochilus ananassae; kesturi
kasualisme n paham yg menyatakan, bah-
wa kejadian yg tidak terduga-duga meru-
pakan pokok pangkal dr segala kejadian
kasualitas  n  kecelakaan,  terutama  yg  me-
nyangkut hilangnya nyawa seseorang
kasuari  n  burung  besar  yg  tingginya  ±  1
meter, di kepalanya ada pial dan gelam-
bir, kakinya berjari tiga, makan tumbuh-
tumbuhan atau serangga, terdapat di Irian
dan daerah sekitarnya, Casuarius geleatus
kasuaris  n  burung  unta  yg  berasal  dr  pa-
dang stepa di Amerika Selatan
kasui n kue dibuat dr tepung beras dan gula
yg dikukus; kaswi; kesui; keswi
kasuis  n  penentuan  baik  dan  buruk  dng
berdasarkan   kesesuaian   perbuatan   dan
kata hati dng norma-norma etika umum
kasuistik n sebab-sebab timbulnya sesuatu:
dokter membuat catatan — dan diagnose
melalui tanya jawab dng pasiennya
kasuma?? kesuma
kasumat ark?? kesumat
kasur n tilam; bulsak;
jatuh di –, ki mendapat kesenangan hidup
– air kasur yg isi dalamnya berupa air; –
duduk  kasur  yg  berfungsi  sbg  tempat
duduk; — luki kasur yg berlekuk-lekuk; –
udara n kasur  terbuat dr plastik yg berisi
udara
kasurina n salah satu jenis pohon cemara
kasus  n 1  soal; perkara; keadaan sebenar-
nya dr suatu urusan atau perkara; keadaan
atau kondisi khusus yg berhubungan dng
seseorang atau suatu hal; 2 Ling kategori
gramatikal   mengenai   kata   benda   (no-
mina)  atau  kata  berinfleksi  yg  serupa,
seperti  kata  ganti  atau  kata  sifat  (adjek-
tiva), yg menunjukkan hubungannya dng
kata-kata lain di dl sebuah kalimat;
– akusatif kasus yg dipakai untuk hasil,
akibat, atau tujuan langsung dp tindakan
kasut n alas kaki; sepatu; selop;
–  getah  sepatu  karet;  –  kayu  kelom;
bakiak; — kuda tapal kuda; — roda besi
lingkar  roda;  –  rumput  terompah  dr
anyaman rumput; selipat
kasuwari?? kasuari
kata  n  1  unsur  bahasa  yg  diucapkan  atau
dituliskan  yg  merupakan  perwujudan ke-
satuan perasaan dan pikiran yg dapat digu-
nakan dl berbahasa; 2 ujar; bicara; 3 Ling
satuan (unsur) bahasa yg terkecil yg dapat
diujarkan  sbg  bentuk  yg  bebas;  satuan
(unsur) bahasa yg berupa morfem bebas;
gayung bersambut, — berjawab, pb balas
membalas  kecaman  dsb  dng  cepat  dan
tepat;  elok — dl mufakat, buruk — di luar
mufakat,  pb  apa  yg  hendak  dikerjakan
sebaiknya  dibicarakan  dulu  dng  teman
sejawat   atau   kaum   keluarga   dsb;   –
dahulu    bertepati,    –    kemudian    kata
bercari, pb janji harus ditepati dan hanya
boleh diubah setelah diperoleh kebulatan
kata pula;
–  adat  ujar-ujar  (kata-kata  kias,  periba-
hasa, dsb) yg bertalian dng adat; — benda
nomina;  –  berimbuhan  kata  yg  sudah
mendapat imbuhan atau afiks (yg berupa
prefiks,  infiks,  sufiks,  atau  konfiks);  –
bilangan  numeralia;  –  dasar  kata-kata
yg  belum  mendapat  imbuhan  (afiks);  –
depan preposisi;   — ganti pronomina; –
ganti  milik  pronomina  posesif;  –  ganti
orang  pronomina  persona;  –  ganti  tak
tentu   pronomina   tak   tentu;   –   hati
perasaan yg timbul dl hati; gerak hati; –
kerja verba; — kerja bantu verba bantu;
–   keterangan   adverbia;   –   majemuk
gabungan    dua    kata    atau    lebih    yg
menyatakan   satu   pengertian;   –   nama
nomina;  –  abstrak  nomina  abstrak;  –
pendahuluan   (pengantar)   keterangan
(uraian   dsb);  prakata;   –   penghubung
konjungsi;  –  putus  perkataan  yg  berisi

649
katabatik?? katalog
kepastian; keputusan; — sambutan pidato
dsb yg diucapkan dl suatu acara peraya-
an, pesta, dll; — sandang artikel; — sandi
kata   kunci   yg   bersifat   rahasia   untuk
melindungi  berkas  atau  data  dr  akses
tanpa izin (tt komputer); — sapaan kata
yg  digunakan  untuk  menyapa  seseorang
(msl Anda, Saudara, Tuan, Nyonya, Ibu,
Bapak,  Kakak,  dan  Adik);  –  sepakat
kata    mufakat;    persetujuan;    –    sifat
adjektiva;   –   tambahan   adverbia;   –
wantahan   Filol   kata   yg   dipinjam   dr
bahasa  asing  dan  digunakan  dl  bentuk
aslinya;
berkata  v  melahirkan  isi  hati  dng  kata-
kata;   berbicara:   ia   ~   dng   sungguh-
sungguh  bahwa  tidak  akan  berbuat  itu
lagi
~  siang  melihat-lihat,  ~  malam  mende-
ngar-dengar, pb jika hendak membicara-
kan sesuatu, haruslah berhati-hati;
~ dua mengeluarkan perkataan yg berlainan
sama sekali dng maksud yg sebenarnya;
berkata-kata v bercakap-cakap (berbica-
ra  dsb);  seharusnya  kamu  tidak  ~  tt  hal
itu lagi
mengata-ngatai v 1 menegur (memarahi
dsb);   2   mempercakapkan   (membicara-
kan)    kejelekan    seseorang;    menjelek-
jelekkan; 3 mengumpat(-umpat);
mengatakan v 1 menyebutkan; menutur-
kan: dia  sudah ~ itu kpdku; 2 mencerita-
kan;  memberitahukan:  anak-anak  selalu
~ yg sejujurnya kpd ibu tt berbagai hal
memperkatakan  v  membicarakan;  me-
rundingkan;   menguraikan   sesuatu   dng
perkataan:  banyak  orang  ~  tindakannya
yg tidak terpuji itu;
perkataan  n  1  sesuatu  yg  dikatakan;
2 kata; kumpulan kata; 3 Sas cerita; kisah
terkatakan v dapat dikatakan; terceritakan;
terlukiskan:     tidak     ~     pilu     hatinya
menerima berita duka itu;
katabatik  n  angin  yg  turun  dr  lereng  krn
udara dingin di ketinggian
katabolisme n metabolisme yg merusak
katagelofobia  /katagélofobia/  n  Psi  fobia
ditertawakan
katagori?? kategori
katah   ark,   terkatah-katah   v   terguling-
guling; terpelanting: ia jatuh ~ dr sepedanya
katai a kecil atau kerdil pertumbuhannya; kate
1katak n nama binatang amfibi; disebut ju-
ga kodok; kangkung; dan banyak macam-
nya: — hijau; — gendang; — betung, dsb;
–  di  bawah  tempurung,  pb  sangat  picik
pengetahuannya;  –  hendak  jadi  lembu,
pb  orang  hina  (miskin,  rendah)  hendak
menyamai orang besar (kaya dsb);
–  betung  katak  yg  nyaring  bunyinya,
Rana; — kembang katak yg dapat meng-
gembungkan  dirinya;  –  kuak  katak  yg
besar;  –  puru  katak  yg  kulitnya  kasar
(berbintik-bintik)
2katak   ark   n   lipit-lipit   pd   leher   dsb,
gelambir:  ayam  kalkun  mempunyai  keis-
timewaan, yaitu — pd leher
berkatak-katak  a  berlipit-lipit,  berge-
lambir
katakomba  n  lubang-lubang  di  bawah  ta-
nah  tempat  makan  atau  persembunyian
orang-orang Kristen pd zaman Romawi
katalepsi /katalépsi/ n Dok gejala penyakit
yg mengakibatkan si penderita tidak kua-
sa menggerakkan ototnya untuk mengem-
balikan posisi tubuh atau anggota badan-
nya ke posisi semula, msl jika tangannya
direntangkan orang ke kanan, si penderita
tidak berdaya untuk mengembalikannya
katalina n jenis pesawat terbang yg dapat
mendarat  di  air,  bermotor  dua  dan  ber-
sayap tinggi, buatan California, Amerika
Serikat
katalog n 1 daftar nama buku, lukisan, dsb:
kartu — membantu memudahkan pencari-
an  buku-buku  di  perpustakaan;  2  Man

katalogisasi?? katibin
650
daftar  barang  yg  dilengkapi  dng  nama,
harga, mutu, dan cara pemesanan
katalogisasi  n  pengkatalogan;  pendaftaran
buku-buku, lukisan-lukisan, dsb: — buku-
buku     perpustakaan     dilakukan     dng
bantuan komputer
katalogus ark n katalog
katam?? khatam